JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 4520-17

Mark- och miljööverdomstolen har i visst fall funnit att bestämmelsen i 3 kap. 4 § miljöbalken om brukningsvärd jordbruksmark inte utgjort hinder mot att positivt förhandsbesked ges för komplettering av befintlig bebyggelse med två enbostadshus.

Tillhörande dokument