JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 8598-15

Mark- och miljödomstol har i dom funnit att länsstyrelsens avvisning av klagande nyttjanderättshavare i ett mål enligt PBL var felaktig och återförvisat målet till länsstyrelsen för prövning i sak. Fastighetsägaren som vill vidta åtgärden  har överklagat domen och anfört att nyttjanderättshavaren inte är taleberättigad. Mark- och miljööverdomstolen har med ändring av tidigare praxis funnit att mark- och miljödomstolens avgörande inverkar på ärendets utgång och därför ansett att mark- och miljödomstolens dom är överklagbar. I målet är tillika fråga om viss upplåten nyttjanderätt innebär att nyttjanderättshavaren ska anses som taleberättigad part.

Tillhörande dokument