JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 2764-16

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt kommunens beslut att anta planen vilket innebär att mark- och miljödomstolens dom ändras. Mark- och miljööverdomstolen har gjort bedömningen att de avvägningar som kommunen gjort mellan motstående intressen och vad gäller den tillkommande bebyggelsens placering och utformning  får godtas med hänsyn till det handlingsutrymme

Tillhörande dokument