JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 1383-17

Fråga om fastighetsägares subsidiära ansvar för föroreningsskador som denne vid köpet av fastigheten, bestående av åkermark, inte kände till (10 kap. 3 § första stycket MB). Miljönämnden förelade en fastighetsägare att vidta vissa undersökningar avseende markföroreningar på fastigheten efter en bildemonteringsverksamhet som annan person tidigare bedrivit där. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att omständigheterna vid köpet var sådana att klaganden inte kan anses ha bort upptäcka eventuella föroreningar från bildemonteringsanläggningen och att det därför inte kan krävas att klaganden i egenskap av fastighetsägare ska vidta undersökningar i enlighet med nämndens föreläggande. Föreläggandet har upphävts.

 

MÖD 2018:3

Tillhörande dokument