JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

2018

Miljömål

2018-01-23

I Va-mål om ersättning för vattenavgifter har en fastighetsägare påstått att det vattentryck kommunen levererat genom normaltrycksledningen har varit undermåligt. Han har därför gjort gällande en motfordran avseende den kostnad han haft för el till nödvändig tryckstegringspump fram till dess att fastigheten kopplades in på högtrycksledning. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att vattentrycket i förbindelsepunkten har varit för lågt för att anläggningen ska anses ha varit ändamålsenlig och att va-bolaget inte har kunnat visa att det fullgjort sina skyldigheter enligt vattentjänstlagen. Fastighetsägaren har därför fått kvitta den skäligen uppskattade kostnad han haft för el till tryckstegringspumpen efter den tidpunkt då han påtalade det bristfälliga vattentrycket.

2018-01-18

En anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken har avvisats av länsstyrelsen eftersom åtgärden bedömdes som anmälnings- eller tillståndspliktig deponering. Mark- och miljööverdomstolen, som delar underinstansernas bedömning, har fastställt beslutet.

 

2018-01-16

När en prövning endast berör allmänna intressen kan enskildas klagorätt normalt bedömas enligt den s.k. skyddsnormsläran, så länge deras enskilda intressen kan prövas inom ramen för ett tillsynsärende eller något annat liknande förfarande.

2018-01-10

Länsstyrelsen har från en verksamhetsutövare fått frågan om det går att påbörja byggandet av sex sedan tidigare anmälda vindkraftverk. Länsstyrelsen har i ett beslut svarat att det krävs en artskyddsdispensprövning samt att en dispens är nödvändig för att verken ska få tas i drift. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att länsstyrelsens beslut är överklagbart. Då beslutet varken varit föranlett av en ansökan om artskyddsdispens eller är ett tillsynsbeslut har det dock saknats laglig grund för länsstyrelsen att fatta det. Domstolen har därför upphävt beslutet.

2018-01-03

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt en miljösanktionsavgift efter medgivande av den kommunala nämnden som utfärdat densamma.

2018-01-03

Fråga om strandskyddsdispens för uppförande av byggnad på fastighet som i sin helhet får anses hävdad som tomtplats. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att byggnadens utformning och placering nära fastighetsgränsen har en avhållande effekt på allmänhetens tillträde till det strandskyddade området utanför gränsen och att denna påverkan inte kan ses som enbart marginell. Effekten skulle inte minskas nämnvärt av att tomtplatsen avgränsas med en gärdsgård. Ansökan om dispens har därför avslagits. 


Mål enligt Plan- och bygglagen

2018-01-23

Överklagande av part som felaktigt avvisats av mark- och miljödomstolen har prövats i sak av Mark- och miljööverdomstolen eftersom frågorna i målet prövats på talan av andra parter i målet.

2018-01-22

Bygglov för plank. Mark- och miljööverdomstolen har fastställt byggnadsnämndens beslut att ge lov för ett plank i tomtgräns. Trots plankets höjd, som delvis beror på dess placering i ett dike, får det anses förenligt med anpassningskravet i plan- och bygglagen.

2018-01-17

Bygglov för teletorn på mark som i en detaljplan från 2011 är utlagd som naturpark. MÖD har, främst med hänsyn till områdets uttalade värde som natur- och rekreationsområde, funnit att den sökta åtgärden inte kan godtas som en liten avvikelse enligt 9 kap. 31 b § PBL. 

2018-01-11

Mark- och miljööverdomstolen har i mål om bygglov m.m. funnit att detaljplan som tagits fram under den tid ÄPBL gällde ska tolkas enligt de bestämmelser och den praxis som gällde enligt den lagen trots att det formella antagandebeslutet tagits efter att PBL trätt i kraft. Planbestämmelse avseende punktprickad mark har inte ansetts utgöra hinder mot anordnandet av parkeringsplatser.

2018-01-11

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att ett markområde är att anse som en s.k. lucktomt, dvs. en mindre fastighet eller ett mindre markområde, som saknar huvudbyggnad, och som ligger mellan andra bebyggda mindre fastigheter eller markområden. Det har med hänsyn till detta varit möjligt att ge ett positivt förhandsbesked för byggnation utan att åtgärden prövas och regleras i ett sammanhang genom en detaljplaneläggning. Mark- och miljööverdomstolen har med undanröjande av mark- och miljödomstolens dom fastställt länsstyrelsens beslut att lämna tillbaka ärendet till byggnadsnämnden för fortsatt handläggning.

2018-01-09

Tillämpning av bestämmelsen om s.k. planenligt ursprungsläge i 9 kap. 30 § första stycket 1 PBL. MÖD har upphävt ett beslut om bygglov för nybyggnad av fritidshus eftersom den fastighet på vilken huset planeras att uppföras är mindre än vad som föreskrivs i den gällande byggnadsplanen.


Fastighetsmål

2018-01-17

Frågan om bestämmande av andelstal enligt 15 § anläggningslagen (1973:1149). På en fastighet finns ett bostadshus med tillhörande ekonomidel i vilken det har inretts en bostad. MÖD bedömer att bostadshuset inte kan anses bestå av två självständiga boenden utan bostaden i ekonomidelen får ses som ett komplement till bostadshuset på fastigheten. MÖD har bestämt andelstalet utifrån denna bedömning.

2018-01-17

En samfällighetsförening har fattat beslut om att en gemensamhetsanläggning i form av en grusväg skulle asfalteras samt om debiteringslängd för den planerade åtgärden. Eftersom asfaltering skulle innebära en standardförbättring och medföra en avsevärd höjning av den årliga utdebiteringen har MÖD bedömt att den planerade åtgärden inte kan hänföras till anläggningens förvaltning i egentlig mening och att den därför inte är förenlig med samfällighetsföreningens ändamål. Besluten om asfaltering och debiteringslängd har därmed stått i strid med 18 § i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

2018-01-17

MÖD har ansett att MMD brustit i sin materiella processledning när den i ett mål om klander av föreningsstämmobeslut inte klarlagt innehållet i kärandenas yrkande om ersättning för rättegångskostnader. Yrkandet har preciserats i överklagandet och MÖD har förpliktat motparten att ersätta rättegångskostnaderna vid MMD.