JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 4293-17

Ansökan om tillstånd till täkt av grus och berg har avslagits av Mark- och miljööverdomstolen bland annat mot bakgrund av att SGU i yttrande bedömt att utredningen i målet inte tydligt visar att verksamheten kan ske utan risk för grundvattenförekomst och dricksvattentäkt nedströms verksamheten.

Tillhörande dokument