JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 1606-17

I en dom 2008 inskränkte dåvarande miljödomstolen en blockstenstäkts verksamhets- och brytningsområde enligt vad som framgick av en till domen fogad karta. Samtidigt delegerade miljödomstolen till tillsynsmyndigheten att bl.a. detaljbestämma den genom domen fastställda östra gränsen för täktområdet vilket också kom att ske.

Verksamhetsutövaren har nu ansökt om tillstånd för fortsatt täktverksamhet. MÖD har, i likhet med mark- och miljödomstolen, funnit att tillsynsmyndighetens tidigare beslut om den östra gränsen har varit oriktigt eftersom det medfört en betydande utökning av täktområdet i förhållande till vad miljödomstolen bestämde i sin dom. Felet i tillsynsmyndighetens beslut har bedömts vara väsentligt och uppenbart och beslutet har därför av MÖD betraktats som en nullitet. Eftersom MPD vid sin prövning av nu aktuell ansökan har utgått från den av tillsynsmyndigheten oriktigt bestämda gränsen och därmed inte har behandlat bolagets ansökan som en ansökan om utvidgning av täkten, har MPD:s beslut undanröjts och målet återförvisats dit för fortsatt behandling.

 

 

 

Tillhörande dokument