JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 4460-16

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att ett rättegångsfel i mark- och miljödomstolen bestående av att part inte getts möjlighet att slutföra sin talan har kunnat läkas i överinstansen. I sak har Mark- och miljööverdomstolen delat underinstansernas bedömning att meddelat bygglov inte ska upphävas.

Tillhörande dokument