JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 6311-16

Beslut om bygglov har fastställts. Några formella fel har inte förekommit i underinstansernas handläggning och avvikelsen från detaljplanen beträffande byggnadshöjden och placeringen är sammantaget att anse som liten. Byggnadens utformning i övrigt får anses vara planenlig.

Tillhörande dokument