JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Övriga mål: ÖÄ 10992-17

Har en innehavare av en kolonilott åsidosatt sina förpliktelser i sådan mån att arrendeavtalet med tillämpning av 10 kap. 5 § första stycket 2 p jordabalken inte skäligen bör förlängas? Endast en försenad delbetalning av arrende- och medlemsavgift är visad i målet och mot bakgrund av att arrendelagstiftningen är en skyddslagstiftning har hovrätten ansett att denna enda försening inte ska leda till att arrendeavtalet ska upphöra.

Tillhörande dokument