JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 2429-17

Mark- och miljödomstolen har i ett överklagat mål avgjort målet utan att ge de enskilda som klagar möjlighet att bemöta vad den beslutande myndigheten och verksamhetsutövaren anfört som svar på de enskildas överklagande. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att detta strider mot 22 § lagen om domstolsärenden och utgör ett rättegångsfel. Mark- och miljööverdomstolen har därför med stöd av 50 kap. 28 § rättegångsbalken undanröjt mark- och miljödomstolens dom och återförvisat målet för fortsatt handläggning.

Tillhörande dokument