JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 9263-17

En kommun beviljade bygglov för nyuppförande av ett flerbostadshus. Den tilltänkta byggnaden är avsedd att förläggas en meter från fastighetsgränsen. Byggnadens placering har ansetts inte vara förenlig med gällande, äldre stadsplan och det är inte heller fråga om en sådan liten avvikelse som är förenlig med planens syfte enligt PBL. Mark- och miljööverdomstolen har med ändring av mark- och miljödomstolens dom upphävt beslutet att bevilja bygglov

 

Tillhörande dokument