JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 10775-17

Mark- och miljödomstolen har avgjort ett mål utan att låta part yttra sig över omständighet som legat till grund för avgörandet och som inte åberopats av part eller annars förekommit i tidigare instanser. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt förfarandet som ett rättegångsfel och att felet kan antas ha inverkat på målets utgång och inte utan väsentlig olägenhet kan avhjälpas i Mark- och miljööverdomstolen. Mark- och miljödomstolens dom har därför undanröjts och målet återförvisats till domstolen för fortsatt handläggning.

Tillhörande dokument