JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 3026-17

Förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus. MÖD har funnit att nämndens villkor att åkermark inte fick tas i anspråk inte gick att uppfylla. Förhandsbeskedet har upphävts och ärendet återförvisats till nämnden för att den ska utreda och ta ställning till markens lämplighet, däribland om den utgör brukningsvärd jordbruksmark.

Tillhörande dokument