JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 3200-17

Föreläggande om bullerdämpande åtgärder. Fastigheten utsätts enligt Trafikverkets beräkningar inte för vägtrafikbuller överstigande den nivå som anges i den första etappen i infrastrukturpropositionen (prop. 1996/97:53). Några särskilda skäl för att ändå förelägga om åtgärder har inte framkommit. Mark- och miljööverdomstolen har därför upphävt föreläggandet.

 

Tillhörande dokument