JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

2018

Miljömål

2018-04-20

En bubbelpool vid stuga som hyrs ut till allmänheten ansågs vara sådan bassäng som omfattas av anmälningsskyldigheten enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Miljösanktionsavgift för utebliven anmälan fastställdes.

 

2018-04-20

En bubbelpool vid stuga som hyrs ut till allmänheten ansågs vara sådan bassäng som omfattas av anmälningsskyldigheten enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Miljösanktionsavgift för utebliven anmälan fastställdes.

2018-04-19

Tillstånd till bergtäkt. MÖD har till skillnad från MMD funnit att tillstånd kan ges till ny bergtäkt. Transporter kommer att ske på en allmän väg som i sin nuvarande utformning inte är lämplig för de transporter verksamheten kommer att ge upphov till. Under förutsättning att vissa trafiksäkerhetshöjande åtgärder genomförs och att utfarten från täkten utformas på ett sätt som omöjliggör att tung trafik svänger norrut anser MÖD att tillstånd kan ges. Även fråga om behovet av täkten och övrig inverkan på omgivningen. MÖD har fastställt MPDs beslut med tillägg om utfartsvillkor.

2018-04-18

En miljönämnd förbjöd vid vite en fastighetsägare att hyra ut bostäder p.g.a. fuktskador. Kommunens ansökan om utdömande av vite har avslagits eftersom fastighetsägaren har gjort vad han har kunnat för att efterkomma förbudet genom att ansöka om avhysning hos Kronofogdemyndigheten när hyresgästen inte avflyttade frivilligt.

2018-04-18

Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det funnits förutsättningar att förelägga en verksamhetsutövare att söka tillstånd till vattenverksamhet vid äventyr av förbud. 

2018-04-18

Med ändring av mark- och miljödomstolens dom har Mark- och miljööverdomstolen i likhet med länsstyrelsen funnit att tillstånd ska ges till en bergtäkt. MÖD har bl.a. funnit att de störningar som följdverksamheten i form av transporter ger upphov till är acceptabel.

2018-04-18

I ett tillståndsmål beslutade mark- och miljödomstolen att till en parts biträden lämna ut vissa handlingar och att utlämnandet skulle ske med förbehåll enligt 10 kap. 4 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen. Ett antal motparter överklagade beslutet om att handlingarna skulle lämnas ut. Mark- och miljööverdomstolen har avvisat överklagandena. Som skäl för det har domstolen angett att beslutet om överlämnande utgör ett sådant beslut som motparterna endast får överklaga i samband med överklagande av ett beslut som innebär att målet avgörs, eftersom handlingarna överlämnades till den förstnämnda parten med hänvisning till rätten till partinsyn.

2018-04-18

Skogsstyrelsen förbjöd en skogsägare att genomföra avverkning i ett område där det förekommer lavskrikor eftersom det enligt artskyddsförordningen är förbjudet att skada lavskrikans fortplantningsområden eller viloplatser. Mark- och miljödomstolen undanröjde beslutet på den grunden att Skogsstyrelsen inte är dispens- eller tillsynsmyndighet i artskyddsfrågan och inte har möjlighet att göra en sådan proportionalitetsbedömning som krävs enligt MÖD:s uttalanden i det s.k. bombmurklemålet. MÖD konstaterar att Skogsstyrelsen, vid sidan om länsstyrelsen, har ett tillsynsansvar när det gäller artskyddsfrågor. Eftersom frågan om artskyddsdispens och därmed sammanhängande frågor om proportionalitet kan prövas efter ansökan om dispens hos länsstyrelsen eller, under vissa förutsättningar, direkt i domstol har det inte funnits anledning att undanröja Skogsstyrelsens beslut av de skäl som mark- och miljödomstolen anfört. MÖD har därför återförvisat målet till mark- och miljödomstolen. Återförvisningen har skett till den domstol inom vars domsaga Skogsstyrelsens lokala enhet fattade beslut och inte till den domstol inom vars domsaga Skogsstyrelsen har sitt säte.

2018-04-18

Skogsstyrelsen förbjöd en skogsägare att genomföra avverkning i ett område där det förekommer lavskrikor eftersom det enligt artskyddsförordningen är förbjudet att skada lavskrikans fortplantningsområden eller viloplatser. Mark- och miljödomstolen undanröjde beslutet på den grunden att Skogsstyrelsen inte är dispens- eller tillsynsmyndighet i artskyddsfrågan och inte har möjlighet att göra en sådan proportionalitetsbedömning som krävs enligt MÖD:s uttalanden i det s.k. bombmurklemålet. MÖD konstaterar att Skogsstyrelsen, vid sidan om länsstyrelsen, har ett tillsynsansvar när det gäller artskyddsfrågor. Eftersom frågan om artskyddsdispens och därmed sammanhängande frågor om proportionalitet kan prövas efter ansökan om dispens hos länsstyrelsen eller, under vissa förutsättningar, direkt i domstol har det inte funnits anledning att undanröja Skogsstyrelsens beslut av de skäl som mark- och miljödomstolen anfört. MÖD har därför återförvisat målet till mark- och miljödomstolen. Återförvisningen har skett till den domstol inom vars domsaga Skogsstyrelsens lokala enhet fattade beslut och inte till den domstol inom vars domsaga Skogsstyrelsen har sitt säte.

2018-04-18

Skogsstyrelsen förbjöd en skogsägare att genomföra avverkning i ett område där det förekommer lavskrikor eftersom det enligt artskyddsförordningen är förbjudet att skada lavskrikans fortplantningsområden eller viloplatser. Mark- och miljödomstolen undanröjde beslutet på den grunden att Skogsstyrelsen inte är dispens- eller tillsynsmyndighet i artskyddsfrågan och inte har möjlighet att göra en sådan proportionalitetsbedömning som krävs enligt MÖD:s uttalanden i det s.k. bombmurklemålet. MÖD konstaterar att Skogsstyrelsen, vid sidan om länsstyrelsen, har ett tillsynsansvar när det gäller artskyddsfrågor. Eftersom frågan om artskyddsdispens och därmed sammanhängande frågor om proportionalitet kan prövas efter ansökan om dispens hos länsstyrelsen eller, under vissa förutsättningar, direkt i domstol har det inte funnits anledning att undanröja Skogsstyrelsens beslut av de skäl som mark- och miljödomstolen anfört. MÖD har därför återförvisat målet till mark- och miljödomstolen. Återförvisningen har skett till den domstol inom vars domsaga Skogsstyrelsens lokala enhet fattade beslut och inte till den domstol inom vars domsaga Skogsstyrelsen har sitt säte.

2018-04-17

Utdömande av vite. Surrogatdelgivning av föreläggande att inte släppa ut spillvatten på fastighet.

2018-04-17

En fastighetsägare ansökte om bl.a. strandskyddsdispens för att uppföra campingstugor och utföra markberedning för parkeringsplats i syfte att utvidga en pågående campingverksamhet. Mark- och miljööverdomstolen, som bedömt att åtgärderna var dispenspliktiga, har konstaterat att det inte framkommit att utvidgningen kunde ske utanför det aktuella strandskyddade området. Vid den avvägning mellan fastighetsägarens skäl för att få utvidga verksamheten och allmänhetens intresse av tillgång till området och intresset av att bevara naturvärdena på platsen, har Mark- och miljööverdomstolen emellertid funnit att det inte finns skäl att ge dispens för någon av de ansökta åtgärderna. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom har Mark- och miljööverdomstolen därför avslagit ansökan.

2018-04-16

MÖD har funnit att en verksamhetsutövare inte har visat att det finns förutsättningarna enligt 24 kap. 8 § miljöbalken att ändra ett villkor om reningseffekt avseende styren. Mark- och miljödomstolens dom har därför ändrats och miljöprövningsdelegationens beslut att avslå verksamhetsutövarens ansökan har fastställts.

 

2018-04-16

Mark- och miljööverdomstolen har, med hänsyn till avståndet till närliggande bostäder, i likhet med underinstansen ansett att buller från skutknackning i en bergtäkt är att anse som impulsljud. Verksamhetsutövarens yrkande om en höjning av ljudnivån har därför avslagits.

2018-04-13

Villkor vid nätkoncession för luftledning. MÖD har upphävt två villkor i koncessionsbeslutet om dels att arbeten inte får utföras under viss tid på året, dels att ledningen ska hindermarkeras för fåglar i flykten. Det har inte bedömts vara miljömässigt motiverat att föreskriva sådana villkor och det har ansetts lämpligare att de tillsynsmyndigheter som har lokalkännedom beslutar om försiktighetsmått och utövar den operativa tillsynen.

2018-04-13

Mål om tillstånd till vindkraftpark. Efter överklagande från en sameby har ett villkor till skydd för rennäringen förtydligats och ytterligare ett villkor om stöd till samebyarna vid behov av flytt av renar har föreskrivits för att minska störningarna för rennäringen.

2018-04-12

Strandskyddsdispens i LIS-område. Mark- och miljööverdomstolen har instämt i mark- och miljödomstolens bedömning att kulturmiljön inte skyddas av strandskyddsreglerna, att platsen ligger inom ett LIS-område och att förutsättningar att ge dispens föreligger. Mark- och miljödomstolens dom har därför fastställts.

2018-04-12

Kommunen förelade fastighetsägare att från en brygga riva och forsla bort visst material som enligt kommunen hade satts upp för att utöka bryggan. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att fastighetsägarna styrkt att bryggan sedan tidigare var större än vad kommunen gjort gällande och att den alltså endast utökats med en mindre del. Mark- och miljööverdomstolen har därför ändrat föreläggandet så att endast en mindre del av bryggan ska tas bort.  

2018-04-11

Fördjupning och breddning av farlederna till Luleå hamn m.m. MÖD har, i likhet med mark- och miljödomstolen, funnit att dispens kan ges från förbudet mot dumpning till havs av förorenade muddermassor. Dispensen har dock ändrats på så sätt att den har förenats med ett villkor om ett begränsningsvärde för TBT-halt. Tillstånd har vidare getts för att använda muddermassor med TBT-halter som överstiger det angivna värdet som utfyllnad i vattenområde innanför invallning vid anläggandet av en ny djuphamn.

2018-04-11

Mark- och miljööverdomstolen har, i likhet med underinstanserna, inte funnit skäl att upphäva nämndens beslut om förbud avseende utsläpp av avloppsvatten till vissa avloppsanläggningar. Med hänsyn till pågående förbättringsarbeten har dock tidpunkten för när förbudet börjar gälla flyttats fram.

2018-04-11

Mark- och miljööverdomstolen har instämt i mark- och miljödomstolens bedömning att en anmäld vattenverksamhet avseende skapande av fiskpassage inte är tillståndspliktig och att det inte finns förutsättningar för ett förbud. Ärendet har därför återförvisats till länsstyrelsen för fortsatt handläggning av anmälan. 

2018-04-09

Kommunfullmäktiges beslut i taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område att miljönämnden för varje kalenderår får besluta att indexuppräkna de i taxan antagna avgifterna har ansetts i enlighet med 27 kap. 1 § miljöbalken och 5 kap. 2 § kommunallagen. Miljönämndens avgiftsbeslut har därför fastställts av Mark- och miljööverdomstolen.

2018-04-06

MÖD har fastställt nämndens beslut att vid vite förbjuda utsläpp av avloppsvatten från en anläggning som har flera anslutna fastigheter. MÖD har vid sin bedömning fäst vikt vid att anläggningen ligger inom skyddsområdet för en kommun dricksvattentäkt, att det under många år funnits brister i anläggningen och att verksamhetsutövaren haft lång tid på sig att komma till rätta med problemen. Förbudet har därför inte ansetts mer ingripande än vad som behövs.

2018-04-05

Målet rör en etablering av vindkraftverk inom ett område som är av riksintresse för vindbruk och samtidigt av stor betydelse som vinterbetesmarker för renskötseln. Vid en avvägning enligt 3 kap. 1 § MB har MÖD beaktat att riksintresseområdet i betydande del tagits i anspråk för vindkraft genom att det redan uppförts en vindkraftpark där. Med hänsyn till risken för att ytterligare en etablering av vindkraftverk skulle leda till att renskötseln i området skulle upphöra, har MÖD funnit att intresset av att skydda rennäringens bedrivande i området överväger intresset av ytterligare en utbyggnad av vindkraft.

2018-04-03

Föreläggande om att ta bort staket inom strandskyddsområde. Ett tidigare beslut om dispens från strandskyddsbestämmelserna avseende uppförande av bostadshus och komplementbyggnad med tomtplatsbestämning och villkor om bl.a. att tomtplatsen ska markeras med staket, mur, häck eller motsvarande har inte ansetts utgöra hinder mot föreläggandet. Fastighetsägaren har inte visat att staketet har funnits på platsen sedan innan strandskyddsbestämmelserna trädde ikraft. Länsstyrelsen har därför haft fog för sitt föreläggande

2018-03-28

Mark- och miljödomstolen har funnit att det förelegat rätt att med stöd av rennäringslagen uppföra en stuga inom Vindelfjällens naturreservat och att stugan därmed inte är dispenspliktig.  Mark- och miljööverdomstolen har med beaktande av omständigheterna och vad som framkommit om den planerade stugans storlek och användning bedömt att den inte omfattas av rennäringsrätten enligt rennäringslagen och att det därför krävs dispens från naturreservatsreglerna för att uppföra den. Eftersom det saknas särskilda skäl för detta har Mark- och miljööverdomstolen med ändring av mark- och miljödomstolens dom fastställt länsstyrelsens beslut att avslå ansökan om dispens.

2018-03-27

Efter att en enskild hade överklagat ett nämndbeslut om tillsynsavgift enligt miljöbalken, begärde länsstyrelsen kompletterande uppgifter från nämnden. Dessa uppgifter kommunicerades inte med den enskilde innan länsstyrelsen avgjorde ärendet. Mark- och miljööverdomstolen har avhjälpt bristen genom att ge den enskilde tillfälle att yttra sig över uppgifterna.

2018-03-27

Mål om uppskjuten fråga avseende villkor för utsläpp av lakvatten från avfallsanläggningen i Mörrum och om Natura 2000-tillstånd för utsläpp av lakvatten i Mörrumsån. Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med mark- och miljödomstolen bedömt att Natura 2000-tillstånd för utsläpp av lakvatten, med de villkor som föreskrivits av mark- och miljödomstolen avseende begränsningsvärden för föroreningar och utspädning, kan ges.

2018-03-27

Föreläggande om bullerdämpande åtgärder. Fastigheten utsätts enligt Trafikverkets beräkningar inte för vägtrafikbuller överstigande den nivå som anges i den första etappen i infrastrukturpropositionen (prop. 1996/97:53). Några särskilda skäl för att ändå förelägga om åtgärder har inte framkommit. Mark- och miljööverdomstolen har därför upphävt föreläggandet.

 

2018-03-21

Skadeståndsansvar med anledning av grävningsarbete. Vid grävningsarbete har en ledning som försett en fiskodling med vatten grävts av med omfattande fiskdöd som följd. MÖD har, i likhet med mark- och miljödomstolen, bedömt att omständigheterna inte motiverar ett strikt ansvar enligt 32 kap. 5 § andra stycket miljöbalken, men att företaget som ansvarade för grävningen har brustit i omsorg vid arbetets utförande och att företaget därför har ett skadeståndsansvar enligt den nämnda bestämmelsens första stycke.

2018-03-20

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att en ansökan om tillstånd till tömning av en täktsjö utgör markavvattning som omfattas av markavvattningsförbudet i Stockholms län. Då förutsättningar för dispens inte förelegat har tillståndsansökan avslagits.

2018-03-20

Tillstånd enligt naturreservatföreskrifter för uppförande av vindkraftverk inom ett naturreservat. MÖD har bedömt att uppförandet av fyra vindkraftverk inom Malingsbo-Klotens naturreservat inte skulle äventyra reservatföreskrifternas syfte, vilket framförallt är att bevara områdets karaktär av barrskogslandskap och att underlätta för allmänheten att vistas i området och uppleva dess naturvärden.

2018-03-19

MÖD har funnit att den som vid spridning av växtskyddsmedel inte har lämnat någon uppgift om anpassade skyddsavstånd har brutit mot Jordburksverkets föreskrift och därför ska betala en miljösanktionsavgift.

 

2018-03-15

I ett ansökningsmål fortsatte skriftväxlingen efter det att mark- och miljödomstolen hållit huvudförhandling. En motpart yrkade ersättning för ytterligare rättegångskostnader med ett angivet belopp. Mark- och miljödomstolen tog dock inte ställning till yrkandet i sitt avgörande. Parten klagade till MÖD som fann att det inte framgick av handlingarna att parten hade framställt något yrkande om ytterligare ersättning i mark- och miljödomstolen och lämnade överklagandet i den delen utan bifall. Parten klagade vidare till HD som fann att det av handlingarna framgick att inlagan med yrkandet om ytterligare rättegångskostnader hade getts in till mark- och miljödomstolen men av förbiseende inte registrerats i målet. HD lämnade därför tillbaka målet till MÖD för fortsatt behandling av partens yrkande om kompletterande ersättning för rättegångskostnader i mark- och miljödomstolen. MÖD har nu förpliktat sökandena att ersätta parten för ytterligare rättegångskostnader med yrkat belopp. Parten har vidare tillerkänts ersättning för rättegångskostnader i HD och i målet i MÖD efter dess återupptagande.   

2018-03-13

I en tidigare dom hade angetts att om ett visst område i framtiden skulle komma att utnyttjas som tomtmark skulle frågan om en ändrad sträckning av en väg på området tas upp till prövning. Frågan i målet är om villkoret är ett s.k. latent villkor och om mark- och miljödomstolen i så fall borde ha handlagt yrkandet om en ändrad västräckning inom ramen för det ursprungliga ansökningsmålet.

2018-03-13

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt nämndens föreläggande att ta bort en bastu då den placerats i huvudsak utanför beslutad tomtplatsavgränsning och därmed inte i enlighet med beviljad strandskyddsdispens.

2018-03-13

Ansökan om lagligförklaring av vattenkraftverk och tillstånd till fortsatt drift. Fråga om det funnits skäl att avvisa ansökan med hänsyn till bristfälligt genomfört samråd.

2018-03-13

I mål om tillstånd till vindkraftpark har bl.a. ett villkor för att minska störningarna för rennäringen ändrats och förtydligats efter verksamhetsutövarens överklagande.

2018-03-12

Sedan parterna kommit överens om viss produktionsbegränsning har mark- och miljödomstolens dom ändrats på visst sätt. Det har i övrigt inte framkommit tillräckliga skäl att ändra de utsläppsmängder m.m. som mark- och miljödomstolen bestämt.

2018-03-12

Miljösanktionsavgift. En fastighetsägare har ändrat sin avloppsanläggning både vad gäller reningsmetod och utsläppspunkt. Eftersom ändringarna avser de viktigaste funktionerna vid inrättandet av en avloppsanläggning har MÖD bedömt att åtgärden är att jämställa med inrättande av en ny anläggning. Då åtgärderna har utförts utan tillstånd finns förutsättningar att ta ut miljösanktionsav

2018-02-26

Strandskyddsdispens har inte beviljats för en brygga på Ven.

2018-02-26

Föreläggande om att avlägsna en brygga som uppförts inom strandskyddat område. MÖD - som i ett annat avgörande samma dag (mål nr M 3329-17) - avslagit ansökan om strandskyddsdispens har fastställt länsstyrelsens föreläggande att, vid äventyr av vite, avlägsna bryggan.

2018-02-23

Mark- och miljööverdomstolen har beträffande slutliga villkor avseende luftburet buller m.m. för Citytunnelprojektet i Malmö ändrat mark- och miljödomstolens dom bl.a. så att ett villkor om buller i inomhusmiljö upphävts. Domstolen har vidare föreskrivit bullernivåer i enlighet med nivåer som anges i den s.k. infrastrukturpropositionen (prop. 1996/97:53). Vidare har vissa begrepp och definitioner anpassats till vad som används i Naturvårdsverkets dokument angående nationell samordning av omgivningsbuller.

2018-02-23

Fråga om fastighetsägares subsidiära ansvar för föroreningsskador som denne vid köpet av fastigheten, bestående av åkermark, inte kände till (10 kap. 3 § första stycket MB). Miljönämnden förelade en fastighetsägare att vidta vissa undersökningar avseende markföroreningar på fastigheten efter en bildemonteringsverksamhet som annan person tidigare bedrivit där. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att omständigheterna vid köpet var sådana att klaganden inte kan anses ha bort upptäcka eventuella föroreningar från bildemonteringsanläggningen och att det därför inte kan krävas att klaganden i egenskap av fastighetsägare ska vidta undersökningar i enlighet med nämndens föreläggande. Föreläggandet har upphävts.

 

2018-02-22

Mark- och miljödomstolen har i ett avgörande bl.a. avslagit en ansökan om tillstånd till dämning av vattenytan i tre dammar. Avslaget grundas bl.a. på att urminnes hävd inte föreligger. Domstolen har vidare lagligförklarat bl.a. dammarna och även med hänvisning till anläggningarnas ålder och att verksamheten inte tidigare har ifrågasatts förklarat att sökanden har rätt att dämma vattenytan vid respektive damm. Några nivåer har dock inte angivits i domen. Efter att domen överklagats av företrädare för allmänna intressen har Mark- och miljööverdomstolen funnit att domen är både oklar och ofullständig och att det inte framgår hur mark- och miljödomstolen dömt i målet. Domen har därmed undanröjts med stöd av bestämmelserna om domvilla och målet återförvisats (50 kap. 26 § och 59 kap. 1 § första stycket 3 RB). Som skäl för beslutet har Mark- och miljööverdomstolen bl.a. anfört att är oklart om mark- och miljödomstolens dom innebär en lagligförklaring av verksamheten vid dammarna, dvs. rätten till dämning eller om den innebär att domstolen gett ett begränsat tillstånd eller ansett att något som kan jämställas med tillstånd finns till dämning utan att ange vilka nivåer som gäller för dämningen. 

2018-02-20

Villkor avseende utsläpp av processavloppsvatten. Bolaget ska enligt gällande tillstånd leda över avloppsvattnet till det kommunala avloppsreningsverket. När avloppsreningsverket är förhindrat att ta emot det ska avledning ske till bolagets sedimenteringsanläggning under viss tid. Mark- och miljööverdomstolen har förlängt denna tid från 72 timmar till 30 dagar, eftersom det numera framgår av bolagets utredning att en sådan reglering är miljömässigt acceptabel samt rimlig och möjlig för bolaget att klara.

2018-02-16

Fråga om strandskyddsdispens för uppförande av förrådsbyggnad. Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, ansett att den numera uppförda byggnaden placerats på mark som inte tidigare var ianspråktagen så att den saknat betydelse för strandskyddets syften. Eftersom det inte heller i övrigt framkommit omständigheter som utgör särskilda skäl för strandskyddsdispens har Mark- och miljööverdomstolen fastställt länsstyrelsens beslut, innebärande att dispensansökan avslås.

2018-02-14

Länsstyrelsen har beslutat att godta ett bolags anmälan om vattenverksamhet avseende omgrävning/flyttning av ett dike. Mark- och miljödomstolen har med hänsyn till den utredning bolaget gett in med anmälan dragit slutsatsen att syftet med åtgärden delvis varit att skydda fastigheten mot översvämning. Åtgärden får därför anses utgöra markavvattning som förutsätter dispens och tillstånd. Mark- och miljööverdomstolen har med ändring av mark-  och miljödomstolens dom upphävt länsstyrelsens beslut och återförvisat ärendet till länsstyrelsen som har att vidta de åtgärder som anmälan föranleder.

2018-02-14

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det inte är utrett att den plats på vilken strandskyddsdispens söks är ett LIS-område. Domstolen har inte heller i övrigt ansett att det finns skäl att ge strandskyddsdispens. Länsstyrelsen beslut att upphäva dispensen har därför fastställts.

 

2018-02-14

En fastighetsägare har begärt tillstånd enligt föreskrifter för naturvårdsområde för att anlägga en väg över en grannfastighet till den egna fastigheten. Grannen har inte ansetts ha klagorätt i ärendet. Grannens rätt gentemot fastighetsägaren får i stället beaktas i  lantmäteriförrättningen om servitut för vägen i fråga.  

2018-02-07

Klagomål över ändrad användning av mark m.m. Mark- och miljööverdomstolen har fastställt underinstansernas beslut att inte meddela förbud eller försiktighetsmått i anledning av ändrad markanvändning. Mark- och miljödomstolens dom meddelades innan överklagandetiden hade gått ut och detta rättegångsfel har avhjälpts här.

2018-01-23

I Va-mål om ersättning för vattenavgifter har en fastighetsägare påstått att det vattentryck kommunen levererat genom normaltrycksledningen har varit undermåligt. Han har därför gjort gällande en motfordran avseende den kostnad han haft för el till nödvändig tryckstegringspump fram till dess att fastigheten kopplades in på högtrycksledning. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att vattentrycket i förbindelsepunkten har varit för lågt för att anläggningen ska anses ha varit ändamålsenlig och att va-bolaget inte har kunnat visa att det fullgjort sina skyldigheter enligt vattentjänstlagen. Fastighetsägaren har därför fått kvitta den skäligen uppskattade kostnad han haft för el till tryckstegringspumpen efter den tidpunkt då han påtalade det bristfälliga vattentrycket.

2018-01-18

En anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken har avvisats av länsstyrelsen eftersom åtgärden bedömdes som anmälnings- eller tillståndspliktig deponering. Mark- och miljööverdomstolen, som delar underinstansernas bedömning, har fastställt beslutet.

 

2018-01-16

När en prövning endast berör allmänna intressen kan enskildas klagorätt normalt bedömas enligt den s.k. skyddsnormsläran, så länge deras enskilda intressen kan prövas inom ramen för ett tillsynsärende eller något annat liknande förfarande.

2018-01-10

Länsstyrelsen har från en verksamhetsutövare fått frågan om det går att påbörja byggandet av sex sedan tidigare anmälda vindkraftverk. Länsstyrelsen har i ett beslut svarat att det krävs en artskyddsdispensprövning samt att en dispens är nödvändig för att verken ska få tas i drift. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att länsstyrelsens beslut är överklagbart. Då beslutet varken varit föranlett av en ansökan om artskyddsdispens eller är ett tillsynsbeslut har det dock saknats laglig grund för länsstyrelsen att fatta det. Domstolen har därför upphävt beslutet.

2018-01-03

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt en miljösanktionsavgift efter medgivande av den kommunala nämnden som utfärdat densamma.

2018-01-03

Fråga om strandskyddsdispens för uppförande av byggnad på fastighet som i sin helhet får anses hävdad som tomtplats. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att byggnadens utformning och placering nära fastighetsgränsen har en avhållande effekt på allmänhetens tillträde till det strandskyddade området utanför gränsen och att denna påverkan inte kan ses som enbart marginell. Effekten skulle inte minskas nämnvärt av att tomtplatsen avgränsas med en gärdsgård. Ansökan om dispens har därför avslagits. 


Mål enligt Plan- och bygglagen

2018-04-19

Kommunen har haft rätt att avslå en ansökan om bygglov för en återvinningsstation med placering på ett torg då en sådan placering skulle påverka torgmiljön på ett olämpligt sätt.

 

2018-04-19

Bygglov hade getts för utbyggnad av en industrilokal med sammanlagt 530 m2, varav 140 m2 på mark som inte fick bebyggas enligt gällande plan. Byggnaden skulle sträcka sig 3,5 meter in på en 8 meter bred byggfri zon mot ett bostadsområde. Mellan industri- och bostadsfastigheten fanns även en 15 meter bred allmän plats. MÖD fann att byggnationen inte var att bedöma som en liten avvikelse från planen eftersom avvikelsen var betydande i absoluta tal och det framgick av planen att den byggfria zonen hade som funktion att hålla ett – relativt begränsat – avstånd mellan industri och bostäder.

2018-04-17

Detaljplan för bostäder. Detaljplanen avser visserligen att tillgodose ett angeläget allmänt intresse, nämligen att bygga bostäder. Den utredning som finns i målet ger dock inte stöd för att detta intresse inte kan tillgodoses utanför strandskyddat område. Några andra särskilda skäl för att upphäva strandskyddet finns inte heller. Mot den bakgrunden har det inte funnits förutsättningar att upphäva strandskyddet inom planområdet. Mark- och miljööverdomstolen har därför upphävt detaljplanen.

2018-04-13

Fråga om klagorätt beträffande beslut om att anta en detaljplan. En kommun har antagit en detaljplan vars syfte är att omvandla ett tidigare industriområde till kvarter för bostadsändamål. Planområdets enda tillfartsväg utgörs av en villagata. Vissa av fastighetsägarna längs med villagatan har överklagat kommunens beslut. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att den trafikökning som detaljplanen kommer medföra får, med hänsyn till gatans karaktär, anses vara påtaglig. Till skillnad från mark- och miljödomstolen har Mark- och miljööverdomstolen därför funnit att dessa fastighetsägare har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen.

2018-04-13

Rättelseföreläggande förenat med vite. Eftersom det inte framkommit tillräckligt tydligt inom vilken tid en mur ska tas bort för att fastighetsägaren ska undgå vitespåföljd har föreläggandet upphävts.

2018-04-13

Rättelseföreläggande förenat med vite. Eftersom det inte framkommit tillräckligt tydligt inom vilken tid en mur ska tas bort för att fastighetsägaren ska undgå vitespåföljd har föreläggandet upphävts.

2018-04-09

Sedan kommunen antagit en detaljplan för nytt villaområde på del av fastighet bestående av jordbruksmark, har fråga uppkommit om planens förenlighet med bestämmelsen i 3 kap. 4 § andra stycket miljöbalken. Kommunen gjorde gällande att marken inte var brukningsvärd och att den i vart fall behövde tas i anspråk för att ett väsentligt intresse av attraktiva områden för småhusbebyggelse skulle kunna tillgodoses. Mark- och miljööverdomstolen har konstaterat att marken utgör brukningsvärd jordbruksmark. Eftersom det av utredningen inte framgår att behovet av attraktiva tomter för småhusbebyggelse inte kan tillgodoses på annan mark och kommunen därmed inte har visat att det saknas annan mark att ta i anspråk för den planerade bebyggelsen, har Mark- och miljööverdomstolen funnit att antagandebeslutet strider mot den angivna bestämmelsen. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom har Mark- och miljööverdomstolen därför upphävt antagandebeslutet.

2018-04-06

Bygglov för tillbyggnad (balkong) har avslagits eftersom tillbyggnaden i sin helhet ska uppföras på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Avvikelsen kan inte anses som liten eller förenlig med detaljplanens syfte.

2018-04-05

Byte av fasadbeklädnad från tegel till s.k. steniskivor på en av fasaderna på en kyrkobyggnad har ansetts utgöra en ovarsam ändring av byggnadens karaktärsdrag. Det har bedömts att mer varsamma metoder för att åtgärda problem med frostskador finns och det har inte framkommit att sådana metoder skulle vara orimligt kostsamma.

2018-04-05

Klagan över domvilla. Mark- och miljödomstolen har upphävt en kommuns beslut att anta en detaljplan utan att bereda ägaren av en fastighet samt en exploatör som skulle beröras av detaljplanen tillfälle att yttra sig i målet. Fastighetsägaren och exploatören har klagat över domvilla och anfört att underlåtenheten att höra dem innefattar ett rättegångsfel som bör föranleda att mark- och miljödomstolens dom undanröjs. MÖD har avslagit klagomålet eftersom det kommunala planmonopolet innebär att det i den aktuella situationen inte har funnits någon skyldighet för mark- och miljödomstolen att bereda någon annan än kommunen tillfälle att yttra sig över överklagandet.

2018-04-04

Bygglov för flerbostadshus - Mark- och miljööverdomstolen har till skillnad mot underinstanserna bedömt att den sida av byggnaden som är vänd mot Skurusundet får anses ha större allmän påverkan än den motsatta sidan, entrésidan, som vetter mot en infartsväg till byggnaden, och ska därför vara beräkningsgrundande. Då det finns en takkupa på västra sidan som är så stor att den ska beaktas vid beräkningen av byggnadshöjden har byggnaden fler våningar än vad som medges i detaljplanen. Ansökan om bygglov har därför avslagits.

2018-04-03

Bygglov för inglasning av fyra balkonger i två flerbostadshus. Detaljplanen föreskrev totalt 2800 m2 som högsta tillåtna bruttoarea för de aktuella husen. Inglasningen skulle medföra att bruttoarean, tillsammans med tidigare lovgivna avvikelser överskreds med 180 m2 . Med hänsyn till den påverkan som ytterligare inglasning skulle få för byggnadens karaktär och åtgärdens prejudicerande effekt ansåg MÖD att inglasningen inte kunde bedömas som en liten avvikelse enligt 9 kap. 31 b § första stycket 1 PBL.

2018-04-03

I mål om bygglov för garage har förutsättningarna för undantag enligt 39 § byggnadsstadgan inte varit uppfyllda för att få placera byggnaden närmare tomtgräns mot granne än 4,5 meter. Bygglovet har därför upphävts av Mark- och miljööverdomstolen.

2018-03-26

Granne har givits klagorätt på startbesked vid uppförande av bygglovsbefriad komplementbyggnad.

 

2018-03-26

I ett mål om bygglov för ett flerbostadshus ansåg nämnden att 9 kap. 25 § PBL var uppfylld då sakägarna hade fått yttra sig i samband med en tidigare bygglovsansökan. MÖD fann att den ansökan som nu var föremål för prövning, och som innebar vissa justeringar i förhållande till den tidigare, var att betrakta som en ny ansökan. Därmed borde nämnden ha gett sakägarna tillfälle att yttra sig på nytt. Den omständigheten att revideringen inte innebar någon ny avvikelse i förhållande till vad som tidigare prövats saknade enligt MÖD betydelse. MÖD fann också att uppförandet av två balkonger och därunder belägna uteplatser innebar att punktprickad mark bebyggdes. Målet återförvisades till nämnden för fortsatt handläggning.

2018-03-23

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. Eftersom en tillbyggnad enligt ansökan skulle medföra att den totala byggnadsarean blir större än vad som tillåts i detaljplanen och då denna avvikelse från detaljplanens krav borde ha föranlett ett s.k. grannehörande har MÖD undanröjt beslutet om bygglov och återförvisat ärendet till byggnadsnämnden för fortsatt handläggning.

2018-03-22

Avgifter för beslut om lov. Ett antal ansökningar om bygglov avvisades av nämnden eftersom  sökanden inte hade följt nämndens förelägganden om komplettering. Nämnden beslutade därefter att ta ut avgifter för sin hantering av ansökningarna enligt 12 kap. 8 § 2 PBL och utfärdade fyra fakturor. Nämnden tog också ut en påminnelseavgift om 60 kr för varje faktura. Mark- och miljödomstolen befriade sökanden från betalningsskyldighet för fakturorna med motiveringen att avvisningsbeslut inte omfattas av den angivna bestämmelsen. MÖD har funnit att 12 kap. 8 § 2 PBL omfattar alla åtgärder som normalt ingår i ärenden om lov och därmed även avvisningsbeslut. Däremot har påminnelseavgiften ansetts sakna stöd i lag. MÖD har därför fastställt nämndens beslut om avgifter utom såvitt avser påminnelseavgifterna.   

2018-03-22

Fråga  om bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Det sökta bygglovet avser en byggnad som är formad som ett H med två dominerande byggnadsdelar av traditionell karaktär som i mitten är sammanbundna av en tvärgående byggnadsdel. Med hänsyn till byggnadens utformning har MÖD funnit skäl att beräkna höjden av varje byggnadsdel för sig. Mot den bakgrunden och då det på de beräkningsgrundande fasaderna finns en takkupa respektive en frontespis som har en sådan storlek och utformning att de ska ingå i beräkningen av byggnadshöjden har MÖD bedömt att byggnadsdelarnas höjd överstiger den enligt detaljplanen tillåtna byggnadshöjden. Eftersom avvikelserna inte ansetts vara sådana att de kan godtas enligt 9 kap. 31 b § PBL har beslutet om bygglov upphävts.

2018-03-21

MÖD har funnit att ett uppförande av ett flerfamiljshus i ett bostadsområde med huvudsakligen enbostadshus skulle innebära betydande olägenheter som en följd av den insyn som skulle uppkomma för boende på en angränsande fastighet. MÖD har därför upphävt beslutet om bygglov och avslagit ansökan.

2018-03-20

Bygglov för uppförande av enbostadshus. MÖD har bedömt att huvudbyggnaden som ska uppföras i själva verket inrymmer två bostäder och att den sökta åtgärden därmed strider mot detaljplanen som anger att huvudbyggnad endast får inrymma en bostad. Länsstyrelsens beslut att upphäva bygglovet har därför fastställts. 

2018-03-20

Bygglov för uppförande av enbostadshus. MÖD har bedömt att huvudbyggnaden som ska uppföras i själva verket inrymmer två bostäder och att den sökta åtgärden därmed strider mot detaljplanen som anger att huvudbyggnad endast får inrymma en lägenhet. Länsstyrelsens beslut att upphäva bygglovet har därför fastställts.

2018-03-19

Fråga om en nämnds behörighet att ansöka om resning. MMD hade i det berörda avgörandet ändrat en nämnds beslut om att avsluta ett tillsynsärende enligt PBL utan åtgärd och återförvisat målet till nämnden för fortsatt behandling. MÖD har bedömt att MMD:s beslut inte har begränsat nämndens möjligheter att bevaka de intressen som nämnden har att bevaka enligt plan- och bygglagstiftningen. Eftersom beslutet inte heller av någon annan anledning har ansetts ha gått nämnden emot har nämnden bedömts sakna behörighet att ansöka om resning av beslutet. Ansökan har därför avvisats.

2018-03-19

Fråga om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus m.m. är förenligt med detaljplan. MÖD har bedömt att den ansökta åtgärden avviker från planens bestämmelse om byggnadshöjd. Avvikelsen har inte bedömts godtagbar enligt 9 kap. 31 b § eller 9 kap 31 c § PBL. Det har därför inte funnits förutsättningar att bevilja bygglov.

 

2018-03-19

Byggnadsnämnden beviljade bygglov och marklov för nybyggnad av ett enbostadshus enligt detaljplan. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att byggnadens förhållande vis höga placering i förening med den valda byggnadstypen innebär att de åtgärder som ansökan avser inte beaktar tomtens naturförutsättningar i tillräcklig omfattning utan kommer att medföra onödiga ingrepp i terrängen. De sökta åtgärdena uppfyller därför inte kraven i 8 kap. 9 § PBL på hur en tomt ska bebyggas och ordnas och avviker också från omgivande bebyggelse så att de strider mot anpassningskravet i 2 kap. 6 § samma lag. Eftersom utredningen visar att en annan utformning inte är omöjlig begränsas dock inte byggrätten som sådan. Mark- och miljööverdomstolen har med ändring av mark- och miljödomstolens dom avslagit ansökan om bygg- och marklov.

2018-03-08

Mark- och miljööverdomstolen har avslagit en ansökan om bygglov avseende nytt bostadshus då lokaliseringen inte bedömts lämplig med hänsyn till djurhållningsverksamhet på grannfastigheten.

2018-03-07

Fråga om placeringen av en byggnad avvek från stadsplanens bestämmelser om avstånd till tomtgräns.

2018-03-06

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att bygglov kan ges för uppförande av en glasveranda. Domstolen har ansett att åtgärden är förenlig med de krav på anpassning och varsamhet som uppställs i 2 kap. 6 § PBL. Den byggnad på vilken glasverandan ska uppföras strider mot planens bestämmelse om minsta avstånd till fastighetsgräns. Domstolen har ansett att denna avvikelse kan förklaras som en liten avvikelse förenlig med planens syfte.

2018-02-28

Mark- och miljööverdomstolen har i visst fall funnit att bestämmelsen i 3 kap. 4 § miljöbalken om brukningsvärd jordbruksmark inte utgjort hinder mot att positivt förhandsbesked ges för komplettering av befintlig bebyggelse med två enbostadshus.

2018-02-22

Mark- och miljödomstolen har avgjort ett mål utan att låta part yttra sig över omständighet som legat till grund för avgörandet och som inte åberopats av part eller annars förekommit i tidigare instanser. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt förfarandet som ett rättegångsfel och att felet kan antas ha inverkat på målets utgång och inte utan väsentlig olägenhet kan avhjälpas i Mark- och miljööverdomstolen. Mark- och miljödomstolens dom har därför undanröjts och målet återförvisats till domstolen för fortsatt handläggning.

2018-02-16

Bygglov för altan, plank och stödmur. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att altanen inte är bygglovspliktig, men att frivilligt lov har sökts. Både uppförandet av planket och stödmuren innebär avvikelser från detaljplanen som inte kan godtas som en liten avvikelse. Eftersom planket ska uppföras ovanpå altanen utgör de tillsammans en enhet. Uppförandet av altanen strider inte mot detaljplanen och medför inga betydande olägenheter, men då lov inte kan ges för planket kan inte bygglov ges för altanen heller.

 

2018-02-16

Byggnadsnämndens beslut att neka rivningslov enligt 9 kap. 34 § PBL för ett vattentorn på en industrifastighet därför att byggnaden har kulturhistoriska värden har fastställts av Mark- och miljööverdomstolen. Det finns ett allmänt intresse av att bevara byggnaden och bolaget har inte visat att det egna intresset att få riva byggnaden överväger det allmänna intresset.

 

2018-02-12

Antagande av detaljplan. MÖD har bedömt att beslutet att anta detaljplanen skulle ha fattats av kommunfullmäktige och inte av nämnden, när detaljplanen stred mot kommunens översiktsplan beträffande angiven bebyggelsetäthet. Detaljplanen har därför upphävts.

2018-02-07

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det inte framkommit tillräckliga skäl för ett tillsynsingripande och därför fastställt nämndens beslut att lämna en anmälan om olovliga byggnadsåtgärder utan åtgärd.

2018-01-30

En planbestämmelse om att byggnad endast får uppföras fristående har ansetts utgöra hinder mot att byggnad uppförs över tomtgräns.

2018-01-29

Ansökan om förhandsbesked för bygglov. Mark- och miljööverdomstolen har fastställt byggnadsnämndens beslut att inte tillåta nybyggnad av två enbostadshus. Marken är enligt översiktsplanen brukningsvärd jordbruksmark och nämnden har därför haft tillräckliga skäl att avslå ansökan.

2018-01-29

Mark- och miljödomstolen har upphävt en av kommunen antagen detaljplan som upprättats för att planlägga ett område med skogs- och ängsmark för industriell verksamhet, i första hand en byggnad för lager och logistik med tillhörande körytor för lastbilar. Enligt Mark- och miljööverdomstolen visar dock utredningen att marken är möjlig att använda för det avsedda ändamålet utan att ge upphov till bullerstörningar som skulle innebära en betydande olägenhet för någon av motparterna. Det framgår vidare att planen kan genomföras utan skada för fridlysta djur och växter och att det inte heller i övrigt finns skäl att upphäva planen. Mark- och miljööverdomstolen har med ändring av mark- och miljödomstolens dom fastställt kommunens beslut att anta detaljplanen.

2018-01-26

Myndighetsnämnden förelade fastighetsägare att återställa vissa åtgärder på en ekonomibyggnad som enligt nämnden vidtagits i syfte att ändra byggnadens användning till fritidshus. Fastighetsägaren har överklagat beslutet och gjort gällande att byggnaden sedan lång tid tillbaka använts för fritidsändamål. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det inte finns tillräckligt stöd för att byggnaden även tidigare använts för fritidsändamål och att det därför krävts bygglov för den ändrade användningen. Det har därmed, med något undantag, funnits fog för att förelägga fastighetsägaren att återställa åtgärder som utförts på byggnaden och som möjliggjort dess användning som fritidshus.  

2018-01-24

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt ett rivningsföreläggande då utredningen avseende byggnadens skick inte har bedömts ge tillräckligt stöd för en så ingripande åtgärd.

2018-01-23

Överklagande av part som felaktigt avvisats av mark- och miljödomstolen har prövats i sak av Mark- och miljööverdomstolen eftersom frågorna i målet prövats på talan av andra parter i målet.

2018-01-22

Bygglov för plank. Mark- och miljööverdomstolen har fastställt byggnadsnämndens beslut att ge lov för ett plank i tomtgräns. Trots plankets höjd, som delvis beror på dess placering i ett dike, får det anses förenligt med anpassningskravet i plan- och bygglagen.

2018-01-17

Bygglov för teletorn på mark som i en detaljplan från 2011 är utlagd som naturpark. MÖD har, främst med hänsyn till områdets uttalade värde som natur- och rekreationsområde, funnit att den sökta åtgärden inte kan godtas som en liten avvikelse enligt 9 kap. 31 b § PBL. 

2018-01-11

Mark- och miljööverdomstolen har i mål om bygglov m.m. funnit att detaljplan som tagits fram under den tid ÄPBL gällde ska tolkas enligt de bestämmelser och den praxis som gällde enligt den lagen trots att det formella antagandebeslutet tagits efter att PBL trätt i kraft. Planbestämmelse avseende punktprickad mark har inte ansetts utgöra hinder mot anordnandet av parkeringsplatser.

2018-01-11

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att ett markområde är att anse som en s.k. lucktomt, dvs. en mindre fastighet eller ett mindre markområde, som saknar huvudbyggnad, och som ligger mellan andra bebyggda mindre fastigheter eller markområden. Det har med hänsyn till detta varit möjligt att ge ett positivt förhandsbesked för byggnation utan att åtgärden prövas och regleras i ett sammanhang genom en detaljplaneläggning. Mark- och miljööverdomstolen har med undanröjande av mark- och miljödomstolens dom fastställt länsstyrelsens beslut att lämna tillbaka ärendet till byggnadsnämnden för fortsatt handläggning.

2018-01-09

Tillämpning av bestämmelsen om s.k. planenligt ursprungsläge i 9 kap. 30 § första stycket 1 PBL. MÖD har upphävt ett beslut om bygglov för nybyggnad av fritidshus eftersom den fastighet på vilken huset planeras att uppföras är mindre än vad som föreskrivs i den gällande byggnadsplanen.

 

 

MÖD 2018:1


Fastighetsmål

2018-04-13

MÖD har i ett mål om fastighetsreglering, ändring av servitut, funnit att en överenskommelse enligt 7 kap. 8 § FBL inte träffats mellan parterna och att det därför varit fel av Lantmäteriet att lägga en överenskommelse till grund för sitt beslut. Målet har återförvisats till Lantmäteriet för fortsatt handläggning.

2018-03-28

Vid val av styrelse i samfällighetsförening har andelstalsmetoden inte ansetts vara tillämplig vid omröstning. Eftersom besluten om val av styrelse tagits med acklamation har det emellertid inte funnits skäl att upphäva besluten.

2018-03-20

Fråga om avgränsningen av den skyddszon som ska ingå i ett 3D-utrymme vid fastighetsbildning för genomförande av del av Förbifart Stockholm. Då aktuell förrättning utgör ett genomförande av detaljplan för att bilda en fastighet för allmän plats inom planen och kommunen har rätt att lösa in området eller utrymmet för allmän plats samt att fastighetsbildning inte får ske i strid mot planen har lantmäteriet inte något utrymme för att överpröva om den allmänna platsen fått en lämplig utformning. I ett avseende, där detaljplanen inte varit helt tydlig, har vägplanen som tagits fram parallellt med detaljplanen använts för att tolka detaljplanen.

 

2018-02-28

Ersättning för upplåtelse av ledningsrätt. Frågorna i målet är vilken beräkningsmodell som ska tillämpas vid beräkning av ersättning för det upplåtna området och om ersättning ska utges för marknadsvärdepåverkan utanför upplåtet område samt om ersättning ska utges för andrahandsupplåtelser. Även fråga om fördelning av rättegångskostnader då båda parter överklagat.

2018-02-27

Mark- och miljödomstolen har undanröjt lantmäterimyndighetens beslut om ersättning för ledningsrätt m.m. och återförvisat målet till lantmäterimyndigheten samt därutöver avvisat vissa yrkanden från en fastighetsägare. MÖD har upphävt beslutet att avvisa vissa yrkanden eftersom det är oklart vilka yrkanden som avses och då beslutet i den delen inte fyller någon praktisk funktion när lantmäterimyndighetens beslut undanröjts och målet återförvisats dit för förnyad prövning.

2018-02-13

Ett beslut av Lantmäterimyndigheten om att ett anläggningsbeslut enligt 33 § anläggningslagen ska upphöra att gälla eller inte får överklagas till allmän förvaltningsdomstol enligt 12 § lagen om fastighetsregister och inte till mark-och miljödomstol.

 

MÖD 2018:2

2018-02-09

I samband med att en förrättning avslutades upprättade Lantmäteriet en faktura som angavs vara slutfaktura. Lantmäteriet har utan hinder av detta ansetts vara berättigad till ytterligare ersättning för arbete som varit nödvändigt vid förrättningen.

2018-01-26

Ägaren till en fastighet omfattande bl.a. 62 ha skogsmark belägen på en ö i Mälaren ansökte om servitut för rätt till väg och nyttjande av kaj på en grannfastighet för lastning och lossning av timmer och tyngre maskiner. De åtgärder som skulle krävas för att på den egna fastigheten eller platsen för ett tidigare bildat servitut anlägga en angöringsplats som fyller dessa funktioner har bedömts var så omfattande att de inte framstår som rimliga. Kravet på väsentlig betydelse har därför ansetts vara uppfyllt liksom kravet på båtnad. Mark- och miljööverdomstolen har med ändring av mark- och miljödomstolens dom återförvisat ärendet till Lantmäteriet för fortsatt handläggning.

2018-01-17

Frågan om bestämmande av andelstal enligt 15 § anläggningslagen (1973:1149). På en fastighet finns ett bostadshus med tillhörande ekonomidel i vilken det har inretts en bostad. MÖD bedömer att bostadshuset inte kan anses bestå av två självständiga boenden utan bostaden i ekonomidelen får ses som ett komplement till bostadshuset på fastigheten. MÖD har bestämt andelstalet utifrån denna bedömning.

2018-01-17

En samfällighetsförening har fattat beslut om att en gemensamhetsanläggning i form av en grusväg skulle asfalteras samt om debiteringslängd för den planerade åtgärden. Eftersom asfaltering skulle innebära en standardförbättring och medföra en avsevärd höjning av den årliga utdebiteringen har MÖD bedömt att den planerade åtgärden inte kan hänföras till anläggningens förvaltning i egentlig mening och att den därför inte är förenlig med samfällighetsföreningens ändamål. Besluten om asfaltering och debiteringslängd har därmed stått i strid med 18 § i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

2018-01-17

MÖD har ansett att MMD brustit i sin materiella processledning när den i ett mål om klander av föreningsstämmobeslut inte klarlagt innehållet i kärandenas yrkande om ersättning för rättegångskostnader. Yrkandet har preciserats i överklagandet och MÖD har förpliktat motparten att ersätta rättegångskostnaderna vid MMD.  


Prövningstillstånd

2018-03-20

Ett bolag har överklagat en dom där mark- och miljödomstolen har avslagit en tillståndsansökan i dess helhet och vidare godkänt  miljökonsekvensbeskrivningen. Förutom bolaget har två sakägare anslutningsvis överklagat (50 kap. 2 § RB) och yrkat att ansökan avvisas p.g.a. felaktig MKB. MÖD har avvisat sakägarnas anslutningsöverklagande med motiveringen att  MKB:n kommer, med anledning av bolagets överklagande, att prövas i målet och samma resultat kan därför uppnås oavsett om sakägarna anslutningsöverklagar eller är motparter. Något egentligt intresse av att anslutningsöverklaga finns därmed inte.