JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 10873-16

Mark- och miljööverdomstolen har med stöd av 6 kap. 24-27 §§ kommunallagen funnit att jäv inte förekommit i samband med handläggningen av detaljplan eftersom jävsituationen endast uppstått i samband med ett remissyttrande och inte i samband med sådant  beslutsfattande som utgör myndighetsutövning.

Tillhörande dokument