JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 6092-15

Mark- och miljööverdomstolen bedömer att sökt bygglov är förenlig med kraven i detaljplanen om friliggande byggnad och byggnadshöjd men konstaterar att byggnaden inte uppfyller anpassningskraven i 2 kap. 6 § PBL varför det funnits skäl att avslå ansökan om bygglov.


 

Tillhörande dokument