JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 10684-17

Detaljplan för fastigheten Väbeln 3 i Stockholm. MÖD har funnit att det inte finns skäl att anta att detaljplanens miljöpåverkan är betydande och att en miljökonsekvensbeskrivning därför inte behövs.  Inte heller i övrigt har det framkommit någonting som utgör skäl att upphäva antagandebeslutet. Överklagandena har därför avslagits. - Även fråga om miljöorganisations klagorätt.

Tillhörande dokument