JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

2017

Miljömål

2017-12-22

Med ändring av underinstansernas avgöranden har MÖD förklarat en CE-märkt enskild avloppsanläggning (enskilt avlopp, minireningsverk) som uppfyller kraven på hög skyddsnivå och med Östersjön som recipient tillåtlig. MÖD har vid avgörandet beaktat följderna av generell tillståndsgivning (MÖD 2006:53) och ansett att om villkor på gällande serviceavtal ställs upp är anläggningen tillräckligt robust för att erbjuda tillräcklig rening (biokemisk syreförbrukning, fosfor och kväve) och därför anses tillåtlig i den aktuella recipienten.

2017-12-21

Mark- och miljödomstolen har avgjort ett mål om tillstånd till vattenverksamhet med en lagfaren domare och ett tekniskt råd efter att ha hållit huvudförhandling och syn. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att målets omfattning och svårighetsgrad varit sådan att målet inte skulle ha avgjorts utan särskilda ledamöter. Rätten har därmed inte varit domför varför domen har undanröjts och målet återförvisats.

2017-12-21

MÖD har i likhet med underinstanserna funnit att tillstånd till enskild avloppsanläggning för WC- och BDT-vatten inte ska ges. Trots att anläggningen uppfyller kraven för hög skyddsnivå har MÖD ansett att recipientens (Ljungs kile) känslighet och höga skyddsvärde medför att högre krav än vad som gäller för hög skyddsnivå behöver ställas. MÖD har beaktat följderna av en generell utbredning av liknande avloppsanläggningar, att det finns andra lösningar än den ansökta och att kostnaden för den av kommunen föreslagna lösningen med sluten tank inte är oskälig.

2017-12-21

Ersättning enligt 45 § vattentjänstlagen. MÖD har funnit att en översvämningsskada på en fastighet har uppstått inom den allmänna va-anläggningen och att huvudmannen har åsidosatt sina skyldigheter gentemot fastighetsägaren. Huvudmannen har därför förpliktats att betala yrkat skadestånd.

2017-12-21

Ett bolag hade tillstånd att riva ut ett dammutskov och ersätta det med en fast tröskel i enlighet med vissa villkor. I ett efterföljande tillsynsärende bedömde länsstyrelsen att bolaget bedrivit verksamheten i huvudsaklig överensstämmelse med tillståndet och avslutade ärendet utan vidare åtgärder. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det inte utan viss ytterligare prövning går att avgöra om bolaget utfört den aktuella åtgärden i huvudsaklig överensstämmelse med tillståndet. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att länsstyrelsen som första instans bör inhämta det underlag som behövs för denna prövning och återförvisat målet dit för fortsatt handläggning.  

2017-12-19

Enligt Mark- och miljööverdomstolen ska bedömningen av om doftsättning av entréer och toaletter i en centrumgalleria kan vara en olägenhet ske med hänsyn till de personer som lider av sensorisk hyperreaktivitet, s.k. doftöverkänslighet. Med tillämpning av försiktighetsprincipen har redan risken för olägenhet för denna grupp ansetts motivera behov av åtgärder. I aktuellt fall har ett föreläggande att upphöra med doftsättningen inte ansetts vara mer ingripande än vad som krävs eller orimligt i förhållande till kostnaderna.

2017-12-19

Enligt Mark- och miljööverdomstolen ska bedömningen av om doftsättning av entréer och toaletter i en centrumgalleria kan vara en olägenhet ske med hänsyn till de personer som lider av sensorisk hyperreaktivitet, s.k. doftöverkänslighet. Med tillämpning av försiktighetsprincipen har redan risken för olägenhet för denna grupp ansetts motivera behov av åtgärder. I aktuellt fall har ett föreläggande att upphöra med doftsättningen inte ansetts vara mer ingripande än vad som krävs eller orimligt i förhållande till kostnaderna.

2017-12-18

Ägarna till en fastighet gjorde gällande att fastigheten drabbats av sättningsskador med anledning av att en dräneringsledning i anslutning till en fjärrvärmeledning bl.a. sänkt grundvattennivån. De begärde därför att kommunen skulle vidta tillsynsåtgärder. Sedan kommunen beslutat att inte vidta några sådana åtgärder har fastighetsägarna utan framgång överklagat beslutet först till länsstyrelsen och därefter till mark- och miljödomstolen. Frågan har nu prövats av Mark- och miljööverdomstolen som instämt i bedömningen att det inte varit motiverat att förelägga kommunen att vidta några tillsynsåtgärder. Överklagandet har därför avslagits.  

2017-12-15

Biotopskydd för en allé på Vasa Reals skolgård i Stockholm. MÖD har bedömt att en rad med sex lövträd utgör en allé och att träden inte är belägna i omedelbar anslutning till bebyggelse i den mening som avses i 8 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Eftersom allén därmed inte är undantagen från det generella biotopskyddet har länsstyrelsens beslut att inte vidta någon åtgärd med anledning av en anmälan om planerad avverkning av träden undanröjts och ärendet återförvisats till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.

2017-12-15

Målet gäller avgift för anslutning till en allmän va-anläggning. MÖD har jämkat den i anläggningsavgiften ingående lägenhetsavgiften med 25 procent mot bakgrund av att det rört sig om ett mycket stort antal små lägenheter på en och samma fastighet. MÖD har tillämpat 31 § första stycket lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster varav framgår att avgifterna ska bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist.

2017-12-12

Utdömande av vite. En fastighetsägare har förelagts vid vite att inte elda eller låta andra elda avfall på en fastighet. Nämnden konstaterade att det därefter hade eldats i en container på fastigheten och ansökte om utdömande av vitet. Fastighetsägaren invände att denne varken eldat själv eller gett någon tillåtelse att elda.   Enligt nämnden innebar föreläggandet att fastighetsägaren var skyldig att säkerställa att eldning inte skedde på fastigheten, t.ex. genom att köra bort containern. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att fastighetsägaren inte har haft något inflytande eller utövat någon kontroll över att det eldades och att denne därmed har saknat faktisk möjlighet att förhindra eldningen. Ansökan om utdömande av vite har därför avslagits.

2017-12-12

Brukningsavgifter för va-tjänster. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att tillämpning av en ny taxa för brukningsavgifter innebär att kostnaderna fördelas skäligt och rättvist mellan de avgiftsskyldiga efter den jämkning som VA-huvudmannen har gjort. Detta trots att den nya avgiften innebär en mycket stor höjning jämfört med tidigare år. 

2017-12-11

När en prövning endast berör allmänna intressen kan enskildas klagorätt normalt bedömas enligt den s.k. skyddsnormsläran, så länge deras enskilda intressen kan prövas inom ramen för ett tillsynsärende eller något annat liknande förfarande.

2017-12-11

När en prövning endast berör allmänna intressen kan enskildas klagorätt normalt bedömas enligt den s.k. skyddsnormsläran, så länge deras enskilda intressen kan prövas inom ramen för ett tillsynsärende eller något annat liknande förfarande.

2017-12-11

Ett bolag har av länsstyrelsen förelagts att avseende förorenad mark bl.a. revidera tidigare gjorda undersökningar och göra en riskbedömning samt att ta fram en åtgärdsutredning. Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med underinstanserna funnit att föreläggandet skäligt och att det avser utredningar enligt 10 kap. 8 § MB och inte efterbehandlingsåtgärder enligt 10 kap. 4 § MB. Någon jämkning av ansvaret har inte gjorts. Bolagets överklagande har avslagits.


 

2017-12-11

Ett bolag har av länsstyrelsen förelagts att avseende en del av ett större område förorenad mark bl.a. revidera tidigare gjorda undersökningar och göra en riskbedömning samt att ta fram en åtgärdsutredning. Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med underinstanserna funnit att det inte är olämpligt att behandla en del av området separat. MÖD har vidare ansett att föreläggandet skäligt och att det avser utredningar enligt 10 kap. 8 § MB och inte efterbehandlingsåtgärder enligt 10 kap. 4 § MB. Någon jämkning av ansvaret har inte gjorts. Bolagets överklagande har avslagits.

2017-12-11

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att föreskrivet krav på dokumentation vid spridning av växtskyddsmedel inte följts och att det därför förelegat förutsättningar att påföra en miljösanktionsavgift.  

 

2017-12-08

Villkor vid nätkoncession för luftledning. MÖD har upphävt ett villkor i koncessionsbeslutet om framförande av maskiner på våtmarker, eftersom det inte har ansetts vara miljömässigt motiverat att föreskriva ett sådant villkor i koncessionsbeslutet och då det är lämpligare att de tillsynsmyndigheter som har lokalkännedom beslutar om försiktighetsmått och utövar den operativa tillsynen. Med samma motivering har MÖD avslagit Energimarknadsinspektionens yrkande om att myndighetens villkor om lämnande av stubbar och annan död ved vid röjning och avverkning, som upphävts av mark- och miljödomstolen, skulle fastställas. MÖD har vidare avslagit Energimarknadsmyndighetens yrkande om att ett villkor om kompensationsåtgärder, som även det upphävts av mark- och miljödomstolen, skulle fastställas eftersom myndigheten inte ansetts kunna besluta om ett sådant villkor utan uttryckligt lagstöd.

2017-12-08

Villkor vid nätkoncession för luftledningar. MÖD har upphävt ett villkor i koncessionsbeslutet om framförande av maskiner på våtmarker eftersom det inte är miljömässigt motiverat att föreskriva ett sådant villkor i koncessionsbeslutet och då det är lämpligare att de tillsynsmyndigheter som har lokalkännedom beslutar om försiktighetsmått och utövar den operativa tillsynen.

2017-12-08

Tillstånd till bergtäkt. MÖD har bedömt att det finns behov av en ytterligare bergtäkt i avsättningsområdet. Enligt MÖD är det vid nyetablering av bergtäkt lämpligt att etableringen avser bergmaterial som kan tillgodose behovet för ett flertal användningsområden. Bergmaterialet från den aktuella täkten är dock av mindre god kvalitet och behovet av sådant bergmaterial kan tillgodoses genom andra täkter i området. MÖD har därför bedömt att den sökta täktverksamhetens lokalisering inte är lämplig. (2 kap. 6 § och 3 kap. 1 § miljöbalken).

 

2017-12-08

Tillstånd till bergtäkt. MÖD har bedömt att det finns behov av en ytterligare täkt i avsättningsområdet. Enligt MÖD är det vid nyetablering av bergtäkt lämpligt att etableringen avser bergmaterial som kan tillgodose behovet avseende ett flertal användningsområden. MÖD har bedömt att bergmaterialet från den aktuella täkten håller en sådan kvalitet att det uppfyller detta krav. Ett tillstånd innebär också att ingreppen i naturmiljön koncentreras till en större täkt i ett redan påverkat område. MÖD anser därför sammantaget att den sökta täktverksamheten uppfyller miljöbalkens krav på god hushållning och lämplig lokalisering(2 kap. 6 § och 3 kap. 1 § miljöbalken).

2017-12-08

Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det inte finns särskilda skäl att sätta ned en årlig tillsynsavgift med hänsyn till bl.a. tillsynsbehovet och att avgiften därför ska bestämmas med tillämpning av den kommunala taxans schablonmetod. Domstolen har bestämt att tillsynsavgiften ska baseras på den schabloniserade tillsynstiden utan tillägg för särskilda riskpoäng eller inverkan på grund av erfarenhetsbedömning i det enskilda fallet.

2017-12-07

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det funnits förutsättningar att påföra ett bolag en miljösanktionsavgift för varje applikation innehållande flourerade växthusgaser där föreskrivna tidsintervall för läckagekontroll inte följts. 

2017-12-06

Mark- och miljööverdomstolen har ansett att klaganden har visat att befintlig naturgrustäkt tillsammans med det ytterligare uttag av naturgrus som nu ska ske, inte är mer omfattande än att verksamheten kan anmälas för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Det har därmed inte funnits skäl att avvisa anmälan.

 

 

2017-12-05

Ett av en kommun beslutat naturreservat från år 1998 innehåller bl.a. föreskrift om att det krävs tillstånd att uppföra helt ny byggnad. Efter det att kommunen nekat uppförande av två nya boningshus på en fastighet där det i dag finns några mindre enklare fritidshus har det gjorts en ansökan om ersättning från kommunen. I första hand åberopas 31 kap. miljöbalken alternativt naturvårdslagen och i andra hand 2 kap. 15 § regeringsformen alternativt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Ansökan om ersättning har inte gjorts av fastighetsägaren utan av ett bolag till vilket fastighetsägaren har överlåtit sin ersättningsfordran.

Mark- och miljödomstolen har avslagit yrkandet om ersättning och funnit att vardera parten jämlikt 25 kap. 6 § miljöbalken ska stå sina egna rättegångskostnader. Efter överklagande har Mark- och miljööverdomstolen funnit följande: 1. Ramen för prövningen utgörs av den ansökan om att uppföra två boningshus som gjorts, 2. uppförandet av de nya husen är inte att anse som pågående markanvändning och rätt till ersättning enligt i denna del tillämpliga naturvårdslagen finns inte, 3. rätt till ersättning enligt RF och EKMR föreligger inte och 4. att fordran överlåtits hindrar inte att även bolaget omfattas av i denna del tillämpliga 25 kap. 6 § och bolaget har därmed rätt till ersättning för sina rättegångskostnader i underinstansen.

 

2017-12-05

Vatten bortleds från sjön Bolmen för att förse delar av Skåne med dricksvatten. Frågan om vilken ersättning som ska utgå till kraftverksägaren för de kraftförluster denne drabbas av till följd av bortledningen sköts tidigare upp. MÖD prövar nu slutligt frågan och gör en annan bedömning än mark- och miljödomstolen när det gäller hur stor bortledningen i framtiden kan förväntas bli och vilket framtida elpris som ska ligga till grund för beräkningen av ersättningen. MÖD tillämpar i målet 35 kap. 5 § rättegångsbalken som ger domstolen möjlighet att i vissa fall uppskatta skadan till ett skäligt belopp.

2017-11-30

Förlängd nätkoncession för linje. Mark- och miljööverdomstolen instämmer i underrättens bedömning att utredningen är tillräcklig och att grund saknas för att avvisa ansökan. Beslutet att återförvisa ärendet till Energimarknadsinspektionen fastställs därför.

 

2017-11-30

Mark- och miljööverdomstolen har beträffande förlängning av nätkoncession för en kraftledning bedömt att det inte varit miljömässigt motiverat att, utöver vad som följer av ett allmänt villkor och bestämmelserna i miljöbalken, föreskriva ett villkor i koncessionsbeslutet som särskilt reglerar en informationsplikt vid underhållsarbeten för den aktuella ledningen. Mark- och miljööverdomstolen har därför med ändring av mark- och miljödomstolens dom upphävt villkoret.

2017-11-28

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att klagandena saknar klagorätt avseende ett tillsynsbeslut då det inte har framkommit tillräckligt tydligt att de har något av rättordningen skyddat intresse avseende det vattenområde som berörs av beslutet.

 

2017-11-24

I mål avseende uppskjuten fråga om åtgärder för att begränsa en vindkraftverksamhets påverkan på rennäringen har Mark- och miljööverdomstolen funnit att de störningar för rennäringen som beskrivs i prövotidsutredningen i huvudsak är orsakade av vindkraftverksamheten. Domstolen har funnit att förlusten av beteskapacitet och behovet av foder inte går att beräkna exakt utan att det utifrån den utredning som finns måste ske en skälighetsuppskattning. Domstolen har också konstaterat att en utgångspunkt vid föreskrivande av villkor till skydd för rennäringen bör vara att näringen, i linje med 3 kap. 5 § miljöbalken, ska kunna bedrivas fortsatt i området samt att betesmarkerna ska förbli beteskraftiga på lång sikt. Mark- och miljööverdomstolen har delvis bifallit verksamhetsutövarnas överklagande och ändrat villkorens utformning.

2017-11-24

I ett mål om tillstånd till uppförande av sex vindkraftverk i anslutning till en befintlig vindkraftpark har Mark- och miljööverdomstolen, i likhet med mark- och miljödomstolen, funnit att den valda lokaliseringen inte kan godtas. Detta med hänsyn till områdets betydelse som vinterbetesmark för rennäringen och den negativa påverkan som en etablering av ytterligare vindkraftverk skulle innebära för rennäringen.

2017-11-21

Strandskyddsdispens för uppförande av komplementbyggnad (ersättningsbyggnad). Särskilda skäl för dispens har inte ansetts föreligga eftersom ersättningsbyggnaden skulle medföra att det ianspråktagna området utökades mer än obetydligt.

2017-11-17

Prövning av ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 § miljöbalken för havsbaserad vindkraftpark. Mark- och miljööverdomstolen bedömer att den sökta ändringen även innebär en tillståndspliktig ändring av vattenverksamhet. Det har i och för sig inte förelegat några materiella hinder mot att pröva ansökan även vad gäller ändringen av vattenverksamheten. Mark- och miljööverdomstolen har dock inte beaktat de särskilda krav som gäller vid en prövning enligt 11 kap. miljöbalken. Mark- och miljödomstolens dom bör därför undanröjas och målet återförvisas till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.

2017-11-15

Villkor i mål om nätkoncession för starkströmsledning. MÖD har upphävt två villkor i koncessionsbeslutet. Att det finns områden med höga naturvärden är inte skäl att frångå tidigare praxis och föreskriva något särskilt villkor om körning i våtmarker. Det är inte heller motiverat att föreskriva något särskilt villkor om arbeten i anslutning till Natura 2000 områden, utöver vad som följer av det allmänna villkoret, bestämmelserna i 7 kap. 28a § miljöbalken och artskyddsförordningen.

2017-11-15

I ett mål om tillstånd till fiskodling har mark- och miljödomstolen ifrågasatt den valda odlingstekniken av miljömässiga skäl och återförvisat målet till miljöprövningsdelegationen för komplettering av bl.a. alternativa produktionsmetoder. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det inte är möjligt att komplettera en ansökan i en sådan grundläggande fråga eftersom den bör bli föremål för det samråd som ska föregå miljökonsekvensbeskrivningen. Mark- och miljööverdomstolen har därför funnit att ansökan i stället ska avslås.

 

2017-11-13

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att utnyttjandet av mark till bete för hästar utgör jordbruksverksamhet och att hagar som har en koppling till beteshållningen omfattas av undantagsregeln för jordbruket enligt 7 kap. 16 § 1 miljöbalken. Strandskyddsdispens har därför inte krävts.

2017-11-10

Villkor för strandskyddsdispens. Ett bolag ansökte om dispens från strandskyddet för att anlägga en våtmark. Syftet med våtmarken angavs vara mångfald/andjakt. Länsstyrelsen beviljade dispens med motiveringen att det område som dispensen avsåg behövde tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse. För att säkerställa att våtmarken skulle tillgodose ett angeläget allmänt intresse föreskrevs villkor som innebar dels att änder fick utfordras i begränsad omfattning och på ett visst minsta avstånd från strandlinjen, dels förbud mot utsättning av änder i våtmarken. Efter överklagande av bolaget upphävde mark- och miljödomstolen villkoren med motiveringen att frågor om utsättning och utfordring av änder regleras i jaktlagstiftningen. MÖD, som konstaterar att den omständigheten att det finns regler i jaktlagstiftningen som är tillämpliga vid utsättning och utfordring av änder inte hindrar att villkor om det kan föreskrivas vid en strandskyddsdispens enligt miljöbalken, har gjort samma bedömning som länsstyrelsen när det gäller behovet av villkor i detta fall.  

 

 

2017-11-10

Fråga om skyldighet för en kommun att tillhandahålla kommunalt vatten och avlopp till tre fastigheter utanför verksamhetsområdet. Fastighetsägarna inte har visat att alternativa avloppslösningar saknas. Fastigheterna har inte heller ansetts ha planmässigt samband med verksamhetsområdet. Talan har därför ogillats.

2017-11-09

Föreläggande att ta bort stängsel inom strandskyddsområde – Fastighetsägarna har inte lyckats visa att stängsel har funnits på platsen sedan 1975. Kommunen har därför haft fog för sitt föreläggande. MÖD har dock bedömt att beviskravet inte bör ställas alltför högt med hänsyn till svårigheterna att föra bevisning om omständigheter som ligger så långt tillbaka i tiden (2 kap. 1 § miljöbalken).

2017-11-09

I mål om utdömande av vite har mark- och miljödomstolen underlåtit att kommunicera ett yttrande från en kommunal nämnd och att svara på frågor från den mot vilken vitesföreläggandet riktade sig. Förfarandet har ansetts innefatta rättegångsfel och målet har återförvisats till mark- och miljödomstolen

2017-11-07

Rättegångsfel vid mark- och miljödomstolen avseende underlåten kommunicering har avhjälpts i Mark- och miljööverdomstolen

2017-11-07

Lagen om allmänna vattentjänster. Fråga om det finns särskilda skäl att placera förbindelsepunkten på anvisad plats som inte ligger vid fastighetsgränsen.

2017-11-07

Tillstånd enligt Natura 2000 bestämmelserna m.m. Parterna har enats om hur villkor ska lyda. Mark- och miljööverdomstolen har inte funnit skäl att frångå parternas gemensamma mening och ändrat villkoret på det sätt parterna kommit överrens om.

 

2017-11-06

Mark- och miljööverdomstolen har bifallit bolagets ändringsyrkanden avseende ett tillstånd till ändrad bränslesammansättning m.m. vid tillverkning av bränd kalk.

2017-11-06

MÖD har avslagit ansökan om tillstånd för två vindkraftverk. Med hänsyn till platsens påtagliga betydelse som fågel- och fladdermuslokal och de risker för vissa arter som en etablering medför har MÖD funnit att sökanden inte har visat att den valda platsen uppfyller kravet på en lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § miljöbalken. Det har inte varit möjligt att förena tillståndet med villkor om försiktighetsåtgärder som medför att lokaliseringen skulle kunna godtas. Villkor om stoppreglering har inte ansetts tillräckligt.

2017-10-30

Tillstånd till fortsatt drift av kraftvärmeverk m.m. Bolagets yrkande om vattenuttag, utsläpp av kyl- och processvatten och reglering av detta utsläpp som värmeeffekttillskott har bifallits. Föreskrift om utredning av utsläpp av kväveoxider har ändrats och Mark- och miljööverdomstolen har funnit att någon provisorisk föreskrift inte behövs under utredningstiden.

2017-10-20

Hovrätten har, till skillnad från Va-nämnden, ogillat ett bolags talan mot en kommun om skadestånd enligt 45 § vattentjänstlagen. Bolaget gjorde gällande att läckande vatten från en ledning som bolagets fastighet inte var ansluten till hade sköljt bort fyllnadsmaterial under grunden till en av bolagets byggnader och att det i sin tur hade orsakat sättningar och sprickbildningar i byggnaden. Hovrätten har ansett att bolaget inte ens med tillämpning av det lägre beviskravet klart mer sannolikt, kunnat visa att de påtalade skadorna orsakats av inträngande vatten på det sätt som bolaget gjort gällande.

2017-10-20

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att inrättande av avloppsanordningar för att avleda, rena och ta hand om vägdagvatten från vägar inom detaljplan omfattas av anmälningsplikten i 13 § andra stycket förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

 

2017-10-20

Länsstyrelsen förelade ett bolag vid vite att inom viss tid ansöka om tillstånd för vattenverksamhet vid vattenkraftverk. Om bolaget inte följde föreläggandet förbjöds fortsatt verksamhet. Sedan mark- och miljödomstolen upphävt länsstyrelsens beslut överklagade länsstyrelsen. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det inte finns skäl förelägga bolaget att söka tillstånd för verksamheten. Eftersom bolaget påstår att det inte har rådighet över vattnet där verksamheten bedrivs, och bolaget därmed inte kan få en tillståndsprövning till stånd, är ett föreläggande att söka sådant tillstånd inte meningsfull. Om det tydligt framgår att verksamhetsutövarens inställning omöjliggör en tillståndprövning, kan det inte heller krävas att ett förbud mot fortsatt verksamhet föregås av ett föreläggande att söka tillstånd. Mark- och miljööverdomstolen har avslagit länsstyrelsens överklagande.

2017-10-20

Länsstyrelsen förelade ett bolag vid vite att inom viss tid ansöka om tillstånd för vattenverksamhet vid vattenkraftverk. Om bolaget inte följde föreläggandet förbjöds fortsatt verksamhet. Sedan mark- och miljödomstolen upphävt länsstyrelsens beslut överklagade länsstyrelsen. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det inte finns skäl förelägga bolaget att söka tillstånd för verksamheten. Eftersom bolaget påstår att det inte har rådighet över vattnet där verksamheten bedrivs, och bolaget därmed inte kan få en tillståndsprövning till stånd, är ett föreläggande att söka sådant tillstånd inte meningsfull. Om det tydligt framgår att verksamhetsutövarens inställning omöjliggör en tillståndprövning, kan det inte heller krävas att ett förbud mot fortsatt verksamhet föregås av ett föreläggande att söka tillstånd. Mark- och miljööverdomstolen har avslagit länsstyrelsens överklagande.


 

2017-10-18

Ett tillståndsbeslut innehöll inga begränsningar av verksamhetens omfattning. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att tillståndet därför varit så oklart och ofullständigt att domvilla förekommit. Tillståndet har därför undanröjts och målet återförvisats till miljöprövningsdelegationen för fortsatt behandling.

2017-10-17

I mål angående ansvar för enheter till lågtrycksavlopp, s.k. LTA-enheter, har kommunens tidigare avtal med ett antal fastighetsägare ansetts ogiltiga. Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med mark- och miljödomstolen fastställt att kommunen har det ansvar för de aktuella fastigheternas LTA-enheter som följer av 19 § lagen om vattentjänster.

2017-10-17

Mark- och miljödomstolen har under målets handläggning avslagit ett yrkande från Naturvårdsverket m.fl. om avvisning av bolagets ansökan om tillstånd. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att beslutet inte varit ett ställningstagande till miljökonsekvensbeskrivningen enligt 6 kap. 9 § miljöbalken och att mark- och miljödomstolen är oförhindrad att avvisa ansökan om grundläggande brister visar sig i ett senare skede. Då mark- och miljödomstolens beslut endast anses innefatta en bedömning om målets fortsatta handläggningen, har Mark- och miljööverdomstolen avslagit överklagandena.

 

2017-10-16

En fastighetsägare har vid vite förelagts att ta bort ett bryggdäck från strandskyddsområde och naturvårdsområde samt att återföra upplagda muddermassor till vattnet. Eftersom föreläggandet inte tydligt anger vid vilken tidpunkt eller inom vilken tidsfrist åtgärderna ska vidtas har Mark- och miljööverdomstolen upphävt föreläggandet.

2017-10-13

Särskilda skäl att bevilja strandskyddsdispens för brygga har inte ansetts föreligga.

2017-10-12

 mål om utdömande av vite har konstaterats att den kommunala förvaltningschef som fattade beslutet om förbud vid vite inte hade behörighet att fatta ett sådant beslut. Därför har mark- och miljödomstolens dom upphävts och ansökan om utdömande av vite avslagits.

2017-10-12

Målet avser tillstånd till en bergtäkt i närheten av ett Natura 2000-område där länsstyrelsen (MPD) har avslagit ansökan med hänsyn till Natura 2000-området. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att mark- och miljödomstolen gjort fel när endast Natura 2000-bestämmelserna prövats och målet i övrigt med hänsyn till instansordningsprincipen återförvisats till MPD:n för prövning enligt 9 kap. MB. Målet har därför återförvisats till mark- och miljödomstolen för en fullständig prövning. Mark- och miljööverdomstolen har i sina skäl betonat de krav på samlad prövning som följer av praxis avseende Natura 2000-områden (NJA 2013 s. 613) och även i övrigt pekat på att en prövning i allmänhet måste täcka alla centrala frågor.

 

2017-10-11

Eftersom länsstyrelsens beslut var överklagbart, har det varit fel av mark- och miljödomstolen att avvisa överklagandet. Målet har därför återförvisats till mark- och miljödomstolen.

2017-10-11

Fråga om användning av avfall för anläggningsändamål var en anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet. I sammanhanget uttalade Mark- och miljööverdomstolen att det inte generellt kan krävas att verksamhetsutövaren i anmälan ska uppge vilket konkret avfall som ska användas och att det i många fall är tillräckligt att avfallets innehåll och egenskaper anges i anmälan.

2017-10-11

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att enbart antagandet att en brygga i någon mån skulle bidra till att öka de närliggande villafastigheternas attraktivitet inte är tillräckligt för att det ska vara visat att bryggan bidrar till landsbygdsutvecklingen. Länsstyrelsens beslut att avslå ansökan om strandskyddsdispens har därför fastställts.

2017-10-10

Eftersom den berörda fastigheten inte omfattas av strandskydd har länsstyrelsens föreläggande att ta bort vissa anordningar upphävts.

2017-10-04

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det finns särskilda skäl enligt 7 kap. 11 b § miljöbalken för dispens att ta bort stenmur från åkermark. Enligt Mark- och miljööverdomstolen finns det ofta skäl att vara försiktig med att ensamt lägga resultaten från Jordbruksverkets beräkningsverktygets resultat till grund för bedömningen. Den slutliga prövningen måste alltid ske genom en saklig bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Dispensen har förenats med skyldighet att utföra kompensationsåtgärder.

2017-10-04

Mark- och miljööverdomstolen har avslagit en ansökan om tillstånd till bl.a. täktverksamhet avseende naturgrus då bolaget inte visat att det föreligger ett objektivt behov av materialet.  

2017-10-03

Sammanfattning saknas

2017-10-03

Föreläggande om bullerreducerande åtgärder. Eftersom frågan om skäligheten att vidta bullerdämpande åtgärder är rättskraftigt avgjord har nämndens föreläggande fastställts. Trafikverket har dock fått ytterligare tid för att utföra åtgärderna.

 

2017-09-27

Uppförande av trädäck inom strandskyddat och allemansrättsligt tillgängligt område har krävt strandskyddsdispens. Eftersom det inte funnits särskilda skäl för dispens, har nämndens beslut att avslå ansökan om strandskyddsdispens fastställts.

2017-09-25

En kommunal nämnds föreläggande att gräset inom ett strandskyddsområde endast fick slås två gånger per år har fastställts. Kontinuerlig klippning av gräset inom detta område har ansetts både avhållande för allmänheten och innebära att livsvillkoren för djur- och växtlivet väsentligen ändras.

2017-09-18

Frågan om lagligförklaring av en damm som inte används för vattenkraft eller liknande verksamhet. MÖD konstaterar att en damm är en anläggning som syftar till att förändra vattnets djup och läge och redan på denna grund kan det sägas att vattenanläggningen i detta fall medför att vattenverksamhet bedrivs. Frågan om lagligheten av vattenanläggningen borde därför enligt MÖD ha prövats tillsammans med en ansökan om tillstånd för vattenverksamheten. Lagligförklaringen har undanröjts och målet återförvisats till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.


 

2017-09-12

En uppläggning av jord- och schaktmassor som kommer från byggnationen av en väg har, oberoende av att undantaget i 11 § 3 avfallsförordningen är tillämpligt, bedömts utgöra en tillståndpliktig deponering av avfall. Verksamheten ska därmed prövas i en annan ordning än genom ett samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken och det har i en sådan situation inte varit fel av länsstyrelsen att avvisa anmälan. Även fråga om den svenska regleringens förenlighet med EU-rätten och avfallsdirektivet.

2017-09-11

Fråga om rådighet för vattenverksamhet. En överenskommelse i ett laga skiftesprotokoll fört vid hemmansklyvning 1840 har ansetts som ett officialservitut som gett fastighetsägare den rådighet som krävs för att deras ansökan om vattenverksamhet ska kunna prövas.

2017-09-08

Diskmaskiner för storkök har ansetts utgöra stora hushållsapparater i WEEE-förordningens och WEEE-direktivets mening. Den tolkningen har inte ansetts strida mot ordalydelsen och därmed inte heller mot legalitetsprincipen. En producent av diskmaskiner för storkök som inte i rätt fullgjort sin rapporteringsskyldighet har därför ålagts att betala en miljösanktionsavgift.

2017-09-07

En person som förelagts att bl.a. permanent ta bort sättluckor/sättar i en damm har inte ansetts ha faktiska och rättsliga möjligheter att riva ut dammen. Då borttagandet av  sättarna/sättluckorna är den enskilda installation som har störst påverkan på vattendraget har det vidare inte funnits tillräckliga skäl att föreläggandet i övrigt, som även avser ett mikrovattenkraftverk, ska gälla. Med ändring av underinstansernas avgöranden har därmed hela föreläggandet upphävts.

2017-09-07

Strandskyddsdispens för uppförande av bostadshus. MÖD har, med hänsyn till bl.a. att platsen för den sökta dispensen ligger tämligen långt från befintlig bebyggelse på fastigheten, funnit att det aktuella området inte kan anses vara ianspråktaget och att det därför inte finns skäl att ge dispens på den grunden. Länsstyrelsen har tidigare hanterat frågor om naturreservat och utökat strandskydd som berört fastigheten och hanteringen har fått till följd att platsen för den sökta dispensen först undantagits från naturreservatet för att möjliggöra bebyggelse och därefter kommit att omfattas av utökat strandskydd. Det har dock inte ansetts oproportionerligt att neka fastighetsägaren dispens mot denna bakgrund, eftersom det på de delar av fastigheten som inte omfattas av strandskydd och inte heller utgör naturreservat finns flera tänkbara alternativa platser för ett bostadshus.

2017-09-07

Mark- och miljööverdomstolen har inte funnit skäl att ändra länsstyrelsens föreläggande om återställning av en strandlinje. 

2017-09-05

Villkor i mål om nätkoncession för starkströmsledning. Mark- och miljööverdomstolen har, i överensstämmelse med tidigare avgöranden, upphävt ett villkor i koncessionsbeslutet om framförande av maskiner på våtmarker. Det är i detta fall inte miljömässigt motiverat att föreskriva ett sådant villkor i koncessionsbeslutet och det är även mer lämpligt att de tillsynsmyndigheter som har lokalkännedom beslutar om försiktighetsmått och har den operativa tillsynen.

2017-09-04

Anmälan om användning av avfall vid sluttäckning av deponi. Med hänsyn till deponins och tätskiktets konstruktion samt deponins lokalisering har de försiktighetsmått mark- och miljödomstolen föreskrivits i stort fastställts angående de avfallsmassor som får läggas under tätskiktet.

2017-09-04

Mark- och miljööverdomstolen har, i likhet med mark- och miljödomstolen, ansett att en tillsynsmyndighet inte kan få kostnader för arbete med att upprätta en ansökan om utdömande av vite ersatt med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken.

2017-08-31

Beslut om utdömande av vite har upphävts eftersom fastighetsägare inte fått tillräckligt rådrum att vidta förelagda åtgärder när fristen för genomförandet gick ut samma dag som delgivning skett.

2017-08-29

Överklagade beslut om efterbehandling av koncessionsområde för torvtäkt och tillsyn av dikningsföretag. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det inte är miljömässigt motiverat att genomföra ytterligare efterbehandlingsåtgärder innan ny ansökan om dispens för markavvattning avseende det aktuella området har prövats. Den omständigheten att länsstyrelsen inte lämnat tillstånd till tidigare överlåtelse av koncessionen från Statens Vattenfallsverk till Vattenfall AB innebär inte att koncessionen överförts på ett ogiltigt sätt till den nuvarande koncessionsinnehavaren. Då det gäller tillsyn av dikningsföretaget anser Mark- och miljööverdomstolen att fixpunkterna för dikningsföretaget från 1899 bör eftersökas för att möjliggöra en bedömning av om på senare tid genomförda åtgärder strider mot tillståndsgiven nivå och vilken påverkan detta i så fall får på mossen.

2017-08-23

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att elektrifiering av en fastighet utgör ett angeläget allmänt intresse och meddelat strandskyddsdispens för uppförandet av transformatorstation m.m.

2017-08-21

Nämnden har i ett föreläggande angett att adressaten inom en viss angiven tid med kvitto ska redovisa att samtliga åtgärder som räknats upp har vidtagits och att det skett på ett korrekt sätt. Föreläggandet har ansetts uppfylla kravet i 2 § viteslagen på att det ska framgå inom vilken tidsfrist en åtgärd ska vara utförd. Eftersom adressaten inte har följt föreläggandet har MÖD, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, dömt ut det förelagda vitet.  

 

2017-08-16

Strandskyddsdispens har inte getts för nybyggnation av bostadshus. En bilväg och gång- och cykelväg går mellan strandlinjen och det tänkta bostadshuset. Vägarna har varken var för sig eller tillsammans ansetts vara avskiljande i den mening som avses i 7 kap. 18 c § första stycket 2 miljöbalken, eftersom allmänheten typiskt sett inte skulle avhålla sig från att passera över dem.

2017-08-16

Mark- och miljööverdomstolen har inte funnit skäl att ändra föreskrivna försiktighetsmått avseende flygverksamhet.

2017-08-15

Det har varit fel av mark- och miljödomstolen att upphäva ett föreläggande om undersökningar mot bolaget A på den grunden att det upplösts efter fusion med bolaget B (absorption). Detta eftersom bolaget B genom fusionen har inträtt i bolaget A:s samtliga rättigheter och skyldigheter samt övertagit bolaget A:s talan i målet. Målet har återförvisats till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.

2017-07-14

Nämnden har förelagt en va-huvudman att förbättra en befintlig avloppsanläggning eller att installera en ny avloppsanläggning så att vissa närmare angivna krav skulle klaras. Ett av kraven var att anläggningen kunde förväntas uppnå minst 50 % reduktion av kväve. MÖD har bedömt att det med hänsyn till förutsättningarna för området i fråga inte kan anses rimligt att kräva särskild kväverening för avloppsanläggningen och det kravet har därför tagits bort. Tiden för fullgörandet av föreläggandet i övrigt har till följd av överklagandet flyttats fram.

 

2017-07-05

Mark- och miljödomstolen har i ett överklagat mål avgjort målet utan att ge de enskilda som klagar möjlighet att bemöta vad den beslutande myndigheten och verksamhetsutövaren anfört som svar på de enskildas överklagande. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att detta strider mot 22 § lagen om domstolsärenden och utgör ett rättegångsfel. Mark- och miljööverdomstolen har därför med stöd av 50 kap. 28 § rättegångsbalken undanröjt mark- och miljödomstolens dom och återförvisat målet för fortsatt handläggning.

2017-06-28

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med underinstanserna funnit att tillstånd till enskild avloppsanläggning för BDT- vatten och vatten från vattenklosett inte ska beviljas. Trots att anläggningen uppfyller kraven för hög skyddsnivå har domstolen ansett att recipientens (Gullmarsfjorden) höga skyddsvärde och utsläppspunktens närhet till badplats medför att högre krav än vad som gäller för hög skyddsnivå behöver ställas. Domstolen har också beaktat följderna av en generell utbredning av avloppsanläggningar som renar vatten från vattenklosetter.

2017-06-28

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med underinstanserna funnit att tillstånd till enskild avloppsanläggning för BDT- vatten och vatten från vattenklosett inte ska beviljas. Trots att anläggningen uppfyller kraven för hög skyddsnivå har domstolen ansett att recipientens (Gullmarsfjorden) höga skyddsvärde och utsläppspunktens närhet till badplats medför att högre krav än vad som gäller för hög skyddsnivå behöver ställas. Domstolen har också beaktat följderna av en generell utbredning av avloppsanläggningar som renar vatten från vattenklosetter.

2017-06-28

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med underinstanserna funnit att tillstånd till enskild avloppsanläggning för BDT- vatten och vatten från vattenklosett inte ska beviljas. Trots att anläggningen uppfyller kraven för hög skyddsnivå har domstolen ansett att recipientens (Gullmarsfjorden) höga skyddsvärde medför att högre krav än vad som gäller för hög skyddsnivå behöver ställas. Domstolen har också beaktat följderna av en generell utbredning av avloppsanläggningar som renar vatten från vattenklosetter.

2017-06-26

Tillsynsärende. Nämnden har förelagt en markägare och ett bolag som bedriver campingverksamhet att, från ett område strax utanför campingplatsen som omfattas av strandskydd, dels ta bort fem lekredskap, tre traktordäck, en dansbana, ett förråd och två fotbollsmål, dels upphöra med klippning av vegetationen inom ett angivet område. MÖD har funnit att lekredskapen, traktordäcken, dansbanan, förrådet och fotbollsmålen, som alla uppförts någon gång på 1980-talet, kräver strandskyddsdispens och att nämnden därmed haft fog för föreläggandet i den delen. När det gäller området som omfattas av förbudet att klippa vegetationen har MÖD däremot funnit att detta hävdats under så lång tid tillbaka att dispens för klippning av vegetationen inte krävs. Eftersom det inte har klarlagts vem som äger lekredskapen, traktordäcken, dansbanan, förrådet och fotbollsmålen  har MÖD funnit att föreläggandet kan riktas mot markägaren men inte mot campingbolaget.  

2017-06-26

Tillsynsärende. Nämnden har förelagt en markägare och ett bolag som bedriver campingverksamhet att, från ett område strax utanför campingplatsen som omfattas av strandskydd, dels ta bort en boulebana, en skylt, en hållare för kratta och en parkbänkmöbel, dels upphöra med klippning av vegetationen inom ett angivet område. MÖD har funnit att boulebanan, skylten, hållaren för kratta och parkbänkmöbeln, som alla uppförts någon gång på 1980-talet, kräver strandskyddsdispens och att nämnden därmed haft fog för föreläggandet i den delen. När det gäller området som omfattas av förbudet att klippa vegetationen har MÖD däremot funnit att detta hävdats under så lång tid tillbaka att dispens för klippning av vegetationen inte krävs. Eftersom det inte har klarlagts vem som äger boulebanan, skylten, hållaren för kratta och parkbänkmöbeln har MÖD funnit att föreläggandet kan riktas mot markägaren men inte mot campingbolaget.

2017-06-22

Enligt 11 kap. 9 b § tredje stycket får en anmälningspliktig vattenverksamhet påbörjas tidigast åtta veckor efter det att anmälan gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer annat. Att de åtta veckorna passerat utan beslut från länsstyrelsen om att ändra tidsfristen innebär enligt Mark- och miljööverdomstolens mening att länsstyrelsen inte längre haft möjlighet att inom ramen för anmälningsärendet förbjuda verksamheten.

2017-06-22

MÖD har funnit att man i ett tätbebyggt bostadsområde inte har att förvänta sig att hundskall förekommer på nätterna i större omfattning än sporadiskt. En granne har därför förelagts att hålla sina hundar inomhus på nätterna, trots att omfattningen av störningen inte var fullt utredd.

2017-06-22

Anläggningsavgifter vid anordnande av allmän va-anläggning. Enligt huvudmannens taxa för vatten- och avloppsanläggning ska vid beräkning av avläggningsavgift för en bostadsfastighet bebyggd med radhus eller kedjehus, som är upplåtna eller avsedda att upplåtas med bostadsrätt eller hyresrätt, varje bostadsenhet räknas som en enbostadsfastighet och därmed betala grundavgift och minimiavgift som för enbostadshus. MÖD har, i likhet med MMD, funnit att denna taxekonstruktion inte står i strid med bestämmelsen i 31 § första stycket vattentjänstlagen om en skälig och rättvis avgiftsfördelning.

2017-06-19

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att en ansökan om tillstånd enligt den s.k. boxmodellen till att uppföra och driva en vindkraftspark ska avslås. Med hänsyn till omfattningen av vindkraftparken och omgivningens naturvärden har ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen inte ansetts ge tillräckligt underlag för att kunna bedöma alla de konsekvenser som verksamheten vid olika alternativutformningar kommer att ge upphov till. Det har därför inte gått att avgöra om verksamhetens lokalisering är lämplig utifrån kraven i 2 kap. 6 § miljöbalken.

 

2017-06-15

En miljönämnd förelade ett bolag att utföra ytterligare utredningar avseende föroreningssituationen inom två fastigheter. Bolaget överklagade nämndens beslut och åberopade två utredningar som bolaget tidigare utfört och gett in till nämnden. Länsstyrelsens och mark- och miljödomstolens underlåtenhet att inhämta och ta del av utredningarna har ansetts utgöra ett handläggningsfel som inverkat på målets utgång och som inte utan olägenhet kunnat avhjälpas i Mark- och miljööverdomstolen. Länsstyrelsens och mark- och miljödomstolens avgöranden har därför undanröjts i överklagad del och målet återförvisats till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.

2017-06-15

Mark- och miljööverdomstolen har, i likhet med mark- och miljödomstolen och länsstyrelsen, inte ändrat en kommunal nämnds föreläggande att ett bensinbolag skulle förse områden kring drivmedelspumparna med täta spillzoner.

2017-06-15

Mark- och miljööverdomstolen har, i likhet med mark- och miljödomstolen och länsstyrelsen, inte ändrat en kommunal nämnds föreläggande att ett bensinbolag skulle förse områden kring drivmedelspumparna med täta spillzoner.

2017-06-15

Mark- och miljööverdomstolen har, i likhet med mark- och miljödomstolen och länsstyrelsen, inte ändrat en kommunal nämnds föreläggande att ett bensinbolag skulle förse områden kring drivmedelspumparna med täta spillzoner.

2017-06-15

Tillsynsmyndigheten har förelagt ett bolag att inkomma med anmälningar om anläggningar för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall. Sedan bolaget invänt att den sopsand som bolaget mellanlagrar inte är att betrakta som avfall har Mark- och miljööverdomstolen, lika med underinstanserna, bedömt att sopsanden utgör avfall. I målet har fråga också uppkommit om tillsynsmyndigheten varit förhindrad att utforma föreläggandet på det sätt som skett.

2017-06-15

Länsstyrelsen har förelagt kommunen att plantera 36 träd längs en biotopskyddad allé som kompensation för tidigare nedtagna 9 träd. Skyldigheten att vidta kompensationsåtgärder har fastställts, men omfattningen skäligen justerats till att avse 9 träd av något grövre dimension.

2017-06-15

Fråga om hur tomtplats ska avgränsas. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att bl.a. det korta avståndet från bostadsbyggnaden till stranden gör att hemfridszonen sträcker sig fram till strandlinjen. Också fråga om strandskyddsdispens behöver förenas med villkor om att tomtplatsen ska markeras.

2017-06-15

Fråga om utdömande av vite. Ett vitesföreläggande har delgetts adressaten genom s.k. spikning. Genom telefonsamtal med företrädare för miljöförvaltningen har, enligt Mark- och miljööverdomstolen, adressaten fått sådan kännedom om föreläggandet som krävs för att vitet ska kunna dömas ut. Då samtliga övriga förutsättningar för utdömande av vitet ansetts uppfyllda har vitet dömts ut.

2017-06-14

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med underinstanserna funnit att strandskyddsdispens inte ska beviljas för brygga som uppförs i närhet av ett för bostadsändamål inrett båthus. Domstolen har bl.a. anfört att det över vattenområdet uppförda båthuset inte kan ge upphov till en hemfridszon som omfattar det vattenområde som bryggan upptar. Båthuset medför således inte att det område som bryggan omfattar redan är ianspråktaget.

2017-06-14

Ett företag beviljades tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till anläggning för framställning av mjölkprodukter. Tillståndet var förenat med villkor bl.a. avseende avloppsvatten från fordonstvätt. Sedan bolaget överklagat beslutet i vissa avseenden har mark- och miljödomstolen avvisat bolagets överklagande på den grunden att miljöprövningsdelegationens beslut inte gått bolaget emot. Mark- och miljööverdomstolen gör en annan bedömning och upphäver avvisningsbeslutet samt gör vissa ändringar i en provisorisk föreskrift om utgående vatten från anläggningen och tillämpar då enligt domstolens praxis begränsningsvärden i stället för riktvärden.

2017-06-14

Efter att mark- och miljödomstolen har dömt ut ett vite avseende föreläggande om återställande av täkt har bolaget i Mark- och miljööverdomstolen påstått att bolaget inte är verksamhetsutövare. Mark- och miljööverdomstolen bedömde att även om det var flera verksamhetsutövare för täkten fick bolaget anses ha haft faktiskt och rättslig möjlighet att efterkomma vitesföreläggandet. Överklagandet avslogs.

2017-06-13

I ett mål om tillstånd till befintlig och utökad anläggning för djurhållning har Mark- och miljööverdomstolen tillåtit att en viss tillförsel av fosfor får ske på mark som innehåller höga halter av fosfor förutsatt att marken har låg fosformättnadsgrad och hög fosforbindningskapacitet

2017-06-12

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med länsstyrelsen ansett att det saknas skäl att bortse från del av åkerblock vid bedömning av om  biotopsskyddsdispens för igenläggning av dike kan ges. Domstolen har funnit att igenläggning av diket inte kan antas ha någon betydelse för att utveckla eller bibehålla ett aktivt brukande av jordbruksmark enligt 7 kap. 11 b § miljöbalken. Inte heller i övrigt har särskilda skäl för dispens ansetts finnas.

2017-06-12

En radhusägare klagade på grannens vedeldning hos miljö- och byggnadsnämnden och gjorde gällande att det förhållandet att hennes hus hade platt tak medan omgivande radhus hade sadeltak medförde problem. Efter viss utredning lämnade nämnden klagomålen utan åtgärd. Varken länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen ändrade nämndens beslut. MÖD har i motsats till underinstanserna bedömt att det med hänsyn till det korta avståndet mellan skorstenen på grannens hus och ett takfönster som klaganden använder för luftintag finns behov av att begränsa vedeldningen på visst sätt. Målet har dessutom återförvisats till nämnden för utredning om ytterligare skyddsåtgärder krävs.

2017-06-09

Fråga om kompensation för skada på bestånden av harr nedströms Trängslets kraftverk i Österdalälven. Mark- och miljööverdomstolen ändrar, enligt parternas samstämmiga inställning, mark- och miljödomstolens dom på så sätt att de fiskpassager, vars utformning och placering mark- och miljödomstolen delegerat till tillsynsmyndigheten, nu i stället bestäms i domen. Även fråga om skäligt arvode för ombud som företrätt ett stort antal sakägare i såväl mark- och miljödomstolen som i Mark- och miljööverdomstolen.

2017-06-07

Villkor i mål om nätkoncession för starkströmsledning. Mark- och miljööverdomstolen har upphävt ett villkor i koncessionsbeslutet om framförande av maskiner på våtmarker, då sådan verksamhet omfattas av miljöbalkens regler om bl.a. samråd i 12 kap. 6 §. Det är i detta fall inte miljömässigt motiverat att föreskriva ett sådant villkor i koncessionsbeslutet och det är även mer lämpligt att de tillsynsmyndigheter som har lokalkännedom beslutar om försiktighetsmått och utövar den operativa tillsynen.

2017-06-07

Villkor i mål om nätkoncession för starkströmsledning. Mark- och miljööverdomstolen har upphävt ett villkor i koncessionsbeslutet om framförande av maskiner på våtmarker, då sådan verksamhet omfattas av miljöbalkens regler om bl.a. samråd i 12 kap. 6 §. Det är i detta fall inte miljömässigt motiverat att föreskriva ett sådant villkor i koncessionsbeslutet och det är även mer lämpligt att de tillsynsmyndigheter som har lokalkännedom beslutar om försiktighetsmått och utövar den operativa tillsynen.

2017-06-07

Villkor i mål om nätkoncession för starkströmsledning. Mark- och miljööverdomstolen har upphävt ett villkor i koncessionsbeslutet om framförande av maskiner på våtmarker, då sådan verksamhet omfattas av miljöbalkens regler om bl.a. samråd i 12 kap. 6 §. Det är i detta fall inte miljömässigt motiverat att föreskriva ett sådant villkor i koncessionsbeslutet och det är även mer lämpligt att de tillsynsmyndigheter som har lokalkännedom beslutar om försiktighetsmått och utövar den operativa tillsynen.

2017-06-07

Villkor i mål om nätkoncession för starkströmsledning. Mark- och miljööverdomstolen har upphävt ett villkor i koncessionsbeslutet om framförande av maskiner på våtmarker, då sådan verksamhet omfattas av miljöbalkens regler om bl.a. samråd i 12 kap. 6 §. Det är i detta fall inte miljömässigt motiverat att föreskriva ett sådant villkor i koncessionsbeslutet och det är även mer lämpligt att de tillsynsmyndigheter som har lokalkännedom beslutar om försiktighetsmått och utövar den operativa tillsynen.

2017-06-02

Strandskyddsdispens för uppförande av ett fritidshus. Fastighetens topografi och förhållandena på platsen är sådana att det är tydligt hur det privatiserade området är avgränsat och att det planerade fritidshuset inte kommer att utvidga hemfridszonen annat än obetydligt. Det finns därför förutsättningar för dispens från strandskyddsbestämmelserna. För att inte strida mot strandskyddets syfte har dispensen förenats med villkor om att huset inte får förses med fönster åt ena hållet.

2017-06-02

Ansökan om tillstånd för sortering och återvinning av metallavfall mm. Sökande, som sedan tidigare har bedrivit verksamhet på platsen med stöd av anmälan, har gjort gällande att lokaliseringsprövningen endast ska avse utökningen av verksamheten. Enligt MÖD ska det dock göras en fullständig lokaliseringsprövning av den sökta verksamheten. MÖD har vid en samlad bedömning funnit att lokaliseringen inte är lämplig med hänsyn till närheten till bostadsbebyggelse (ca 50 meter) och till den utformning av verksamheten som bolaget har valt.
Ansökan har därför avslagits. (2 kap 6 §miljöbalken)

2017-05-31

Till miljö- och hälsoskyddsnämnden inkom från A klagomål på buller i bostaden från en närliggande gård och nämnden lämnade klagomålen utan ytterligare åtgärd. Sedan A överklagat beslutet upphävde mark- och miljödomstolen nämndens beslut och återförvisade ärendet till nämnden för fortsatt handläggning. Som skäl anförde domstolen att det ålegat nämnden att utreda eventuella störningar närmare. Nämnden överklagade mark- och miljödomstolens dom. Mark- och miljööverdomstolen har avvisat nämndens överklagande av mark- och miljödomstolens avgörande eftersom det inte kan anses ha gått nämnden emot på ett sätt som ger nämnden rätt att överklaga.

2017-05-23

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt mark- och miljödomstolens beslut att inhibera verkställigheten av miljönämndens tillsynsföreläggande. Som skäl för sitt beslut har Mark- och miljööverdomstolen hänvisat till att föreläggandet föranletts av en pågående villkorsöverträdelse samt de risker som verksamheten medför för människors hälsa och miljön.

2017-05-19

Efter att miljöprövningsdelegationen gett tillstånd till utökad drift av ett avloppsreningsverk och det överklagats till mark- och miljödomstolen meddelade EU-domstolen den s.k. Weserdomen. Mark- och miljödomstolen avslog ansökan med hänvisning till Weserdomen utan att sökanden fått tillfälle att yttra sig över Weserdomens betydelse eller komplettera utredningen. Mark- och miljödomstolen har därigenom brustit i sin utredningsskyldighet, vilket är ett rättegångsfel. Även mark- och miljödomstolens underlåtenhet att ge sökanden möjlighet att yttra sig över nya uppgifter som tillförts målet av annan har utgjort ett rättegångsfel. Eftersom sökanden avsåg att komplettera utredningen i målet är det med beaktande av instansordningsprincipen inte lämpligt att den fortsatta handläggningen sker i Mark- och miljööverdomstolen. Målet har därför återförvisats till mark- och miljödomstolen.

2017-05-16

Mark- och miljödomstolen har i mellandom  avvisat en del av käromålet. MÖD har funnit att den fråga som avvisats är en fråga som rör saken i målet och därför borde ha prövats genom dom. MÖD har funnit att avvisningsbeslutet ska undanröjas och målet i den delen återförvisas till mark- och miljödomstolen. Vidare har en part i mark- och miljödomstolen åberopat bevisning i form av bl.a. vittnesintyg. Motparten har inte fått del av bevisningen. Mark- och miljödomstolen har inte meddelat något beslut i frågan om vittnesintygen ska tillåtas och det framgår inte heller av mark- och miljödomstolens avgörande att domstolen har beaktat bevisningen vid sin prövning. MÖD har funnit att denna underlåtenhet utgör sådant rättegångsfel som kan ha inverkat på målets utgång. Mark- och miljödomstolens mellandom har därför undanröjts och målet återförvisats dit för fortsatt behandling.

2017-05-11

Skadestånd enligt 32 kap. miljöbalken. En kommun har genomfört gatuarbeten som gett upphov till vibrationer. I likhet med mark- och miljödomstolen har Mark- och miljööverdomstolen bedömt att det är övervägande sannolikt att vibrationerna har orsakat sprickor i en bostadsrättsförenings närliggande byggnad. Störningarna har inte bedömts vara sådana att de skäligen bör tålas med hänsyn till förhållandena på orten eller till dess allmänna förekomst. Kommunen har därför bedömts skyldig att ersätta bostadsrättsföreningen för åtgärdandet av sprickorna.

2017-05-10

Hovrätten har, i likhet med Va-nämnden, funnit att det finns skäl att för närvarande befria klagandena från att betala avgift för dricksvatten men att det inte finns skäl att befria dem från att betala anläggnings- och brukningsavgift för spillvatten. 

2017-05-08

Fråga om en vindkraftanläggning innebär påtaglig skada i ett område som utpekats som världsarv och riksintresse för kulturmiljövård. MÖD finner att lokaliseringen innebär påtaglig skada och upphäver mark- och miljödomstolens dom i viss del. Även fråga om de skyddszoner som föreslagits är tillräckliga för att anläggningen inte ska komma i konflikt med artskyddsbestämmelserna med hänsyn till kungsörn som förekommer i området. MÖD finner att anläggningen inte kommer i konflikt med artskyddsbestämmelserna.

2017-05-05

MÖD har funnit att det primära syftet med uttaget av berg på en fastighet är att bereda plats för återvinningsverksamhet och inte att bedriva täktverksamhet. MÖD har därför upphävt nämndens föreläggande om förbud att bedriva täktverksamhet.

2017-05-05

Brukningsavgiften för allmän va-anläggning. Bruksavgiften för en jordbruksfastighet har delvis bestämts som en schabloniserad lägenhetsavgift beräknade utifrån ekonomibyggnadernas bruttoarea. Med hänsyn till byggnadernas användning och användningsmöjligheter, motsvarar inte byggnadernas bruttoarea den nytta fastighetsägaren har av VA-anslutningen. Lägenhetsavgiften har därför jämkats. (31§ lagen om allmänna vattentjänster)

2017-05-04

Ett utsläpp av transformatorolja inom vattenskyddsområde har ansetts innebära en störning enligt 32 kap 1 § miljöbalken i form av en markförorening som har övergått i en grundvattenförorening. Även om det i efterhand har kunnat konstateras att föroreningen inte nått fram till vattentäkten har det förelegat en risk för spridning av föroreningen till vattentäkten. Kommunen har som huvudman för vattenförsörjningen stoppat vattenuttaget och låtit genomföra egna undersökningar av föroreningens eventuella spridning. Kostnaderna för dessa åtgärder har fram till en viss tidpunkt ansetts som skador enligt 32 kap miljöbalken för vilka kommunens försäkringsbolag har regressvis rätt till ersättning av Trafikverket.

2017-05-04

MÖD har funnit att det inte finns förutsättningar att tillämpa särtaxa. Mark- och miljödomstolens dom har därför ändrats. Även fråga om rättens sammansättning och tillåtande av ny utredning.

2017-05-03

Ett bolag har ansökt om lagligförklaring av ett vattenkraftverk. MÖD har i sin dom funnit att prövningen av lagligförklaringen hade bort ske i kombination med en ansökan om tillstånd till verksamheten. Bolagets ansökan om lagligförklaring har därför avvisats.

2017-04-28

I ett mål som överlämnats från den nedlagda Va-nämnden till mark-och miljödomstol där fastighetsägaren ville få fastställt att han inte behövde betala anläggningsavgift för allmän va-anläggning har domen undanröjts och målet har återförvisats till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen har brustit i den materiella processledningen genom att inte klarlägga partens yrkanden och genom att inte pröva alla invändningarna han framställt och se till att utredningen i målet fått den inriktning och omfattning som den typen av mål kräver.

2017-04-28

Frågan om ansökan om nätkoncession för en luftledning. Under luftledningen bedrivs verksamhet med tamfåglar. Utövaren av denna verksamhet anser att ansökan ska avslås med hänsyn till risken för smittspridning från de vilda fåglar som kommer sitta på ledningen. MÖD finner att anläggandet av luftledningen inte innebär en sådan ökad risk för smittspridning att ansökan bör avslås. Det meddelade beslutet om nätkoncession för luftledning ska därför stå fast.

 

2017-04-27

Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, lämnat tillstånd till gruppstation med tio vindkraftverk. Etableringsområdet är utpekat som riksintresse för vindbruk och rekommenderas i översiktsplanen att användas för vindbruk i kombination med skogsbruk. I omgivningarna finns redan andra vindkraftsetableringar. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att den påverkan på landskapsbilden som den ansökta etableringen kommer att få inte blir så kraftig att den hindrar att tillstånd ges. För att säkerställa att den kumulativa ljudnivån från tillståndsgivna vindparker inte ska överstiga uppställda begränsningsvärden har Mark- och miljööverdomstolen sänkt villkoret för ekvivalent ljudnivå vid vissa ljudkänsliga punkter.

2017-04-26

Mål om föreläggande avseende miljöteknisk markundersökning på industrifastighet. MÖD har bedömt att tillverkning av sulfitmassa och papper utgjort delar av en integrerad cellulosaindustri och att det inte i det aktuella undersökningsskedet finns anledning att göra någon jämkning av bolagets ansvar. MÖD har upphävt mark- och miljödomstolens dom och fastställt länsstyrelsens föreläggande.

2017-04-26

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att ett vindkraftverks höjd ska begränsas till 150 m för att vit blinkande hindersbelysning inte ska vara nödvändig.

2017-04-25

Mark- och miljödomstolen avslog en kommunal nämnds ansökan om utdömande av vite p. g. a. berörd chef saknat behörighet att meddela förbudet. Efter överklagande har nämnden åberopat bevisning till styrkande av chefens behörighet. Då Mark- och miljööverdomstolen funnit utrett att vederbörande chef var behörig att fatta beslutet har domen undanröjts och, med hänsyn till instansordningen princip, målet återförvisats till mark- och miljödomstolen för vidare handläggning.

2017-04-21

Tillstånd till ökad avledning genom turbinerna i ett vattenkraftverk har meddelats. Någon reell risk för negativ påverkan på vattenförekomsternas status finns inte och åtgärden äventyrar inte möjligheten att nå gällande miljökvalitetsnorm God ekologisk potential. Åtgärden är också förenlig med miljöbalkens regler. Skäl att i detta mål föreskriva skadeförebyggande åtgärder saknas.

2017-04-21

Tillstånd till ökad avledning genom turbinerna i ett vattenkraftverk har meddelats. Någon reell risk för negativ påverkan på vattenförekomsternas status finns inte och åtgärden äventyrar inte möjligheten att nå gällande miljökvalitetsnorm God ekologisk potential. Åtgärden är också förenlig med miljöbalkens regler. Skäl att i detta mål föreskriva skadeförebyggande åtgärder saknas.

2017-04-19

Utredningen ger inte stöd för att det föreligger sådana hälso- eller miljöskäl som förutsätts för att kommunen ska vara skyldig att omhänderta dagvatten i området genom en allmän vattenanläggning enligt 6 § vattentjänstlagen.

2017-04-19

En fastighetsägare, som förvärvade fastigheten 2010, har förtelagts att ta bort en del del av en brygganläggning för vilken strandskyddsdispens saknades. Av utredningen framgick att den aktuella delen av bryggan hade funnits sedan i vart fall 1986. Mark- och miljööverdomstolen fann att förhållandena var sådana att det inte fick anses skäligt att förelägga fastighetsägaren att riva brygganläggningen och upphävde därför underinstansernas rivningsföreläggande. 

2017-04-19

Bryggan, som saknade strandskyddsdispens, hade uppförts av en tidigare fastighetsägare 1989. Mark- och miljööverdomstolen fann, i motsatts till underinstanserna, att det vid sådana förhållanden inte var skäligt att förelägga den nya ägaren att riva den aktuella brygganläggningen och upphävde rivningsföreläggandet.

2017-04-07

Förbindelsepunkt inom va-anläggning. MÖD har bedömt att det inte finns särskilda skäl att frångå närhetskravet i 12 § vattentjänstlagen, när området mellan den tänkta förbindelsepunkten och fastighetens gräns utgörs av allmän platsmark.

2017-04-07

Förbindelsepunkt inom va-anläggning. MÖD har bedömt att det inte finns särskilda skäl att frångå närhetskravet i 12 § vattentjänstlagen, när området mellan den tänkta förbindelsepunkten och fastighetens gräns utgörs av allmän platsmark.

2017-04-06

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med underinstansen funnit att tillstånd till utfyllnad av vattenområde för hamnverksamhet ska meddelas.

2017-04-04

En fastighet utsattes för en översvämning som berodde på ett stopp i kommunens avloppsledning. I målet är ostridigt att kommunen är skadeståndsskyldig enligt 45 § lagen om allmänna vattentjänster och i målet har endast varit fråga om skadans storlek. Till skillnad från Va-nämnden har hovrätten bedömt att de skador som byggnaden fick i samband med översvämningen inte kan åtgärdas på annat sätt än genom rivning av befintlig byggnad. Fastighetsägaren har därför tillerkänts ersättning för rivning och uppförande av en ny byggnad. I likhet med Va-nämnden har hovrätten även bedömt att fastighetsägaren har rätt till ytterligare ersättning för hyra av avfuktare och värmefläkt.

2017-04-03

Länsstyrelsen hade förelagt ägaren av en äldre brygga utan landförbindelse att riva ut densamma. MÖD instämde i mark- och miljödomstolens slutsats att länsstyrelsen haft fog för att meddela aktuellt föreläggande.

2017-04-03

Ett föreläggande riktat mot en båtklubb har inte ansetts tillräckligt tydligt. Mark- och miljööverdomstolen har därför upphävt den kommunala nämndens beslut om föreläggande.

2017-03-29

Läkemedelsverket har, med stöd av artikel 27 i EU:s kosmetikaförordning, beslutat att dels förbjuda ett bolag att sälja ett nagellack för konsumentbruk, dels förelägga bolaget att dra tillbaka förpackningar av nagellacket som redan levererats för konsumentbruk. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det finns skäl att misstänka att nagellacket kan utgöra en allvarlig risk för människors hälsa och att det därför har funnits skäl för de provisoriska åtgärder som Läkemedelsverket har beslutat om. Vidare har Mark- och miljööverdomstolen funnit att beslutet även omfattar försäljning till och tillbakadragande från andra EU-länder.

2017-03-29

Mark- och miljööverdomstolen har ändrat vissa villkor avseende utsläpp till vatten från Volvo personvagnars fabrik i Torslanda.

2017-03-23

MÖD har funnit att krav på hög skyddsnivå kan ställas för en  avloppsanläggning ansluten till en vattentoalett bl.a. med hänsyn till att vattnet från avloppsanläggningen passerar en våtmark som är ekologiskt värdefull. Även frågan huruvida en naturlig våtmark kan utgöra ett reningssteg i en avloppsanläggning behandlas.

2017-03-20

Rättelse på den felandes bekostnad utan föregående föreläggande eller förbud (26 kap. 18 § andra stycket MB). En båt- och hamnförening som arrenderar en del av ett hamnområde har ansetts vara verksamhetsutövare i fråga om avhjälpande av skador till följd av dieselutsläpp i det område som föreningen arrenderar. MÖD har även ansett att det är fråga om sådana omständigheter som motiverar ett beslut om rättelse på föreningens bekostnad utan föregående föreläggande eller förbud.


 

2017-03-20

Det faktum att en produktionsanläggning brunnit ner och inte kunnat utnyttjas under del av året har inte utgjort skäl att sätta ned tillsynsavgiften.

2017-03-17

Kommunen har med stöd av 56 d § lagen (2006:412) allmänna vattentjänster förplitats ersätta motpartens rättegångskostnad i mål om avgift för allmänna vattentjänster

2017-03-17

Fråga om en kommunal nämnd haft fog för sitt beslut att ta ut en tillkommande timavgift för tillsynsåtgärder i form av förelägganden m.m. i samband med att ett bolag utelämnat vissa uppgifter i sin kontrollrapport för köldmedier.

2017-03-17

En fastighetsägare har i föreläggande vid vite förbjudits att använda fastigheten som bostad och att övernattning inte får förekomma. Vid poliskontroll har konstaterats att personer övernattat i byggnaderna på fastigheten. MÖD finner att föreläggandet är tillräckligt tydligt utformat för att det ska stå klart för adressaten vad denne ska göra för att undgå att vitet döms ut. MÖD har därför, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, bifallit ansökan om utdömande av vitet.

2017-03-16

Fråga om resning där sökanden åberopat en ny omständighet (58 kap. 1 § första stycket 3 RB) i form av en skriftlig uppgift om tillståndet i miljön som en myndighet förmedlat. Eftersom den nya omständigheten hänför sig till förhållanden i miljön som noterats först efter domen getts ansåg MÖD att grund för resning inte förelåg.

2017-03-16

I mål om ansökan om ändring av villkor enligt 24 kap. 8 § MB avseende buller har verksamhetsutövaren inte kunnat visa att förutsättningar för att mildra villkoret föreligger.

2017-03-16

MÖD instämmer i mark- och miljödomstolens bedömning att strandskyddsdispens inte ska beviljas och att föreläggandet om att återställa marken och forsla bort bryggkonstruktionen ska stå fast. MÖD förlänger dock tidsfristen för när åtgärderna enligt föreläggandet ska vara genomförda.

2017-03-16

Länsstyrelsen förelade fastighetsägare att riva en byggnad inom strandskyddat område. Byggnaden hade renoverats bl.a. genom att en vägg i taget byttes ut. Länsstyrelsen ansåg att renoveringsarbetet var att jämställa med nybyggnation och att den ursprungliga byggnaden i vart fall hade ändrats på ett sådant sätt att den avhöll allmänheten från att vistas i området. Mark- och miljödomstolen upphävde länsstyrelsens beslut. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det inte uppförts en ny byggnad på platsen. Däremot har byggnaden, som före renoveringen haft en ytterst begränsad hemfridszon, genom renoveringen ändrats på ett sätt som avhåller allmänheten från att passera eller vistas i närheten av den. Mark- och miljööverdomstolen har därför fastställt länsstyrelsens beslut. 

2017-03-14

Fråga om prövningsramen vid en ansökan om villkorsändring enligt 24 kap. 8 § miljöbalken. Ett konkursbo ansökte om ändring av ett villkor i ett tillstånd om provbrytning och yrkade att tiden för efterbehandling av provbrytningsområdet skulle förlängas. Mark- och miljödomstolen, som biföll konkursboets ansökan, höjde även den ekonomiska säkerheten, trots att konkursboet inte yrkat någon ändring i den delen. Eftersom behovet av en högre ekonomisk säkerhet inte var en följd av den sökta villkorsändringen, fann Mark- och miljööverdomstolen att det saknades förutsättningar för mark- och miljödomstolen att i samband med prövningen av konkursboets ansökan om villkorsändring även ändra föreskriften om ekonomisk säkerhet.

2017-03-13

Tillstånd till odling av fisk i Omnefjärden i Kramfors kommun. Mot bakgrund av att det är frågan om ett betydande punktutsläpp av näringsämnen, den teknik som valts (öppna kassar), osäkerheterna i bedömningen av vilken miljöpåverkan som kan förväntas samt lokaliseringen av verksamheten till områden med ogynnsamma recipientförutsättningar, har MÖD funnit att fiskodlingen inte kan tillåtas på den aktuella platsen. Bolaget har därför endast beviljats tillstånd till fortsatt verksamhet under en avvecklingstid om 3 år.

2017-03-13

Tillstånd till odling av fisk i Mjältösundet i Kramfors kommun. Mot bakgrund av att det är frågan om ett betydande punktutsläpp av näringsämnen, den teknik som valts (öppna kassar), osäkerheterna i bedömningen av vilken miljöpåverkan som kan förväntas samt lokaliseringen av verksamheten till områden med ogynnsamma recipientförutsättningar, har MÖD funnit att fiskodlingen inte kan tillåtas på den aktuella platsen. Bolaget har därför endast beviljats tillstånd till fortsatt verksamhet under en avvecklingstid om 3 år.

2017-03-13

Tillstånd till odling av fisk i Storsjön. MÖD har funnit att verksamheten inte kan tillåtas i den omfattning som mark- och miljödomstolens dom medger med hänsyn till den teknik som valts (öppna kassar), osäkerheterna i bedömningen av vilken miljöpåverkan som verksamheten kan förväntas få samt lokaliseringen av verksamheten till en avgränsad del av en insjö med naturligt låga halter av näringsämnen. Med hänsyn till prövningsramen i målet har den tillåtna produktionen bestämts till den lägre produktion som angetts i miljöprövningsdelegationens beslut.

2017-03-13

Tillstånd till odling av fisk i Nätrafjärden i Örnsköldsviks kommun. Mot bakgrund av att det är frågan om ett betydande punktutsläpp av näringsämnen, den teknik som valts (öppna kassar), osäkerheterna i bedömningen av vilken miljöpåverkan som kan förväntas samt lokaliseringen av verksamheten till områden med ogynnsamma recipientförutsättningar, har MÖD funnit att fiskodlingen inte kan tillåtas på den aktuella platsen. Bolaget har därför endast beviljats tillstånd till fortsatt verksamhet under en avvecklingstid om 3 år.

2017-03-09

Mark- och miljööverdomstolen har bestämt ny tidpunkt för när åtgärder enligt ett rättelseföreläggande ska vara fullgjorda eftersom den av tillsynsmyndigheten bestämda tiden hade löpt ut.

2017-03-08

MÖD har bedömt att utredningen i målet varit tillräcklig för att betrakta ett område som ett LIS-område och att de särskilda dispensskälen i 7 kap. 18 d § därför varit tillämpliga. Strandskyddsdispens har beviljats.

2017-02-28

Fråga om tillämpningen av 16 kap. 12 § första stycket 1 och 4 miljöbalken. En länsstyrelse i ett angränsande län har inte haft rätt att överklaga en länsstyrelses beslut att godkänna ett ingivet kontrollprogram.

2017-02-27

Samråd om ändring av utsättningsmaterial för fiskevårdande åtgärder. Det tidigare villkoret är upphävt och ersatt av ett nytt. För de senaste femton åren före villkorsändringen har inga fiskevårdande åtgärder vidtagits. Mark- och miljööverdomstolen instämmer i underrättens bedömning att samrådet kan överklagas och att skyldigheten att bekosta fiskevårdande åtgärder enligt det numera upphävda villkoret alltjämt gäller för de femton år där åtgärder ännu inte har vidtagits.

2017-02-21

Ansökan om tillstånd till täktverksamhet har avvisats eftersom miljökonsekvensbeskrivningen är så bristfällig att den inte kan godkännas.

 

2017-02-20

Närboende till vindkraftverk har hävdat att buller från verken överskrider föreskriven nivå och att utförd kontroll visar detta när man tar hänsyn till mät- och beräkningsosäkerheterna. MÖD fann att de metoder som tillämpats för mätning och beräkning är etablerade och korrekt utförda. Vidare ansåg MÖD att beräkningsosäkerheten i metoden inte är av sådan storlek att den ska beaktas vid bestämningen av bullervärdet.

2017-02-17

Fråga om avgift för tillsyn avseende lantbruksverksamhet bedriven av två verksamhetsutövare på flera fastigheter. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att verksamheten som bedrivs som enkelt bolag och är helt integrerad innebär att verksamheten får ses som ett tillsynsobjekt. Beslutet att återförvisa ärendena till miljönämnden för ny prövning av tillsynsavgiften har fastställts.

2017-02-16

Miljö- och klimatnämnden i Göteborg har förelagt Vattenfall att minska de elektromagnetiska fälten från en kraftledning i Delsjöns koloniområde genom att dels ersätta två befintliga trästolpar med vinkelstolpar av stål, dels flytta en av stolparna ett visst antal meter. MÖD har inte funnit skäl att vare sig kräva mera långtgående åtgärder eller att upphäva föreläggandet. För att inte i onödan begränsa valet av metod för reducering av de elektromagnetiska fälten har MÖD däremot funnit att det är lämpligt att tillsynsmyndigheten får möjlighet att godkänna andra åtgärder än de som anges i föreläggandet förutsatt att dessa åtgärder medför angiven magnetfältsreducering och ett sådant tillägg har därför gjorts. Vidare har tidpunkten för fullgörande av föreläggandet flyttats fram. 

2017-02-15

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att risken för brand inte är sådan att det finns skäl att tidsbegränsa tillstånd till en befintlig verksamhet med hantering av gödningsmedel. 

2017-02-14

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med underinstansen funnit att debiterad va-taxa är korrekt och att skäl för återbetalning inte föreligger.

2017-02-14

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att länsstyrelsen med stöd av 51 § lagen om allmänna vattentjänster varit behörig att besluta om ett föreläggande som innebär att behovet av vattentjänster ska tillgodoses även för arrendetomter inom en viss fastighet.

2017-02-13

En särtaxa har ansetts vara tillräckligt tydlig för att tillämpas vid kommande debitering av anslutningsavgifter i samband med utbyggnad av en va-anläggning. Hovrätten har i likhet med Statens va-nämnd funnit att det finns förutsättningar att tillämpa särtaxa. Även fråga om prövningens ram.


 

2017-02-06

I mål angående ersättningsskyldighet för rörlig förbrukningsavgift har vattenmätaren, i förhållande till den normala vattenförbrukningen på fastigheten, utvisat ett anmärkningsvärt högt mätvärde. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det finns skälig anledning att ifrågasätta riktigheten av mätvärdet samt att den osäkerhet som finns rörande orsaken till det höga mätvärdet bör gå ut över kommunen. Det har därmed funnits skäl för nedsättning av den utfärdade fakturan och mark- och miljödomstolens dom har fastställts.

2017-02-03

Fråga om strandskyddsdispens kan beviljas enbart med tillämpning av 7 kap. 25 § miljöbalken när ingen av de omständigheter som kan utgöra särskilda skäl för dispens enligt 7 kap. 18 c och d §§ föreligger.

2017-02-01

En fastighetsägare ansökte om dispens enligt 15 § artskyddsförordningen för att slutavverka 1,5 ha skog inom ett område av sin fastighet där inventering hade visat förekomst av svampen bombmurkla. Arten omfattas av de nationella fridlysningsbestämmelserna i 8 § artskyddsförordningen. Länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen avslog ansökan eftersom förutsättningar för dispens inte ansetts föreligga. MÖD har upphävt länsstyrelsens beslut att inte ge dispens enligt artskyddsförordningen och återförvisat målet till länsstyrelsen för fortsatt handläggning. Domstolen har funnit att övervägande skäl talar för att det inte varit lagstiftarens avsikt att fridlysningsbestämmelserna ska ges en sådan tillämpning att pågående markanvändning avsevärt försvåras inom berörd del av fastigheten. En bedömning av proportionaliteten måste därför ske inom ramen för dispensförfarandet. Om en tillämpning av de nationella fridlysningsbestämmelserna skulle innebära att pågående markanvändning avsevärt försvåras inom berörd del av fastigheten ska åtgärden bedömas som tillåten och dispens ges. Frågan om pågående markanvändning avsevärt försvåras bör prövas av länsstyrelsen som första instans.
Två ledamöter är skiljaktiga i fråga om skälen.

2017-01-30

Frågan om utfyllnadsmassor i en bassäng inom ett hamnområde. Länsstyrelsen har yrkat att skärpta villkor ska gälla vad avser föroreningshalten i dessa massor. Kommunen har inte haft något att erinra mot de skärpta kraven. MÖD finner att de skärpta kraven behövs för att motverka att verksamheten medför skada på människors hälsa eller miljön. MÖD ändrar därför mark- och miljödomstolens dom i enlighet härmed.

 

2017-01-26

Mark- och miljööverdomstolen har lämnat tillstånd till att anlägga en hamn för fritidsbåtar och att muddra samt lägga upp muddermassor innanför en strandskoning

 

 

 

2017-01-24

Mark- och miljööverdomstolen har med ändring av mark- och miljödomstolens dom fastställt ett beslut av länsstyrelsen om att avslå en ansökan om tillstånd till täkt av grus. Domstolen har funnit att det inte är visat att det huvudsakliga skälet för grustäkten är att bryta material för ändamål där ersättningsmaterial saknas.

2017-01-23

Fråga om ändring till klagandens nackdel. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det förtydligande av ett bullervillkor avseende ekvivalent ljudnivå som mark- och miljödomstolens gjort efter att målet återförvisats dit för fortsatt handläggning är ett förtydligande av vad som kan anses vara ”störningskänslig plats” och att domen i denna del inte innebär någon försämring för de klagande. Däremot har villkoret avseende lågfrekvent buller kommit att utformas till klagandenas nackdel, trots att endast de har överklagat. Mark- och miljödomstolens dom har därför ändrats på så sätt att villkoret avseende lågfrekvent buller ändrats till den utformning villkoret hade innan återförvisningen.

2017-01-20

Miljöförbundet förelade bolaget försiktighetsmått enligt vilka ljudet från bolagets vindkraftverksamhet skulle begränsas så att det tillsammans med ljudet från andra vindkraftverk inte översteg ett visst värde. MÖD har förelagt bolaget försiktighetsmått som verksamhetsutövaren själv råder över och som ska säkerställa att kringboende inte utsätts för störningar som sammantaget skulle vara oacceptabla. Ett sådant förtydligande av försiktighetsmåttet utgör inte någon försämring för bolagets del, som var ensam klagande, då det av utredningen har framgått att det av MÖD valda bullervärdet motsvarar den högsta nivå bolagets bullerimmission faktiskt fått uppgå till med beaktande av den begränsning av den sammantagna bullerimmissionen som underinstanserna beslutat om.

2017-01-18

Länsstyrelsen hade förelagt en verksamhetsutövare att söka tillstånd för byte av turbintyp i ett vattenkraftverk. MÖD konstaterade att bytet från Francis- till Kaplanturbin utförs i torrhet. Vidare kommer varken avbördningsförmågan, vattnets djup eller läge förändras. MÖD bedömde därför att det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom verksamhetens inverkan på vattenförhållandena. Domstolen fastställde MMD:s dom att upphäva föreläggandet att söka tillstånd.

2017-01-12

Mark- och miljööverdomstolen har med ändring av underinstansernas avgöranden avslagit ansökan om tillstånd till växtreningsverk då sökanden inte har visat att anläggningen uppfyller gällande miljö- och hälsoskyddskrav.

2017-01-12

Mark- och miljööverdomstolen har i beslut undanröjt en dom från mark- och miljödomstolen och återförvisat målet till underrätten för fortsatt handläggning. Mark- och miljööverdomstolen har som skäl för beslutet anfört följande. Av handlingarna i målet framgår att mark- och miljödomstolen inte haft tillgång till klagandens överklagande i dess helhet. Detta har fått till följd att klaganden inte getts möjlighet att i enlighet med framställan komplettera med ny bevisning eller få yrkande om muntlig förhandling prövat. Felet kan antas ha inverkat på målets utgång och kan inte utan väsentlig olägenhet avhjälpas i Mark- och miljööverdomstolen.


Mål enligt Plan- och bygglagen

2017-12-22

Förhandsbesked för uppförande av två fritidshus. MÖD har upphävt nämndens positiva förhandsbesked och återförvisat ärendet till nämnden för fortsatt behandling eftersom frågor om omgivningsbuller och markavvattning inte varit tillfredsställande utredda.

2017-12-22

Förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus. MÖD har funnit att nämndens villkor att åkermark inte fick tas i anspråk inte gick att uppfylla. Förhandsbeskedet har upphävts och ärendet återförvisats till nämnden för att den ska utreda och ta ställning till markens lämplighet, däribland om den utgör brukningsvärd jordbruksmark.

2017-12-21

Bygglov för enbostadshus med källare. Mark- och miljööverdomstolen instämmer i mark- och miljödomstolens och länsstyrelsens bedömning att källaren inte är en våning. Däremot överskrids tillåten byggnadsarea eftersom även den del av källaren som är överbyggd med pergola och terrass ska inräknas. Byggnaden strider dessutom mot anpassningskravet. Byggnadsnämndens beslut att inte ge bygglov fastställs därför.

2017-12-13

Belysning av en skylt har inte ansetts utgöra betydande olägenhet enligt 2 kap. 9 § PBL, då bygglovet har villkorats med att belysningen ska anpassas så den inte upplevs som störande. Frågan om belysningens anpassning är en tillsynsfråga.

2017-12-12

Nämnden har gett positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus och förenat detta med villkor bl.a. om komplementbyggnad. MÖD har instämt i underinstansernas bedömning att positivt förhandsbesked kan ges. Villkoren om komplementbyggnad har dock upphävts eftersom ansökan inte omfattat någon sådan byggnad och motparterna har medgett att  villkoren upphävs. Även fråga om grannehörande skett i tillräcklig omfattning.

2017-12-12

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Den lovsökta åtgärden har bedömts som planenlig, förenlig med anpassningskraven och inte ansetts innebära betydande olägenhet för grannar. Det förhållande att länsstyrelsen avgjort ärendet innan överklagandetidens utgång har i detta fall inte ansetts som ett fel av så allvarlig art att det funnits skäl att upphäva mark- och miljödomstolens dom och återförvisa målet till länsstyrelsen. MÖD fastställer därför mark- och miljödomstolens dom.

2017-12-06

MÖD har delvis upphävt beslut att anta en detaljplan. Planen ger rätt att i ett öppet kulturlandskap bygga en 16 meter hög hotellbyggnad som sträcker sig utmed hela gränsen mot grannfastigheten och på 7 meters avstånd från gränsen. Även om grannen, med hänsyn till läget i anslutning till en befintlig turismverksamhet och till tidigare planförhållanden, haft att räkna med att området skulle kunna tas i anspråk för en utvidgad verksamhet bedömer MÖD att planen i den delen medför en betydande olägenhet för grannen. Planen har fastställts i övriga delar i enlighet med kommunens medgivande. (ÄPBL)

2017-12-05

Mark- och miljööverdomstolen har avvisat en ansökan om återställande av försutten tid avseende ett bygglovsbeslut. Som skäl har domstolen anfört att sökande inte är berörd av den aktuella åtgärden på ett sådant sätt att det skulle ha funnits en rätt att överklaga bygglovsbeslutet. Sökande är då inte heller behörig att ansöka om återställande av försutten tid, se NJA 2017 s. 3

2017-12-04

Bygglovsprövning. Anläggandet av tre tennisbanor i anslutning till befintlig idrottshall har inte ansetts kräva detaljplan.

2017-12-01

Fråga om klagorätt i mål om startbesked. Nämnden har gett startbesked för uppförande av en s.k. attefallsbyggnad. Beslutet har överklagats av ett bolag i egenskap av ägare till grannfastigheten. Enligt 13 kap. 15 § PBL får endast sökanden och anmälaren överklaga ett sådant beslut. MÖD har funnit att det överklagade startbeskedet rör en prövning av bolagets civila rättigheter och skyldigheter och att bolaget med stöd av artikel 6.1 i Europakonventionen har rätt till domstolsprövning.

2017-12-01

Försvarsmakten har överklagat ett tidsbegränsat bygglov och anfört att bygglovet riskerar att påtagligt skada ett närliggande område av riksintresse för totalförsvaret. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att målet rör en fråga som mark- och miljödomstolen enligt 13 kap. 7 § PBL borde ha överlämnat till regeringen. Mark- och miljööverdomstolen har med undanröjande av den överklagade domen överlämnat målet till regeringen.

2017-12-01

Bygglov för ändrad användning till HVB-hem har, eftersom hästverksamhet bedrivs i stall åtta meter från byggnaden, upphävts med hänsyn till att risken för hästallergen medför en sådan fara för människors hälsa som avses i 2 kap. 9 § PBL.

2017-12-01

MÖD har upphävt Vadstena kommuns beslut att anta en detaljplan eftersom ett genomförande av planen kan medföra påtaglig skada på ett riksintresse för kulturmiljövården och då kommunens beslutsunderlag är bristfälligt eftersom det saknas en analys av vilka konsekvenser ett genomförande av planen kan få för fladdermöss som förekommer i planområdet.

2017-11-28

MÖD har funnit att uppförandet av en 0,75¬-1,22 m hög altan inte kräver bygglov och att nämnden haft fog för sitt beslut att inte ingripa mot altanen. Även fråga om relevant mätpunkt.

2017-11-28

MÖD har funnit att uppförandet av en 0,75¬-1,22 m hög altan inte kräver bygglov och att nämnden haft fog för sitt beslut att inte ingripa mot altanen. Även fråga om relevant mätpunkt.

2017-11-24

Bygglov för komplementbyggnad. Genom en lagändring den 1 juli 2017 ska tidigare uppförda bygglovsbefriade åtgärder inte beaktas vid bedömningen av om ett byggnadsverk överensstämmer med detaljplanen. Den sökta åtgärden är därmed planenlig och bygglov beviljas.

2017-11-23

Överklagande av detaljplan. Enligt 2 kap. 6 § PBL ska vid planläggning byggnader och byggnadsverk placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till naturvärdena på platsen. Efter det att en detaljplan antagits har det framkommit att det i en byggnad, som enligt planen avsåg att rivas, har funnits en fladdermuskoloni. MÖD bedömer att kommunens naturinventering inför antagandet av detaljplanen varit godtagbar och att det under planläggningsarbetet inte funnits anledning att, utifrån inventeringen av naturvärdena, närmare undersöka förhållandena i byggnaden. Länsstyrelsen hade dessutom i ett särskilt beslut förelagt om vissa skyddsåtgärder som skulle vidtas i samband med rivningen av byggnaden. MÖD avslår överklagandet.

 

 

 

 

 

 

 

2017-11-22

Detaljplan för bostäder. En kommun har i detaljplan upphävt strandskyddet inom kvartersmark. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att en del av det område inom detaljplanen där strandskyddet upphävs inte tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Detaljplanen avser visserligen att tillgodose ett angeläget allmänt intresse. Den utredning som finns i målet ger dock inte stöd för att intresset av att bygga bostäder inte kan tillgodoses utanför strandskyddat område. Några andra särskilda skäl för att upphäva strandskyddet föreligger inte heller. Mot den bakgrunden har det inte funnits förutsättningar att upphäva strandskyddet inom planområdet. Mark- och miljööverdomstolen har därför upphävt detaljplanen.

2017-11-16

Mark- och miljööverdomstolen har med ändring av underinstansernas avgöranden funnit att en i en slänt uppförd byggnadskonstruktion bestående av förråd samt altan med pool i sin helhet är att anse som byggnad och uppta byggnadsarea. Domstolen har vid bedömningen fäst avseende vid att förrådet, som ostridigt utgör byggnad, är sammanlänkat med altanen/poolen och ger visuellt intryck av att vara en obruten sammanlänkad enhet. Då byggnaden strider mot detaljplanen och inte utgör en liten avvikelse har bygglovet upphävts.

2017-11-16

Enligt byggnadsplanen ligger den fastighet som ska bebyggas delvis på allmän platsmark. Då huvudmannaskapet är enskilt och den planenliga användningen därmed även kan åstadkommas med en nyttjanderätt eller annan särskild rätt omöjliggör fastighetens utformning inte den planenliga användningen. MÖD har därför funnit att fastigheten inte avviker från planen och att det inte finns hinder för att bevilja bygglov (9 kap 30 § första stycket 1 PBL).

2017-11-14

Fråga om bygglov för nybyggnad av fritidshus är förenligt med detaljplan. MÖD har funnit att en planbestämmelse om tillåten golvnivå relativt anslutande mark i den aktuella detaljplanen inte kan förstås på annat sätt än att den avser nivån relativt obearbetad anslutande mark. Eftersom byggnaden därmed avviker från detaljplanen och det saknas förutsättningar att medge avvikelsen har bygglovet upphävts.

2017-11-14

En kommun har i ett mål om antagande av detaljplan medgett att en planbestämmelse i detaljplanen ändras på visst sätt. MÖD ändrar, med tillämpning av 13 kap. 17 § andra stycket PBL, antagandebeslutet i enlighet med kommunens medgivande. I övrigt ska, enligt MÖD, beslutet att anta detaljplanen stå fast.

2017-11-14

Nämnden har i ett mål om byggsanktionsavgift inte visat att den som är registrerad som ägare av fastigheten i fastighetsregistret är ägare av aktuell del av denna.


 

2017-11-13

Detaljplan för bostadsbebyggelse. Den omständigheten att det i angränsande kvarter finns ett hyreshus som är särskilt anpassat för personer med allergiska besvär medför inte att ett genomförande av detaljplanen skulle innebära en sådan hälsofara eller olägenhet som avses i 2 kap. 9 § PBL.

2017-11-10

Placeringen av en förskola med en hög gavel 0,7 meter från gränsen till grannfastigheten har bedömts innebära betydande olägenhet för de boende i den byggnaden på grund av minskat ljusinsläpp, skymd utsikt och en känsla av instängdhet och insyn. Bygglovet har upphävts av Mark- och miljööverdomstolen eftersom en alternativ placering och utformning är möjlig som inte skulle begränsa den i detaljplanen tillåtna byggrätten på ett otillåtet sätt

2017-11-09

Ett småhusområde har av kommunen utpekats som särskilt värdefullt enligt 8 kap. 13 § PBL. Inom ett sådant område har bygglov nekats för tillbyggnad i strid mot plan.

2017-11-08

En byggherre har efter beviljat bygglov för en två våningar hög hotellbyggnad lagt till en källarvåning. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att åtgärden innebär en så väsentlig ändring att det krävts bygglov och startbesked. Mark- och miljööverdomstolen har med ändring av mark- och miljödomstolens dom fastställt Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut att ta ut en byggsanktionsavgift grundad på byggnadens hela yta. De kontakter som förekommit mellan byggherren och kommunen har bedömts inte utgöra tillräckliga skäl att sätta ned avgiften.

2017-11-07

Fråga om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastighet utanför planlagt område. Mark- och miljööverdomstolen har instämt i underinstansernas bedömning att det finns förutsättningar att meddela bygglov och avslagit överklagandet.

2017-11-02

Ett bolag har ansökt om bygglov för att i anslutning till en båthamn uppföra en återvinningsstation på mark som i detaljplanen pekats ut som kvartersmark med avsedd användning som parkering. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att åtgärden inte är förenlig med den i planen angivna markanvändningen samt att avvikelsen inte kan godtas enligt 9 kap. 31 b § eller 9 kap. 31 c § PBL. Bolagets överklagande har därför avslagits.

2017-10-30

Förhandsbesked för uppförande av två fritidshus. MÖD har i likhet med underinstanserna funnit att platsen för den sökta åtgärden, som omfattas av strandskydd, är lämplig för bebyggelse och att den sökta åtgärden därför kan tillåtas.

 

 

2017-10-27

Fråga om lokaliseringen  av en byggnad avvek från byggnadsplanens bestämmelser om avstånd till tomtgräns. Även fråga om två bygglovsbefriade byggnader skulle beaktas vid bedömningen av antalet i planen tillåtna byggnader.

2017-10-27

En kommunal nämnd beslutade om byggsanktionsavgift för uppförandet av ett plank utan startbesked. Länsstyrelsen fastställde beslutet. Mark- och miljödomstolen, som ansåg att det inte kunde uteslutas att planket hade uppförts innan reglerna om startbesked och byggsanktionsavgiftträtt i kraft, upphävde beslutet med hänvisning i första hand till denna omständighet. Mark- och miljööverdomstolen finner dock att det framgår att det framgår av utredningen att planket uppförts efter den 1 juli 2013, då regeln om byggsanktionsavgift infördes, och fastställer nämndens beslut.

2017-10-25

Nämnden gav bygglov för tillbyggnad av en huvudbyggnad, som i enlighet med ett tidigare beviljat bygglov var placerad närmare ett garage på fastigheten än vad gällande planbestämmelser tillät. Avsikten var att även tillbyggnaden skulle placeras för nära garaget. Mark- och miljööverdomstolen har konstaterat att den sökta åtgärden avviker från gällande planbestämmelser genom att både huvudbyggnaden och tillbyggnaden till denna är placerade för nära garaget och genom att högsta tillåtna byggnadsarea på tomten överskrids. Även om respektive avvikelse var för sig är av den karaktären att den hade kunnat godtas som en liten avvikelse har domstolen ansett att avvikelserna vid en samlad bedömning är sådana att de inte kan godtas som liten avvikelse (9 kap. 31 d § PBL). Mark- och miljööverdomstolen har därför upphävt nämndens beslut om bygglov.

2017-10-19

Bygglov för bl.a. byte av befintliga skjutdörrar till karuselldörrar och förlängning av befintliga skärmtak ovanför dörrarna på terminalbyggnaden vid resecentrum i Uppsala. MÖD har fastsällt nämndens beslut att avslå ansökan eftersom den sökta åtgärden innebär en förvanskning av såväl byggnaden i sig som stationsområdet och därför inte är förenlig med bestämmelsen i 8 kap. 13 § PBL.

 

2017-10-18

Byggnadsnämndens beslut att neka rivningslov enligt 9 kap. 34 § 2 PBL för en byggnad som uppfördes 1910 därför att byggnaden har kulturhistoriska värden har fastställts av Mark- och miljööverdomstolen. Den kulturhistoriska bedömning som nämnden låtit göra har ansetts utgöra ett tillräckligt underlag för nämndens beslut. Det finns ett allmänt intresse av att bevara byggnaden och detta intresse överväger fastighetsägarens intresse att få riva byggnaden och utnyttja byggrätten enligt detaljplanen.

 

2017-10-18

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att 8 kap. 15 § PBL, som stadgar att en tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att betydande olägenhet för omgivningen inte uppkommer, inte är tillämplig på trädrötter som trängt in på grannes fastighet.

2017-10-17

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt beslut att anta en detaljplan. För att lösa trafikfrågorna i planområdet behöver delar av stenmurar tas bort. Kommunens ansökan om dispens från biotopskyddsbestämmelserna har emellertid avslagits i en lagakraftvunnen dom. Då det inte framgår hur de i planen föreslagna trafiklösningarna ska kunna genomföras med avseende på biotopsskyddet och då kommunen inte har presenterat några godtagbara alternativa lösningar har Mark- och miljööverdomstolen funnit att planen strider mot 2 kap. 5 § PBL.

2017-10-12

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det varit förenligt med detaljplanen att bygga ett mindre gatukök på gatumark

2017-10-09

Fråga om utdömande av vite. En fastighetsägare som, med stöd av 8:15 PBL, förelagts att forsla bort ett antal fordon följde inte föreläggandet. På ansökan av nämnden dömde mark- och miljödomstolen ut det förelagda vitet. Sedan fastighetsägaren överklagat domen har Mark- och miljööverdomstolen konstaterat att vissa av fordonen inte var placerade på klagandens tomt. I den delen har det därför saknats stöd i PBL för föreläggandet. Mark- och miljööverdomstolen har trots det ansett att det saknats skäl att jämka det fastställda vitesbeloppet. Överklagandet har därför avslagits.

2017-10-09

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att bygglov kan meddelas för ett fritidshus, ett garage och en gäststuga samt att vad som i översiktsplanen anges om bebyggelsens utformning inte utgör hinder mot att bygglov beviljas. Bygglov för kanot-/pumphus har upphävts.  

2017-10-09

Mark- och miljööverdomstolen har, i likhet med underinstanserna, ansett att det finns förutsättningar att meddela tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av bostadshus till anläggningsboende. De ändringar som den sökta åtgärden omfattar innebär att byggnaden förhållandevis enkelt kan återställas till ursprungligt skick och utredningen ger tillräckligt stöd för slutsatsen att behovet av det aktuella anläggningsboendet är tillfälligt. Inte heller i övrigt har det framkommit några omständigheter som skulle kunna medföra att tidsbegränsat bygglov inte kan ges. Överklagandet från intilliggande fastigheters ägare har därför avslagits.

2017-10-03

Utdömande av vite. Nämndens ansökan om utdömande av vite har bifallits endast till viss del, eftersom det föreläggande som legat till grund för ansökningen inte varit lagligen grundat i alla delar. Det av nämnden i föreläggandet bestämda vitesbeloppet har jämkats eftersom beloppet sammantaget framstått som alltför högt.

2017-09-28

Bygglov för tillbyggnad och plank har avslagits eftersom de strider mot detaljplanen och inte kan ses som en liten avvikelse.

2017-09-26

Bygglov för ändring av carport till entré och förråd. Nämndens beslut att avslå ansökningen har fastställts eftersom den sökta åtgärden skulle innebära att fastighetens behov av parkering inte längre skulle vara tillgodosett.

2017-09-19

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att en altan i ett inte detaljplanelagt område inte utgör betydande olägenhet och att bygglov således ska beviljas. Domstolen har som skäl för domen  anfört att området är tätbebyggt och att utformningen av fastigheten och höjdskillnaderna i området innebär att det får anses finnas ett berättigat intresse av att utnyttja sjöutsikten från altanen.

2017-09-18

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att anmälaren i ett tillsynsärende enligt plan- och bygglagen inte varit särskilt berörd av beslutet att lämna anmälan utan åtgärd. Det har därför varit rätt av underinstanserna att avvisa överklagandet.

2017-09-13

Målet avser ansökan om bygglov för flerbostadshus. Frågan är vad Boverkets byggföreskrift om att i byggnad med fler än tio plan ska finnas ytterligare en personhiss innebär för att kravet på tillgänglighet ska vara uppfyllt. Mark- och miljödomstolen hade upphävt nämndens bygglovsbeslut med motiveringen att det förhållandet att personhissarna lokaliserats till två separata trapphus innebär att kravet i bestämmelsen inte är uppfyllt. Mark- och miljööverdomstolen fann att för att kravet på tillgänglighet ska vara uppfyllt krävs att alla bostadslägenheter i en byggnad med mer än tio plan också har tillgång till en ytterligare personhiss och instämde därför i mark- och miljödomstolens bedömning.

2017-09-12

Mark- och miljööverdomstolen har med stöd av 6 kap. 24-27 §§ kommunallagen funnit att jäv inte förekommit i samband med handläggningen av detaljplan eftersom jävsituationen endast uppstått i samband med ett remissyttrande och inte i samband med sådant  beslutsfattande som utgör myndighetsutövning.

2017-09-11

Målet avser ansökan om bygglov för plank. Frågor i målet är om planket är att bedöma som en liten avvikelse från detaljplanen. Mark- och miljödomstolen fann att planket inte är anpassat till stadsbilden i området och att dess placering och utformning inte kan ses som en liten avvikelse från detaljplanens bestämmelser om hur marken får bebyggas.

2017-09-07

Detaljplan i område med skyddsvärd natur. Enskilda har klagat och åberopat både allmänna och enskilda intressen. Kommunen har bedömt att naturvärdena kan bibehållas och att de störningar som uppkommer för enskilda inte är någon betydande olägenhet. Överklagandena har avslagits.

2017-09-04

Byggsanktionsavgift. Ett meddelat slutbesked utgör i sig inte något hinder mot att en nämnd tar ut en byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51 § PBL. Såsom slutbeskedet i detta fall formulerats kan det dock för den enskilde inte uppfattas på annat sätt än som att nämnden även fattat ett beslut om att det överhuvudtaget inte finns skäl för någon sanktion enligt 11 kap. PBL, inbegripande byggsanktionsavgift. Detta har för den enskilde bedömts utgöra ett gynnande förvaltningsbeslut. Eftersom det inte framkommit tillräckliga skäl för att ändra beslutet har nämnden bedömts vara förhindrad att ta ut en byggsanktionsavgift.

2017-09-04

Fråga om bygglov för åkattraktion i en nöjespark. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att den sökta åtgärden inte innebär ett sådant tillskott av ljud att det innebär betydande olägenhet. Nämndens beslut att bevilja bygglov har därför fastställts.

2017-08-31

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att vid prövning av om bygglov kan ges ska en tillbyggnad av huskroppen och en utökning av en intilliggande balkong ses som en helhet. Domstolen har funnit att det inte finns särskilda skäl för att placera tillbyggnaden 0,2 m från tomtgräns och att denna placering inte heller kan vara en liten avvikelse. Bygglovet har upphävts.

2017-08-22

Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det inte funnits skäl att avslå en ansökan om förhandsbesked avseende fritidshus med hänvisning till detaljplanekravet.

2017-07-12

Sedan ett bygglovsbeslut vunnit laga kraft har nytt bygglov givits för ändring av fasad avseende samma byggnad. Det nya bygglovet gavs innan byggnaden färdigställdes. Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, inte funnit anledning att förordna att nämndens beslut om bygglov tills vidare inte ska få verkställas.

2017-07-10

Mark- och miljödomstolen har vid sammanträde gett parterna tillfälle att före en viss tidpunkt slutföra sin talan. Domstolen har före fristen löpt ut avgjort målet trots att något yttrande ännu inte kommit in. Mark-och miljööverdomstolen har ansett att handläggningen innefattat ett rättegångsfel som inte kan avhjälpas i överrätten och återförvisat målet för fortsatt handläggning.

2017-07-10

Ett trädäck har uppförts på mark som i detaljplanen är korsmarkerad och som enligt planbestämmelserna endast får bebyggas med uthus. I ett tillsynsärende beslutade nämnden, efter klagomål från grannar, att inte ingripa mot trädäcket. Mark- och miljööverdomstolen har, lika med mark- och miljödomstolen, bedömt att trädäcket är att anse som en anläggning och därmed utgör ett byggnadsverk samt att  planen inte tillåter något annat byggnadsverk än uthus på marken. Eftersom trädäcket strider mot detaljplanen borde tillsynsärendet inte ha avslutats utan åtgärd. Även fråga om nämndens klagorätt.

 

2017-07-07

Fråga om antagande av detaljplan för biogasanläggning i anslutning till befintlig fiskindustri. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att kommunens hänvisning till miljökonsekvens-beskrivningen i det parallellt bedrivna tillståndsmålet för biogasanläggningen har uppfyllt kraven på redovisning av alternativ lokalisering enligt 6 kp. 12 § miljöbalken.


 

2017-07-06

Ventilationsanläggning på skoltak har ansetts tillgodose ett angeläget  gemensamt behov enligt 9 kap. 31 c § PBL i bygglovsärende. 

2017-07-04

En kommun antog detaljplan för utbyggnad av befintlig marina. En fastighetsägareförening, som äger en fastighet vid inloppet till viken där marinan finns, ansågs av mark- och miljödomstolen inte berättigad att överklaga kommunens antagandebeslut. Mark- och miljööverdomstolen finner att detaljplanen kommer att innebära en påtaglig ökad båttrafik vid föreningens fastighet och att antagandebeslutet får anses angå föreningen i den mening som avses i 22 § förvaltningslagen. Mark- och miljödomstolens avvisningsbeslut undanröjs och målet återförvisas dit för fortsatt handläggning.

2017-06-30

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det finns förutsättningar att ge bygglov i efterhand till vissa tillbyggnader.

2017-06-28

Detaljplan i centrala Stockholm med bl.a. ett nytt gårdshus för bostäder. Mark- och miljööverdomstolen bedömer sammantaget att den relativt stora olägenhet som de befintliga lägenheter i gårdshuset på grannfastigheten drabbas av i form av ökad insyn och minskat dagsljusinsläpp inte är betydande i den mening som avses i 2 kap. 9 § PBL. Detta med hänsyn till att läget är mycket centralt i Stockholm och till de förändringar som därmed får anses acceptabla. Överklagandet avslås därför.

2017-06-27

Svedala kommun har antagit en detaljplan för ett område som inte utpekats som utbyggnadsområde i översiktsplanen och som omfattar jordbruksmark. MÖD har bedömt att jordbruksmarken är brukningsvärd, att kommunens beslut att anta detaljplanen strider mot översiktsplanen samt att kommunen inte har visat att det inte finns annan mark att ta i anspråk för att tillgodose behovet av bostäder. Beslutet att anta planen har därför upphävts.


 

2017-06-27

Utdömande av vite. Nämnden har förelagt en fastighetsägare att dels riva ett olovligt uppfört garage, dels återställa marknivåerna på fastigheten. Fastighetsägaren har invänt att garaget har rivits och ersatts med ett förråd samt att det, med hänsyn till senare vidtagna åtgärder på fastigheten, inte längre är möjligt att återställa marknivåerna. MÖD har funnit att de åtgärder som vidtagits med garaget sammantagna måste betraktas som en genomgående ombyggnad och inte som en rivning och att föreläggandet i den delen därmed inte följts. När det gäller återställandet av marknivåerna har MÖD funnit  att fastighetsägaren haft faktisk möjlighet att återställa marknivåerna vid tidpunkten då föreläggandet utfärdades och att han inte haft giltig ursäkt för sin underlåtenhet att följa föreläggandet. Vitet har dock jämkats eftersom det av nämnden bestämda vitesbeloppet, som bestått av såväl höga grundviten som löpande viten, sammantaget bedömts som alltför högt.


 

2017-06-22

Byggsanktionsavgift. En byggnad från mitten av 1800-talet har bedömts utgöra en ekonomibyggnad för jord- och skogsbruket. Rivningen av byggnaden har därmed, enligt 9 kap. 16 § och 16 kap. 8 § plan- och bygglagen samt 6 kap. 6 § 1 c) plan- och byggförordningen resp. 10 kap. 3 § plan- och bygglagen, varit undantagen från kravet på anmälan och startbesked. Det har därför saknats grund för nämnden att ta ut en byggsanktionsavgift.

2017-06-22

Mark- och miljööverdomstolen finner, med hänvisning till tidigare praxis, att en placering av ett plank på korsprickad mark strider mot detaljplanen. Det är heller inte fråga om en liten avvikelse som är förenlig med planens syfte. Bygglovsansökan avslås.


 

2017-06-20

Efter anmälan om olovlig byggnation lämnade byggnadsnämnden anmälan utan åtgärd. Mark- och miljööverdomstolen, som konstaterar att den utformning som en åtgärd avses ha när den är färdigställd är avgörande för prövningen av åtgärden, har fastställt nämndens beslut.

2017-06-20

Mark- och miljööverdomstolen har med tillämpning av 9 kap. 33 a § PBL funnit att tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av studentbostäder kan ges då sökande visat att det är möjligt att avveckla åtgärden och återställa platsen inom den avsedda tiden. Domstolen har vidare ansett att det saknas anledning att ifrågasätta sökandens bedömning att kostnaderna för återställningsarbetena är ekonomsikt rimliga.

2017-06-20

Mark- och miljööverdomstolen har med tillämpning av 9 kap. 33 a § PBL funnit att tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av studentbostäder kan ges då sökande visat att det är möjligt att avveckla åtgärden och återställa platsen inom den avsedda tiden. Domstolen har vidare ansett att det saknas anledning att ifrågasätta sökandens bedömning att kostnaderna för återställningsarbetena är ekonomsikt rimliga.

2017-06-19

MMD har avgjort ett mål om jämkning av gatukostnadsersättning (stämningsmål) med en lagfaren ledamot och ett tekniskt råd. MÖD har bedömt att den sammansättningen inte har varit tillräcklig med hänsyn till målets omfattning och svårighetsgrad. MMD:s dom har undanröjts och målet har återförvisats till MMD för fortsatt behandling.

2017-06-16

En detaljplan som ger byggrätt för tre flerbostadshus i område med en gammal banvall för spårväg förutsatte att marken skulle saneras. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att den utredning som vidtagits inom ramen för planarbetet var tillräcklig för att kunna konstatera att marken efter sanering kommer att bli lämplig att bebygga. Det fanns inte heller skäl att kräva ytterligare utredning om påverkan på vissa djurarter. Mark- och miljödomstolens dom har upphävs och detaljplanen fastställts.

2017-06-15

Inglasning av balkong innebär att högsta tillåtna byggnadshöjd överskrids med 5,4 meter vilket inte kan ses som en mindre avvikelse.

2017-06-15

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att nämnden haft tillräckliga skäl för att avslå ansökan om förhandsbesked för två enbostadshus med stöd av detaljplanekravet.


 

2017-06-15

Med ändring av mark- och miljödomstolens och länsstyrelsens avgöranden har Mark- och miljööverdomstolen fastställt byggnadsnämnds beslut att meddela bygglov för stödmur. Mark- och miljööverdomstolen har med stöd av 9 kap. 31 b § PBL funnit att stödmuren, trots sin höjd, med hänsyn till detaljplanens omfattning och den kuperade omgivningen är av begränsad omfattning. Domstolen har vidare funnit att muren är nödvändig för att i detaljplanen angiven väg för transporter till hus ska kunna anläggas.

2017-06-13

Fråga om betydande olägenhet för granne vid användandet av en uppförd takterrass på ett enbostadshus. MÖD har funnit att nyttjandet av takterassen inte utgör en sådan betydande olägenhet som avses i 2 kap. 9 § PBL.

2017-06-12

åga om den aktuella platsen är lämplig för bebyggelse med hänsyn till risk för översvämning vid högt flöde.

2017-06-09

Ansökan om bygglov. Fråga om avvikelser från en äldre detaljplan är förenlig med detaljplanens syfte och kan accepteras som en liten avvikelse. Bygglov har nekats.

2017-06-09

Ansökan om förhandsbesked. Fråga om avvikelser från en äldre detaljplan är förenlig med detaljplanens syfte och kan accepteras som en mindre avvikelse. Förhandsbesked har nekats.

2017-06-08

Byggnadsnämnden beviljade i ett område utanför detaljplan ett bolag bygglov för upplag – sortering, lagring och återvinning av avfall. Sedan länsstyrelsen upphävt beslutet har mark- och miljödomstolen efter överklagande gjort en materiell prövning av förutsättningarna för bygglov och avslagit överklagandet. Mark- och miljööverdomstolen har beviljat prövningstillstånd, men avslagit överklagandet eftersom det saknats tillräcklig utredning för att utesluta att byggnadsverket och dess användning kommer att medföra en betydande miljöpåverkan och att det därför saknats förutsättningar att avgöra markområdets lämplighet för den sökta åtgärden i en bygglovsprövning.

2017-06-02

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att nämnden varit förhindrad att utfärda ett rättelseföreläggande avseende en bygglovsbefriad tillbyggnad, som utan medgivande från granne placerats närmare tomtgräns än 4,5 meter, då den uppförts i enlighet med meddelat startbesked.

2017-06-02

Nämnden har i en detaljplan upphävt strandskyddet för kvartersmark inom planområdet. MÖD har bedömt att nämndens beslut inte är förenligt med strandskyddsbestämmelserna, eftersom exploateringsområdet som upphävandet avser inte kan anses vara väl avskilt från området närmast strandlinjen genom vare sig en mindre grusväg eller befintlig gles bebyggelse. Beslutet att anta planen har upphävts.

 

2017-06-02

Nämnden har avslagit ansökan om förhandsbesked avseende uppförande av ett fritidshus främst med hänvisning till att dispens från bestämmelserna om strandskydd inte kan meddelas. Eftersom Mark- och miljööverdomstolen har i ett mål som avser strandskyddsdispens för samma åtgärd funnit att dispens ska meddelas har nämndens beslut i fråga om förhandsbesked upphävts och målet återförvisats dit för prövning av om det i övrigt finns förutsättningar för meddelande av positivt förhandsbesked.

2017-06-02

Fråga om bygglov för uppförande av ett ca 400 meter lång och tre meter högt bullerskydd inom ett område som både är utpekat som riksintresse för kulturmiljövård och som en särskilt värdefull kulturmiljö. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att utformningen och placeringen av bullerskyddet inte är förenligt med kraven i 2 kap. 6 § PBL och att det därför saknas förutsättningar för att bevilja bygglov. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom har Mark- och miljööverdomstolen fastställt nämndens beslut att avslå ansökan om bygglov.

2017-05-31

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt en byggnadsnämnds beslut att förelägga fastighetsägare att avröja en altan från fastigheten. Enligt Mark- och miljööverdomstolens bedömning innebär varken altanens utformning eller placering betydande olägenhet för omgivningen. Altanen strider inte heller mot gällande detaljplan. Eftersom rättelseföreläggandet avsett ett byggnadsverk som inte är en byggnad och som inte ansetts kräva bygglov, är det s.k. anpassningskravet i 2 kap. 6 § första stycket 1 PBL inte tillämpligt. Mark- och miljööverdomstolen har därför ansett att byggnadsnämnden inte har haft fog för att förelägga fastighetsägarna att vidta rättelse.

2017-05-29

Inom ett bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 § PBL krävs bygglov även för en normalt bygglovsbefriad komplementbyggnad. Mark- och miljööverdomstolen har fastställt byggnadsnämndens beslut att inte lämna startbesked för den anmälda komplementbyggnaden.

2017-05-24

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med underinstanserna funnit att bygglov kan meddelas för större lagerliknande byggnad inom område som omfattas av strandskydd. Domstolen har därvid bl.a. funnit att utredningen inte visar att strandskyddsbestämmelserna utgör hinder mot att meddela bygglov men att den slutliga bedömningen av frågan om strandskyddsdispens dock får ske i en senare prövning enligt miljöbalken.

2017-05-18

Mark- och miljödomstolen har upphävt en detaljplan såsom alltför otydlig avseende dagvattenhantering. Planhandlingarna är dock utformade så att det i tillräcklig omfattning framgår hur planen reglerar miljön och det klargörs att det finns förutsättningar att säkerställa en godtagbar dagvattenhantering. Kommunens beslut att anta detaljplanen fastställs.

 

2017-05-16

Nämndens beslut att avslå bygglov för nybyggnad av kontors- och affärshus har fastställts. Förändringarna jämfört med tidigare meddelade bygglov för samma byggnad är så stora att fasadens utformning numera inte är lämplig utifrån intresset av en god helhetsverkan och kraven på god form-, färg- och materialverkan.

2017-05-12

Byggsanktionsavgift för inrättande av cistern på fastighet på fastighet med bensinstation. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det krävs bygglov för att ta bort en gammal cistern och ersätta den med en ny av samma storlek och volym. enligt 11 kap. 51 § PBL ska byggsanktionsavgift tas ut om en lovpliktig åtgärd påbörjas innan starbesked lämnats. Nämnden har emellertid tagit ut en byggsanktionsavgift på den grund att åtgärden har saknat bygglov, vilket inte motsvaras av någon bestämmelse i PBF. Därmed kan någon byggsanktionsavgift inte tas ut.

2017-05-10

Ett enkelt planförfarande får användas om planförslaget är förenligt med översiktsplanen och saknar intresse för allmänheten (5 kap.  7 § PBL i dess lydelse före den 1 januari 2015). Med tillämpning av ett sådant enkelt planförslag antog kommunen en plan för en byggnad med höga kulturmiljövärden. Då planen antogs vara av intresse för en bredare allmänhet har Mark- och miljööverdomstolen upphävt planen eftersom enkelt planförfarande inte gått att tillämpa i detta fall.

2017-05-10

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att en planbestämmelse i en detaljplan strider mot 4 kap. 14 § PBL. Efter medgivande av kommunen har Mark- och miljööverdomstolen upphävt en del av planen och fastställt planen i övrigt.

2017-05-10

Ändrad användning av en fastighet från café till fritidshus ansågs inte utgöra en från allmän synpunkt lämplig användning av marken i ett område som omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv och riksintresse kustzon enligt 4 kap. 2 och 4 §§ samt riksintresse för naturvård, kulturmiljö och friluftsliv enligt 3 kap. 6 § miljöbalken.

2017-05-08

En kommunal nämnd gav bygglov för tillbyggnad av fritidshus med ca 79 kvm. Den byggnad som skulle byggas till är ca 20 kvm för vilken tidigare hade beviljats lov som gäststuga/förråd (komplementbyggnad). Eftersom sökanden vill ha prövat tillåtligheten av att få ha ett fritidshus om ca 100 kvm på den aktuella platsen är det som ska prövas nybyggnation av ett fritidshus. Denna prövning bör göras av nämnden, därför har mark- och miljödomstolens dom och ¬nämndens beslut undanröjts och målet återförvisats till nämnden för fortsatt handläggning.

2017-05-05

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med mark- och miljödomstolen funnit att en byggnad överensstämmer med gällande detaljplan avseende antal våningar. Domstolen har härvid prövat bl.a. om översta utrymmet är att anse som vind eller våning.

2017-05-05

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt ett bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Den ansökta byggnaden har inte placerats utmed fastighetsgräns mot gatan på det sätt som planbestämmelserna föreskriver och byggnadshöjden överskrider tillåten höjd med 0,5 meter. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att den ansökta åtgärden inte är förenlig med detaljplanen och att avvikelserna varken var för sig eller vid en samlad bedömning kan anses utgöra en liten avvikelse från detaljplanen. Förutsättningar för bygglov har därför saknats.

2017-05-04

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att en tillbyggnad med tillhörande takaltan utgör en tillåten mindre avvikelse från gällande stadsplan samt att åtgärderna inte utgör betydande olägenhet.

2017-05-03

Mark- och miljödomstolen hade avvisat yrkande om inhibition av ett bygglovsbeslut eftersom startbesked inte hade getts och att bygglovsbeslutet därmed inte var förenat med verkställighet. MÖD fann med hänsyn särskilt till startbeskedets karaktär och att införande av startbesked inte inneburit någon förändring ifråga om bygglovets giltighet, att det även fortsättningsvis ska vara möjligt att inhibera bygglovsbeslut oavsett om startbesked getts eller ej. Mark- och miljödomstolens avvisningsbeslut har därför undanröjts och målet återförvisats till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.     

2017-05-02

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. För den aktuella fastigheten gäller en detaljplan från 1971. Efter en ändring för del av planen innehåller den inte längre någon bestämmelse om minsta avstånd mellan byggnad på den aktuella fastigheten och gräns mot grannfastigheten. MÖD har funnit att 39 § byggnadsstadgan (BS) därmed blir tillämplig, att den planerade tillbyggnaden kommer att ligga närmare gränsen mot grannfastigheten än 4,5 meter, att det inte finns särskilda skäl att göra undantag från avståndskravet i 39 § BS och att åtgärden inte kan bedömas som en liten avvikelse från planen. Nämndens beslut att bevilja bygglov har därför upphävts.

2017-04-25

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att en ansökan om förhandsbesked avseende två fritidshus ska avslås eftersom det inte är fråga om en komplettering till befintlig bebyggelse enligt 4 kap. 4 § miljöbalken.

2017-04-18

Ansökan om bygglov. Det flerbostadshus som prövades i målet och som omfattades av nämndens beslut hade samma utformning som prövats av MÖD i ett tidigare mål där utformningen bedömdes medföra betydande olägenheter för grannar. MÖD har inte funnit anledning att frångå den bedömningen och upphävt bygglovet.  

2017-04-18

Ansökan om bygglov för flerbostadshus. Den sökta åtgärden skulle innebära att gaveln på ett befintligt bostadshus skulle sammanbyggas med en ny byggnad. Två fönster på det befintliga bostadshuset skulle då byggas för. MÖD har bedömt att den omgivningspåverkan detta innebär inte hade prövats i gällande detaljplan. MÖD har också bedömt att det skulle innebära en betydande olägenhet att få fönstren förbyggda och upphävt bygglovet.

2017-04-13

Sammanfattning: Målet avser ansökan om bygglov för tvåbostadshus inom område med detaljplan. Den avgörande frågan i målet är om det är förenligt med detaljplanens bestämmelse om placering av byggnader att ge det ansökta bygglovet.

2017-04-13

Sammanfattning: Målet avser ansökan om bygglov för tvåbostadshus inom område med detaljplan. Den avgörande frågan i målet är om det är förenligt med detaljplanens bestämmelse om placering av byggnader att ge det ansökta bygglovet.

2017-04-10

Förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus på en fastighet i Vinäs i Mora kommun. MÖD har, i likhet med underinstanserna, funnit att marken på den aktuella platsen inte utgör brukningsvärd jordbruksmark och avslagit en gränsgrannes överklagande.

 

2017-04-07

Nämnden har lämnat positivt förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus på en fastighet i Borgholms kommun. MÖD har upphävt beslutet, eftersom den del av fastigheten som ska bebyggas står under vatten periodvis under året och det saknas utredning om mark- och vattenförhållandena på platsen, risken för översvämning och de faktiska förutsättningarna för byggnation.  


 

2017-03-31

Målet avser rivning av byggnad med kulturhistoriskt värde i område utanför detaljplan. Den aktuella frågan i målet är om målet ska prövas som en ansökan om rivningslov eller om det istället ska handläggas som en anmälan om rivning.

2017-03-27

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt ett bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus. Till skillnad från underinstanserna har Mark- och miljööverdomstolen ansett att en takkupa har sådan storlek och utformning att den ska beaktas vid beräkningen av byggnadshöjden. Detta har fått till följd att vindsplanet räknas som en våning och att byggnadens våningsantal avviker från detaljplanen. Avvikelsen har inte godtagits.    

2017-03-17

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt ett bygglov för tillbyggnad då tillbyggnaden tillsammans med huvudbyggnaden innebär en omfattande avvikelse från detaljplanen.    

2017-03-17

Ansökan om bygglov för ateljé och bastu. Avvikelser från detaljplan såvitt gäller byggnadshöjd och byggnadsarea har inte bedömts som mindre avvikelser enligt ÄPBL. Bygglovet har upphävts och ansökan avslagits.

2017-03-17

Vid bestämmande av byggsanktionsavgift har en kioskbyggnad, som efter tillbyggnad upptar en yta om 53 kvadratmeter, ansetts som annan liten byggnad i den mening som avses i 9 kap. 7 § första stycket punkten 2 PBF.

2017-03-16

Mark- och miljööverdomstolen bedömer, trots förändringar i form av ökad trafik, att boendemiljön kommer att bli godtagbar och att planen inte innebär sådana betydande olägenheter för de boende att planen bör upphävas.

2017-03-16

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det är oklart vilka åtgärder som omfattats av marklovsansökan och det av nämnden lämnade marklovet. Med hänsyn till dessa oklarheter har nämndens beslut upphävts och målet återförvisats dit för fortsatt handläggning.

 

2017-03-16

När startbesked inte har getts kan byggsanktionsavgift inte tas ut för att byggnad tagits i bruk utan slutbesked. Byggsanktionsavgift har fastställts endast vad avser överträdelse avseende startbesked.

2017-03-16

En detaljplan, vars syfte var att uppföra villor för permanentboende på 23 fastigheter, har upphävts. Skälet var att utfarten från det nya området, särskilt anslutningen till kollektivtrafik, inte var löst på ett trafiksäkert sätt.

2017-03-14

Då det är oklart hur bestämmelserna om sanktionsavgift i PBF ska tolkas i en situation där någon utför en åtgärd som omfattas av det beviljade bygglovet men inte av det meddelade startbeskedet, ska någon sanktionsavgift inte tas ut. 

2017-03-10

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med underinstanserna funnit att en ett beslut om att anta en detaljplan som möjliggör hotell och mässhall i anslutning till en travbana inte ska upphävas. I målet som handlagts enligt äldre plan- och bygglagen har domstolen bl.a. funnit att någon betydande miljöpåverkan inte uppstår och att det därför inte finns krav på att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning.

2017-03-07

MÖD har mot bakgrund av ett områdes karaktär bedömt att ommålning av fasad och byte av takpannor på en fastighet i området utgjort sådana åtgärder som kräver bygglov. Med hänsyn till intresset av en god helhetsverkan har MÖD fastställt nämndens beslut att inte meddela bygglov.

2017-03-03

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att ett slakteri inte kan anses utgöra en bygglovsbefriad ekonomibyggnad för jordbruket enligt 9 kap. 3 § PBL. Ombyggnaden av en ekonomibyggnad till ett slakteri har därmed utgjort en bygglovspliktig ändring enligt 9 kap. 2 § första stycket 3a PBL. Ändringen har utförts innan startbesked meddelats och det har därmed funnits grund för nämnden att ta ut en byggsanktionsavgift.

2017-03-03

Återförvisning till nämnden på grund av brister i den ansökan som legat till grund för beslut om bygglov.

2017-02-27

Bevarandet av en cirka hundra år gammal byggnad har bedömts ha ett sådant kulturhistoriskt värde att det allmänna intresset att bevara byggnaden övervägt fastighetsägarens intresse att få riva densamma. Ansökan om rivningslov har därför avslagits.

2017-02-27

Ansökan om bygglov för hotell- och fritidshusanläggning. Området omfattades av en byggnadsplan från 1953. Enligt en planbestämmelse gällde vad som föreskrevs i byggnadsstadgan i fråga om byggnads läge. MÖD bedömde att de sökta åtgärderna stred mot bestämmelsen, bl.a. om minsta avstånd mellan byggnader på samma tomtplats, och att avvikelserna från planen inte kunde bedömas som liten avvikelse. Bygglovsbesluten upphävdes därför.  

2017-02-24

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt kommunens beslut att anta planen vilket innebär att mark- och miljödomstolens dom ändras. Mark- och miljööverdomstolen har gjort bedömningen att de avvägningar som kommunen gjort mellan motstående intressen och vad gäller den tillkommande bebyggelsens placering och utformning  får godtas med hänsyn till det handlingsutrymme

2017-02-22

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att uppförandet av ett trevåningshus utanför detaljplanelagt område innebär en betydande olägenhet för grannarna bakom på grund av inskränkning av utsikt.

2017-02-22

Användningen av en lokal i en byggnad har ändrats från kyrklig verksamhet till bioverksamhet. MÖD har bedömt att bioverksamheten medför en sådan omgivningspåverkan att lokalen har tagits i anspråk och inretts för ett väsentligen annat ändamål än det som lokalen senast har använts för. Ändringen har därför varit bygglovspliktig.  

2017-02-22

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med underinstanserna funnit att byggnadsnämnds beslut om byggsanktionsavgift och föreläggande om att ta bort byggnad ska upphävas. Mark- och miljööverdomstolen har som skäl för domen delat länsstyrelsens skäl. Länsstyrelsen har i beslutet anfört att nämndens bristfälliga handläggning av ansökan och otydliga beslut om bygglov gör att det inte går att fastställa att byggherren har byggt utan lov.

2017-02-21

En byggnadsnämnd har inte ansetts ha rätt att överklaga en länsstyrelses beslut att ändra nämndens avskrivningsbeslut. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att länsstyrelsens beslut angick nämnden, men att det däremot inte gick nämnden emot eftersom det inte innebar en begränsning av nämndens möjlighet att bevaka de intressen som nämnden har att bevaka enligt plan- och bygglagstiftningen. Vid prövning av saken i målet har Mark- och miljööverdomstolen funnit att en träkonstruktion som uppförts ovanpå en mur är att se som en del av muren och att konstruktionen krävde bygglov. Mark- och miljööverdomstolen har därför undanröjt nämndens avskrivningsbeslut och visat målet åter till nämnden för fortsatt handläggning.

2017-02-16

Mark- och miljööverdomstolen har återställt tid för att överklaga en kommuns beslut.

2017-02-16

Den kommunala nämnden har vid vite förelagt en fastighetsägare att riva två byggnader och städa upp tomten. Enligt Mark- och miljööverdomstolen visar utredningen i målet att fastighetsägaren saknar ekonomiska tillgångar och därmed faktiska förutsättningar att följa föreläggandet. Eftersom föreläggandet då inte får förenas med vite har Mark- och miljööverdomstolen ändrat mark- och miljödomstolens dom på så sätt att vitet tagits bort. Vidare har tiden för fullgörandet av föreläggandet flyttats fram. 

 

2017-02-15

Fråga om bygglov kan ges för ändrad användning av ekonomibyggnader till gäststugor för privat ändamål. Då fastigheten i fråga är belägen inom ett område som är av riksintresse för flera ändamål (3 kap. 6 §, 4 kap. 2 § och 4 § MB) har Mark- och miljööverdomstolen funnit att vid en avvägning mellan det allmänna intresset att bevara områdets karaktär och det enskilda intresset att få bygglov så väger det allmänna intresset tyngre. Ansökan om bygglov har därför avslagits.

2017-02-13

Mål om bygglov för tillbyggnad på hus placerat över en fastighetsgräns. Fråga bl.a. om förenlighet med detaljplanerna på båda sidor av fastighetsgränsen med olika användningsområden i detaljplan.

2017-02-09

Bygglov har beviljats för telemast på mark avsedd för parker, planteringar och naturområden. Åtgärden har godtagits som en liten avvikelse som är förenlig med planens syfte (9 kap. 31 b § PBL). Masten har mot bakgrund av det aktuella områdets karaktär inte ansetts innebära betydande olägenhet för omgivningen. Mastens placering eller utformning har inte ansetts olämplig med hänsyn till stads- och landskapsbilden eller naturvärdena på platsen.

2017-02-07

Mark- och miljödomstolen har avgjort målet utan föregående huvudförhandling och utan att bereda parterna tillfälle att slutföra sin talan. Av handlingarna kunde inte dras slutsatsen att klagandena redan hade slutfört sin talan. Därmed har det förekommit ett rättegångsfel. Då felet kan antas ha inverkat på målets utgång och det inte utan väsentlig olägenhet kan avhjälpas i Mark- och miljööverdomstolen ska mark- och miljödomstolens dom undanröjas och målet återförvisas dit för fortsatt behandling.

2017-02-06

Bygglov har sökts för en stödmur mellan två fastigheter. Den sökta muren är 4 m lång och mellan 0,9 och 1,2 m hög och delvis placerad så nära som 0,3 m från bostadshuset på grannfastigheten. MÖD, som vägt in att byggnaderna i området ligger tätt, har inte bedömt att muren inneburit betydande olägenhet för ägarna av grannfastigheten. Överklagandet har därför avslagits.

 

2017-02-03

Mark- och miljööverdomstolen har med upphävande av underinstansernas avgöranden funnit att uppförande av en förrådsbyggnad med tydlig bostadskaraktär i ett kustsamhälle på Västkusten inte med hänsyn till platsens kulturhistoriska värden uppfyller anpassningskravet enligt 2 kap. 6 § plan- och bygglagen.

2017-02-03

Fråga om förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att ett beslut om att den berörda marken fick tas ur jordbruksproduktion inte påverkade bedömningen av om marken var brukningsvärd jordbruksmark enligt 3 kap. 4 § miljöbalken.

2017-02-03

Myndighetsnämnden i Simrishamns kommun har gett Kivik Art Centre permanent bygglov för sju byggnadsverk i en skulpturpark. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att byggnadsverken har utformats och placerats på den aktuella platsen på sådant sätt att de inte skadar områdets landskapsbilds-, natur- och kulturvärden samt att de olägenheter som byggnadsverken kan medföra för en granne inte utgör sådana betydande olägenheter som utgör hinder mot att bygglov lämnas. Besluten om bygglov har därför fastställts.

2017-02-03

Beräkning av en byggsanktionsavgifts storlek.

2017-02-01

Detaljplan som ger möjlighet att bygga ett fyravåningshus 17 meter från befintligt enfamiljshus har bedömts medföra betydande olägenhet. Vid en avvägning enligt 2 kap. 1 § PBL mellan allmänna och enskilda intressen har MÖD funnit att de olägenheter som detaljplanen medför för de boende på grannfastigheten i form av insyn överväger det allmänna intresset av att bebygga området med ytterligare fem bostäder.

2017-01-30

Kommunen antog en detaljplan där kommunen avhände sig huvudmannaskapet för allmän platsmark. Mark- och miljödomstolen hävde kommunens beslut eftersom man fann att det inte förelegat sådana särskilda skäl som motiverar att man frångår huvudregeln om kommunalt huvudmannaskap. MÖD fastställer mark- och miljödomstolens dom.

2017-01-24

Utdömande av vite. Fråga om föreläggandet varit tillräckligt tydligt formulerat. Mark- och miljööverdomstolen fann att även om vissa oklarheter förelåg så var detta inte ett sådant väsentligt fel att föreläggandet inte kunde läggas till grund för utdömande av vitet.

 

 

2017-01-24

Utdömande av vite. Fråga om föreläggandet varit tillräckligt tydligt formulerat. Mark- och miljööverdomstolen fann att även om vissa oklarheter förelåg så var detta inte ett sådant väsentligt fel att föreläggandet inte kunde läggas till grund för utdömande av vitet

2017-01-24

Ansökan om rivningslov och bygglov. Att anordna parkeringsplatser och stödmurar strider mot detaljplan men har godtagits enligt 9 kap. 31 c § 1 PBL; de har bedömts vara förenliga med planens syfte och tillgodose ett angeläget gemensamt behov för de boende.

2017-01-20

MÖD har delat MMD:s bedömning att bygglov inte kan beviljas eftersom avvikelserna från detaljplan i form av byggnadens och stödmurens placering inte kunde godtas. Byggnaden har däremot bedömts planenlig beträffande byggnadshöjd. MMD:s domslut har därmed fastställts.

2017-01-17

Fastighetsägare har förbjudits att använda mark nära fastighetsgräns som upplag för betong- och stenprodukter (11 kap 30 § PBL). Det är uppenbart att den aktuella lagringen av betong- och stenprodukter i nära anslutning till en byggnad på angränsade fastighet äventyrar byggnadens hållfasthet och att detta, vid ett ras, kan medföra livsfara för de människor som befinner sig i byggnaden. Ett skyddsavstånd om 5 meter har ansetts som proportionerligt. Förbudet har riktats mot fastighetsägaren som har bedömts ha faktisk och rättslig möjlighet att efterfölja föreläggandet även om markområdet är uthyrt.

2017-01-16

Beslut om bygglov har fastställts. Några formella fel har inte förekommit i underinstansernas handläggning och avvikelsen från detaljplanen beträffande byggnadshöjden och placeringen är sammantaget att anse som liten. Byggnadens utformning i övrigt får anses vara planenlig.

2017-01-12

I ett mål om sju olika byggsanktionsavgifter har länsstyrelsen i särskilt beslut avslagit en begäran om inhibition. Efter att beslutet överklagats har mark- och miljödomstolen meddelat inhibition beträffande två av avgifterna och avslagit överklagandet i övrigt. Mark- och miljööverdomstolen har gett partiellt prövningstillstånd och med ändring av mark- och miljödomstolens dom meddelat inhibition beträffande ytterligare två byggsanktionsavgifter. I övriga delar har Mark- och miljööverdomstolen inte gett prövningstillstånd.

2017-01-10

Ansökan om bygglov för fritidshus inom ett område där  fritidsbebyggelse får komma till stånd endast som komplettering till befintlig bebyggelse (4 kap. 4 § miljöbalken). MÖD har bedömt att ansökan inte avser en sådan komplettering till befintlig bebyggelse. Eftersom det funnits hinder mot att ge bygglov har MÖD upphävt bygglovsbeslutet.  

2012-12-21

Enligt föreskrifter i en detaljplan får ett visst områdes naturmarkskaraktär inte förvanskas genom bl.a. trädfällning. En fastighetsägare har inom det aktuella området utfört toppkapning av flera träd, vilket föranlett miljö- och stadsbyggnadsnämnden att, vid vite, förbjuda honom att fortsätta kapa träd inom området. Länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen har bedömt att den toppkapning av träd som föranlett förbudet inte kunde likställas med trädfällning och att åtgärden därför inte stred mot detaljplanen. Nämndens beslut upphävdes därför. MÖD har instämt i underinstansernas bedömning och avslagit nämndens överklagande.


Fastighetsmål

2017-12-08

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det inte förelegat förutsättningar att avvisa en talan om klander av stämmobeslut med hänvisning enbart till att stämmoprotokoll inte getts in och därför återförvisat målet till mark- och miljödomstolen.

2017-12-08

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det inte förelegat förutsättningar att avvisa en talan om klander av stämmobeslut med hänvisning enbart till att stämmoprotokoll inte getts in och därför återförvisat målet till mark- och miljödomstolen

2017-12-01

Ägare till fastigheter som ingår i en samfällighetsförening har ansökt om resning m.m. berörande en förrättning där mark som förvaltas av samfällighetsföreningen har överförts till annan fastighet. Ansökan har avvisats eftersom sökandena inte vid sidan om samfällighetsföreningen kan vara sakägare (se 4 kap. 11 § fjärde stycket fastighetsbildningslagen).

2017-12-01

Mark- och miljööverdomstolen har till skillnad mot underinstanserna ansett att det inte varit väsentligt för en fastighet att ha del i en gemensamhetsanläggning för drift och underhåll av väg. Fastigheten hade utfart till en annan väg och bedömdes inte ha något behov av att använda den aktuella vägen.

2017-11-28

Upphävande av servitut. Efter bildandet av ett vägservitut har den tjänande fastigheten delats genom avstyckning och ett hus uppförts i närheten av servitutsvägen. Dessa omständigheter har inte ansetts utgöra sådana ändrade förhållanden som, enligt 7 kap. 5 § 2 st. FBL, kan motivera att servitutet upphävs.

2017-11-23

Debitering av förrättningskostnader. MÖD har, till skillnad från MMD, ansett att det går att göra en bedömning av skäligheten av nedlagd tid och hur kostnaderna ska fördelas mellan sakägarna. Enligt MÖD har lantmäterimyndigheten inte visat att vissa kostnader ska debiteras klaganden. Förrättningskostnaderna sätts därför ned.

2017-11-17

Fastighetsbestämning. Gränsen mellan två fastigheter blev lagligen bestämd vid en av­styckning 1972. Vid en senare fastighetsbestämning konstaterades att ett rör i marken i ett hörn av den ena fastigheten avvek till utseendet från andra rör från avstyckningen och att det var beläget 1,6 meter från de angivna koordinaterna och den tekniska beskrivningen i 1972 års förrättningsakt. Mark- och miljööverdomstolen har mot denna bakgrund bedömt att ut­märkningen på marken inte längre kan fastställas med säkerhet. Den rättsligt gällande gräns­punkten ska därför vara i den punkt som Lantmäteriet bestämt utifrån koordinaterna i 1972 års förrättning.

 

2017-11-15

MÖD har bedömt att s.k. förstadagsåtgärder behövs för handläggningen av förrättningen och att de därmed är debiterbara förrättningskostnader

2017-11-13

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det saknas förutsättningar att bilda servitut eller inrätta gemensamhetsanläggning avseende en grannfastighets brandtrappa då väsentlighetsvillkoren i 7 kap. 1 § fastighetsbildningslagen respektive 5 § anläggningslagen inte varit uppfyllda. 

2017-11-09

Bestämmande av ersättning för upplåtet utrymme enligt 12 och 13 §§ anläggningslagen (1973:1149). Två bostadsrättsföreningar har haft en gård som de gemensamt använt. Gården har legat på den ena bostadsrättsföreningens fastighet. Den andra föreningen har haft tillgång till gården med stöd av ett servitut. Den förening på vars fastighet gården ligger har år 2007 investerat i en ombyggnad av gården. MÖD instämmer i mark- och miljödomstolens bedömning att en gemensamhetsanläggning ska inrättas för förvaltningen av gården. Vid bestämmande av den ersättning som anläggningssamfälligheten ska betala för upplåtet utrymme har MÖD, till skillnad mot mark- och miljödomstolen, endast beaktat investeringskostnader för de områden / anläggningar som inte kan anses omfattade av servitutet.

 

 

 

 

2017-11-02

Bestämmelsen om skriftligt anbud i 5 § förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar utesluter inte att lantmäterimyndigheten och sakägare muntligt kommer överens om ett fast pris för en lantmäteriförrättning. Vid oenighet om vad som avtalats är det den som påstår att ett fast pris överenskommits som ska bevisa att så är fallet. Klaganden har, mot lantmäteriets bestridande, inte visat att en överenskommelse om fast pris har träffats. Mark- och miljööverdomstolen har avslagit överklagandet.

2017-11-01

Mark- och miljödomstolens beslut att avvisa en kommuns överklagande av ett beslut om avstyckning m.m. har undanröjts eftersom MÖD bedömt att överklagandet inte var så bristfälligt att det inte kunde ligga till grund för en prövning i sak. MÖD beaktade särskilt att de oklarheter som kvarstod i överklagandet borde kunna redas ut vid ett sådant sammanträde som regelmässigt bör hållas enligt 16 kap. 5 och 8 §§ FBL.

2017-10-11

Debitering av förrättningskostnader. MÖD har bedömt att en fastighetsregleringsförrättning inte har varit av sådan karaktär och omfattning att den motiverat en så stor tidsåtgäng som Lantmäteriet debiterat.

2017-10-06

Fastighetsreglering för inrättande av servitut för båtplatser och bryggor. Mark- och miljööverdomstolen har fastställt Lantmäteriets beslut om inrättande av servitut eftersom dessa inte anses strida mot gällande detaljplan samt att övriga förutsättningar är uppfyllda.

 

2017-10-03

Fråga om en fastighetsägare var att anse som sakägare. Fastigheterna A och B var delägare i samfälligheter. Vid förrättning överfördes B:s andelar i samfälligheterna till fastigheten C. Förrättningen innebar inte någon förändring av antalet delägare i samfälligheterna eller av delägarnas andelstal. Förrättningen kunde inte heller på något annat sätt få betydelse för den rätt som tillkom fastigheten A. Mark- och miljööverdomstolen har därför ansett att ägaren till fastigheten A inte var berörd av förrättningen på ett sådant sätt att han var att betrakta som sakägare vid denna.

2017-09-15

Vid fördelning av kostnaderna för en gemensamhetsanläggning avseende väg ska hänsyn tas till möjligheten att ordna alternativ utfart för vissa fastigheter. Några fastigheter har redan idag tillgång till utfart och kan inte anses ha lika stor nytta av en nyanlagd väg som de fastigheter som inte har tillgång till utfart. Kostnaderna för de fastigheter som redan har utfart bör inte överstiga vad det skulle kosta att lösa enbart dessa fastigheters behov med en ny utfart. 15 § Anläggningslagen (1973:1149)

2017-09-15

Målet avser inställd förrättning avseende avstyckning. Lantmäterimyndigheten beslutade att ställa in förrättningen efter att ha återupptagit den sedan den varit vilandeförklarad i avvaktan på att detaljplan skulle antas. MÖD har funnit att med utgångspunkt från aktuella förhållanden vad avser detaljplaneringen föreligger sådana omständigheter att vilandeförklaringen är motiverad och att det nu inte finns skäl att återuppta handläggningen och ställa införrättningen. MÖD undanröjde lantmäterimyndighetens avgörande och återförvisade ärendet.

2017-08-30

Beslut av lantmäteriet att avvisa för sent inkommet överklagande var riktigt. Skäl för återställande av försutten tid förelåg inte.

2017-08-24

Vid stadigvarande förändringar i en fastighets användningssätt kan andelstalet anpassas i enlighet  med föreskrifter som finns angivna i anläggningsbeslutet. En samfällighets styrelse har därför gjort rätt då den ändrade andelstalet för fastighet vid uthyrning av komplementbostad.

2017-07-20

Stadfäst förlikning.

2017-07-20

Stadfäst förlikning.

2017-06-27

Mark- och miljööverdomstolen har instämt i underinstansernas bedömningar att en dom om bättre rätt till del av fastighet inte har kunnat läggas till grund för en ansökan om avstyckning när den åberopade köpehandlingen inte uppfyller jordabalkens formkrav. Mark-och miljööverdomstolen har tillåtit att domen får överklagas till Högsta domstolen.

2017-06-19

Efter medgivande av kommunen har ett servitutsområde, som gällde till förmån för en av kommunen ägd fastighet, inskränkts på visst sätt.

2017-06-15

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med underinstanserna funnit att en fastighetsreglering som innebär att ett 6,6 ha stort skogsområde överförs till en bostadsfastighet inte ska tillåtas. Domstolen har därvid beaktat att området inte längre skulle komma att brukas rationellt och inte heller ha något annat ändamål. Överföringen strider därmed mot 3 kap. 7 § andra meningen FBL.

2017-06-13

Debitering av förrättningskostnader. MÖD har funnit att den tid som Lantmäteriet lagt ned i ärendet har varit berättigad. MMD:s dom har ändrats  och Lantmäteriets debiteringsbeslut har fastställts.


 

2017-06-12

Med stöd av en överenskommelse utökade Lantmäteriet ett officialservitut för utfart med en del av ett avtalsservitut för samma ändamål inklusive en på markområdet uppförd stödmur. Avtalsservitutet upphävdes i sin helhet. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att stödmuren i detta fall får anses ha ett sådant samband med vägen att det finns förutsättningar enligt 7 kap. 3 § FBL att ändra officialservitutet på detta sätt.   

2017-06-09

Lantmäteriet beslutade om en gemensamhetsanläggning för befintlig utfartsväg trots att två av de deltagande fastigheterna, som hade servitut på vägen och byggt den, motsatte sig anläggningen. Mark- och miljödomstolen upphävde beslutet. Mark- och miljööverdomstolen bedömde i likhet med Lantmäteriet att vägen var av väsentlig betydelse för de fastigheter som den gick över och att båtnadsvillkoret var uppfyllt eftersom det är mest resurs- och kostnadseffektivt att flera fastigheter delar på kostnaderna för anläggande och underhåll av en gemensam väg.

2017-06-02

Lantmäteriet beslutade om en gemensamhetsanläggning för väg för skogstansporter. Mark- och miljödomstolen upphävde beslutet och återförvisade förrättningen för en annan vägsträckning. Mark- och miljööverdomstolen har fastställt lantmäteriets beslut.

2017-05-31

Mark- och miljööverdomstolen har prövat om det finns förutsättningar att ge fastigheten A rätt till väg enligt anläggningslagen över fastigheten C. Fastigheten A har sedan tidigare genom officialservitut en ännu inte ianspråktagen rätt till utfart över fastigheten B. Enligt domstolen gör varken kostnaderna för att anlägga en väg över fastigheten B eller förhållandena i övrigt det omöjligt att nyttja det servitutet. Eftersom fastigheten A:s behov av väg redan är tillgodosett genom servitutet och det saknas förutsättningar att upphäva det, har Mark- och miljööverdomstolen funnit att det inte är av väsentlig betydelse för fastigheten A att få anlägga väg över fastigheten C.

2017-04-26

Fråga om fastighetsbestämning. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det inte förelegat förutsättningar för att tillämpa 18 § lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken. Den omtvistade gränsen ska därför ha den sträckning som lagligen bestämts.

2017-04-24

En fastighetsägare yrkade i stämning till mark- och miljödomstolen förtida inlösen av fastigheten enligt lagen om byggande av järnväg. När järnvägsplanen vann laga kraft ändrades talan till inlösen av fastigheten. Eftersom det redan pågick en lantmäteriförrättning om fastighetsreglering för att genomföra järnvägsplanen avvisade mark- och miljödomstolen då talan enligt principen om litispendens. Mark- och miljööverdomstolen har endast ändrat beslutet avseende ersättning för rättegångskostnader. 

2017-04-04

I mål om avstyckning och fastighetsreglering har Mark- och miljööverdomstolen, efter att målet om avstyckning återkallats, stadfäst en förlikning.

2017-03-30

Fastighetsreglering av samfälld mark. Lantmäteriets beslut att ställa in förrättningen har fastställts då båtnadsvillkoret inte kan anses uppfyllt.

 

2017-03-06

Fråga om överföring av mark vid fastighetsreglering strider mot förbättringsvillkoret i 5 kap. 5 § fastighetsbildningslagen, egendomsskyddet i 2 kap. 15 § regeringsformen och Europakonventionen.

 

2017-02-20

Fastighetsbestämning av en gemensamhetsanläggning som bl.a. omfattar yttre underhåll av tak. Mark- och miljööverdomstolen finner att även byte av yttre takbeläggningsmaterial ingår i anläggningen och fastställer Lantmäteriets beslut.

2017-02-20

Mark- och miljödomstolen har satt ned ett yrkande om ersättning för rättegångsskostander till hälften. MÖD ändrar domen och finner att full ersättning ska utgå.

2017-02-20

Fastighetsbestämning: Gräns i vatten har bestämts med stöd av 1 kap 5 § jordabalken.

2017-02-15

Fråga om deltagande i en gemensamhetsanläggning. Mark- och miljööverdomstolen anser att klaganden har visat att det inte är av väsentlig betydelse för klagandens fastighet att delta i gemensamhetsanläggningen och ändrar därmed beslutet och andelstalslängden.

 

2017-02-14

MÖD gör en annan bedömning än Lantmäteriet och mark- och miljödomstolen när det gäller vilket värde som ska ligga till grund för andelstalsberäkningen vid tillämpningen av tonkilometermetoden i en anläggningsförrättning. Också fråga om rättegångskostnader där klagandena inte ha ansetts som vinnande med mer än hälften. Yrkande om ersättning av motparten för rättegångskostnader har därför avslagits.

2017-02-08

Fråga om ersättning vid servitutsupplåtelse och om ersättningen skulle baseras på om det är odlingsmark eller betesmark. MÖD har bedömt att marknadsvärdet beräknat enligt genomsnittsvärdeprincipen med marginal överstiger marknadsvärdet både för odlingsmark och betesmark. Det har därför inte haft någon betydelse att Lantmäteriet utgått ifrån att pågående markanvändning är betesmark. Ersättningen skulle alltså inte bli högre om marken hade bedömts som odlingsmark istället för betesmark. Målet ska därför inte återförvisas och MÖD har fastställt Lantmäteriets beslut om ersättning.

2017-02-03

Nyttjanderättshavare har inte ansetts ha klagorätt i mål om fastighetsbestämning.

2017-02-03

Mark- och miljööverdomstolen har i huvudsaklig överensstämmelse med Lantmäteriets beslut funnit att en gemensamhetsanläggning för båtplatser ska inrättas på en ö i södra Bohuslän.

2017-01-25

Klaganden ansökte om klyvning av ett antal fastigheter men ändrade sedan sitt yrkande i enlighet med lantmätarens förslag om att först sammanlägga fastigheterna och därefter genomföra klyvningen. Det visade sig senare att beslutet om sammanläggning fattades i strid med 12 kap. 1 och 2 §§ FBL då fastigheterna inte innehades med samma rätt. MÖD har funnit att klaganden bör beredas tillfälle att jämka sin talan enligt 4 kap. 31 § FBL oh återförvisat målet till Lantmäteriet för fortsatt handläggning.

2017-01-13

Målet gäller omprövning av avgäld för en tomträtt med 20-årig avgäldsperiod. MÖD har inte funnit skäl att ifrågasätta kommunens underlag för beräkning av markvärdet. När det gäller den s.k. triangeleffekten har MÖD instämt i kommunens bedömning att denna bör bestämmas till 0,5 procent. MÖD har sammanfattningsvis vid beräkningen av avgälden utgått från en långsiktig realränta på 2,75 procent med tillägg för en triangeleffekt på 0,5 procent vilket, tillämpat på markvärdet, resulterat i en högre årlig avgäld än den mark- och miljödomstolen fastställt.