JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 2432-17

Ansökan om förhandsbesked för bygglov. Mark- och miljööverdomstolen har fastställt byggnadsnämndens beslut att inte tillåta nybyggnad av två enbostadshus. Marken är enligt översiktsplanen brukningsvärd jordbruksmark och nämnden har därför haft tillräckliga skäl att avslå ansökan.

Tillhörande dokument