JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 10448-17

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt en detaljplan eftersom kommunen under planprocessen inte hållit ett tillräckligt utförligt beslutsunderlag tillgängligt i den utsträckning som krävs (5 kap. 11 c § och 21 § PBL). Vidare har det inte framkommit att det funnits skäl för upphävande av strandskyddet inom visst område.

Tillhörande dokument