JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 2383-18

Klagan över domvilla. Mark- och miljödomstolen har upphävt en kommuns beslut att anta en detaljplan utan att bereda ägaren av en fastighet samt en exploatör som skulle beröras av detaljplanen tillfälle att yttra sig i målet. Fastighetsägaren och exploatören har klagat över domvilla och anfört att underlåtenheten att höra dem innefattar ett rättegångsfel som bör föranleda att mark- och miljödomstolens dom undanröjs. MÖD har avslagit klagomålet eftersom det kommunala planmonopolet innebär att det i den aktuella situationen inte har funnits någon skyldighet för mark- och miljödomstolen att bereda någon annan än kommunen tillfälle att yttra sig över överklagandet.

Tillhörande dokument