JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 6099-17

Byggnadsnämndens beslut att neka rivningslov enligt 9 kap. 34 § PBL för ett vattentorn på en industrifastighet därför att byggnaden har kulturhistoriska värden har fastställts av Mark- och miljööverdomstolen. Det finns ett allmänt intresse av att bevara byggnaden och bolaget har inte visat att det egna intresset att få riva byggnaden överväger det allmänna intresset.

 

Tillhörande dokument