JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 4815-16

Kommunen antog en detaljplan där kommunen avhände sig huvudmannaskapet för allmän platsmark. Mark- och miljödomstolen hävde kommunens beslut eftersom man fann att det inte förelegat sådana särskilda skäl som motiverar att man frångår huvudregeln om kommunalt huvudmannaskap. MÖD fastställer mark- och miljödomstolens dom.

Tillhörande dokument