JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 11195-17

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt en flexibel detaljplan då det inte i tillräcklig omfattning går att bedöma planens konsekvenser för närboende (4 kap. 32 och 33 §§ plan- och bygglagen). Mark- och miljööverdomstolen har bl.a. anfört att en jämförelse mellan planbeskrivningens illustrationsmaterial och planbestämmelserna visar att det finns en stor oredovisad byggrätt. Med hänsyn till lokaliseringen av klagandenas fastighet i förhållande till planen går det inte att bedöma om bebyggelsen kan lokaliseras på sådant sätt  att betydande olägenhet inte uppstår för klagandena.

Tillhörande dokument