JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 2664-16

MÖD bedömer om mark- och miljödomstolen förfarit korrekt när domstolen ex officio prövat om en detaljplan uppfyller kraven i 4 kap. 32 och 33 §§ PBL (dvs. de krav som ställs i fråga om tydlighet och redovisning). MÖD finner att mark- och miljödomstolen inte borde ha prövat denna fråga utan åberopande från klagandena (13 kap. 17 § PBL) men att det, med hänsyn till att klagandena i MÖD anslutit sig till ståndpunkten att detaljplanen inte uppfyllde kraven på tydlighet, inte fanns något hinder mot att pröva målet. MÖD fann vidare att aktuell planbeskrivning fick anses innehålla det illustrationsmaterial som behövdes för att förstå planen. Kommunens beslut om att anta detaljplanen fastställdes därför av MÖD.

Tillhörande dokument