JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 7069-16

Av underinstanserna påförd byggsanktionsavgift för uppförande av plank utan att bygglov har meddelats har undanröjts av Mark- och miljööverdomstolen. Som skäl för undanröjandet har anförts att  överträdelsen att inte söka bygglov inte längre är belagd med sanktionsavgift och att överträdelsen att påbörja åtgärden innan byggnadsnämnden gett startbesked inte gällde för plank vid tidpunkten för överträdelsen.

Tillhörande dokument