JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

2018

Miljömål

2019-01-08

MÖD har bedömt att det inte finns förutsättningar att föreskriva en begränsning av halten föroreningsinnehåll i processavloppsvatten som släpps ut från ett kraftvärmeverk som årsmedelvärden utan att begränsningen ska gälla som månadsmedelvärden. Villkoret ska anses vara uppfyllt om 10 av 12 uppmätta månadsmedelvärden under ett kalenderår understiger det föreskrivna månadsmedelvärdet.

2018-12-20

Länsstyrelsen ansåg att en anmäld ändring av en verksamhet var tillståndspliktig och förbjöd bolaget att genomföra den anmälda ändringen innan tillstånd hade erhållits. Mark- och miljödomstolen ansåg att den anmälda verksamheten kunde anses inrymmas i företagets grundtillstånd som lämnats 1979 och upphävde beslutet. Mark- och miljööverdomstolen bedömde att den ändrade verksamheten, som gällde transport av stora mängder avfall och farligt avfall från ett annat företag inom ett industriområde till kaj och utlastning, inte kunde rymmas inom tillståndet och att den kunde medföra olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön. Ändringen var därmed tillståndspliktig enligt 1 kap. 4 § första stycket 2 miljöprövningsförordningen. MÖD fastställde länsstyrelsens beslut.

MÖD 2018:24

2018-12-20

Fråga om försiktighetsåtgärder till förmån för tjäder vid skogsavverkning. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att Skogsstyrelsen med stöd av 12 kap. 6 § miljöbalken och artskyddsförordningen har haft rätt att besluta om försiktighetsåtgärder. Aktuella åtgärder bedöms rimliga.

2018-12-20

Försiktighetsmått för skjutbanor. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att verksamheten omfattas av miljöbalkens definition av miljöfarlig verksamhet. Säkerhetsaspekterna har prövats av Polismyndigheten och det finns inte skäl att förbjuda verksamheten enligt miljöbalken. Det finns inte heller skäl att skärpa bullerkraven på verksamheten.

2018-12-20

På talan av verksamhetsutövaren har Mark- och miljööverdomstolen förlängt tidsbegränsningen av tillståndet med tre år.

2018-12-20

Tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet samt vattenverksamhet i form av bortledning av grundvatten. MÖD har, efter att ha hört SGU, funnit att de hydrogeologiska utredningar som ligger till grund för ansökan är tillräckligt tillförlitliga vad avser bergtäktens påverkan på grundvattenförhållandena i närområdet. Tiden för framställande av anspråk för oförutsedd skada och utformningen av ett villkor för vibrationer och luftstötvågor har ändrats.

2018-12-19

Skadestånd enligt 32 kap. miljöbalken. Trafikverket utförde vissa arbeten som gav upphov till bl.a. vibrationer. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det inte är övervägande sannolikt att skador på en närliggande fastighet orsakades av störningarna från arbetena.

2018-12-19

MÖD har, i likhet med mark- och miljödomstolen, funnit att det finns förutsättningar att bifalla en ansökan om lagligförklaring av anläggningar och tillstånd till vattenverksamhet vid ett vattenkraftverk. Ett villkor avseende en regleringsdamm har dock ändrats i vissa avseenden.

2018-12-19

Föreläggande att ansöka om tillstånd och lagligförklaring av tre dammar. Den vattenverksamhet som bedrivs vid den reglerbara dammen omfattas av urminnes hävd. Om det pågår vattenverksamhet i de passiva dammarna omfattas även denna av urminnes hävd. Även vattenverksamheten att anlägga dammarna får anses omfattas av urminnes hävd. Det saknas därför skäl att förelägga ägarna att ansöka om tillstånd till verksamheten och lagligförklaring av dammanläggningarna.

2018-12-18

Anläggandet av en mindre grusväg genom ett skogsområde har inte ansetts kräva strandskyddsdispens (7 kap. 15 § punkterna 2 och 4 miljöbalken).

 

MÖD 2018:23

 

2018-12-17

Mark- och miljööverdomstolen instämde i mark- och miljödomstolens bedömning att det är för ingripande att förbjuda en tillståndspliktig vattenverksamhet och att det är motiverat att i stället förelägga verksamhetsutövaren att söka tillstånd. Mark- och miljööverdomstolen upphävde ett förordnande om att föreläggandet ska förenas med vite eftersom det är onödigt ingripande när verksamhetsutövaren förklarat sig ha för avsikt att söka tillstånd.

2018-12-17

 

Länsstyrelsen fattade beslut ifråga om strandskyddsdispens den 3 juli. En part delgavs beslutet genom förenklad delgivning och överklagandetiden gick ut den 8 augusti. Med hänsyn till att förfarandet med förenklad delgivning använts under tid för vanlig sommarsemester har delgivningssättet inte ansetts lämpligt. Länsstyrelsens beslut att avvisa överklagandet av länsstyrelsens beslut som för sent inkommet har därför undanröjts

 

2018-12-14

Ansökan enligt 9 och 11 kap. miljöbalken att anlägga och driva containerhamn och kombiterminal. Mark- och miljööverdomstolen har prövat invändningar om bl.a. otillåten utvidgning av ansökan, brister i miljökonsekvensbeskrivning avseende lokaliseringsutredning, samråd m.m., lokalisering, naturvärden och buller men funnit att verksamheten kan tillåtas efter justering av provisorisk föreskrift avseende buller.

2018-12-14

En fastighetsägare förelades att vidta åtgärder för att återställa en strandäng sedan schaktmassor placerats på strandängen och jämnats ut över ett större område utan att tillstånd för vattenverksamhet sökts. Fastighetsägaren har bland annat gjort gällande att schaktmassorna tippats på strandängen för att verksamhetsutövaren ville bli av med dem och att åtgärden därmed inte utgör vattenverksamhet. Mark- och miljööverdomstolen har konstaterat att utplaceringen av schaktmassorna inte kan betraktas som endast tippning utan att åtgärden även har syftat till att förändra vattnets djup eller läge. Mark- och miljööverdomstolen har därför bedömt att åtgärden utgör vattenverksamhet och att det har funnits förutsättningar för länsstyrelsen att förelägga om rättelseåtgärder.

 

2018-12-13

En fastighetsägare har med stöd av bestämmelserna om biotopskydd förelagts att återställa ett igenlagt dike som löper över åkrar i jordbruksmark. Fastighetsägaren har invänt att diket inte håller ytvatten eller en fuktig yta under en stor del av året och att det därför inte är ett biotopskyddsområde. MÖD har funnit att diket inte utgör ett biotopskyddsområde och att det därmed inte finns fog för föreläggandet. I ett sambandsmål gällande dispens från biotopskyddsbestämmelserna har MÖD förklarat att dispens inte krävs för åtgärden att lägga igen diket.

 

2018-12-06

En lågt belägen fastighet i ett område hade stora problem med tillrinnande dagvatten från omgivningen. MÖD fann att även om omgivande fastigheter inte drabbades för egen del av vattenproblemet visade utredningen att de genom hårdgjorda ytor bidrog till problemet hos den lågt belägna fastigheten och att det rörde sig om ett tillräckligt stort antal fastigheter för att det skulle föreligga skyldighet för kommunen att inrätta en allmän va-anläggning.

2018-12-05

Ett föreläggande från tillsynsmyndigheten angående vattenflödet avseende en vattenverksamhet som har tillståndsprövats enligt miljöbalken har inte ansetts rymmas inom ramen för vilka förelägganden som kan meddelas enligt 26 kap. 9 § miljöbalken.

 

2018-12-04

Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål. Avfallsmassor skulle användas som täckning av en nedlagd deponi, utan mellanliggande tätskikt. Med beaktande av att föroreningsinnehållet i deponin inte var klarlagt ansåg MÖD att sökanden inte visat att verksamheten medförde en endast ringa föroreningsrisk. Verksamheten krävde således tillstånd.

2018-12-03

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att grävning i ett dike inte utgjort dispens- och tillståndspliktig markavvattning och därför upphävt ett tillsynsföreläggande.

2018-12-03

Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, ansett att Affärsverket svenska kraftnät är att anse som enskild part i ärendelagens mening när verket ansöker om dispens från reservatsföreskrifter för byggande av en ny ledning på stamnätet.

2018-12-03

Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, ansett att Affärsverket svenska kraftnät är att anse som enskild part i ärendelagens mening när verket ansöker om dispens från reservatsföreskrifter för byggande av en ny ledning på stamnätet.

2018-11-30

En kommunal nämnd har beviljat strandskyddsdispens. Dispensen har upphävts av länsstyrelsen. Mark- och miljödomstolen har efter överklagande av nämnden inte ändrat länsstyrelsens beslut. Mark- och miljööverdomstolen har med upphävande av mark- och miljödomstolens dom avvisat nämndens överklagande eftersom målet inte rör sådana intressen som nämnden normalt har att bevaka (MÖD 2008:33) och domstolen inte heller kan räkna med att nämnden företräder något annat intresse som ger klagorätt.

2018-11-29

Befintliga jordvallar till skydd för en golfbana mot översvämning från ett vattendrag ansågs lagliga och tillstånd gavs till vattenverksamhet i form av tätning och höjning av befintliga vallar, anläggning av nya vallar samt bortledning av vatten.

2018-11-27

En bilprovnings regelmässiga tester av signalhorn utomhus ansågs utgöra en olägenhet för närboende enligt 9 kap. 3 § miljöbalken.

2018-11-27

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det saknats förutsättningar för ett föreläggande avseende utrivning av en mindre regleringsdamm samt åtgärder till förmån för fiskvandring och därför upphävt länsstyrelsens beslut.

2018-11-26

Lagligförklaring och tillstånd till drift av vattenkraftverk. MÖD klargjorde att byggande av fiskväg är ett villkor för vattenverksamheten som helhet och inte en valfri del av verksamheten.

2018-11-22

Strandskyddsdispens för parkeringsplats. På grund av prövningsramen har Mark- och miljööverdomstolen främst haft att pröva frågan om storleken på det markområde som ska få tas i anspråk för parkeringsplatsen. Mark- och miljööverdomstolen har i detta avseende funnit att förutsättningar förelegat för att bevilja strandskyddsdispens för det markområde som sökandena yrkat.

2018-11-22

Fråga om undantag och dispens från biotopskyddsbestämmelserna för träd i en allé utmed Gavleån i Gävle

2018-11-22

Länsstyrelsen förelade en fastighetsägare att ta bort jordmassor som hade placerats i ett biotopskyddsområde. Mark- och miljööverdomstolen har ansett det visat att åtgärden har vidtagits inom ett biotopskyddsområde och fastställt föreläggandet.

2018-11-19

På talan av verksamhetsutövaren har Mark- och miljööverdomstolen förlängt igångsättningstiden för en biogasanläggning från fem till åtta år.

2018-11-15

Ansökan om strandskyddsdispens för infartsväg till bostadsfastighet. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att den ansökta vägen är en sådan anläggning som kräver strandskyddsdispens och att särskilda skäl för dispens inte föreligger. Länsstyrelsens beslut om avslag på ansökan har därför fastställts.

2018-11-15

Mark- och miljööverdomstolen har till skillnad från mark- och miljödomstolen inte funnit att det förelegat förutsättningar för att döma ut vite för viss del av ett föreläggande.

2018-11-14

Tillsyn av vattenverksamhet. Med hänsyn till den utredning som har lagts fram i Mark- och miljööverdomstolen är det utrett att bolaget borde ha ansökt om tillstånd till att delvis ta en anläggning för grundvattenbortledning ur bruk. Tillsynsåtgärder kan också vidtas eftersom gällande vattendom inte reglerar vad som ska hända när grundvattenbortledningen upphör. Länsstyrelsen borde därför inte ha avslutat tillsynsärendet utan åtgärd. Underinstansernas avgöranden undanröjs och målet lämnas tillbaka till länsstyrelsen för fortsatt handläggning

2018-11-13

En fastighetsägare ansökte om bidrag ur bygdeavgiftsmedel sedan brunnen på hans fastighet sinat i samband med att en verksamhetsutövare för ett kraftverk torrlagt en underjordisk tunnel för rensning av en sandficka. Mark- och miljödomstolen fann att skadan uppkommit till följd av vattenverksamhet och att ersättning för sådan skada inte tidigare bestämts. Ansökan lämnades dock utan bifall med hänvisning till ett avtal mellan en tidigare ägare till den aktuella fastigheten och dåvarande verksamhetsutövare. I avtalet stadgades bl.a. att genom detta hade samtliga skador för gången tid och för all framtid reglerats vad avsåg skada på fastighetens vattentäkt. MÖD har, med hänvisning till att avtalet gällde en annan vattentäkt än den som nu är aktuell och till att den vattentäkten efter en fastighetsreglering 2007 inte längre hör till fastigheten, funnit att det inte är oskäligt att fastighetsägaren får ersättning ur bygdeavgiftsmedel för skadan. Mark- och miljödomstolens dom har därför ändrats och fastighetsägaren har tillerkänts ersättning med 26 500 kr.    

 

 


 

2018-11-12

SAMMANFATTNING
Målet gäller ansökan om att förnya en kraftstation vid ett vattenkraftverk genom byte av turbiner med samma nominella kapacitet som tidigare. Fråga var främst om utbyggnadsförbud, påverkan på närliggande Natura 2000-områden, miljökvalitetsnormer och skyddsåtgärder för fisk. Mark- och miljööverdomstolen fann bl.a. att omgivande områden inte påverkas eftersom bytet av turbiner inte medför utökad vattenavledning eller sådan miljöpåverkan som avses i 4 kap. 6 § och 7 kap. 28 a § miljöbalken. Däremot ansåg domstolen att ansökan saknar redogörelse för skadeverkan på fisk och andra levande organismer och även utredning om eventuella skyddsåtgärder som är bästa teknik och kostnader för dessa. Domstolen ansåg att denna brist medför att ansökan inte har lämplig utformning. Ansökan avslås därför.

2018-11-09

Ansökan om ändring av villkor i tillstånd till biltvättsanläggning. Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från underinstanserna, delvis bifallit ansökan genom att göra ett tillägg i villkoret om provtagning och kontroll för att tydliggöra hur detta ska ske vid låg produktion i anläggningen.

2018-11-08

Utdömande av vite. Nämnden har gjort gällande att en näringsidkare inte har följt ett föreläggande om att dels omedelbart upphöra med bildemontering på en fastighet, dels tillse att ett antal bilar omhändertas på ett miljömässigt godtagbart sätt och dels lämna ett antal däck till godkänd mottagare. MÖD har funnit att det inte är visat att bildemontering pågått på fastigheten efter det att föreläggandet meddelades. Ansökan om utdömande av vite har därför bifallits endast till viss del. 

2018-10-31

MÖD har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, bedömt att det inte finns förutsättningar att ge tillstånd enligt reservatföreskrifterna för nybyggnad av bostadshus inom naturreservatet Hallandsåsens nordsluttning.

2018-10-31

Föreläggande om återställandeåtgärder. Mark- och miljööverdomstolen har ändrat tiden för att följa föreläggandet.

2018-10-29

Ansökan om införsel och hantering av entreprenadberg, rena jord- och schaktmassor mm. Frågan var om lokaliseringen av verksamheten är lämplig i en befintlig grustäkt. Av utredningen i målet, bland annat yttrande av SGU, framkom att täktbotten ligger nära grundvattennivån och att det finns risk att eventuella föroreningar påverkar vattenförekomsten negativt. Verksamhetsutövaren anförde att endast oförorenade massor skulle tas emot. MÖD ansåg att det är svårt att säkerställa renheten i stora mängder massor och eftersom genomsläppligheten i marken är hög och vattenförekomsten ligger nära täktbotten finns risk för förorening. Domstolen avslog därför ansökan.

2018-10-25

Ansökan om tillstånd till täkt av grus och berg har avslagits av Mark- och miljööverdomstolen bland annat mot bakgrund av att SGU i yttrande bedömt att utredningen i målet inte tydligt visar att verksamheten kan ske utan risk för grundvattenförekomst och dricksvattentäkt nedströms verksamheten.

2018-10-25

Mark- och miljööverdomstolen har, i likhet med mark- och miljödomstolen, funnit att kommunen inte visat att det finns förutsättningar för särtaxa avseende anslutning till allmän va-anläggning. 

2018-10-19

MÖD har ansett att det inte finns skäl att sätta ned en årlig tillsynsavgift med hänsyn till bl.a. tillsynsbehovet  och att avgiften därför ska bestämmas med tillämpning av den kommunala taxans schablonmetod.

2018-10-19

MÖD har ansett att det inte finns skäl att sätta ned en årlig tillsynsavgift med hänsyn till bl.a. tillsynsbehovet  och att avgiften därför ska bestämmas med tillämpning av den kommunala taxans schablonmetod.

2018-10-19

Strandskyddsdispens i efterhand för altan. MÖD har funnit att hemfridszonen utökas mer än obetydligt genom altanens utformning och placering och att åtgärden får en avhållande effekt för allmänhetens tillträde till ett strandskyddat område. Dispensansökan har därför avslagits

2018-10-18

Utsättning av lax- och havsöringssmolt. Mark- och miljööverdomstolen bedömer att platsen för smoltuppfödning inte är reglerad som villkor i tillståndet till kompensationsåtgärder. Det finns inte heller förutsättningar att genom ett tillsynsbeslut föreskriva var smolten ska födas upp. Mark- och miljödomstolens dom fastställs därför.

2018-10-17

MÖD  har, i likhet med mark- och miljödomstolen, bedömt att brand genom gnistbildning vid markberedning inte utgör en sådan annan liknande störning som kan föranleda strikt skadeståndsansvar enligt 32 kap. 3 § första stycket 8 miljöbalken.

2018-10-17

Strandskyddsdispens. Ansökan om dispens för att i ett litet fiskeläge i Norrbotten bygga ut en förrådsbod med ytterligare utrymme för förråd som även kan användas för tillfällig övernattning. Mark- och miljööverdomstolen fann att området i bodens omedelbara närhet är allemansrättsligt tillgängligt och att utbyggnaden skulle innebära en ökad privatisering och avhålla allmänheten att färdas fritt förbi bebyggelsen. Området är därför inte redan ianspråktaget och dispens på den grunden kunde inte lämnas.

2018-10-16

Fråga om tillstånd att uppföra bostadshus och garage inom område med landskapsbildsskydd. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att bostadshuset och garaget skulle påverka landskapsbilden på ett sådant sätt att det skulle strida mot syftet med landskapsbildsskyddet och har därför, men ändring av mark- och miljödomstolens dom, fastställt länsstyrelsens beslut att avslå ansökan.

2018-10-16

Beslut om klassificering av en miljöfarlig verksamhet. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att beslutet är överklagbart eftersom det kan få rättsverkningar för verksamhetsutövaren. Mark- och miljödomstolens beslut att avvisa verksamhetsutövarens överklagande har därför undanröjts och målet lämnats tillbaka dit för prövning i sak.

2018-10-10En kommunal nämnd beviljade strandskyddsdispens för nybyggnad av ett fritidshus. Länsstyrelsen upphävde dispensbeslutet eftersom området inte ansågs vara väl avskilt från strandlinjen varken genom en befintlig väg eller av övrig bebyggelse. Mark- och miljödomstolen undanröjde länsstyrelsens beslut och fastställde nämndens beslut. Mark- och miljööverdomstolen har nu med ändring av mark- och miljödomstolens dom fastställt länsstyrelsens beslut.

 

2018-10-09

En kommun har inrättat ett vattenskyddsområde och, med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken, beslutat föreskrifter som förbjuder odling av potatis med användning av växtskyddsmedel. MÖD har, i likhet med mark- och miljödomstolen, bedömt att en potatisodlare vars pågående markanvändning påtagligt försvårades till följd av föreskrifterna har rätt till ersättning för sin skada enligt 31 kap. 4 § första stycket 5 miljöbalken. Den omständigheten att användning av växtskyddsmedel skulle ha förutsatt särskilt tillstånd även om några föreskrifter inte hade beslutats har inte påverkat bedömningen.

2018-10-08

Mark- och miljödomstolen lämnade genom deldom Trafikverket tillstånd enligt 9 kap. och 11 kap. miljöbalken för anläggandet av järnvägsprojektet Västlänken och Olskrokens planskildhet. Trafikverket överklagade avgörandet avseende det uppställda villkoret 10 (luftburet buller och stomljud från bygg-verksamheten) samt ett beslut om att inte ge verkställighet. Domen överklagades även av en stor mängd övriga parter som yrkade att Mark- och miljööverdomstolen skulle upphäva avgörandet i dess helhet eller ändra det i vissa avseenden. Det fanns vidare ett yrkande om att Mark- och miljööverdomstolen skulle inhämta förhandsbesked från EU-domstolen i vissa frågor. Mark- och miljööverdomstolen beviljade prövningstillstånd beträffande villkor 10, förordnade om verkställighet samt avslog yrkandet om inhämtande av förhands-besked. Mark- och miljööverdomstolen ha nu i dom ändrat villkor 10 på så sätt att avvikelser från föreskrivna bullernivåer får ske med tillsynsmyndighetens godkännande om det finns särskilda skäl.

2018-10-08

En kommunal nämnd förelade en fastighetsägare att årligen lämna in egenkontrolldokumentation för ett minireningsverk på fastigheten. Kommunen överklagade beslutet till länsstyrelsen som upphävde föreskriften om årlig rapportering eftersom detta inte ansågs vara motiverat. Mark- och miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen har gjort samma bedömning och avslagit kommunens överklaganden.

2018-10-08

Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det inte funnits förutsättningar att ge tillstånd enligt naturreservatsföreskrifter till en friggebod.

2018-10-08

Ett bortgrävande av ett fåtal decimeter matjord har inte ansetts kunna likställas med att utan tillstånd inrätta en avloppsanordning. Ett beslut om miljösanktionsavgift har därför upphävts.

2018-10-08

Lagligförklaring av vattenanläggning och tillstånd till vattenkraftverk. Mark- och miljööverdomstolen har fastställt lagligförklaring och tillstånd för verksamheten i ett vattendrag som omfattas av utbyggnadsförbudet i 4 kap. 6 § miljöbalken. Några villkor har ändrats, bl.a. har en teknisk fiskväg föreskrivits.

2018-10-02

Mark- och miljööverdomstolen har vid omprövning av utslag enligt 1880 års vattenrättsförordning avseende dämningsrätt funnit att de i första hand yrkade minimitappningsvillkoren skulle innebära en inskränkning av bolagets rätt enligt utslagen och således ge rätt till ersättning för produktionsförlust. Med hänsyn till hur talan har förts har i stället de i andra hand yrkade minimitappningsvillkoren, motsvarande den ersättningsfria andelen om fem procents produktionsförlust, bifallits.   

2018-10-02

Med hänsyn till utredningen i målet, de åtaganden bolaget har gjort och verksamhetsområdets utformning har MÖD funnit att tillstånd kan lämnas till uppförande och drift av vindkraftverk med fri placering inom angivet verksamhetsområde.

2018-10-01

I ett mål om utdömande av vite har den mot vilken vitesföreläggandet riktade sig inte, trots uttrycklig begäran därom, beretts tillfälle att lämna bevisuppgift innan målet avgjordes. Handläggningen har ansetts innefatta ett rättegångsfel som kan antas ha inverkat på målets utgång. MÖD har därför undanröjt mark- och miljödomstolens dom och återförvisat målet.

2018-09-26

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att den ersättningsfria andelen i ett tillstånd till vattenverksamhet ska bestämmas till en tjugondel.

2018-09-20

I mål om utdömande av vite har Mark- och miljööverdomstolen, till skillnad från mark- och miljödomstolen, bedömt att vitesföreläggandet har delgetts adressaten. Mark- och miljödomstolen har därför undanröjt mark- och miljödomstolens dom och visat målet åter till mark- och miljödomstolen för prövning av om övriga förutsättningar för utdömande av vite föreligger.

 

2018-09-20

I mål om utdömande av vite har Mark- och miljööverdomstolen, till skillnad från mark- och miljödomstolen, bedömt att vitesföreläggandet har delgetts adressaten. Mark- och miljödomstolen har därför undanröjt mark- och miljödomstolens dom och visat målet åter till mark- och miljödomstolen för prövning av om övriga förutsättningar för utdömande av vite föreligger.


 

2018-09-20

I mål om utdömande av vite har Mark- och miljööverdomstolen, till skillnad från mark- och miljödomstolen, bedömt att vitesföreläggandet har delgetts adressaten. Mark- och miljödomstolen har därför undanröjt mark- och miljödomstolens dom och visat målet åter till mark- och miljödomstolen för prövning av om övriga förutsättningar för utdömande av vite föreligger.


 

2018-09-20

I mål om utdömande av vite har Mark- och miljööverdomstolen, till skillnad från mark- och miljödomstolen, bedömt att vitesföreläggandet har delgetts adressaten. Mark- och miljödomstolen har därför undanröjt mark- och miljödomstolens dom och visat målet åter till mark- och miljödomstolen för prövning av om övriga förutsättningar för utdömande av vite föreligger.


 

2018-09-17

Miljö- och byggnadsnämnden i en kommun har i ett tillsynsärende  medgett ett överklagande från en enskild. MÖD har funnit att skäl att bifalla överklagandet och upphäva nämndens föreläggande att vidta viss åtgärd.

2018-09-12

Föreläggande om bullerdämpande åtgärder. Fastigheten utsätts enligt Trafikverkets beräkningar för vägtrafikbuller som överskrider de ljudnivåer som anges i Folkhälsomyndighetens allmänna råd och ljudnivåerna är därmed att anse som en olägenhet för människors hälsa.  Fastigheten utsätts dock inte för buller som överskrider den nivå som anges i den första etappen i infrastrukturpropositionen. Några särskilda omständigheter att ändå förelägga om åtgärder har inte framkommit. Mark- och miljööverdomstolen har därför upphävt föreläggandet. 

2018-09-12

Fråga om tillstånd till deponering av inert avfall och återvinningsverksamhet. Innehållet i kommunens översiktsplan talade emot att den sökta platsen var lämplig. Mark- och miljööverdomstolen har, bl.a. med beaktande av detta, bedömt att sökanden inte visat att kraven i 2 kap. 6 § och 3 kap. 1 § miljöbalken är uppfyllda och har därför, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, fastställt länsstyrelsen beslut att avslå ansökan om tillstånd.

2018-09-11

MÖD har upphävt mark- och miljödomstolens dom och avslagit bolagets ansökan om tillstånd till kalkstenstäkt. Under målets handläggning i MÖD har gränserna för ett Natura 2000-område ändrats på så sätt att ett bifall till bolagets ansökan skulle innebära brytning av kalk inom Natura 2000-området. Eftersom det skulle leda till en permanent förlust av skyddade livsmiljöer har MÖD funnit att det inte finns förutsättningar att ge ett s.k. Natura 2000-tillstånd. MÖD har i målet även tagit ställning till om Naturvårdsverkets föreskrift avseende det utökade Natura 2000-området ska tillämpas i målet, inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen, prövningens omfattning och miljökonsekvensbeskrivningens kvalitet.

2018-09-11

MÖD har upphävt mark- och miljödomstolens dom och avslagit bolagets ansökt om tillstånd till kalkstenstäkt. Under målets handläggning i MÖD har gränserna för ett Natura 2000-område ändrats på så sätt att ett bifall till bolagets ansökan skulle innebära brytning av kalksten inom Natura 2000-området. Eftersom det skulle leda till en permanent förlust av skyddade livsmiljöer har MÖD funnit att det inte finns förutsättningar att ge ett s.k. Natura 2000-tillstånd.

2018-09-03

Ett beslut att inte vidta någon tillsynsåtgärd med anledning av en anmälan om störande rök från en vedeldad badtunna har undanröjts eftersom de tillsynsåtgärder som vidtagits har bedömts som otillräckliga. Målet har återförvisats till Miljö- och tillsynsnämnden och MÖD har förordnat om tillfälliga eldningsbegränsningar i avvaktan på att nytt beslut i tillsynsfrågan fattas.

2018-08-28

MÖD har funnit att bolagets ansökan om ändringstillstånd till viss utökad verksamhet, i vart fall tillsammans med bolagets redan pågående verksamhet, innebär en risk för betydande påverkan på närliggande Natura 2000-område och att ett Natura 2000-tillstånd krävs. Eftersom ansökan saknar ett underlag som möjliggör en bedömning av relevanta miljömässiga konsekvenser och föreskrivande av nödvändiga villkor har MÖD funnit att mark- och miljödomstolen haft fog för sitt beslut att avvisa ansökan.

2018-08-24

I mål om tillstånd till bergtäkt har Mark- och miljööverdomstolen ändrat tillståndets omfattning vad gäller maximalt årligt uttag av bergmaterial samt ändrat ett antal villkor, bl.a. ett villkor om skyddsåtgärder för berguv som har ändrats efter ett åtagande av sökanden. Mark- och miljööverdomstolen har vidare bedömt att täkttransporter på allmän väg ca 3-4 km från täktutfarten, med hänsyn till omständigheterna i det aktuella fallet är ett följdföretag som ska beaktas vid tillståndsprövningen. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det är rimligt att ställa krav på bullerdämpande åtgärder längs denna vägsträcka.

2018-08-23

En kommunal miljönämnd förbjöd vid vite en fastighetsägare att släppa ut avloppsvatten till en befintlig avloppsanläggning. Mark- och miljödomstolen fann det inte visat att förbudet överträtts och avslog nämndens ansökan om att vitet skulle dömas ut. Enligt Mark- och miljööverdomstolens bedömning framgår dock av utredningen
att avloppsvatten har släppts ut till den aktuella avloppsanordningen efter det att förbudet trädde i kraft och att förbudet således har överträtts. Det har inte framkommit några särskilda skäl som motiverar en jämkning av beloppet. Vitet har därför dömts ut i enlighet med nämndens yrkande.

2018-08-10

Länsstyrelsen hade förelagt en jordbrukare att återställa stenmurar som tagits bort och som omfattades av biotopskyddet i 7 kap. 11 § miljöbalken. I målet var fråga om stenmurar på vissa sträckor hade funnits på plats under den tid jordbrukaren arrenderat marken. MÖD fann att utredningen visade att så var fallet

2018-07-09

Mark- och miljööverdomstolen har, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, fastställt miljöprövningsdelegationens beslut att avslå en ansökan om förlängning av igångsättningstid avseende tillstånd till vindkraftspark. 

2018-07-09

Fråga om dispens från biotopskyddsbestämmelserna för att ta bort stenmur på åkermark. På åkern, som åt flera håll angränsar till Natura 2000-område och som även gränsar till område av riksintresse för naturvård och Ramsarområde, finns tre tvärgående stenmurar. Sökanden har genom mark- och miljödomstolens i den delen inte överklagade dom fått dispens för att ta bort två av dessa. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att rationaliseringsvinsten av att ta bort även den tredje muren är tillräckligt stor för att åtgärden ska anses behövas för att utveckla eller bibehålla ett aktivt brukande av marken. Domstolen har dock bedömt att denna stenmur har så höga naturvärden att biotopskyddets syften inte kan tillgodoses om även den tas bort. Stenmuren kommer nämligen ha en extra viktig funktion som tillflyktsort samt som ledlinje och spridningskorridor för växter och djur när de andra murarna på åkern tas bort. Det har därför inte ansetts finnas särskilda skäl för dispens enligt 7 kap. 11 b § miljöbalken. Inte heller i övrigt har särskilda skäl för dispens ansetts finnas. Överklagandet har avslagits.   

2018-07-09

Mark- och miljööverdomstolen har, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, fastställt miljöprövningsdelegationens beslut att avslå en ansökan om förlängning av igångsättningstid avseende tillstånd till vindkraftspark. 

2018-07-09

Länsstyrelsen hade förelagt en jordbrukare att återställa stenmurar som tagits bort och som omfattades av biotopskyddet i 7 kap. 11 § miljöbalken. I målet var fråga om stenmurar på vissa sträckor hade funnits på plats under den tid jordbrukaren arrenderat marken. MÖD fann att utredningen visade att så var fallet

 

2018-07-06

Mark- och miljööverdomstolen har på yrkande av sökanden upphävt en dom av mark- och miljödomstolen (MMD) och avskrivit målet. I domen har MMD avslagit en ansökan om tillstånd till viss verksamhet och fastställt ersättning för rättegångskostnader och prövningsavgift. Upphävande har inte avsett i MMD:s dom i den delar den avser rättegångskostnader och prövningsavgift. (Jfr MÖD:s beslut 2008-03-13, mål nr M 1012-08 och HDs notisfall  2001 C40.)

2018-06-29

Mark- och miljööverdomstolen har, i likhet med mark- och miljödomstolen, ansett att det finns förutsättningar att bifalla en ansökan om lagligförklaring och tillstånd till vattenverksamhet m.m. vid ett vattenkraftverk. Mark- och miljödomstolens dom har dock ändrats beträffande vissa villkor och beträffande rättegångskostnaderna i mark- och miljödomstolen.

2018-06-29

Beslutsfattare vid länsstyrelse har bedömts varit jävig enligt 11 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223). Länsstyrelsens beslut har därför undanröjts och målet återförvisats för förnyad handläggning.

2018-06-29

Beslutsfattare vid länsstyrelse har bedömts varit jävig enligt 11 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223). Länsstyrelsens beslut har därför undanröjts och målet återförvisats för förnyad handläggning.

2018-06-29

Ett arrendeavtal med en uppsägningstid på tolv månader och utan något besittningsskydd eller annan rätt till förlängning har inte ansetts ge sådan vattenrättslig rådighet enligt lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet som krävs. Vattenverksamheten i målet avsåg bl.a. rätt att uppföra en tröskel vid en sjös utlopp med syfte att reglera vattennivån i sjön.

2018-06-26MÖD har funnit att den av bolaget ingivna prövotidsutredningen inte är tillräcklig för att det ska vara möjligt att föreskriva slutliga villkor för utsläpp till vatten av PAH och arsenik. Bolaget ska under en fortsatt prövotid bl.a. utreda förutsättningarna att minska uppkomsten av förorenat dag- och lakvatten genom att nederbördsskydda lager av flis och trämaterial. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom har prövotiden förlängts.

 

2018-06-26

Fråga om dispens från förbud i vattenskyddsföreskrift mot lagring av farligt avfall. Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad mot länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen, ansett att det som sökanden åberopat inte utgör särskilda skäl och att det därmed saknas förutsättningar att ge dispens från förbudet mot lagring av farligt avfall. Mark- och miljööverdomstolen har därför upphävt länsstyrelsens beslut och avslagit dispensansökan.

2018-06-26

Fråga om dispens från förbud i vattenskyddsföreskrift mot lagring av farligt avfall. Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad mot länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen, ansett att det som sökanden åberopat inte utgör särskilda skäl och att det därmed saknas förutsättningar att ge dispens från förbudet mot lagring av farligt avfall. Mark- och miljööverdomstolen har därför upphävt länsstyrelsens beslut och avslagit dispensansökan.

2018-06-21

Fråga om dammsäkerhetsklassificering. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att risken för förlust av människoliv i samband med ett dammhaveri, även vid ett värsta fall-scenario, är försumbar och den aktuella regleringsdammen har därför klassificerats i dammsäkerhetsklass C.

 

MÖD 2018:15

 

 

2018-06-21

Fråga om dammsäkerhetsklassificering. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att risken för förlust av människoliv i samband med ett dammhaveri är försumbar och den aktuella dammen har därför klassificerats i dammsäkerhetsklass C.

2018-06-21

Fråga om dammsäkerhetsklassificering. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att risken för förlust av människoliv i samband med ett dammhaveri är försumbar och den aktuella dammen har därför klassificerats i dammsäkerhetsklass C.

2018-06-21

En kommun har, i syfte att genomföra en detaljplan, ansökt om dispens från bestämmelserna om biotopskydd för att ta ned ett antal träd. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att samtliga träd ingår i en allé och att de inte står i sådan omedelbar anslutning till bebyggelse att de är undantagna från bestämmelserna om biotopskydd. Eftersom tre träd behöver tas ned för att öka trafiksäkerheten har Mark- och miljööverdomstolen ansett att det beträffande dessa finns särskilda skäl för dispens. När det gäller övriga träd har Mark- och miljööverdomstolen avslagit dispensansökan. Enligt domstolen saknas utredning om hur biotopskyddet beaktats i planarbetet eller varför detaljplanen inte skulle kunna genomföras utan att träden tas bort. Vidare saknas underlag som gör det möjligt att bedöma biotopområdets naturvärden. Vid den avvägning som ska göras mellan skadans betydelse och tyngden i skälen för att vidta åtgärden har Mark- och miljööverdomstolen kommit fram till att det inte finns särskilda skäl för dispens.

2018-06-20

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att begränsad utearea vid en förskola visserligen kan medföra olägenhet för barnens hälsa, t.ex. genom höga bullernivåer eller luftkvalitetsbrister inomhus. För det fall arean endast begränsar möjligheten till fysisk aktivitet kan emellertid detta inte betraktas som en sådan störning som enligt miljöbalken kan anses utgöra en olägenhet för människors hälsa.

2018-06-20

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att begränsad inne- och utearea vid en förskola visserligen kan medföra olägenhet för barnens hälsa, t.ex. genom höga bullernivåer eller luftkvalitetsbrister inomhus. För det fall arean endast begränsar möjligheten till fysisk aktivitet kan emellertid detta inte betraktas som en sådan störning som enligt miljöbalken kan anses utgöra en olägenhet för människors hälsa

2018-06-20

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att begränsad inne- och utearea vid en förskola visserligen kan medföra olägenhet för barnens hälsa, t.ex. genom höga bullernivåer eller luftkvalitetsbrister inomhus. För det fall arean endast begränsar möjligheten till fysisk aktivitet kan emellertid detta inte betraktas som en sådan störning som enligt miljöbalken kan anses utgöra en olägenhet för människors hälsa.

2018-06-20

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att begränsad inne- och utearea vid en förskola visserligen kan medföra olägenhet för barnens hälsa, t.ex. genom höga bullernivåer eller luftkvalitetsbrister inomhus. För det fall arean endast begränsar möjligheten till fysisk aktivitet kan emellertid detta inte betraktas som en sådan störning som enligt miljöbalken kan anses utgöra en olägenhet för människors hälsa.

2018-06-19

Tillstånd att uppföra och driva upp till 442 vindkraftverk i etapp tre i Markbygden, Piteå kommun. Etableringens tillåtlighet och lokalisering är avgjord av regeringen och Mark- och miljööverdomstolen har därför godtagit verkens placering enligt den s.k. boxmodellen. Slutliga villkor för rennäringen har föreskrivits och vissa andra villkor har ändrats, bl.a. om skyddsavstånd till allmän väg och järnväg samt skydd för kungsörn och orre.

2018-06-19

Mark- och miljööverdomstolen har ändrat mark- och miljödomstolens dom och fastställt ett beslut av Nataturvårdsverket om tilldelning av utsläppsrätter. Mark- och miljööverdomstolen har tolkat ett förhandsavgörande av EU-domstolen på så sätt att det är den som konsumerar ånga och inte den som producerar ånga som ska tilldelas utsläppsrätterna för ångan när dessa levereras mellan två anläggningar inom ETS-systemet. Detta gäller oavsett om den som konsumerar ånga också levererar ånga vidare till andra mottagare oavsett om de ingår i ETS-systemet eller inte.

2018-06-18

Det har ansetts motiverat att förbjuda en åtgärd att hugga upp ett antal mindre luckor i ett visst markområde, med hänsyn till områdets förutsättningar att bl.a. hysa rödlistade marksvampar och det allmänna intresset av att bevara denna miljö.

2018-06-18

Det har ansetts motiverat att förbjuda ett antal skogsbruksåtgärder i ett visst markområde, med hänsyn till områdets förutsättningar att bl.a. hysa rödlistade marksvampar och det allmänna intresset av att bevara denna miljö.

2018-06-18

I mål om ansökan om tillstånd till vindkraftverk har klaganden anfört att utredningen avseende verkens påverkan på fiskgjuse är otillräcklig. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att utredningen, inklusive den kompletterande fågelinventering som getts in till MÖD, är tillräcklig för att bedöma inverkan och har fastställt underinstansernas beslut att ge tillstånd till de tre vindkraftverken.

2018-06-15

Villkor för fortsatt verksamhet vid en avfallsanläggning för deponering m.m.. Bolaget har yrkat på mildare villkor för utsläpp av lakvatten. Mark- och miljööverdomstolen anser att de föreskrivna begränsningsvärdena i det slutliga villkoret i huvudsak är rimliga och lämpliga, men ett värde har preciserats och mildrats något. Den provisoriska föreskriften för lakvatten är också i huvudsak rimlig och möjlig för bolaget att klara och justeras därför endast för en parameter.

 

2018-06-15

Den omständigheten att ett överklagande inom överklagandetiden har getts in till fel myndighet och denna inte vidarebefordrat handlingen till rätt instans inom överklagandetiden har i detta fall ansetts utgöra laga förfall. Ansökan om återställande tid har därför bifallits

2018-06-15

En fastighetsägare har ansökt om strandskyddsdispens för uppförande av ett fritidshus. Marken där fritidshuset skulle placeras har till följd av befintlig bebyggelse på platsen bedömts inte vara allemansrättsligt tillgänglig. Det nya fritidshuset, som placeras högt och är relativt stort, har dock ansetts utöka hemfridszonen på ett inte obetydligt sätt. Förutsättningar att ge strandskyddsdispens har därför inte förelegat.

2018-06-15

Dispens från strandskyddet hade sökts för tillbyggnad av bostadshus från 30 till 90 kvm samt altan från 30 till 90 kvm. Huset var beläget i en ravin mellan branta bergssidor, en s.k.klåva. Tillbyggnaden var lägre än ursprungligt hus och bedömdes i endast liten utsträckning öka husets påverkan på omgivningen. MÖD bedömde även att även om en mindre utökning av hemfridszonen förekom så var den närmast obetydlig. Dispens gavs. 7 kap 18 c § första stycket 1 p miljöbalken.

2018-06-14

Ägarna till en fastighet begärde att en kommun skulle vidta åtgärder för säkerställa att bullernivån från vindkraftverk i fastighetens närhet inte överstiger 40 dBA, och att nämnden skulle förelägga vindkraftsföretaget att utföra nya bullermätningar som även skulle inkludera mätning av tonala ljud. Sedan mark- och miljödomstolen, liksom tidigare kommunens stadsbyggnadsnämnd och länsstyrelsen, avslagit deras begäran har fastighetsägarna med åberopande av en i egen regi utförd bullermätning vidhållit sin talan. Mark- och miljööverdomstolen har dock, särskilt med beaktande av ett remissyttrande från Naturvårdsverket, ansett att nämnden haft fog för sitt beslut att avsluta tillsynsärendet utan att vidta någon åtgärd. Överklagandet har avslagits.

2018-06-14

Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det funnits förutsättningar att bifalla ansökan om lagligförklaring och tillstånd till vattenverksamhet vid ett vattenkraftverk med vissa justeringar av villkoren m.m.

2018-06-14

Mark- och miljööverdomstolen har avslagit överklagande av förbud mot yrkesmässig bilskrotningsverksamhet m.m. och endast flyttat tidpunkten för när klaganden ska ha rättat sig efter beslutet.

2018-06-14

Ersättning vid bildande av naturreservat på del av en skogsfastighet. Utöver intrångsersättning motsvarande marknadsvärdeminskningen på fastigheten som skogsfastighet betraktad har markägaren även tillerkänts viss ersättning för övrig skada avseende förlust av bergstensmassor vilka markägaren tillgodogjort sig i en verksamhet som pågick vid tidpunkten för reservatsbeslutet.

2018-06-13

I mål om begäran att Naturvårdsverket skulle ansöka om återkallelse av tillstånd för vindkraftverk enligt 24 kap. 3 och 7 §§ MB har Mark- och miljööverdomstolen konstaterat att det inte föreligger någon skyldighet för verket att agera även om förutsättningar föreligger. Naturvårdsverkets beslut har fastställts.

2018-06-13

MÖD har bestämt att en verksamhetsutövare under en prövotid ska undersöka förutsättningarna för lokalt omhändertagande av lakvatten från deponi i stället för att avleda det till det kommunala reningsverket. Vidare har domstolen förelagt verksamhetsutövaren att komplettera tidigare inlämnad statusrapport.

 

2018-06-13

Ett bolag har ansökt om tillstånd till uppförande av ett antal vindkraftverk. Den lokala och regionala bevarandestatusen för fiskgjuse har inte bedömts vara hotad, men det har inte kunnat uteslutas att fiskgjusen ändå kommer att påverkas negativt. Risken för påverkan på fiskgjusen har ansetts kunna minskas till en godtagbar nivå genom en utökning av flygvägen mot den huvudsakliga platsen för födosök, vilket medfört att vissa verk nekats tillstånd.

2018-06-13Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det genom ett domstolsutslag från 1918 finns ett gällande tillstånd omfattande damm och kraftstation samt tillhörande vattenverksamhet. Med hänsyn härtill har Mark- och miljööverdomstolen upphävt ett av länsstyrelsen utfärdat föreläggande riktat till kraftverksägaren om att ansöka om lagligförklaring och tillstånd att bedriva verksamheten.

 

2018-06-13

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det genom ett domstolsutslag från 1911 finns ett gällande tillstånd omfattande damm och kraftstation samt tillhörande vattenverksamhet. Med hänsyn härtill har Mark- och miljööverdomstolen upphävt ett av länsstyrelsen utfärdat föreläggande riktat till kraftverksägaren om att ansöka om lagligförklaring och tillstånd att bedriva verksamheten.

MÖD 2018:14 

2018-06-12

Tillstånd har getts för bl.a. grävningsarbeten i en vattenförekomst i Mölndalsån trots att åtgärderna riskerar att leda till en försämring av vattenförekomstens status. Vid bedömningen har MÖD funnit att rimlighetsavvägningen enligt 2:7 MB ska ske med beaktande av de krav som följer av art. 4.7 i ramdirektivet för vatten och att omständigheterna i detta fall – där syftet med åtgärden är att förebygga samhällsskadliga översvämningar – är sådana att det finns förutsättningar för tillstånd trots att åtgärderna kan leda till försämrad ytvattenstatus.

2018-06-07

Tillräcklig utredning har förelegat för att bedöma lokaliseringen av en ledning. Förutsättningar att meddela nätkoncession har därför funnits.


 

2018-06-07

Mark- och miljööverdomstolen har avslagit överklagande av förbud mot yrkesmässig bilskrotningsverksamhet m.m. och endast flyttat tidpunkten för när klaganden ska ha rättat sig efter beslutet.

2018-06-04

Åtgärder vidtagna för att laga en damm har ansetts utgöra sådana ändrings- och lagningsarbeten som varit nödvändiga att utföra genast och som därmed omfattas av 11 kap. 16 § miljöbalken. Målet har därför återförvisats till mark- och miljödomstolen för prövning av om åtgärderna kan godkännas eller inte.


 

2018-05-31

I en dom 2008 inskränkte dåvarande miljödomstolen en blockstenstäkts verksamhets- och brytningsområde enligt vad som framgick av en till domen fogad karta. Samtidigt delegerade miljödomstolen till tillsynsmyndigheten att bl.a. detaljbestämma den genom domen fastställda östra gränsen för täktområdet vilket också kom att ske.

Verksamhetsutövaren har nu ansökt om tillstånd för fortsatt täktverksamhet. MÖD har, i likhet med mark- och miljödomstolen, funnit att tillsynsmyndighetens tidigare beslut om den östra gränsen har varit oriktigt eftersom det medfört en betydande utökning av täktområdet i förhållande till vad miljödomstolen bestämde i sin dom. Felet i tillsynsmyndighetens beslut har bedömts vara väsentligt och uppenbart och beslutet har därför av MÖD betraktats som en nullitet. Eftersom MPD vid sin prövning av nu aktuell ansökan har utgått från den av tillsynsmyndigheten oriktigt bestämda gränsen och därmed inte har behandlat bolagets ansökan som en ansökan om utvidgning av täkten, har MPD:s beslut undanröjts och målet återförvisats dit för fortsatt behandling.

 

 

 

2018-05-30

MÖD anser att ett bolag är att betrakta som verksamhetsutövare i och med att bolaget tillhandahåller en Gör det själv-tvätthall. Föreläggandet för bolaget att vidta vissa skyddsåtgärder är dock otydligt formulerat och det kan ifrågasättas om bolaget har rättslig och faktisk möjlighet att följa del av föreläggandet. Mark- och miljödomstolens beslut att upphäva föreläggandet har därför fastställts.

2018-05-30

MÖD anser att ett bolag är att betrakta som verksamhetsutövare i och med att bolaget tillhandahåller en Gör det själv-tvätthall. Föreläggandet för bolaget att vidta vissa skyddsåtgärder är dock otydligt formulerat och det kan ifrågasättas om bolaget har rättslig och faktisk möjlighet att följa del av föreläggandet. Mark- och miljödomstolens beslut att upphäva föreläggandet har därför fastställts.

2018-05-30

Uppsägning av rådighetsavtal. Delägare i delägarförvaltad samfällighet har inte ensam kunnat säga upp avtal om rätt att anlägga våtmark på samfällighetens mark, 4 och 6 § lagen (1971:1150) om förvaltning av samfälligheter.

2018-05-25

Sammanfattning:

Strandskyddsdispens har getts för bostadshus som enligt Mark- och miljööverdomstolens bedömning ska uppföras inom hemfridszonen för ett befintligt bostadshus. Med hänsyn till förhållande på platsen är den allemansrättsliga tillgången redan i dag starkt begränsad varför den planerade byggnaden inte kan medför någon ytterligare avhållande effekt på allmänhetens tillträde till strandområdet. Även fråga om en bäck med begränsad vattenföring utgör ett vattendrag enligt miljöbalkens regler och därmed omfattas av strandskyddsreglerna.

2018-05-25

Fråga om tillstånd till vilthägn inom strandskyddat område enligt 12 kap. 11 § miljöbalken. MÖD har bedömt att undantagsbestämmelsen för jordbruket i 7 kap. 16 § miljöbalken inte kan anses tillämplig i målet, varken direkt eller analogt. Domstolen har vidare bedömt att det inte finns särskilda skäl för att det av länsstyrelsen meddelade tillståndet till vilthägn ska omfatta även strandskyddat område.

2018-05-24

Föreläggande om markundersökningar enligt 26 kap. 22 § miljöbalken. På den i målet aktuella fastigheten har bensinstationsverksamhet bedrivits sedan 1950-talet. Provtagningar från 2017 har visat att aromater överskrider riktvärdena för mindre känslig mark. MÖD har mot den bakgrunden funnit att verksamheten kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa och miljön och att ett föreläggande om undersökning av platsen är befogat. MÖD har vidare bedömt att föreläggandet är tillräckligt tydligt utformat samt att det inte är motiverat att förelägga verksamhetsutövaren att lämna förslag på åtgärder så länge det inte är känt om marken på fastigheten är förorenad.

2018-05-21

En förening överklagade ett beslut att ge dispens från biotopskyddet. Överklagandet avvisades av mark- och miljödomstolen eftersom föreningen inte visat att den var en sådan organisation som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken. Vid överklagande av avvisningsbeslutet gav föreningen in dokumentation som visade att den uppfyllde kraven för att vara taleberättigad i målet. Mark- och miljödomstolens avvisningsbeslut har därför upphävts och målet lämnats tillbaka dit för fortsatt handläggning. Ett av föreningen i Mark- och miljööverdomstolen framställt yrkande om inhibition har inte ansetts kunna prövas.

2018-05-18

Mark- och miljööverdomstolen har med hänsyn till förekomsten av havsörn funnit att platsen för den sökta vindkraftsparken inte är en lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § MB. Domstolen har konstaterat att bedömningen av påverkan på havsörn måste ske utifrån en helhetsbedömning där frågan om skyddszoner mellan häckningsplatser och vindkraftverk utgör en del. Med ändring av underinstansernas avgöranden har bolagets ansökan avslagits.

 

2018-05-17

Utdömande av vite. Ett bolag förelades att begränsa antalet besökare i en motionslokal. Föreläggandet förenades med ett löpande vite på 5000 kr per tillfälle och person utöver det tillåtna antalet som vistades i lokalen. MÖD har bedömt att en ansökan om utdömande av vitet avser flera överträdelser och att det, enligt 9 § 2 st. lagen om viten, inte är möjligt att döma ut vite för mer än en av dessa. Vitesbeloppet, 45000 kr, har beräknats med utgångspunkt i den allvarligaste överträdelsen, då antalet besökare i lokalen var nio fler än tillåtet.

 

 

MÖD 2018:20

2018-05-15

En fastighetsägare har hyrt ut lokaler till flera bilverkstäder och därutöver tillåtit att verkstäderna gemensamt utnyttjat ytor på fastigheten som inte omfattats av något hyresavtal för uppställning av bl.a. fordon. MÖD har bedömt att fastighetsägaren är att betrakta som verksamhetsutövare med avseende på miljöfarligt avfall som funnits på den av verkstäderna gemensamt utnyttjade marken och har därför, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, fastställt miljönämndens föreläggande mot fastighetsägaren om förbud mot mellanlagring av avfall m.m.

2018-05-15

En fastighetsägare som upplåtit lokaler till bilverkstäder har ansetts som verksamhetsutövare med avseende på farligt avfall som förvarats på fastigheten och har därför påförts tillsynsavgift.

2018-05-15

Inför en ansökan om ändringstillstånd för höjning av ett antal vindkraftverk har samråd enligt 6 kap. 4 § första stycket 1 miljöbalken genomförts. Mark- och miljööverdomstolen instämmer i mark- och miljödomstolens bedömning att det genomförda samrådet inte är behäftat med sådana brister som skulle utgöra skäl att avvisa ansökan. Beviljandet av ändringstillståndet står därmed fast.

 

2018-05-15

Ett bolag har ansökt om ändringstillstånd för att höja ett antal vindkraftverk. Bestämmelsen om kommunal tillstyrkan i 16 kap. 4 § miljöbalken har ansetts tillämplig. Då tillstyrkan från kommunen saknats har ansökan avslagits.

MÖD 2018:6

 

 

2018-05-15

Ett bolag har ansökt om ändringstillstånd för att höja ett antal vindkraftverk. Bestämmelsen om kommunal tillstyrkan i 16 kap. 4 § miljöbalken har ansetts tillämplig. Då tillstyrkan från kommunen saknats har ansökan avslagits.


 

2018-05-14Ett bolag har ansökt om ändringstillstånd för att höja ett antal vindkraftverk. Bestämmelsen om kommunal tillstyrkan i 16 kap. 4 § miljöbalken har ansetts tillämplig. Då tillstyrkan från kommunen saknats har ansökan avslagits.

2018-05-14

I ett mål om tillstånd till en enskild avloppsanläggning har Mark- och miljööverdomstolen, med hänsyn till vad som under målets handläggning framkommit om anläggningens funktion och konstruktion, funnit att det är oklart om tillstånd kan ges. Målet har därför återförvisats till nämnden för ny prövning.

2018-05-11

I målet gör MÖD en bedömning av om en vindkraftpark utgör en sådan funktionell enhet som omfattas av 22a § förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857). Mot bakgrund av att vindkraftparken i detta fall utgörs av två åtskilda grupper av verk kan området inte anses så väl avgränsat  att man kan tala om en funktionell enhet. Anläggningen är därför inte undantagen från kravet på nätkoncession.

MÖD 2018:5

2018-05-11

MÖD har i ett mål om strandskyddsdispens funnit att platsen inte är ianspråktagen och att vägen mellan fastigheten och havet inte är avskiljande. Strandskyddsdispens har därför inte getts. 

2018-05-07

Mark- och miljööverdomstolen har efter hörande av parterna delat mark- och miljödomstolens bedömning att tillstånd ska ges till vattenverksamhet.

2018-05-03

Ett bolag beviljades tillstånd att uppföra och driva en gruppstation för vindkraft om högst 10 vindkraftverk samt följdverksamhet inom angivna etableringsområden i Krokoms kommun. En sameby överklagade tillståndsbeslutet och yrkade att det skulle upphävas med hänsyn till närheten till ett område av riksintresse för rennäringen och påverkan på renskötseln. Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet. Mark- och miljööverdomstolen bedömer att rennäringen med hänsyn till villkoren i tillståndet och bolagets åtaganden inte påtagligt försvåras i sådan utsträckning att den planerade vindkraftsetableringen ska anses otillåten. Samebyns överklagande avslås.

2018-05-03

En ombyggnad av en brygga har i visst fall ansetts inte kräva strandskyddsdispens.

2018-04-27

Fråga om för- och efterkrossning i täktverksamhet ska få bedrivas på vardagar från kl. 06.00 eller från kl. 07.00. Enligt ett inte överklagat villkor i tillståndsbeslutet skulle buller från täktverksamheten begränsas så att det inte gav upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än 50 dB(A) helgfri måndag till fredag kl. 06.00-18.00. Villkoret var utformat i enlighet med Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller. Bullret från den verksamhet som bolaget ville bedriva från kl. 06.00 skulle enligt i målet utförda bullerberäkningar uppgå till som högst 43 dB(A) vid närmaste bostadshus. MÖD har inte funnit skäl att tillämpa någon annan tidpunkt för när för- och efterkrossning ska få bedrivas än vad som följer av Naturvårdsverkets handledning. Villkoret avseende för- och efterkrossning har därför ändrats på så sätt att sådan verksamhet får bedrivas på vardagar från kl. 06.00.

2018-04-25

Mål om ansökan att få uppföra en vindkraftpark enligt den s.k. boxmodellen, som innebär att vindkraftverkens exakta antal, i detta fall maximalt 144 verk, och närmare placering inom ett större område inte har angetts i ansökan utan att beslut om detta ska delegeras till tillsynsmyndigheten. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att på det underlag som har presenterats i målet går det inte att avgöra om verkens lokalisering är lämplig utifrån kraven i 2 kap. 6 § miljöbalken. En sådan delegering är inte heller i enlighet med 22 kap. 25 § miljöbalken som anger att endast villkor av mindre betydelse får delegeras. Detsamma har ansetts gälla för alternativyrkandet att tillstånd ska ges för vindkraftverk enligt den s.k. exempellayout som har gjorts i målet. Ansökan om tillstånd har därför avslagits.

 

MÖD 2018:19

2018-04-24

Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det funnits förutsättningar för länsstyrelsen att förelägga en verksamhetsutövare att söka tillstånd till framtida grundvattenbortledning från en dagvattentunnel.  Målet har därför återförvisats till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.

2018-04-24

Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det funnits förutsättningar för länsstyrelsen att förelägga en verksamhetsutövare att söka tillstånd till framtida grundvattenbortledning från en dagvattentunnel.  Målet har därför återförvisats till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.

2018-04-20

En bubbelpool vid stuga som hyrs ut till allmänheten ansågs vara sådan bassäng som omfattas av anmälningsskyldigheten enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Miljösanktionsavgift för utebliven anmälan fastställdes.

 

2018-04-20

En bubbelpool vid stuga som hyrs ut till allmänheten ansågs vara sådan bassäng som omfattas av anmälningsskyldigheten enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Miljösanktionsavgift för utebliven anmälan fastställdes.

2018-04-19

Tillstånd till bergtäkt. MÖD har till skillnad från MMD funnit att tillstånd kan ges till ny bergtäkt. Transporter kommer att ske på en allmän väg som i sin nuvarande utformning inte är lämplig för de transporter verksamheten kommer att ge upphov till. Under förutsättning att vissa trafiksäkerhetshöjande åtgärder genomförs och att utfarten från täkten utformas på ett sätt som omöjliggör att tung trafik svänger norrut anser MÖD att tillstånd kan ges. Även fråga om behovet av täkten och övrig inverkan på omgivningen. MÖD har fastställt MPDs beslut med tillägg om utfartsvillkor.

2018-04-18

En miljönämnd förbjöd vid vite en fastighetsägare att hyra ut bostäder p.g.a. fuktskador. Kommunens ansökan om utdömande av vite har avslagits eftersom fastighetsägaren har gjort vad han har kunnat för att efterkomma förbudet genom att ansöka om avhysning hos Kronofogdemyndigheten när hyresgästen inte avflyttade frivilligt.

MÖD 2018:9

 

2018-04-18

Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det funnits förutsättningar att förelägga en verksamhetsutövare att söka tillstånd till vattenverksamhet vid äventyr av förbud. 

2018-04-18

Med ändring av mark- och miljödomstolens dom har Mark- och miljööverdomstolen i likhet med länsstyrelsen funnit att tillstånd ska ges till en bergtäkt. MÖD har bl.a. funnit att de störningar som följdverksamheten i form av transporter ger upphov till är acceptabel.

2018-04-18

I ett tillståndsmål beslutade mark- och miljödomstolen att till en parts biträden lämna ut vissa handlingar och att utlämnandet skulle ske med förbehåll enligt 10 kap. 4 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen. Ett antal motparter överklagade beslutet om att handlingarna skulle lämnas ut. Mark- och miljööverdomstolen har avvisat överklagandena. Som skäl för det har domstolen angett att beslutet om överlämnande utgör ett sådant beslut som motparterna endast får överklaga i samband med överklagande av ett beslut som innebär att målet avgörs, eftersom handlingarna överlämnades till den förstnämnda parten med hänvisning till rätten till partinsyn.

2018-04-18

Skogsstyrelsen förbjöd en skogsägare att genomföra avverkning i ett område där det förekommer lavskrikor eftersom det enligt artskyddsförordningen är förbjudet att skada lavskrikans fortplantningsområden eller viloplatser. Mark- och miljödomstolen undanröjde beslutet på den grunden att Skogsstyrelsen inte är dispens- eller tillsynsmyndighet i artskyddsfrågan och inte har möjlighet att göra en sådan proportionalitetsbedömning som krävs enligt MÖD:s uttalanden i det s.k. bombmurklemålet. MÖD konstaterar att Skogsstyrelsen, vid sidan om länsstyrelsen, har ett tillsynsansvar när det gäller artskyddsfrågor. Eftersom frågan om artskyddsdispens och därmed sammanhängande frågor om proportionalitet kan prövas efter ansökan om dispens hos länsstyrelsen eller, under vissa förutsättningar, direkt i domstol har det inte funnits anledning att undanröja Skogsstyrelsens beslut av de skäl som mark- och miljödomstolen anfört. MÖD har därför återförvisat målet till mark- och miljödomstolen. Återförvisningen har skett till den domstol inom vars domsaga Skogsstyrelsens lokala enhet fattade beslut och inte till den domstol inom vars domsaga Skogsstyrelsen har sitt säte.

2018-04-18

Skogsstyrelsen förbjöd en skogsägare att genomföra avverkning i ett område där det förekommer lavskrikor eftersom det enligt artskyddsförordningen är förbjudet att skada lavskrikans fortplantningsområden eller viloplatser. Mark- och miljödomstolen undanröjde beslutet på den grunden att Skogsstyrelsen inte är dispens- eller tillsynsmyndighet i artskyddsfrågan och inte har möjlighet att göra en sådan proportionalitetsbedömning som krävs enligt MÖD:s uttalanden i det s.k. bombmurklemålet. MÖD konstaterar att Skogsstyrelsen, vid sidan om länsstyrelsen, har ett tillsynsansvar när det gäller artskyddsfrågor. Eftersom frågan om artskyddsdispens och därmed sammanhängande frågor om proportionalitet kan prövas efter ansökan om dispens hos länsstyrelsen eller, under vissa förutsättningar, direkt i domstol har det inte funnits anledning att undanröja Skogsstyrelsens beslut av de skäl som mark- och miljödomstolen anfört. MÖD har därför återförvisat målet till mark- och miljödomstolen. Återförvisningen har skett till den domstol inom vars domsaga Skogsstyrelsens lokala enhet fattade beslut och inte till den domstol inom vars domsaga Skogsstyrelsen har sitt säte.

 

MÖD 2018:18

2018-04-18

Skogsstyrelsen förbjöd en skogsägare att genomföra avverkning i ett område där det förekommer lavskrikor eftersom det enligt artskyddsförordningen är förbjudet att skada lavskrikans fortplantningsområden eller viloplatser. Mark- och miljödomstolen undanröjde beslutet på den grunden att Skogsstyrelsen inte är dispens- eller tillsynsmyndighet i artskyddsfrågan och inte har möjlighet att göra en sådan proportionalitetsbedömning som krävs enligt MÖD:s uttalanden i det s.k. bombmurklemålet. MÖD konstaterar att Skogsstyrelsen, vid sidan om länsstyrelsen, har ett tillsynsansvar när det gäller artskyddsfrågor. Eftersom frågan om artskyddsdispens och därmed sammanhängande frågor om proportionalitet kan prövas efter ansökan om dispens hos länsstyrelsen eller, under vissa förutsättningar, direkt i domstol har det inte funnits anledning att undanröja Skogsstyrelsens beslut av de skäl som mark- och miljödomstolen anfört. MÖD har därför återförvisat målet till mark- och miljödomstolen. Återförvisningen har skett till den domstol inom vars domsaga Skogsstyrelsens lokala enhet fattade beslut och inte till den domstol inom vars domsaga Skogsstyrelsen har sitt säte.

2018-04-17

Utdömande av vite. Surrogatdelgivning av föreläggande att inte släppa ut spillvatten på fastighet.

2018-04-17

En fastighetsägare ansökte om bl.a. strandskyddsdispens för att uppföra campingstugor och utföra markberedning för parkeringsplats i syfte att utvidga en pågående campingverksamhet. Mark- och miljööverdomstolen, som bedömt att åtgärderna var dispenspliktiga, har konstaterat att det inte framkommit att utvidgningen kunde ske utanför det aktuella strandskyddade området. Vid den avvägning mellan fastighetsägarens skäl för att få utvidga verksamheten och allmänhetens intresse av tillgång till området och intresset av att bevara naturvärdena på platsen, har Mark- och miljööverdomstolen emellertid funnit att det inte finns skäl att ge dispens för någon av de ansökta åtgärderna. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom har Mark- och miljööverdomstolen därför avslagit ansökan.

2018-04-16

MÖD har funnit att en verksamhetsutövare inte har visat att det finns förutsättningarna enligt 24 kap. 8 § miljöbalken att ändra ett villkor om reningseffekt avseende styren. Mark- och miljödomstolens dom har därför ändrats och miljöprövningsdelegationens beslut att avslå verksamhetsutövarens ansökan har fastställts.

 

2018-04-16

Mark- och miljööverdomstolen har, med hänsyn till avståndet till närliggande bostäder, i likhet med underinstansen ansett att buller från skutknackning i en bergtäkt är att anse som impulsljud. Verksamhetsutövarens yrkande om en höjning av ljudnivån har därför avslagits.

MÖD 2018:16

2018-04-13

Villkor vid nätkoncession för luftledning. MÖD har upphävt två villkor i koncessionsbeslutet om dels att arbeten inte får utföras under viss tid på året, dels att ledningen ska hindermarkeras för fåglar i flykten. Det har inte bedömts vara miljömässigt motiverat att föreskriva sådana villkor och det har ansetts lämpligare att de tillsynsmyndigheter som har lokalkännedom beslutar om försiktighetsmått och utövar den operativa tillsynen.

2018-04-13

Mål om tillstånd till vindkraftpark. Efter överklagande från en sameby har ett villkor till skydd för rennäringen förtydligats och ytterligare ett villkor om stöd till samebyarna vid behov av flytt av renar har föreskrivits för att minska störningarna för rennäringen.

2018-04-12

Strandskyddsdispens i LIS-område. Mark- och miljööverdomstolen har instämt i mark- och miljödomstolens bedömning att kulturmiljön inte skyddas av strandskyddsreglerna, att platsen ligger inom ett LIS-område och att förutsättningar att ge dispens föreligger. Mark- och miljödomstolens dom har därför fastställts.

2018-04-12

Kommunen förelade fastighetsägare att från en brygga riva och forsla bort visst material som enligt kommunen hade satts upp för att utöka bryggan. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att fastighetsägarna styrkt att bryggan sedan tidigare var större än vad kommunen gjort gällande och att den alltså endast utökats med en mindre del. Mark- och miljööverdomstolen har därför ändrat föreläggandet så att endast en mindre del av bryggan ska tas bort.  

2018-04-11

Fördjupning och breddning av farlederna till Luleå hamn m.m. MÖD har, i likhet med mark- och miljödomstolen, funnit att dispens kan ges från förbudet mot dumpning till havs av förorenade muddermassor. Dispensen har dock ändrats på så sätt att den har förenats med ett villkor om ett begränsningsvärde för TBT-halt. Tillstånd har vidare getts för att använda muddermassor med TBT-halter som överstiger det angivna värdet som utfyllnad i vattenområde innanför invallning vid anläggandet av en ny djuphamn.

2018-04-11

Mark- och miljööverdomstolen har, i likhet med underinstanserna, inte funnit skäl att upphäva nämndens beslut om förbud avseende utsläpp av avloppsvatten till vissa avloppsanläggningar. Med hänsyn till pågående förbättringsarbeten har dock tidpunkten för när förbudet börjar gälla flyttats fram.

2018-04-11

Mark- och miljööverdomstolen har instämt i mark- och miljödomstolens bedömning att en anmäld vattenverksamhet avseende skapande av fiskpassage inte är tillståndspliktig och att det inte finns förutsättningar för ett förbud. Ärendet har därför återförvisats till länsstyrelsen för fortsatt handläggning av anmälan. 

2018-04-09

Kommunfullmäktiges beslut i taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område att miljönämnden för varje kalenderår får besluta att indexuppräkna de i taxan antagna avgifterna har ansetts i enlighet med 27 kap. 1 § miljöbalken och 5 kap. 2 § kommunallagen. Miljönämndens avgiftsbeslut har därför fastställts av Mark- och miljööverdomstolen.

2018-04-06

MÖD har fastställt nämndens beslut att vid vite förbjuda utsläpp av avloppsvatten från en anläggning som har flera anslutna fastigheter. MÖD har vid sin bedömning fäst vikt vid att anläggningen ligger inom skyddsområdet för en kommun dricksvattentäkt, att det under många år funnits brister i anläggningen och att verksamhetsutövaren haft lång tid på sig att komma till rätta med problemen. Förbudet har därför inte ansetts mer ingripande än vad som behövs.

2018-04-05

Målet rör en etablering av vindkraftverk inom ett område som är av riksintresse för vindbruk och samtidigt av stor betydelse som vinterbetesmarker för renskötseln. Vid en avvägning enligt 3 kap. 1 § MB har MÖD beaktat att riksintresseområdet i betydande del tagits i anspråk för vindkraft genom att det redan uppförts en vindkraftpark där. Med hänsyn till risken för att ytterligare en etablering av vindkraftverk skulle leda till att renskötseln i området skulle upphöra, har MÖD funnit att intresset av att skydda rennäringens bedrivande i området överväger intresset av ytterligare en utbyggnad av vindkraft.

2018-04-03

Föreläggande om att ta bort staket inom strandskyddsområde. Ett tidigare beslut om dispens från strandskyddsbestämmelserna avseende uppförande av bostadshus och komplementbyggnad med tomtplatsbestämning och villkor om bl.a. att tomtplatsen ska markeras med staket, mur, häck eller motsvarande har inte ansetts utgöra hinder mot föreläggandet. Fastighetsägaren har inte visat att staketet har funnits på platsen sedan innan strandskyddsbestämmelserna trädde ikraft. Länsstyrelsen har därför haft fog för sitt föreläggande

2018-03-28

Mark- och miljödomstolen har funnit att det förelegat rätt att med stöd av rennäringslagen uppföra en stuga inom Vindelfjällens naturreservat och att stugan därmed inte är dispenspliktig.  Mark- och miljööverdomstolen har med beaktande av omständigheterna och vad som framkommit om den planerade stugans storlek och användning bedömt att den inte omfattas av rennäringsrätten enligt rennäringslagen och att det därför krävs dispens från naturreservatsreglerna för att uppföra den. Eftersom det saknas särskilda skäl för detta har Mark- och miljööverdomstolen med ändring av mark- och miljödomstolens dom fastställt länsstyrelsens beslut att avslå ansökan om dispens.

2018-03-27

Efter att en enskild hade överklagat ett nämndbeslut om tillsynsavgift enligt miljöbalken, begärde länsstyrelsen kompletterande uppgifter från nämnden. Dessa uppgifter kommunicerades inte med den enskilde innan länsstyrelsen avgjorde ärendet. Mark- och miljööverdomstolen har avhjälpt bristen genom att ge den enskilde tillfälle att yttra sig över uppgifterna.

2018-03-27

Mål om uppskjuten fråga avseende villkor för utsläpp av lakvatten från avfallsanläggningen i Mörrum och om Natura 2000-tillstånd för utsläpp av lakvatten i Mörrumsån. Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med mark- och miljödomstolen bedömt att Natura 2000-tillstånd för utsläpp av lakvatten, med de villkor som föreskrivits av mark- och miljödomstolen avseende begränsningsvärden för föroreningar och utspädning, kan ges.

2018-03-27

Föreläggande om bullerdämpande åtgärder. Fastigheten utsätts enligt Trafikverkets beräkningar inte för vägtrafikbuller överstigande den nivå som anges i den första etappen i infrastrukturpropositionen (prop. 1996/97:53). Några särskilda skäl för att ändå förelägga om åtgärder har inte framkommit. Mark- och miljööverdomstolen har därför upphävt föreläggandet.

 

2018-03-21

Skadeståndsansvar med anledning av grävningsarbete. Vid grävningsarbete har en ledning som försett en fiskodling med vatten grävts av med omfattande fiskdöd som följd. MÖD har, i likhet med mark- och miljödomstolen, bedömt att omständigheterna inte motiverar ett strikt ansvar enligt 32 kap. 5 § andra stycket miljöbalken, men att företaget som ansvarade för grävningen har brustit i omsorg vid arbetets utförande och att företaget därför har ett skadeståndsansvar enligt den nämnda bestämmelsens första stycke.

2018-03-20

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att en ansökan om tillstånd till tömning av en täktsjö utgör markavvattning som omfattas av markavvattningsförbudet i Stockholms län. Då förutsättningar för dispens inte förelegat har tillståndsansökan avslagits.

2018-03-20

Tillstånd enligt naturreservatföreskrifter för uppförande av vindkraftverk inom ett naturreservat. MÖD har bedömt att uppförandet av fyra vindkraftverk inom Malingsbo-Klotens naturreservat inte skulle äventyra reservatföreskrifternas syfte, vilket framförallt är att bevara områdets karaktär av barrskogslandskap och att underlätta för allmänheten att vistas i området och uppleva dess naturvärden.

2018-03-19

MÖD har funnit att den som vid spridning av växtskyddsmedel inte har lämnat någon uppgift om anpassade skyddsavstånd har brutit mot Jordburksverkets föreskrift och därför ska betala en miljösanktionsavgift.

 

2018-03-16

I målet har bland annat frågorna om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad för fritidshus och för väg behandlats. MÖD har i likhet med mark- och miljödomstolen bedömt att det finns förutsättningar att ge strandskyddsdispens för dessa. Ersättningsbyggnaden har bedömts utvidga hemfridszonen endast på ett obetydligt sätt. Vägen har bedömts vara en sådan anläggning som för sin funktion behöver ligga vid vatten (7 kap. 18 c § första stycket 3 MB) och intresset av att anlägga vägen har bedömts väga tyngre än de allmänna intressen som strandskyddet avser skydda.

2018-03-15

I ett ansökningsmål fortsatte skriftväxlingen efter det att mark- och miljödomstolen hållit huvudförhandling. En motpart yrkade ersättning för ytterligare rättegångskostnader med ett angivet belopp. Mark- och miljödomstolen tog dock inte ställning till yrkandet i sitt avgörande. Parten klagade till MÖD som fann att det inte framgick av handlingarna att parten hade framställt något yrkande om ytterligare ersättning i mark- och miljödomstolen och lämnade överklagandet i den delen utan bifall. Parten klagade vidare till HD som fann att det av handlingarna framgick att inlagan med yrkandet om ytterligare rättegångskostnader hade getts in till mark- och miljödomstolen men av förbiseende inte registrerats i målet. HD lämnade därför tillbaka målet till MÖD för fortsatt behandling av partens yrkande om kompletterande ersättning för rättegångskostnader i mark- och miljödomstolen. MÖD har nu förpliktat sökandena att ersätta parten för ytterligare rättegångskostnader med yrkat belopp. Parten har vidare tillerkänts ersättning för rättegångskostnader i HD och i målet i MÖD efter dess återupptagande.   

2018-03-13

I en tidigare dom hade angetts att om ett visst område i framtiden skulle komma att utnyttjas som tomtmark skulle frågan om en ändrad sträckning av en väg på området tas upp till prövning. Frågan i målet är om villkoret är ett s.k. latent villkor och om mark- och miljödomstolen i så fall borde ha handlagt yrkandet om en ändrad västräckning inom ramen för det ursprungliga ansökningsmålet.

2018-03-13

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt nämndens föreläggande att ta bort en bastu då den placerats i huvudsak utanför beslutad tomtplatsavgränsning och därmed inte i enlighet med beviljad strandskyddsdispens.

2018-03-13

Ansökan om lagligförklaring av vattenkraftverk och tillstånd till fortsatt drift. Fråga om det funnits skäl att avvisa ansökan med hänsyn till bristfälligt genomfört samråd.

2018-03-13

I mål om tillstånd till vindkraftpark har bl.a. ett villkor för att minska störningarna för rennäringen ändrats och förtydligats efter verksamhetsutövarens överklagande.

2018-03-12

Sedan parterna kommit överens om viss produktionsbegränsning har mark- och miljödomstolens dom ändrats på visst sätt. Det har i övrigt inte framkommit tillräckliga skäl att ändra de utsläppsmängder m.m. som mark- och miljödomstolen bestämt.

2018-03-12

Miljösanktionsavgift. En fastighetsägare har ändrat sin avloppsanläggning både vad gäller reningsmetod och utsläppspunkt. Eftersom ändringarna avser de viktigaste funktionerna vid inrättandet av en avloppsanläggning har MÖD bedömt att åtgärden är att jämställa med inrättande av en ny anläggning. Då åtgärderna har utförts utan tillstånd finns förutsättningar att ta ut miljösanktionsav

2018-02-26

Strandskyddsdispens har inte beviljats för en brygga på Ven.

2018-02-26

Föreläggande om att avlägsna en brygga som uppförts inom strandskyddat område. MÖD - som i ett annat avgörande samma dag (mål nr M 3329-17) - avslagit ansökan om strandskyddsdispens har fastställt länsstyrelsens föreläggande att, vid äventyr av vite, avlägsna bryggan.

2018-02-23

Mark- och miljööverdomstolen har beträffande slutliga villkor avseende luftburet buller m.m. för Citytunnelprojektet i Malmö ändrat mark- och miljödomstolens dom bl.a. så att ett villkor om buller i inomhusmiljö upphävts. Domstolen har vidare föreskrivit bullernivåer i enlighet med nivåer som anges i den s.k. infrastrukturpropositionen (prop. 1996/97:53). Vidare har vissa begrepp och definitioner anpassats till vad som används i Naturvårdsverkets dokument angående nationell samordning av omgivningsbuller.

2018-02-23

Fråga om fastighetsägares subsidiära ansvar för föroreningsskador som denne vid köpet av fastigheten, bestående av åkermark, inte kände till (10 kap. 3 § första stycket MB). Miljönämnden förelade en fastighetsägare att vidta vissa undersökningar avseende markföroreningar på fastigheten efter en bildemonteringsverksamhet som annan person tidigare bedrivit där. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att omständigheterna vid köpet var sådana att klaganden inte kan anses ha bort upptäcka eventuella föroreningar från bildemonteringsanläggningen och att det därför inte kan krävas att klaganden i egenskap av fastighetsägare ska vidta undersökningar i enlighet med nämndens föreläggande. Föreläggandet har upphävts.

 

MÖD 2018:3

2018-02-22

Mark- och miljödomstolen har i ett avgörande bl.a. avslagit en ansökan om tillstånd till dämning av vattenytan i tre dammar. Avslaget grundas bl.a. på att urminnes hävd inte föreligger. Domstolen har vidare lagligförklarat bl.a. dammarna och även med hänvisning till anläggningarnas ålder och att verksamheten inte tidigare har ifrågasatts förklarat att sökanden har rätt att dämma vattenytan vid respektive damm. Några nivåer har dock inte angivits i domen. Efter att domen överklagats av företrädare för allmänna intressen har Mark- och miljööverdomstolen funnit att domen är både oklar och ofullständig och att det inte framgår hur mark- och miljödomstolen dömt i målet. Domen har därmed undanröjts med stöd av bestämmelserna om domvilla och målet återförvisats (50 kap. 26 § och 59 kap. 1 § första stycket 3 RB). Som skäl för beslutet har Mark- och miljööverdomstolen bl.a. anfört att är oklart om mark- och miljödomstolens dom innebär en lagligförklaring av verksamheten vid dammarna, dvs. rätten till dämning eller om den innebär att domstolen gett ett begränsat tillstånd eller ansett att något som kan jämställas med tillstånd finns till dämning utan att ange vilka nivåer som gäller för dämningen. 

2018-02-20

Villkor avseende utsläpp av processavloppsvatten. Bolaget ska enligt gällande tillstånd leda över avloppsvattnet till det kommunala avloppsreningsverket. När avloppsreningsverket är förhindrat att ta emot det ska avledning ske till bolagets sedimenteringsanläggning under viss tid. Mark- och miljööverdomstolen har förlängt denna tid från 72 timmar till 30 dagar, eftersom det numera framgår av bolagets utredning att en sådan reglering är miljömässigt acceptabel samt rimlig och möjlig för bolaget att klara.

2018-02-16

Fråga om strandskyddsdispens för uppförande av förrådsbyggnad. Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, ansett att den numera uppförda byggnaden placerats på mark som inte tidigare var ianspråktagen så att den saknat betydelse för strandskyddets syften. Eftersom det inte heller i övrigt framkommit omständigheter som utgör särskilda skäl för strandskyddsdispens har Mark- och miljööverdomstolen fastställt länsstyrelsens beslut, innebärande att dispensansökan avslås.

2018-02-14

Länsstyrelsen har beslutat att godta ett bolags anmälan om vattenverksamhet avseende omgrävning/flyttning av ett dike. Mark- och miljödomstolen har med hänsyn till den utredning bolaget gett in med anmälan dragit slutsatsen att syftet med åtgärden delvis varit att skydda fastigheten mot översvämning. Åtgärden får därför anses utgöra markavvattning som förutsätter dispens och tillstånd. Mark- och miljööverdomstolen har med ändring av mark-  och miljödomstolens dom upphävt länsstyrelsens beslut och återförvisat ärendet till länsstyrelsen som har att vidta de åtgärder som anmälan föranleder.

2018-02-14

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det inte är utrett att den plats på vilken strandskyddsdispens söks är ett LIS-område. Domstolen har inte heller i övrigt ansett att det finns skäl att ge strandskyddsdispens. Länsstyrelsen beslut att upphäva dispensen har därför fastställts.

 

2018-02-14

En fastighetsägare har begärt tillstånd enligt föreskrifter för naturvårdsområde för att anlägga en väg över en grannfastighet till den egna fastigheten. Grannen har inte ansetts ha klagorätt i ärendet. Grannens rätt gentemot fastighetsägaren får i stället beaktas i  lantmäteriförrättningen om servitut för vägen i fråga.  

2018-02-07

Klagomål över ändrad användning av mark m.m. Mark- och miljööverdomstolen har fastställt underinstansernas beslut att inte meddela förbud eller försiktighetsmått i anledning av ändrad markanvändning. Mark- och miljödomstolens dom meddelades innan överklagandetiden hade gått ut och detta rättegångsfel har avhjälpts här.

2018-01-23

I Va-mål om ersättning för vattenavgifter har en fastighetsägare påstått att det vattentryck kommunen levererat genom normaltrycksledningen har varit undermåligt. Han har därför gjort gällande en motfordran avseende den kostnad han haft för el till nödvändig tryckstegringspump fram till dess att fastigheten kopplades in på högtrycksledning. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att vattentrycket i förbindelsepunkten har varit för lågt för att anläggningen ska anses ha varit ändamålsenlig och att va-bolaget inte har kunnat visa att det fullgjort sina skyldigheter enligt vattentjänstlagen. Fastighetsägaren har därför fått kvitta den skäligen uppskattade kostnad han haft för el till tryckstegringspumpen efter den tidpunkt då han påtalade det bristfälliga vattentrycket.

2018-01-18

En anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken har avvisats av länsstyrelsen eftersom åtgärden bedömdes som anmälnings- eller tillståndspliktig deponering. Mark- och miljööverdomstolen, som delar underinstansernas bedömning, har fastställt beslutet.

 

2018-01-16

När en prövning endast berör allmänna intressen kan enskildas klagorätt normalt bedömas enligt den s.k. skyddsnormsläran, så länge deras enskilda intressen kan prövas inom ramen för ett tillsynsärende eller något annat liknande förfarande.

2018-01-10

Länsstyrelsen har från en verksamhetsutövare fått frågan om det går att påbörja byggandet av sex sedan tidigare anmälda vindkraftverk. Länsstyrelsen har i ett beslut svarat att det krävs en artskyddsdispensprövning samt att en dispens är nödvändig för att verken ska få tas i drift. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att länsstyrelsens beslut är överklagbart. Då beslutet varken varit föranlett av en ansökan om artskyddsdispens eller är ett tillsynsbeslut har det dock saknats laglig grund för länsstyrelsen att fatta det. Domstolen har därför upphävt beslutet.

2018-01-03

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt en miljösanktionsavgift efter medgivande av den kommunala nämnden som utfärdat densamma.

2018-01-03

Fråga om strandskyddsdispens för uppförande av byggnad på fastighet som i sin helhet får anses hävdad som tomtplats. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att byggnadens utformning och placering nära fastighetsgränsen har en avhållande effekt på allmänhetens tillträde till det strandskyddade området utanför gränsen och att denna påverkan inte kan ses som enbart marginell. Effekten skulle inte minskas nämnvärt av att tomtplatsen avgränsas med en gärdsgård. Ansökan om dispens har därför avslagits. 


Mål enligt Plan- och bygglagen

2018-12-21

Detaljplan för fastigheten Väbeln 3 i Stockholm. MÖD har funnit att det inte finns skäl att anta att detaljplanens miljöpåverkan är betydande och att en miljökonsekvensbeskrivning därför inte behövs.  Inte heller i övrigt har det framkommit någonting som utgör skäl att upphäva antagandebeslutet. Överklagandena har därför avslagits. - Även fråga om miljöorganisations klagorätt.

2018-12-19

MÖD har funnit att den tioåriga preskriptionstiden i 11 kap. 20 § PBL ska räknas från tidpunkten när byggnad avsedd för industriändamål olovligen tagits i anspråk för bostadsändamål. Då det mot bakgrund av de uppgifter som klagande lämnat inte går att utesluta att det olovliga ianspråktagandet skedde för mer än tio år sedan har nämnden inte kunnat besluta om rättelseföreläggande.

2018-12-17

Bygglov för tillbyggnad m.m. Mark- och miljööverdomstolen anser att tillbyggnaden är förenlig med detaljplanens krav på öppet byggnadssätt och att lovet även i övrigt är detaljplaneenligt. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom har därför nämndens beslut att bevilja lov fastställts.2018-12-14

Överklagande av ett beslut om att anta en detaljplan. Ett beslut av länsstyrelsen om att upphäva strandskydd har pga. otydighet i beslutets utformning inte ansetts omfatta det nu aktuella planområdet. Strandskyddet har därför inträtt då  tidigare planer för området ersätts med en ny. MÖD har bedömt att det inte funnits förutsättningar att som första instans pröva frågan om upphävande av strandskydd. Beslutet om att anta detaljplanen har därför upphävts.

2018-12-13

Byggsanktionsavgift hade påförts en fastighetsägare för att denne bytt takmaterial på ett radhus från eternit till plåt utan bygglov. MÖD ansåg att byte av takbeklädnadsmaterial på det aktuella radhuset inte skulle anses bygglovspliktigt. Åtgärden innebar snarare en anpassning till bebyggelsens nuvarande karaktär då flertalet grannar redan utfört bytet. Eftersom åtgärden inte var bygglovspliktig saknades förutsättningar att påföra byggsanktionsavgift.

2018-12-13

Bygglov för tillbyggnad av skärmtak över uteplats. Nämndens beslut att ge bygglov har upphävts, efersom byggnadsverket som åtgärden avser (ett radhus) inte uppfyller kravet på planenligt utgångsläge och avvikelsen inte kan bedömas som liten.

2018-12-13

Antagande av detaljplan. En bestämmelse i planen om att viss mark inom allmän plats, natur, ska vara tillgänglig för in- och utfarter till/från angränsande fastigheter saknade stöd i plan- och bygglagen. Vidare hade kommunen inte i tillräcklig grad redovisat hur genomförandet av rätten till tillfartsväg skulle ske och inte heller redovisat konsekvenserna för befintliga servitut. Detaljplanen upphävdes därför

2018-12-13

Utdömande av vite. Byggnadsnämnden beslutade enligt 11 kap. 33 § PBL om förbud att använda en byggnad av brandskyddsskäl. Beslutet var förenat med vite. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att adressaten inte visat giltig ursäkt för att inte följa föreläggandet och har, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, dömt ut vitet.

2018-12-07

 

Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad. Tillbyggnaden innebär att grannarnas utsikt över en älv kan komma att skymmas till viss del. MÖD har bedömt att förändringen av utsikten inte är tillräckligt stor för att åtgärden ska anses medföra en betydande olägenhet.

 

2018-12-05

Bygglov för komplementbyggnad. Fråga om byggnadens placering en meter från tomtgräns kan anses vara en liten avvikelse från detaljplanens bestämmelser. Tidigare fanns en komplementbyggnad uppförd i tomtgräns, men eftersom den nya komplementbyggnaden är väsentligt större och högre kan det inte anses vara en liten avvikelse att placera byggnaden på detta sätt.

2018-12-03

MÖD fastställde en detaljplan för utbyggnad av en turistanläggning. I målet prövas främst trafikfrågor och om kommunen genom avtal säkerställt detaljplanens genomförande.

2018-12-03

En kommun har antagit en detaljplan med bl.a. fler bostäder och ett parkeringshus i ett område där miljökvalitetsnormen för luft inte alltid kan innehållas. Detaljplanen leder till att området belastas med ytterligare trafik och därmed försämras luftkvaliteten i viss mån. Kommunens planer och åtgärdsprogram för att förbättra luftkvaliteten har bedömts vara tillräckligt konkreta och verksamma för att detaljplanen ska kunna antas.

2018-12-03

Frågor om byggsanktionsavgift, bygglov i efterhand, vitesföreläggande m.m. avseende åtgärder (byte av fönster och balkongdörrar) på en fastighet i centrala Helsingborg. Eftersom det inte visats att de bygglovspliktiga åtgärderna påbörjats innan nu gällande PBL, med dess krav på startbesked, trädde i kraft har MÖD avslagit nämndens yrkande om byggsanktionsavgift. MÖD har dock inte funnit skäl att bevilja bygglov i efterhand för byte av balkongdörrar eller att upphäva ett föreläggande vid vite att återställa dessa dörrar så att de motsvarar det utseende de hade innan de byttes ut.

2018-12-03

Detaljplan för uppförande av flerbostadshus i Floda, Lerums kommun, i anslutning till befintlig villabebyggelse. Förtätning har, med hänsyn till kvarterets belägenhet och omkringliggande bebyggelse, betraktats som en förväntad utveckling. Olägenheter i form av insyn, skuggning och begränsning av utblickar som villaägarna kan drabbas av på grund av flerbostadshuset har MÖD inte bedömt som betydande. MÖD har fastställt beslutet att anta detaljplanen.

2018-12-03

Bygglov för ändrad användning. Mark- och miljödomstolen hade avvisat ett av överklagandena på den grunden att klaganden inte hade överklagat nämndens beslut till länsstyrelsen. Mark- och miljööverdomstolen har upphävt avvisningsbeslutet eftersom handlingarna visade att klaganden hade överklagat nämndens beslut. Vid prövningen av målet i sak har Mark- och miljööverdomstolen gjort samma bedömning som mark- och miljödomstolen.

2018-11-30

MÖD har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, bedömt att bygglov för inredning av en vindsvåning på en fastighet i centrala Stockholm inte kan beviljas eftersom åtgärden skulle medföra en alltför stor negativ inverkan på byggnadens kulturhistoriska värden och därmed stå i strid med både detaljplanens och PBL:s varsamhetskrav och förvanskningsförbud. Sökt bygglov för omdisponering av fastighetens inre planlösning och ombyggnad av ett pigtrapphus har dock beviljats.

2018-11-26

Avvisning av överklagande. Sedan nämnden förelagt en fastighetsägare att vidta rättelse genom att avröja en olovligt uppförd byggnad har länsstyrelsen upphävt nämndens beslut. Ägaren till en grannfastighet har ansetts ha rätt att överklaga länsstyrelsens beslut oavsett om han ska anses som anmälare i ärendet eller inte. Mark- och miljödomstolens avvisningsbeslut har därför upphävts och målet har visats åter till mark- och miljödomstolen för fortsatt behandling.

2018-11-22

Ett vitesföreläggande från en kommunal nämnd har delgivits genom s.k. spikning (38 § delgivningslagen). Den omständigheten att föreläggandet har ingått i handlingar som har delgivits den förelagde i ett annat mål hos mark- och miljödomstolen, kan inte självständigt medföra att den förelagde har fått den kännedom om innehållet i nämndens föreläggande som krävs. Ansökan om utdömande av vitet har därför avslagits.

2018-11-22

Fråga om rätt att överklaga ett beslut om bygglov. Bygglovet avsåg nybyggnad av ett enbostadshus om 425 kvm byggnadsarea i tre plan utanför detaljplanelagt område. Bygglovsfastigheten låg inom riksintresse för naturvård och kulturmiljövård och i närheten av två naturreservat samt inom ett område som i den kommunala översiktsplanen pekats ut som ekologiskt särskilt känsligt med särskilt höga värden för naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård. Mark- och miljööverdomstolen har därför bedömt att det aktuella beslutet om bygglov är ett sådant beslut som omfattas av artikel 9.3 i den s.k. Århuskonventionen. För att säkerställa tillgång till effektiva rättsmedel för allmänheten i enlighet med konventionen har domstolen kommit fram till att en tolkning av 13 kap. 8 § plan- och bygglagen som stämmer överens med artikel 9.3 i konventionen ska ske. Bygglovsbeslutet har vid en sådan tolkning ansetts angå en förening, som uppfyller kraven i 16 kap. 13 § miljöbalken, i den mening som avses i 13 kap. 8 § plan- och bygglagen.

2018-11-21

En detaljplan gav byggrätt för ett 35 meter högt hus på en innergård i centrala Skellefteå. Byggnaden skulle placeras ca tio meter söder om ett  befintligt flerfamiljshus. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att tillgänglig utredning har varit otillräcklig för att bedöma den tilltänkta byggnadens omgivningspåverkan. Utöver genomförd skuggutredning borde en s.k. dagsljusutredning har genomförts. Eftersom det, i brist på sådan utredning, inte har gått att bedöma om den planerade byggnaden kommer att medföra betydande olägenheter för de närboende p.g.a. minskat dagsljusinsläpp har Mark- och miljööverdomstolen, i likhet med mark- och miljödomstolen, funnit att detaljplanen ska upphävas.

2018-11-19

Den kommunala nämnden meddelade negativt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på en fastighet. Av områdesbestämmelser och en fördjupad översiktsplan för området framgår att utökad bygglovsplikt gäller samt att fastigheten ligger utanför de områden som har ansetts lämpliga för förtätning med hänsyn till kulturmiljöns bevarandevärden. Mark- och miljödomstolen fann att positivt förhandsbesked kunde lämnas eftersom intentionerna och syftet med bevarandebestämmelserna hade försvagats och att det enskilda intresset nu vägde tyngre. Mark- och miljööverdomstolen har, i motsats till underinstansen, funnit att det dokumenterade allmänna intresset att värna de kulturhistoriska och miljömässiga värdena på platsen överväger det enskilda intresset i detta fall samt att det inte heller är oproportionerligt att det allmänna intresset ges företräde framför det enskilda intresset.

2018-11-14

En granne överklagade ett bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus. Grannen ansåg att byggnadens höga placering medfört inskränkningar i hans möjlighet att utnyttja sin egen fastighet med hänsyn bl.a. till insynen. MÖD fann att bygglovet inte stred mot vare sig anpassningskraven eller kraven på hur en obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas enligt PBL. Inte heller uppkom betydande olägenhet för grannen. Överklagandet avslogs och bygglovet stod därmed fast.

2018-11-13

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att kommunen i en detaljplan har prövat markens lämplighet för Sevesoverksamhet på det sätt som krävs och att planens reglering avseende skyddsavstånd till befintlig bebyggelse är tillräcklig.

2018-11-13

Tidsbegränsat bygglov för tillfälligt boende. MÖD har i likhet med mark- och miljödomstolen funnit att behovet av åtgärden är tillfälligt på den aktuella platsen och att åtgärden inte medför betydande olägenheter för den närliggande skolverksamheten. Det har därmed funnits förutsättningar att ge tidsbegränsat bygglov.

 2018-11-09

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på jordbruksmark. Eftersom någon konkret redogörelse för alternativa lokaliseringar av vindkraftverken inte har presenterats har bestämmelsen i 3 kap. 4 § andra st. miljöbalken ansetts utgöra hinder mot att ge bygglov.

2018-11-09

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt mark- och miljödomstolens dom avseende utdömande av vite för att inte i rätt tid ha tagit bort upplag.

2018-11-08

Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus i ett område med enhetlig villabebyggelse. MÖD har bedömt att den sökta åtgärden inte uppfyller anpassningskraven i 2 kap. 6 § PBL. Ansökan om bygglov har därför avslagits.

2018-11-08

En kommun beviljade bygglov för nyuppförande av ett flerbostadshus. Den tilltänkta byggnaden är avsedd att förläggas en meter från fastighetsgränsen. Byggnadens placering har ansetts inte vara förenlig med gällande, äldre stadsplan och det är inte heller fråga om en sådan liten avvikelse som är förenlig med planens syfte enligt PBL. Mark- och miljööverdomstolen har med ändring av mark- och miljödomstolens dom upphävt beslutet att bevilja bygglov

 

2018-11-07

En kommun avslog ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Kommunens huvudsakliga invändning mot den sökta åtgärden var att marken på fastigheten, som inte regleras i detaljplan, utgör brukningsvärd jordbruksmark och därmed omfattas av 3 kap. 4 § miljöbalken. Enligt denna bestämmelse får sådan mark tas i anspråk för bl.a. bebyggelse endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. För att marken på en fastighet ska omfattas av 3 kap. 4 § miljöbalken krävs att fastigheten är taxerad som jordbruksenhet. Den i målet aktuella fastigheten är taxerad som småhusenhet och utgör därför inte jordbruksmark. Mark- och miljööverdomstolen har, liksom länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen. funnit att bestämmelsen i 3 kap. 4 § miljöbalken därför inte utgör hinder mot den ansökta åtgärden. Vad gäller övriga förutsättningar för bevilja bygglov har Mark- och miljööverdomstolen instämt i underinstansernas bedömning. Överklagandet har därför avslagits.

2018-11-07

En kommun avslog ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen har ansett att positivt förhandsbesked ska lämnas. Kommunens huvudsakliga invändning mot den sökta åtgärden var att marken på fastigheten, som inte regleras i detaljplan, utgör brukningsvärd jordbruksmark och därmed omfattas av 3 kap. 4 § miljöbalken. Enligt denna bestämmelse får sådan mark tas i anspråk för bl.a. bebyggelse endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt till¬fredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. För att marken på en fastighet ska omfattas av 3 kap. 4 § miljöbalken krävs att fastigheten är taxerad som jordbruksenhet. Den i målet aktuella fastigheten är taxerad som småhusenhet och utgör därför inte jordbruksmark. Mark- och miljööverdomstolen har mot denna bakgrund funnit att bestämmelsen i 3 kap. 4 § miljöbalken inte utgör hinder mot den ansökta åtgärden. Vad gäller övriga förutsättningar för att ge positivt förhandsbesked har Mark- och miljööverdomstolen instämt i underinstansernas bedömning. Överklagandet har därför avslagits.

2018-11-07

Fråga om bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus. Den ansökta åtgärden strider mot en planbestämmelse om att garageplats ska beredas i markens plan och avvikelsen kan inte godtas. Bygglovet har därför upphävts. De takkupor som byggnaden enligt ansökan skulle föres med ska inte räknas in i taket.

2018-11-06

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus. På bygglovsfastigheten finns två områden med mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Ett av dessa skulle komma att helt tas i anspråk genom den sökta byggnaden. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att avvikelsen från detaljplanen inte kan anses som liten och inte heller förenlig med detaljplanens syfte. Mark- och miljööverdomstolen har därför ändrat mark- och miljödomstolens dom och upphävt nämndens beslut att ge bygglov.

2018-11-06

Stadsbyggnadsnämnden beviljade bygglov för sex balkonger och fönsterdörrar på en byggnad på Ladugårdsgärdet i Stockholm. Den aktuella byggnaden är särskilt är värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Enligt Mark- och miljööverdomstolens uppfattning skulle åtgärderna strida mot förvanskningsförbudet och varsamhetskraven i plan- och bygglagen. Intresset av att få ändra byggnaden har inte ansetts väga tyngre än det allmänna intresset att skydda den mot förvanskning och det är därmed inte oproportionerligt att avslå ansökan om bygglov. Mark- och miljööverdomstolen har därför med ändring av mark- och miljödomstolens dom upphävt Stadsbyggnadsnämnden beslut och avslagit ansökan.         

 2018-11-01

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus. MÖD har bedömt att den planerade byggnaden är planstridig eftersom den till viss del ska placeras på mark som enligt detaljplanen utgörs av allmän platsmark. Byggnaden har dessutom bedömts strida mot anpassningskraven i 2 kap. 6 § PBL. MÖD har i likhet med mark- och miljödomstolen funnit att bygglov inte kan ges för den sökta åtgärden

2018-10-31

De byggnader som tillåts i en detaljplan för två fastigheter i centrala Båstad skulle medföra en sådan omfattande insyn och skuggning av näraliggande fastigheter att det har bedömts medföra en betydande olägenhet. Vidare har förutsättningar för att hantera dagvattnet inte klargjorts i detaljplanen. MÖD har därför upphävt detaljplanen.

2018-10-31

Överklagande av detaljplan i Vänersborg. Mark- och miljööverdomstolen har mot bakgrund av bl.a. ett yttrande från Riksantikvarieämbetet funnit att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms kunna medföra påtaglig skada på ett riksintresse för kulturmiljövården.

2018-10-29

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt en byggnadsnämnds beslut att inte meddela bygglov för en ca 67 meter lång stödmur byggd med gabioner. Muren stred mot detaljplanen eftersom den delvis var placerad på mark som enligt planen  inte får bebyggas. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att avvikelsen, som inte kunde godtas som en liten avvikelse, inte heller kunde godtas med stöd av 9 kap. 31 b § 2 PBL eftersom en så omfattande konstruktion inte var nödvändig för att fastigheten skulle kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.

2018-10-29

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt en byggnadsnämnds beslut att inte meddela bygglov för en ca 85 meter lång stödmur byggd med gabioner. Muren stred mot detaljplanen eftersom den delvis var placerad på mark som enligt planen  inte får bebyggas. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att avvikelsen, som inte kunde godtas som en liten avvikelse, inte heller kunde godtas med stöd av 9 kap. 31 b § 2 PBL eftersom en så omfattande konstruktion inte var nödvändig för att fastigheten skulle kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.

2018-10-22

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt ett bygglov för tillbyggnad avseende takhöjning närmre tomtgräns än 4,5 meter då åtgärden har bedömts innebära men för granne enligt 39 § byggnadsstadgan. 

2018-10-19

Ett överklagande av ett beslut om att anta en detaljplan avvisades av mark- och miljödomstolen, som av förbiseende inte beaktade en komplettering som klaganden hade gett in. MÖD har bedömt att underlåtenheten att beakta kompletteringen  har innefattat ett rättegångsfel, vilket dock har kunnat avhjälpas genom att beakta kompletteringen i MÖD. I sak har MÖD gjort samma bedömning som mark- och miljödomstolen, vars beslut att avvisa överklagandet p.g.a. bristande klagorätt därför har fastställts.

2018-10-18

Frågan om en takkupas påverkan på en kulturhistoriskt värdefull byggnad har i visst fall ansetts ligga inom byggnadsnämndens bedömningsutrymme.

2018-10-18

Under slutskedet av arbetet med att ta fram en detaljplan för bostäder har det inträffat ett stenras i närheten av planområdet. Sedan kommunen presenterat utredning som visar att det inte finns någon risk för att framtida stenras ska påverka planområdet har MÖD beslutat att inte upphäva detaljplanen.

2018-10-18

Bygglov för om- och tillbyggnad av flerbostadshus. MÖD har ansett att loftgångar och ett fristående trapphus som upptar en stor del av byggnadens fasad mot sydöst och sydväst ska räknas in i den sökta åtgärdens byggnadsarea. Den sökta åtgärden innebär därmed att detaljplanens bestämmelse om största tillåtna byggnadsarea överskrids med 14 procent, vilket har bedömts inte vara en liten avvikelse enligt 9 kap. 31 b § PBL.

2018-10-18

MÖD har funnit att det föreligger särskilda skäl att göra undantag från bestämmelsen i 39 § byggnadsstadgan att byggnad inte får placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter.

2018-10-15

Fråga om byggsanktionsavgift. En fastighetsägare avverkade, utan att ha fått startbesked, drygt 200 träd på fastigheten där det enligt detaljplanen krävs marklov för trädfällning. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det saknas förutsättningar att med stöd av 11 kap. 53 § PBL befria fastighetsägaren från byggsanktionsavgift. Domstolen har även ansett att avgiften inte är orimlig i förhållande till överträdelsen och att det därmed saknas förutsättningar att sätta ned den enligt 11 kap. 53 a § PBL. Mark- och miljööverdomstolen har därför avslagit fastighetsägarens överklagande.

2018-10-15

Fråga om byggsanktionsavgift. En fastighetsägare avverkade, utan att ha fått startbesked, drygt 200 träd på fastigheten där det enligt gällande planbestämmelser krävs marklov för trädfällning. Nämnden påförde fastighetsägaren en byggsanktionsavgift som med stöd av 11 kap. 53 a § PBL av nämnden sattes ned till en fjärdedel. Sedan mark- och miljödomstolen bedömt att rättelse skett i tid upphävde domstolen beslutet om byggsanktionsavgift. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att rättelse inte har skett genom att fastighetsägaren fått startbesked för åtgärden efter trädfällningen men innan nämnden beslutade om sanktionsavgift och att en byggsanktionsavgift därför ska tas ut. Mark- och miljööverdomstolen har också konstaterat att bestämmelsen i 11 kap. 53 a § PBL inte ger utrymme för att sätta ned avgiften ytterligare eller för att helt efterge den. Mark- och miljööverdomstolen har därför bifallit nämndens överklagande.

2018-10-15

En byggnadsnämnd avslog en begäran om förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus eftersom fastigheten bedömdes vara olämplig för bostadsändamål. Mark- och miljööverdomstolen, som till skillnad mot mark- och miljödomstolen bedömer att det är fråga om en s.k. lucktomt, har vid en samlad bedömning och med beaktande av den avvägning mellan allmänna och enskilda intressen som ska göras i varje enskilt fall funnit att nämnden inte har haft fog för att meddela negativt förhandsbesked. Underinstansernas avgöranden har undanröjts och målet återförvisats till nämnden för fortsatt handläggning i enlighet med Mark- och miljööverdomstolens bedömning.

2018-10-11

Byggnadsnämnd har haft fog för beslut enligt 11 kap. 32 a § PBL att förbjuda fastighetsägare att på nytt upplåta lokal för boende även om tidigare olovligt boende har upphört.

2018-10-10

Ett beslut om att anta en detaljplan har upphävts eftersom miljökonsekvensbeskrivningens redovisning av alternativ till den valda utformningen och lokaliseringen varit bristfällig. Överklagande från ägare till fastigheter som inte gränsar till planområdet har avvisats.

2018-10-09

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det är förenligt med en detaljplan att bygga ett mindre grilltak inom ett område som enligt detaljplanen utgör allmän plats, park. Domstolen har vid bedömningen utgått från den allmänna platsens funktion inom det aktuella området.

2018-10-08

MÖD har, i likhet med mark- och miljödomstolen, bedömt att bygglov för flerbostadshus strider mot den gällande detaljplanens syfte

2018-10-05

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med underinstanserna ansett att förhandsbesked kan lämnas för uppförande av två enbostadshus.

2018-10-03

I mål om antagande av detaljplan har Mark- och miljööverdomstolen, till skillnad från mark- och miljödomstolen, bedömt att bestämmelserna i planen inte står i strid med plan- och bygglagen, att frågan om strandskyddsdispens är tillräckligt utredd och att det inte finns brister i miljökonsekvensbeskrivningen. Mark- och miljööverdomstolen har därför ändrat mark- och miljödomstolens dom och fastställt beslutet att anta detaljplanen med undantag för vissa planbestämmelser som har upphävts efter medgivande från kommunen. På grund av bristande talerätt har även en av klagandenas talan avvisats.

2018-10-03

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt en detaljplan eftersom kommunen under planprocessen inte hållit ett tillräckligt utförligt beslutsunderlag tillgängligt i den utsträckning som krävs (5 kap. 11 c § och 21 § PBL). Vidare har det inte framkommit att det funnits skäl för upphävande av strandskyddet inom visst område.

2018-10-02

Förhandsbesked för bygglov. Det är översiktligt klarlagt att utfart kan anordnas från platsen för den tänkta byggnationen. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom fastställs nämndens beslut att ge positivt förhandsbesked.

2018-09-19

Fråga om klagorätt över beslut om bygglov när fastigheterna skiljs åt av ett vattenområde. Med hänsyn till förhållandena på platsen och avståndet mellan fastigheterna samt de åtgärder som bygglovet avser har klagorätt inte tillerkänts ägarna av fastigheten på andra sidan vattenområdet.

 

2018-09-12

I likhet med mark- och miljödomstolen har MÖD bedömt att utformningen av två flerbostadshus inte överensstämmer med detaljplanens krav på gestaltning och anpassning till omgivningen samt tillåtet antal lägenheter. Förutsättningar att ge bygglov har därför saknats.

2018-09-03

Parkeringsplatser utmed en husfasad har ansetts olämpligt placerade. MÖD anser därför att nämnden har haft fog för att neka bygglov och förelägga om rättelse.

2018-08-22

Bygglov för nybyggnad av garage- och förrådsbyggnad. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att garage- och förrådsbyggnaden inte kommer att innebära en sådan betydande olägenhet som avses i 2 kap. 9 § PBL för grannen till bygglovsfastigheten. Mark- och miljööverdomstolen har därför, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, fastställt nämndens beslut att ge bygglov.

2018-08-22

I en detaljplan har markanvändningen där en servitutsbrunn är placerad ändrats från parkmark till lokalgata/parkering. Kommunen har anfört att inga rättigheter avseende brunnen har påverkats av detaljplanen och i genomförandebeskrivningen framförs att anläggningen ska vara kvar i sin befintliga form. Kommunen har ändå under handläggningen av målet medgivit ändring av markanvändningen. Enligt Mark- och miljööverdomstolens bedömning finns det risk att brunnen, vid ett genomförande av planen, inte längre kan fungera som vattentäkt och därmed att gällande servitut påverkas. Beslutet att anta detaljplanen strider därmed mot 4 kap. 36 § PBL. Domstolen konstaterar att med den av kommunen medgivna ändringen av den aktuella allmänna platsmarken kan detaljplanen utformas med skälig hänsyn till befintliga förhållanden. Med stöd av 13 kap. 17 § PBL ska detaljplanen och mark- och miljödomstolens dom ändras på sådant sätt att markanvändningen för platsen för brunnen ändras tillbaka till parkmark.

2018-07-25

Förhandsbesked för bygglov. I ett ärende om förhandsbesked för bygglov gav sökanden in ritningar för den tänkta byggnaden. Av dessa framgick att byggnadshöjden skulle komma att överstiga den i detaljplanen angivna högsta nockhöjden. Ingen av underinstanserna har bedömt om detta är en avvikelse och om den i så fall är liten. Mark- och miljööverdomstolen har därför upphävt beslutet och återförvisat ärendet till nämnden för fortsatt handläggning. Mark- och miljööverdomstolen delar dock underinstansernas bedömning att hotellverksamhet i detta fall är en sådan liten avvikelse som är förenlig med detaljplanen syfte.

2018-07-13

Återställande av försutten tid. Ett beslut om att anta en detaljplan har inte kommunicerats med de nya ägarna av fastigheter vars tidigare ägare hade lämnat synpunkter under granskningstiden. Omständigheterna har bedömts vara sådana att de nya ägarna har haft laga förfall för sin underlåtenhet att i rätt tid överklaga beslutet och MÖD har återställt den försuttna tiden.

2018-07-03

En miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram i ett ärende gällande detaljplan för småbåtshamn har godtagits vad avser redovisning av alternativa lokaliseringar och det har därför inte funnits skäl att häva detaljplanen.

2018-06-26

Ansökan om bygglov för ett vindkraftverk har avslagits. Utredningen i målet har inte gett tillräckligt stöd för att lokaliseringen av verket är lämplig med hänsyn till naturvärdena på platsen (förekomst av havsörn, berguv och fladdermus).

2018-06-26

Bygglov för tillbyggnad och fasadändring av enbostadshus. Den sökta tillbyggnaden, bl.a. två rum i källarvåningen, skulle till mer än hälften placeras på punktprickad mark. Dessutom innebar åtgärden att högsta tillåtna byggnadsyta överskreds och en större del av tillbyggnaden hamnade närmare tomtgräns än vad planen tillät. Åtgärden har, tillsammans med en tidigare godtagen avvikelse, inte ansetts utgöra en sådan liten avvikelse från planen som kan godtas.

2018-06-20

Efter att en byggnadsnämnd avslagit en ansökan om förhandsbesked  för tre enbostadshus har länsstyrelsen beslutat att positivt förhandsbesked ska ges och återförvisat ärendet. Nämnden beslutade återigen att ge negativt förhandsbesked och efter att länsstyrelsen återigen hade återförvisat för positivt förhandsbesked överklagande nämnden till mark- och miljödomstolen som fastställde kommunens  negativa förhandsbesked. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att eftersom det inte framkommit skäl som motiverar annan bedömning än den länsstyrelsen gjort i sitt första återförvisningsbeslut har nämnden, som då inte överklagade, haft att följa detta beslut. Mark- och miljööverdomstolen har med ändring av mark- och miljödomstolens dom fastställt länsstyrelsens andra återförvisningsbeslut.

2018-06-20

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt en flexibel detaljplan då det inte i tillräcklig omfattning går att bedöma planens konsekvenser för närboende (4 kap. 32 och 33 §§ plan- och bygglagen). Mark- och miljööverdomstolen har bl.a. anfört att en jämförelse mellan planbeskrivningens illustrationsmaterial och planbestämmelserna visar att det finns en stor oredovisad byggrätt. Med hänsyn till lokaliseringen av klagandenas fastighet i förhållande till planen går det inte att bedöma om bebyggelsen kan lokaliseras på sådant sätt  att betydande olägenhet inte uppstår för klagandena.

2018-06-20

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med underinstanserna funnit att en flexibel detaljplan inte strider mot kravet på tydlighet i 4 kap. 32 § plan- och bygglagen. Mark- och miljööverdomstolen har till skäl för domen bl.a. anfört att det med hänsyn till planbeskrivningen, planområdets storlek, byggrättens omfattning och utredningen i övrigt framgår att planen ger möjlighet att lokalisera den planerade bebyggelsen på sådant sätt att betydande olägenhet enligt 2 kap. 9 § PBL inte uppstår. Domstolen har vidare anfört att en flexibel plan medför att fler omständigheter såsom betydande olägenheter och anpassning till omgivningen (2 kap. 6 och 9 §§ PBL) kommer att bedömas i samband med den kommande bygglovsprövningen.

2018-06-18

Bygglov. Vid beräkning av ett hus byggnadshöjd konstaterades att både gavel och långsida skulle upplevas från intilliggande allmän plats, gatumark. Gatan vid gaveln var dock en huvudgata i samhället emedan gatan vid långsidan var en infart till några fastigheter. Byggnadens långsida bedömdes, i enlighet med huvudregeln, vara beräkningsgrundande. Vidare ansågs byggnaden främst påverka gatumark vid gaveln varför det bedömdes finnas särskilda skäl att endast utgå från den allmänna platsens medelnivån invid tomten på denna gavelsida vid beräkning av byggnadshöjden.

2018-06-15

Bygglov för en pumpstation för spillvatten på parkmark. Åtgärden avviker från detaljplanen men har ansetts vara förenlig med detaljplanens övergripande syfte och tillgodose ett sådant allmänt intresse att bygglov kan ges enligt 9 kap. 31 c § 1 PBL.

 

MÖD 2018:11

2018-06-14

Nämnden har påfört två fastighetsägare byggsanktionsavgift för att ha flyttat en lovpliktig byggnad utan startbesked. MÖD har funnit att nämnden, som valt att inte bemöta fastighetsägarnas invändning om att byggnaden varit placerad mer än 4, 5 meter från tomtgränsen och att åtgärden därför inte varit bygglovspliktig, inte har visat att bygglov krävts för åtgärden och att det därmed inte funnits förutsättningar för att påföra fastighetsägarna byggsanktionsavgift.

2018-06-14

Nämnden har ingripit mot en fastighetsägare genom att dels förelägga honom att ansöka om lov för vidtagen markutfyllnad på fastigheten, dels påföra honom en byggsanktionsavgift och dels förelägga honom att vidta rättelse för åtgärder vidtagna inom allmän plats. MÖD har funnit att nämnden, som valt att inte bemöta de invändningar som fastighetsägaren gjort i mark- och miljödomstolen och i MÖD, inte genom den utredning som finns tillgänglig i målet har visat att den haft grund för sitt ingripande. Nämndens beslut har därför upphävts.

2018-06-14

Vid bedömningen av om en utfyllnad kräver marklov har tidigare utförd markhöjning beaktats. Åtgärden har krävt marklov och ärendet har därför återförvisats till nämnden.

 

2018-06-13

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att två fritidshus på Fårö utgör en sådan komplettering till befintlig bebyggelsMark- och miljööverdomstolen har funnit att två fritidshus på Fårö utgör en sådan komplettering till befintlig bebyggelse som avses i 4 kap- 4 § miljöbalken och har därför bifallit bygglovsansökan. Två ledamöter var skiljaktiga och fann att den föreslagna byggnationen inte var förenlig med nämnda bestämmelse och menade att ansökan om bygglov borde avslås.

2018-06-13

Att förse ett hus som saknat taksprång med ett taksprång på drygt 40 cm har ansetts vara en åtgärd som avsevärt påverkat byggnadens yttre utseende och därmed krävt bygglov. Byggnadsnämndens beslut att ta ut byggsanktionsavgift har fastställts av Mark- och miljööverdomstolen.

2018-06-13

Ansökan om bygglov för två vindkraftverk har avslagits. Utredningen i målet har inte gett tillräckligt stöd för att lokaliseringen ska anses lämplig med hänsyn till förekomsten av skyddsvärda fåglar.

2018-06-11

Mark- och miljödomstolen har ex officio, dvs. utan att någon part påkallat det, prövat om den bebyggelse planen medger uppfyller kravet på direkt solljus för bostäder, och funnit att så inte var fallet. Mark- och miljödomstolen borde inte ha gjort denna prövning då uppfyllelsen av kravet innefattar ett betydande inslag av bedömning. Efter att motparten i Mark- och miljööverdomstolen påkallat prövning av denna fråga har Mark- och miljööverdomstolen funnit att kommunen har agerat inom det handlingsutrymme den aktuella bestämmelsen medger. Även fråga om överensstämmelse med översiktsplan samt påverkan på kulturvärde och riksintresse.

2018-06-07

Bygglov för tillbyggnad av fritidshus. Tillbyggnaden skulle medföra en väsentlig begräsning av havsutsikten för den klagande grannen. Eftersom sökanden inte kan utnyttja byggrätten på sin fastighet på något annat likvärdigt sätt har Mark- och miljööverdomstolen, i likhet med mark- och miljödomstolen, bedömt att den olägenhet som tillbyggnaden kommer att medföra för den klagande grannen inte innebär att bestämmelsen i 2 kap. 9 § PBL utgör hinder mot det sökta bygglovet.

2018-06-05

I mål om byggsanktionsavgift har Mark- och miljööverdomstolen funnit att inredande av toaletter och kontor i en industrihall med sju oinredda lokaler har varit anmälningspliktigt. Därför har byggsanktionsavgift påförts för den sanktionsarea som har berörts av ändringen.

MÖD 2018:8

 

2018-06-04

En komplementbyggnad har inte ansetts uppfylla förutsättningarna för att vara en bygglovsbefriad åtgärd i fråga om storlek, höjd och avstånd till grannfastigheter. Även fråga om beräkning av taknockshöjd och innebörden av ett grannemedgivande.


 

2018-05-30

Ansökan om marklov enligt 9 kap. 14 § PBL. För att bedöma det sökta marklovets förenlighet med PBL krävs ytterligare uppgifter. Dessa inhämtas lämpligen av nämnden varför målet återförvisats dit.

2018-05-30

I mål om avvisat överklagande har frågan om bygglov för vindkraftverk förfallit. Klaganden har inte ansetts ha någon befogad rätt att få saken om rätt att överklaga prövad. Målet har avskrivits från vidare handläggning.

2018-05-30

Negativt förhandsbesked för två enbostadshus har fastställts då kommunens översiktsplan anger att ingen tillkommande bebyggelse, utöver den utbyggnad som är möjlig inom ramen för befintliga detaljplaner, ska ske i det aktuella området.

2018-05-30

Tillsynsåtgärd om placering av lusthus. Efter anmälan om att lusthus inte uppförts i enlighet med vad som angetts i bygglovet beslutade nämnden att avskriva ärendet. Underinstanserna avslog överklagandena. MÖD konstaterade att lusthuset, som enligt bygglovet skulle placeras 0,8 meter från fastighetsgränsen, i själva verket har placerats endast 0,11 meter från gränsen. Denna avvikelse har inte prövats av underinstanserna. MÖD har undanröjt nämndens beslut och återförvisat målet till nämnden för fortsatt handläggning.

2018-05-30

Byggsanktionsavgift på grund av att åtgärd som kräver bygglov har utförts innan startbesked meddelats. Nämnden har tagit ut avgiften av byggherren. Mark- och miljööverdomstolen instämmer i nämndens bedömning att byggherren har begått överträdelsen. Byggherren får även anses ha fått vinning av den. Det var alltså riktigt att ta ut byggsanktionsavgift av byggherren och överklagandet avslås.

2018-05-29

MÖD har med stöd av 8 kap. 15 § PBL förelagt fastighetsägare att klippa viss växtlighet på tomten i syfte att förbättra sikten i en intilliggande vägkorsning.

 2018-05-28

Sedan mark- och miljödomstolen dömt ut ett vite har det framkommit att tillsynsmyndigheten upphävt det föreläggande som legat till grund för mark- och miljödomstolens dom, eftersom föreläggandet har riktats mot fel adress. Mark- och miljööverdomstolen, som konstaterat att ett förelagt vite endast kan dömas ut om föreläggandet fortfarande är gällande, har upphävt mark- och miljödomstolens dom.

2018-05-22

Den omständigheten att ett nyuppfört hus i närheten av klagandens fastighet gjort att fastigheten inte längre har kunnat nås av större fordon, har inte medfört att klaganden under bygglovsärendet varit en känd sakägare som nämnden enligt 9 kap. 25 § PBL varit skyldig att kommunicera. MÖD har därför avslagit klaganden över domvilla.

2018-05-22

Den omständigheten att ett nyuppfört hus i närheten av klagandens fastighet gjort att fastigheten inte längre har kunnat nås av större fordon, har inte medfört att klaganden under bygglovsärendet varit en känd sakägare som nämnden enligt 9 kap. 25 § PBL varit skyldig att kommunicera. MÖD har därför avslagit klaganden över domvilla.

2018-05-22

Den omständigheten att ett nyuppfört hus i närheten av klagandens fastighet gjort att fastigheten inte längre har kunnat nås av större fordon, har inte medfört att klaganden under bygglovsärendet varit en känd sakägare som nämnden enligt 9 kap. 25 § PBL varit skyldig att kommunicera. MÖD har därför avslagit klaganden över domvilla.

2018-05-18

Sammanfattning:
Kommunal nämnds klagorätt i mål om bygglov ----- Länsstyrelsen upphävde nämndens beslut att bevilja bygglov. Nämnden och sökandena överklagade till mark- och miljödomstolen som avslog överklagandena. Både nämnden och sökandena har överklagat mark- och miljödomstolens dom. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att domen inte gått nämnden emot och nämndens överklagande har därför avvisats.

2018-05-16

Mark- och miljödomstolen har, med hänsyn till kommunens översiktsplan och ett tematiskt tillägg till översiktsplanen angående vindbruk, avslagit en ansökan om bygglov för ett vindkraftverk. MÖD konstaterar att kommunen, före mark- och miljödomstolens prövning, har förklarat att det tematiska tillägget till översiktsplanen inte längre är aktuellt och att det därför inte finns något hinder mot att bevilja det sökta bygglovet.

2018-05-16

Bygglov har upphävts pga planstridigt utgångsläge. Bygglov hade sökts för att bygga till en villa som omfattas av en stadsplan som tillkom 1934. Villans byggyta hade tidigare utökats från plantillåtna 72 kvadratmeter till 107 kvadratmeter i enlighet med beslut om bygglov och dispens 1981. En förutsättning för nu aktuellt bygglov är då att avvikelsen tillåtits vid en bygglovsprövning enligt PBL eller äldre bestämmelse. Med äldre bestämmelse avses endast ÄPBL (äldre PBL). Det framgår av punkt 13 i övergångsbestämmelserna till PBL. Punkt 13 hänvisar till 17 kap. 18 a § ÄPBL som tillåter vissa mindre avvikelser på motsvarande sätt som nuvarande 9 kap. 30 § första stycket 1 b PBL. I det nu aktuella fallet hade emellertid avvikelsen medgetts genom prövning av Byggnadsstadgan som föregick ÄPBL. Innan bygglov nu kan ges måste därför den tidigare avvikelsen prövas enligt punkt 13 i övergångsbestämmelserna. Vid en sådan prövning har MÖD ansett att den tidigare medgivna avvikelsen inte kan anses som mindre i ÄPBL:s mening då byggnadsytan utökats med omkring 35 kvadratmeter vilket motsvarar en överskridande byggrätt med drygt 48 procent. Bygglovsansökan ska därför avslås.

 

MÖD 2018:21

2018-05-16

Bygglov för tillbyggnad och yttre ändring av enbostadshus. MÖD har avslagit bygglovsansökan eftersom såväl den befintliga byggnaden som den sökta tillbyggnaden är planstridiga på så sätt att de ligger för nära tomtgränsen och den sammantagna avvikelsen inte kan betraktas som liten och förenlig med planen. Den sökta tillbyggnaden har dessutom ansetts strida mot förvanskningsförbudet och varsamhetskraven i PBL. 

2018-05-11

En ansökan om marklov har getts in avseende viss markuppfyllnad på ett område som planlagts som kvartersmark för luftfartsändamål och som enligt planen inte får bebyggas. Området har ansetts inte utgöra tomt och åtgärden har därför ansetts inte kräva marklov. Stadsplanen har vid sådana förhållanden inte utgjort hinder för åtgärden och något annat hinder för åtgärden har inte heller ansetts föreligga.

2018-05-11

Betydande olägenhet enligt 2 kap. 9 § PBL. MÖD har avslagit överklagande av tidsbegränsat bygglov för skolmoduler. Enligt klaganden har bussar och parkerade bilar vid skolan hindrat framkomligheten till dennes näringsfastighet. MÖD har inte ansett att den försämring av trafik- och parkeringssituationen som ett ökat elevantal skulle medföra kan utgöra en betydande olägenhet.

 

2018-05-09

Bland annat klagan över domvilla och resning. Ett beviljat bygglov överklagades av boende i närområdet cirka ett år efter att överklagandetiden gått ut. Nämnden bedömde att överklagandet kommit in i rätt tid och överlämnade överklagandet till Länsstyrelsen som upphävde bygglovet. Sökanden har bl.a. gjort gällande att överklagandet kommit in för sent och att de personer som klagat inte varit nära grannar. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att länsstyrelsen varit bunden av nämndens rättidsprövning samt att det vid prövning av om klagorätt föreligger eller inte finns ett visst tolkningsutrymme. Dessa omständigheter har därför inte utgjort grund för domvilla eller resning.

2018-05-07

Fråga om bygglov för flerbostadshus i område som på gällande plankarta betecknas BF avseende bostäder, fristående hus. I planbestämmelserna anges att huvudbyggnader ska uppföras fristående. Den planerade byggnaden avser ett hus med tolv lägenheter fördelade på två våningsplan och en souterrängvåning. Det övre våningsplanet har loftgång och samtliga lägenheter egna entrédörrar. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att byggnaden inte uppfyller vad som i planen avses med fristående hus och att den därmed inte är planenlig.  Mark- och miljööverdomstolen har därför inte ändrat mark- och miljödomstolens dom vilket innebär att kommunens beslut om bygglov upphävts.

2018-05-02

MÖD har avslagit ansökan om uppförande av en komplementbyggnad. Enligt områdesbestämmelserna är den största tillåtna byggnadsarean för komplementbyggnad 25 m2. Den sökta komplementbyggnadens byggnadsarea var 25 m2 men på fastigheten fanns redan en nybyggd komplementbyggnad som inte redovisades i ansökningshandlingarna. Då ansökningshandlingarna var uppenbart missvisande ansåg MÖD att det fanns skäl att avvika från huvudregeln att ansökan om bygglov ska prövas utifrån de i ansökan redovisade handlingarna. MÖD ansåg därför att även den befintliga komplementbyggnaden skulle beaktas vid bygglovsprövningen. Då komplementbyggnadernas sammanlagda byggnadsarea översteg vad som var tillåtet var den sökta åtgärden olovlig.

2018-04-27

Mark- och miljödomstolen upphävde kommunens föreläggande om återställande av en stödmur utan att ge berörd granne tillfälle att yttra sig. MÖD har ansett att detta var fel men ändå avslagit grannens ansökan om återställande av försutten tid och klagan över domvilla då kommunen utfärdat nytt föreläggande om samma sak.

2018-04-20

Ansökan om bygglov för flerbostadshus. Då  huvudbyggnadens byggnadsarea överskreds med 10 procent ansåg Mark- och miljööverdomstolen att avvikelsen i detta fall inte kunde vara en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap. 31 b § PBL.

MÖD 2018:4

2018-04-20

Ansökan om bygglov för flerbostadshus. Huvudbyggnadens byggnadsarea överskreds med 10 procent. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att avvikelsen i detta fall inte kunde vara en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap. 31 b § PBL.

 

2018-04-19

Kommunen har haft rätt att avslå en ansökan om bygglov för en återvinningsstation med placering på ett torg då en sådan placering skulle påverka torgmiljön på ett olämpligt sätt.

 

2018-04-19

Bygglov hade getts för utbyggnad av en industrilokal med sammanlagt 530 m2, varav 140 m2 på mark som inte fick bebyggas enligt gällande plan. Byggnaden skulle sträcka sig 3,5 meter in på en 8 meter bred byggfri zon mot ett bostadsområde. Mellan industri- och bostadsfastigheten fanns även en 15 meter bred allmän plats. MÖD fann att byggnationen inte var att bedöma som en liten avvikelse från planen eftersom avvikelsen var betydande i absoluta tal och det framgick av planen att den byggfria zonen hade som funktion att hålla ett – relativt begränsat – avstånd mellan industri och bostäder.

2018-04-17

Detaljplan för bostäder. Detaljplanen avser visserligen att tillgodose ett angeläget allmänt intresse, nämligen att bygga bostäder. Den utredning som finns i målet ger dock inte stöd för att detta intresse inte kan tillgodoses utanför strandskyddat område. Några andra särskilda skäl för att upphäva strandskyddet finns inte heller. Mot den bakgrunden har det inte funnits förutsättningar att upphäva strandskyddet inom planområdet. Mark- och miljööverdomstolen har därför upphävt detaljplanen.

2018-04-13

Fråga om klagorätt beträffande beslut om att anta en detaljplan. En kommun har antagit en detaljplan vars syfte är att omvandla ett tidigare industriområde till kvarter för bostadsändamål. Planområdets enda tillfartsväg utgörs av en villagata. Vissa av fastighetsägarna längs med villagatan har överklagat kommunens beslut. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att den trafikökning som detaljplanen kommer medföra får, med hänsyn till gatans karaktär, anses vara påtaglig. Till skillnad från mark- och miljödomstolen har Mark- och miljööverdomstolen därför funnit att dessa fastighetsägare har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen.

MÖD 2018:7

2018-04-13

Rättelseföreläggande förenat med vite. Eftersom det inte framkommit tillräckligt tydligt inom vilken tid en mur ska tas bort för att fastighetsägaren ska undgå vitespåföljd har föreläggandet upphävts.

2018-04-13

Rättelseföreläggande förenat med vite. Eftersom det inte framkommit tillräckligt tydligt inom vilken tid en mur ska tas bort för att fastighetsägaren ska undgå vitespåföljd har föreläggandet upphävts.

2018-04-09

Sedan kommunen antagit en detaljplan för nytt villaområde på del av fastighet bestående av jordbruksmark, har fråga uppkommit om planens förenlighet med bestämmelsen i 3 kap. 4 § andra stycket miljöbalken. Kommunen gjorde gällande att marken inte var brukningsvärd och att den i vart fall behövde tas i anspråk för att ett väsentligt intresse av attraktiva områden för småhusbebyggelse skulle kunna tillgodoses. Mark- och miljööverdomstolen har konstaterat att marken utgör brukningsvärd jordbruksmark. Eftersom det av utredningen inte framgår att behovet av attraktiva tomter för småhusbebyggelse inte kan tillgodoses på annan mark och kommunen därmed inte har visat att det saknas annan mark att ta i anspråk för den planerade bebyggelsen, har Mark- och miljööverdomstolen funnit att antagandebeslutet strider mot den angivna bestämmelsen. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom har Mark- och miljööverdomstolen därför upphävt antagandebeslutet.

2018-04-06

Bygglov för tillbyggnad (balkong) har avslagits eftersom tillbyggnaden i sin helhet ska uppföras på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Avvikelsen kan inte anses som liten eller förenlig med detaljplanens syfte.

2018-04-05

Byte av fasadbeklädnad från tegel till s.k. steniskivor på en av fasaderna på en kyrkobyggnad har ansetts utgöra en ovarsam ändring av byggnadens karaktärsdrag. Det har bedömts att mer varsamma metoder för att åtgärda problem med frostskador finns och det har inte framkommit att sådana metoder skulle vara orimligt kostsamma.

2018-04-05

Klagan över domvilla. Mark- och miljödomstolen har upphävt en kommuns beslut att anta en detaljplan utan att bereda ägaren av en fastighet samt en exploatör som skulle beröras av detaljplanen tillfälle att yttra sig i målet. Fastighetsägaren och exploatören har klagat över domvilla och anfört att underlåtenheten att höra dem innefattar ett rättegångsfel som bör föranleda att mark- och miljödomstolens dom undanröjs. MÖD har avslagit klagomålet eftersom det kommunala planmonopolet innebär att det i den aktuella situationen inte har funnits någon skyldighet för mark- och miljödomstolen att bereda någon annan än kommunen tillfälle att yttra sig över överklagandet.

2018-04-04

Bygglov för flerbostadshus - Mark- och miljööverdomstolen har till skillnad mot underinstanserna bedömt att den sida av byggnaden som är vänd mot Skurusundet får anses ha större allmän påverkan än den motsatta sidan, entrésidan, som vetter mot en infartsväg till byggnaden, och ska därför vara beräkningsgrundande. Då det finns en takkupa på västra sidan som är så stor att den ska beaktas vid beräkningen av byggnadshöjden har byggnaden fler våningar än vad som medges i detaljplanen. Ansökan om bygglov har därför avslagits.

2018-04-03

Bygglov för inglasning av fyra balkonger i två flerbostadshus. Detaljplanen föreskrev totalt 2800 m2 som högsta tillåtna bruttoarea för de aktuella husen. Inglasningen skulle medföra att bruttoarean, tillsammans med tidigare lovgivna avvikelser överskreds med 180 m2 . Med hänsyn till den påverkan som ytterligare inglasning skulle få för byggnadens karaktär och åtgärdens prejudicerande effekt ansåg MÖD att inglasningen inte kunde bedömas som en liten avvikelse enligt 9 kap. 31 b § första stycket 1 PBL.

2018-04-03

I mål om bygglov för garage har förutsättningarna för undantag enligt 39 § byggnadsstadgan inte varit uppfyllda för att få placera byggnaden närmare tomtgräns mot granne än 4,5 meter. Bygglovet har därför upphävts av Mark- och miljööverdomstolen.

2018-03-26

Granne har givits klagorätt på startbesked vid uppförande av bygglovsbefriad komplementbyggnad.

 

MÖD 2018:22

 

2018-03-26

I ett mål om bygglov för ett flerbostadshus ansåg nämnden att 9 kap. 25 § PBL var uppfylld då sakägarna hade fått yttra sig i samband med en tidigare bygglovsansökan. MÖD fann att den ansökan som nu var föremål för prövning, och som innebar vissa justeringar i förhållande till den tidigare, var att betrakta som en ny ansökan. Därmed borde nämnden ha gett sakägarna tillfälle att yttra sig på nytt. Den omständigheten att revideringen inte innebar någon ny avvikelse i förhållande till vad som tidigare prövats saknade enligt MÖD betydelse. MÖD fann också att uppförandet av två balkonger och därunder belägna uteplatser innebar att punktprickad mark bebyggdes. Målet återförvisades till nämnden för fortsatt handläggning.

2018-03-23

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. Eftersom en tillbyggnad enligt ansökan skulle medföra att den totala byggnadsarean blir större än vad som tillåts i detaljplanen och då denna avvikelse från detaljplanens krav borde ha föranlett ett s.k. grannehörande har MÖD undanröjt beslutet om bygglov och återförvisat ärendet till byggnadsnämnden för fortsatt handläggning.

2018-03-22

Avgifter för beslut om lov. Ett antal ansökningar om bygglov avvisades av nämnden eftersom  sökanden inte hade följt nämndens förelägganden om komplettering. Nämnden beslutade därefter att ta ut avgifter för sin hantering av ansökningarna enligt 12 kap. 8 § 2 PBL och utfärdade fyra fakturor. Nämnden tog också ut en påminnelseavgift om 60 kr för varje faktura. Mark- och miljödomstolen befriade sökanden från betalningsskyldighet för fakturorna med motiveringen att avvisningsbeslut inte omfattas av den angivna bestämmelsen. MÖD har funnit att 12 kap. 8 § 2 PBL omfattar alla åtgärder som normalt ingår i ärenden om lov och därmed även avvisningsbeslut. Däremot har påminnelseavgiften ansetts sakna stöd i lag. MÖD har därför fastställt nämndens beslut om avgifter utom såvitt avser påminnelseavgifterna.   

2018-03-22

Fråga  om bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Det sökta bygglovet avser en byggnad som är formad som ett H med två dominerande byggnadsdelar av traditionell karaktär som i mitten är sammanbundna av en tvärgående byggnadsdel. Med hänsyn till byggnadens utformning har MÖD funnit skäl att beräkna höjden av varje byggnadsdel för sig. Mot den bakgrunden och då det på de beräkningsgrundande fasaderna finns en takkupa respektive en frontespis som har en sådan storlek och utformning att de ska ingå i beräkningen av byggnadshöjden har MÖD bedömt att byggnadsdelarnas höjd överstiger den enligt detaljplanen tillåtna byggnadshöjden. Eftersom avvikelserna inte ansetts vara sådana att de kan godtas enligt 9 kap. 31 b § PBL har beslutet om bygglov upphävts.

2018-03-21

MÖD har funnit att ett uppförande av ett flerfamiljshus i ett bostadsområde med huvudsakligen enbostadshus skulle innebära betydande olägenheter som en följd av den insyn som skulle uppkomma för boende på en angränsande fastighet. MÖD har därför upphävt beslutet om bygglov och avslagit ansökan.

2018-03-20

Bygglov för uppförande av enbostadshus. MÖD har bedömt att huvudbyggnaden som ska uppföras i själva verket inrymmer två bostäder och att den sökta åtgärden därmed strider mot detaljplanen som anger att huvudbyggnad endast får inrymma en bostad. Länsstyrelsens beslut att upphäva bygglovet har därför fastställts. 

2018-03-20

Bygglov för uppförande av enbostadshus. MÖD har bedömt att huvudbyggnaden som ska uppföras i själva verket inrymmer två bostäder och att den sökta åtgärden därmed strider mot detaljplanen som anger att huvudbyggnad endast får inrymma en lägenhet. Länsstyrelsens beslut att upphäva bygglovet har därför fastställts.

MÖD 2018:13

2018-03-19

Fråga om en nämnds behörighet att ansöka om resning. MMD hade i det berörda avgörandet ändrat en nämnds beslut om att avsluta ett tillsynsärende enligt PBL utan åtgärd och återförvisat målet till nämnden för fortsatt behandling. MÖD har bedömt att MMD:s beslut inte har begränsat nämndens möjligheter att bevaka de intressen som nämnden har att bevaka enligt plan- och bygglagstiftningen. Eftersom beslutet inte heller av någon annan anledning har ansetts ha gått nämnden emot har nämnden bedömts sakna behörighet att ansöka om resning av beslutet. Ansökan har därför avvisats.

2018-03-19

Fråga om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus m.m. är förenligt med detaljplan. MÖD har bedömt att den ansökta åtgärden avviker från planens bestämmelse om byggnadshöjd. Avvikelsen har inte bedömts godtagbar enligt 9 kap. 31 b § eller 9 kap 31 c § PBL. Det har därför inte funnits förutsättningar att bevilja bygglov.

 

2018-03-19

Byggnadsnämnden beviljade bygglov och marklov för nybyggnad av ett enbostadshus enligt detaljplan. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att byggnadens förhållande vis höga placering i förening med den valda byggnadstypen innebär att de åtgärder som ansökan avser inte beaktar tomtens naturförutsättningar i tillräcklig omfattning utan kommer att medföra onödiga ingrepp i terrängen. De sökta åtgärdena uppfyller därför inte kraven i 8 kap. 9 § PBL på hur en tomt ska bebyggas och ordnas och avviker också från omgivande bebyggelse så att de strider mot anpassningskravet i 2 kap. 6 § samma lag. Eftersom utredningen visar att en annan utformning inte är omöjlig begränsas dock inte byggrätten som sådan. Mark- och miljööverdomstolen har med ändring av mark- och miljödomstolens dom avslagit ansökan om bygg- och marklov.

2018-03-08

Mark- och miljööverdomstolen har avslagit en ansökan om bygglov avseende nytt bostadshus då lokaliseringen inte bedömts lämplig med hänsyn till djurhållningsverksamhet på grannfastigheten.

2018-03-07

Fråga om placeringen av en byggnad avvek från stadsplanens bestämmelser om avstånd till tomtgräns.

2018-03-06

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att bygglov kan ges för uppförande av en glasveranda. Domstolen har ansett att åtgärden är förenlig med de krav på anpassning och varsamhet som uppställs i 2 kap. 6 § PBL. Den byggnad på vilken glasverandan ska uppföras strider mot planens bestämmelse om minsta avstånd till fastighetsgräns. Domstolen har ansett att denna avvikelse kan förklaras som en liten avvikelse förenlig med planens syfte.

2018-02-28

Mark- och miljööverdomstolen har i visst fall funnit att bestämmelsen i 3 kap. 4 § miljöbalken om brukningsvärd jordbruksmark inte utgjort hinder mot att positivt förhandsbesked ges för komplettering av befintlig bebyggelse med två enbostadshus.

2018-02-22

Mark- och miljödomstolen har avgjort ett mål utan att låta part yttra sig över omständighet som legat till grund för avgörandet och som inte åberopats av part eller annars förekommit i tidigare instanser. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt förfarandet som ett rättegångsfel och att felet kan antas ha inverkat på målets utgång och inte utan väsentlig olägenhet kan avhjälpas i Mark- och miljööverdomstolen. Mark- och miljödomstolens dom har därför undanröjts och målet återförvisats till domstolen för fortsatt handläggning.

2018-02-16

Bygglov för altan, plank och stödmur. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att altanen inte är bygglovspliktig, men att frivilligt lov har sökts. Både uppförandet av planket och stödmuren innebär avvikelser från detaljplanen som inte kan godtas som en liten avvikelse. Eftersom planket ska uppföras ovanpå altanen utgör de tillsammans en enhet. Uppförandet av altanen strider inte mot detaljplanen och medför inga betydande olägenheter, men då lov inte kan ges för planket kan inte bygglov ges för altanen heller.

 

2018-02-16

Byggnadsnämndens beslut att neka rivningslov enligt 9 kap. 34 § PBL för ett vattentorn på en industrifastighet därför att byggnaden har kulturhistoriska värden har fastställts av Mark- och miljööverdomstolen. Det finns ett allmänt intresse av att bevara byggnaden och bolaget har inte visat att det egna intresset att få riva byggnaden överväger det allmänna intresset.

 

2018-02-12

Antagande av detaljplan. MÖD har bedömt att beslutet att anta detaljplanen skulle ha fattats av kommunfullmäktige och inte av nämnden, när detaljplanen stred mot kommunens översiktsplan beträffande angiven bebyggelsetäthet. Detaljplanen har därför upphävts.

2018-02-07

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det inte framkommit tillräckliga skäl för ett tillsynsingripande och därför fastställt nämndens beslut att lämna en anmälan om olovliga byggnadsåtgärder utan åtgärd.

2018-01-30

En planbestämmelse om att byggnad endast får uppföras fristående har ansetts utgöra hinder mot att byggnad uppförs över tomtgräns.

2018-01-29

Ansökan om förhandsbesked för bygglov. Mark- och miljööverdomstolen har fastställt byggnadsnämndens beslut att inte tillåta nybyggnad av två enbostadshus. Marken är enligt översiktsplanen brukningsvärd jordbruksmark och nämnden har därför haft tillräckliga skäl att avslå ansökan.

2018-01-29

Mark- och miljödomstolen har upphävt en av kommunen antagen detaljplan som upprättats för att planlägga ett område med skogs- och ängsmark för industriell verksamhet, i första hand en byggnad för lager och logistik med tillhörande körytor för lastbilar. Enligt Mark- och miljööverdomstolen visar dock utredningen att marken är möjlig att använda för det avsedda ändamålet utan att ge upphov till bullerstörningar som skulle innebära en betydande olägenhet för någon av motparterna. Det framgår vidare att planen kan genomföras utan skada för fridlysta djur och växter och att det inte heller i övrigt finns skäl att upphäva planen. Mark- och miljööverdomstolen har med ändring av mark- och miljödomstolens dom fastställt kommunens beslut att anta detaljplanen.

2018-01-26

Myndighetsnämnden förelade fastighetsägare att återställa vissa åtgärder på en ekonomibyggnad som enligt nämnden vidtagits i syfte att ändra byggnadens användning till fritidshus. Fastighetsägaren har överklagat beslutet och gjort gällande att byggnaden sedan lång tid tillbaka använts för fritidsändamål. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det inte finns tillräckligt stöd för att byggnaden även tidigare använts för fritidsändamål och att det därför krävts bygglov för den ändrade användningen. Det har därmed, med något undantag, funnits fog för att förelägga fastighetsägaren att återställa åtgärder som utförts på byggnaden och som möjliggjort dess användning som fritidshus.  

2018-01-24

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt ett rivningsföreläggande då utredningen avseende byggnadens skick inte har bedömts ge tillräckligt stöd för en så ingripande åtgärd.

2018-01-23

Överklagande av part som felaktigt avvisats av mark- och miljödomstolen har prövats i sak av Mark- och miljööverdomstolen eftersom frågorna i målet prövats på talan av andra parter i målet.

2018-01-22

Bygglov för plank. Mark- och miljööverdomstolen har fastställt byggnadsnämndens beslut att ge lov för ett plank i tomtgräns. Trots plankets höjd, som delvis beror på dess placering i ett dike, får det anses förenligt med anpassningskravet i plan- och bygglagen.

2018-01-17

Bygglov för teletorn på mark som i en detaljplan från 2011 är utlagd som naturpark. MÖD har, främst med hänsyn till områdets uttalade värde som natur- och rekreationsområde, funnit att den sökta åtgärden inte kan godtas som en liten avvikelse enligt 9 kap. 31 b § PBL. 

 

MÖD 2018:17

2018-01-11

Mark- och miljööverdomstolen har i mål om bygglov m.m. funnit att detaljplan som tagits fram under den tid ÄPBL gällde ska tolkas enligt de bestämmelser och den praxis som gällde enligt den lagen trots att det formella antagandebeslutet tagits efter att PBL trätt i kraft. Planbestämmelse avseende punktprickad mark har inte ansetts utgöra hinder mot anordnandet av parkeringsplatser.

2018-01-11

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att ett markområde är att anse som en s.k. lucktomt, dvs. en mindre fastighet eller ett mindre markområde, som saknar huvudbyggnad, och som ligger mellan andra bebyggda mindre fastigheter eller markområden. Det har med hänsyn till detta varit möjligt att ge ett positivt förhandsbesked för byggnation utan att åtgärden prövas och regleras i ett sammanhang genom en detaljplaneläggning. Mark- och miljööverdomstolen har med undanröjande av mark- och miljödomstolens dom fastställt länsstyrelsens beslut att lämna tillbaka ärendet till byggnadsnämnden för fortsatt handläggning.

2018-01-09

Tillämpning av bestämmelsen om s.k. planenligt ursprungsläge i 9 kap. 30 § första stycket 1 PBL. MÖD har upphävt ett beslut om bygglov för nybyggnad av fritidshus eftersom den fastighet på vilken huset planeras att uppföras är mindre än vad som föreskrivs i den gällande byggnadsplanen.

 

 

MÖD 2018:1


Fastighetsmål

2018-12-19

Fråga bl.a. om tillämplig timkostnadsnivå för handläggare i lantmäteriförrättning. I förrättningen hade endast en mycket liten del av de redovisade timmarna utförts av personal som debiterat enligt den lägsta timkostnadsnivån. Mark- och miljööverdomstolen har konstaterat att en förrättning kan vara så omfattande och ha sådan beskaffenhet att det i olika delmoment behövs flera handläggare med högre kompetens som biträder förrättningslantmätaren och att det kan förekomma att det i ett enskilt fall är rationellt att en handläggare med högre kompetens även utför vissa moment som i och för sig hade kunnat utföras av annan personal. Mark- och miljööverdomstolen har emellertid ansett att det inte klart framgått i målet varför det funnits ett så stort behov av kvalificerade handläggare och att det därför beträffande några delmoment saknades förutsättningar för vissa handläggare att debitera enligt en högre timkostnadsnivå. Mark- och miljööverdomstolen har avslagit Lantmäteriets överklagande.

2018-12-19

Fråga bl.a. om tillämplig timkostnadsnivå för handläggare i lantmäteriförrättning. I förrättningen hade endast en mycket liten del av de redovisade timmarna utförts av personal som debiterat enligt den lägsta timkostnadsnivån. Mark- och miljööverdomstolen har konstaterat att en förrättning kan vara så omfattande och ha sådan beskaffenhet att det i olika delmoment behövs flera handläggare med högre kompetens som biträder förrättningslantmätaren och att det kan förekomma att det i ett enskilt fall är rationellt att en handläggare med högre kompetens även utför vissa moment som i och för sig hade kunnat utföras av annan personal. Mark- och miljööverdomstolen har emellertid ansett att det inte klart framgått i målet varför det funnits ett så stort behov av kvalificerade handläggare och att det därför beträffande några delmoment saknades förutsättningar för vissa handläggare att debitera enligt en högre timkostnadsnivå. Mark- och miljööverdomstolen har avslagit Lantmäteriets överklagande.

2018-12-10

I ett mål om sammanläggning och klyvning är parterna A och B, som tidigare varit gifta med varandra, oense om vem av dem som ska tilldelas den klyvningslott i vilken bl.a. ingår deras tidigare gemensamma bostadsfastighet. MÖD har bedömt att A som har bott kvar i den tidigare gemensamma bostaden efter äktenskapsskillnaden har störst anknytning till den aktuella klyvningslotten och att A därför också skulle orsakas större olägenhet än B om hon i stället fick den andra lotten. A tilldelas därför den aktuella klyvningslotten.

 

2018-11-23

Ansökan om ledningsrätt för en befintlig förstärkarstation för optofiber inom område med detaljplan. Den byggnad som innehåller förstärkarstationen är till ca 70 procent placerad på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att denna avvikelse från detaljplanen inte kan betraktas som mindre enligt 8 § ledningsrättslagen. Det har därmed inte funnits förutsättningar att bifalla ansökan.

2018-11-21

Omprövning av tomträttsavgäld för handelsfastigheter i Stockholm. Fråga om vilket markvärde som ska åsättas regleringsobjekten. Om jämförelseobjekten och regleringsobjekten är tillräckligt lika bör det vara tillräckligt med ett fåtal jämförelseobjekt för att resultatet av ortsprismetoden ska vara tillförlitligt. Vid sådant förhållande har MÖD, till skillnad från mark- och miljödomstolen, funnit att alternativa metoder, som en SOU-kalkyl, inte ska tillämpas. Även fråga om  hänsyn som ska tas till en byggrätt under mark vid bestämmande av avgäldens storlek.

2018-11-14

En samfälld väg delade en bostadsfastighet i två delar. Vägen nyttjades för tyngre transporter till och från en grannfastighet. Då grannfastigheten, som också var en bostadsfastighet, hade en annan utfartsväg har MÖD, i likhet med mark- och  miljödomstolen, bedömt att det finns förutsättningar att genom fastighetsreglering överföra den samfällda vägens areal till bostadsfastigheten.

2018-11-14

MÖD har delat mark- och miljödomstolens bedömning att LM i detta fall saknade förutsättningar att meddela ett beslut om förlängning av tiden för utförande av en anläggning efter det att tiden för utförande av anläggningen hade gått ut. Avgörandet i mark- och miljödomstolen har meddelats utan att övriga sakägare fått tillfälle att yttra sig över överklagandet och utan att frågan om LM:s förutsättningar att meddela det aktuella beslutet väckts hos parterna. De brister som förekommit i dessa avseenden har läkts genom överklagandet och att övriga sakägare fått möjlighet att yttra sig i MÖD.

2018-11-13

Rätt att använda väg enligt 49 § anläggningslagen. Även om behovet av utfartsväg kan lösas inom den egna fastigheten kan en fastighets behov av ytterligare utfartsväg vara av väsentlig betydelse. I målet har det inte framkommit att merkostnaden för att upprusta och använda en längre utfartsväg, inom den egna fastigheten och över samfälld väg, är så stor att det är av väsentlig betydelse att använda en kortare väg över grannfastigheten.

2018-10-10

Fråga om skäligheten i debiterad förrättningskostnad. I förhållande till det arbete som Lantmäteriet redovisat har debiterad förrättningskostnad framstått som oskäligt hög. Det av mark- och miljödomstolen nedsatta beloppet har därför fastställts. Även fråga om rättegångskostnader i Mark- och miljööverdomstolen.

2018-10-09

Mål om fastighetsreglering (bildande av officialservitut för befintliga ledningar för vatten m.m.). Lantmäteriets beslut i fråga om servitut och ersättning till ägarna av den tjänande fastigheten har undanröjts och målet i den delen har återförvisats till Lantmäteriet för fortsatt behandling.

2018-10-09

Fråga om skäliga förrättningskostnader. Mark- och miljödomstolen satte ned den debiterade förrättningskostnaden med visst belopp. Mark- och miljööverdomstolen har anslutit sig till mark- och miljödomstolens bedömning att den tid som Lantmäteriet debiterat för beredning framstår som högre än vad som kan anses skäligt med hänsyn till ärendets omfattning och svårighetsgrad. Lantmäteriets överklagande har därför avslagits.

2018-07-06

Ändring av servitut. Till förmån för ett antal fastigheter gäller officialservitut med rätt till tilläggsplats för båt på den belastade fastigheten. Efter ansökan av ägarna till tre av förmånsfastigheterna ändrade LM deras servitut till att gälla varsin specifik båtplats vid en kajanläggning på den belastade fastigheten och mark- och miljödomstolen ändrade inte det beslutet. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det som sökandena anfört inte innebär att det efter servitutens tillkomst inträtt sådana ändrade förhållanden som krävs för att servituten ska få ändras. Eftersom det därmed saknas förutsättningar att ändra de olokaliserade servituten till att gälla specifika båtplatser har Mark- och miljööverdomstolen upphävt LM:s beslut och ställt in förrättningen

2018-06-28

Mark- och miljööverdomstolen lämnar, liksom mark- och miljödomstolen, klander mot föreningsstämma utan bifall.

2018-06-20

Ersättning vid bildande av gemensamhetsanläggning för befintlig väg. Gemensamhetsanläggning har inrättats för en befintlig samfälld väg som sedan tidigare tagits i anspråk med stöd av överenskommelse från 1895. Enligt överenskommelsen skulle vissa delägare för all framtid vara befriade från underhållsansvar för vägen som ersättning för den mark som tagits i anspråk för vägen. MÖD har funnit att någon ersättning för marken inte kan utgå men att de aktuella delägarna har rätt till ersättning för den förlorade rättigheten att använda vägen utan kostnad.

2018-06-08

Mål om ersättning för upplåtelse av ledningsrätt. Frågorna i målet är vilken beräkningsmodell som ska tillämpas vid beräkning av ersättning för det upplåtna området och om ersättning ska utges för marknadsvärdepåverkan utanför upplåtet område.

2018-06-04

Fråga om inrättande av gemensamhetsanläggning för parkeringsgarage som omfattar tre fastigheter. Då Mark- och miljööverdomstolen - i motsats till mark- och miljödomstolen - konstaterat att det inte funnits något hinder mot att pröva målet i sak har mark- och miljödomstolens beslut att återförvisa målet till Lantmäterimyndigheten undanröjts och målet visats åter till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.

2018-06-04

Fråga om skäligheten i debiterad förrättningskostnad. I förhållande till det arbete som Lantmäteriet redovisat har debiterad förrättningskostnad framstått som oskäligt hög. Det av mark- och miljödomstolen nedsatta beloppet har därför fastställts.

2018-05-18

Klander av föreningsstämmobeslut. Sedan en årsstämma ajournerats fortsatte stämman mer än fyra veckor efter att årsstämman påbörjades. I föreningens stadgar fanns angivet att kallelse ska skickas ut senast 14 dagar innan stämman. Kallelsen till den fortsatta stämman skickades ut 10 dagar innan den stämman ägde rum. MÖD fann att kallelsen borde ha hanterats som en ny kallelse enligt föreningens stadgar och att de formella bristerna i kallelseförfarandet till den fortsatta stämman varit sådana att de utgjorde grund för att upphäva de klandrade besluten.

2018-05-09

LKAB har ansökt om markanvisning för bearbetningskoncessioner av vissa områden inom Kiruna kommun. Bergmästaren har beviljat ansökan. Efter att en samfällighetsförening överklagat beslutet har fråga uppstått om LKAB är skyldigt att bygga ny väg i stället för den gamla vägen som skulle bli belägen inom skyddszonen. Då LKAB under ärendets gång gjort vissa justeringar i projekteringen vilket medfört att den gamla vägen fortfarande är tillgänglig och brukbar har föreningen genom markanvisningsbeslutet inte fråntagits möjligheten att nyttja vägen i oförändrad utsträckning. Föreningens överklagande har därför avslagits.

 

 

 

2018-04-13

MÖD har i ett mål om fastighetsreglering, ändring av servitut, funnit att en överenskommelse enligt 7 kap. 8 § FBL inte träffats mellan parterna och att det därför varit fel av Lantmäteriet att lägga en överenskommelse till grund för sitt beslut. Målet har återförvisats till Lantmäteriet för fortsatt handläggning.

MÖD 2018:12

2018-03-28

Vid val av styrelse i samfällighetsförening har andelstalsmetoden inte ansetts vara tillämplig vid omröstning. Eftersom besluten om val av styrelse tagits med acklamation har det emellertid inte funnits skäl att upphäva besluten.

2018-03-20

Fråga om avgränsningen av den skyddszon som ska ingå i ett 3D-utrymme vid fastighetsbildning för genomförande av del av Förbifart Stockholm. Då aktuell förrättning utgör ett genomförande av detaljplan för att bilda en fastighet för allmän plats inom planen och kommunen har rätt att lösa in området eller utrymmet för allmän plats samt att fastighetsbildning inte får ske i strid mot planen har lantmäteriet inte något utrymme för att överpröva om den allmänna platsen fått en lämplig utformning. I ett avseende, där detaljplanen inte varit helt tydlig, har vägplanen som tagits fram parallellt med detaljplanen använts för att tolka detaljplanen.

 

2018-02-28

Ersättning för upplåtelse av ledningsrätt. Frågorna i målet är vilken beräkningsmodell som ska tillämpas vid beräkning av ersättning för det upplåtna området och om ersättning ska utges för marknadsvärdepåverkan utanför upplåtet område samt om ersättning ska utges för andrahandsupplåtelser. Även fråga om fördelning av rättegångskostnader då båda parter överklagat.

2018-02-27

Mark- och miljödomstolen har undanröjt lantmäterimyndighetens beslut om ersättning för ledningsrätt m.m. och återförvisat målet till lantmäterimyndigheten samt därutöver avvisat vissa yrkanden från en fastighetsägare. MÖD har upphävt beslutet att avvisa vissa yrkanden eftersom det är oklart vilka yrkanden som avses och då beslutet i den delen inte fyller någon praktisk funktion när lantmäterimyndighetens beslut undanröjts och målet återförvisats dit för förnyad prövning.

2018-02-13

Ett beslut av Lantmäterimyndigheten om att ett anläggningsbeslut enligt 33 § anläggningslagen ska upphöra att gälla eller inte får överklagas till allmän förvaltningsdomstol enligt 12 § lagen om fastighetsregister och inte till mark-och miljödomstol.

 

MÖD 2018:2

2018-02-09

I samband med att en förrättning avslutades upprättade Lantmäteriet en faktura som angavs vara slutfaktura. Lantmäteriet har utan hinder av detta ansetts vara berättigad till ytterligare ersättning för arbete som varit nödvändigt vid förrättningen.

2018-01-26

Ägaren till en fastighet omfattande bl.a. 62 ha skogsmark belägen på en ö i Mälaren ansökte om servitut för rätt till väg och nyttjande av kaj på en grannfastighet för lastning och lossning av timmer och tyngre maskiner. De åtgärder som skulle krävas för att på den egna fastigheten eller platsen för ett tidigare bildat servitut anlägga en angöringsplats som fyller dessa funktioner har bedömts var så omfattande att de inte framstår som rimliga. Kravet på väsentlig betydelse har därför ansetts vara uppfyllt liksom kravet på båtnad. Mark- och miljööverdomstolen har med ändring av mark- och miljödomstolens dom återförvisat ärendet till Lantmäteriet för fortsatt handläggning.

2018-01-17

Frågan om bestämmande av andelstal enligt 15 § anläggningslagen (1973:1149). På en fastighet finns ett bostadshus med tillhörande ekonomidel i vilken det har inretts en bostad. MÖD bedömer att bostadshuset inte kan anses bestå av två självständiga boenden utan bostaden i ekonomidelen får ses som ett komplement till bostadshuset på fastigheten. MÖD har bestämt andelstalet utifrån denna bedömning.

2018-01-17

En samfällighetsförening har fattat beslut om att en gemensamhetsanläggning i form av en grusväg skulle asfalteras samt om debiteringslängd för den planerade åtgärden. Eftersom asfaltering skulle innebära en standardförbättring och medföra en avsevärd höjning av den årliga utdebiteringen har MÖD bedömt att den planerade åtgärden inte kan hänföras till anläggningens förvaltning i egentlig mening och att den därför inte är förenlig med samfällighetsföreningens ändamål. Besluten om asfaltering och debiteringslängd har därmed stått i strid med 18 § i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

2018-01-17

MÖD har ansett att MMD brustit i sin materiella processledning när den i ett mål om klander av föreningsstämmobeslut inte klarlagt innehållet i kärandenas yrkande om ersättning för rättegångskostnader. Yrkandet har preciserats i överklagandet och MÖD har förpliktat motparten att ersätta rättegångskostnaderna vid MMD.  


Övriga mål

2018-06-28

Har en innehavare av en kolonilott åsidosatt sina förpliktelser i sådan mån att arrendeavtalet med tillämpning av 10 kap. 5 § första stycket 2 p jordabalken inte skäligen bör förlängas? Endast en försenad delbetalning av arrende- och medlemsavgift är visad i målet och mot bakgrund av att arrendelagstiftningen är en skyddslagstiftning har hovrätten ansett att denna enda försening inte ska leda till att arrendeavtalet ska upphöra.

2018-05-18

Hovrätten har i likhet med arrendenämnden funnit att det finns skäl för uppsägning av bostadsarrendeavtal.


Prövningstillstånd

2018-03-20

Ett bolag har överklagat en dom där mark- och miljödomstolen har avslagit en tillståndsansökan i dess helhet och vidare godkänt  miljökonsekvensbeskrivningen. Förutom bolaget har två sakägare anslutningsvis överklagat (50 kap. 2 § RB) och yrkat att ansökan avvisas p.g.a. felaktig MKB. MÖD har avvisat sakägarnas anslutningsöverklagande med motiveringen att  MKB:n kommer, med anledning av bolagets överklagande, att prövas i målet och samma resultat kan därför uppnås oavsett om sakägarna anslutningsöverklagar eller är motparter. Något egentligt intresse av att anslutningsöverklaga finns därmed inte.