JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 8844-15

Bygglov för nybyggnation av enbostadshus. En byggnadsdel på taket av en sjövilla, innehållande trappa, teknikrum och två förråd och med en sammanlagd yta av cirka 28 kvadratmeter, har ansetts strida mot en detaljplanebestämmelse som tillåter en enstaka mindre byggnadsdel, t.ex. trappa, på taket. Avvikelsen från planen har inte bedömts som liten. Nämndens beslut att ge bygglov har därför upphävts och bygglovsansökan avslagits.

Tillhörande dokument