JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 4848-16

Fråga om förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att ett beslut om att den berörda marken fick tas ur jordbruksproduktion inte påverkade bedömningen av om marken var brukningsvärd jordbruksmark enligt 3 kap. 4 § miljöbalken.

Tillhörande dokument