JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 5634-16

Mark- och miljööverdomstolen har i ett mål funnit att särskilda skäl enligt 39 § byggnadsstadgan föreligger. Bygglov till mindre tillbyggnad på hus beläget i kustsamhälle kan därför beviljas trots att avståndet till grannfastigheten understiger 4,5 meter.

Tillhörande dokument