JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

2019

Miljömål

2019-07-08Utdömande av vite. Ett bolag har förelagts att följa vissa begränsningar av tömningstiderna för en återvinningsstation. Föreläggandet har förenats med ett löpande vite på 25 000 kr för varje tillfälle som föreläggandet överträds. Ansökan om utdömande av vite har avsett sammanlagt fyra överträdelser. MÖD har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, funnit att föreläggandet varit tillräckligt tydligt utformat. Enligt 9 § 2 st. lagen om viten är det, när det föreligger flera överträdelser av föreläggandet till samtidig bedömning, inte möjligt att döma ut vite för mer än en av överträdelserna. Ansökan har därför bifallits endast till viss del. 

 

2019-07-04

Strandskyddsdispens för VA-ledning i vattenområde. Mark- och miljööverdomstolen konstaterade att det fanns alternativa metoder för att tillgodose behovet av vatten och avlopp. Ledningen skulle dessutom påverka befintligt ålgräs negativt. Sammantaget fann Mark- och miljööverdomstolen att det saknades skäl för dispens.

2019-07-02

Tillstånd för bergtäkt. Mark- och miljödomstolen gav tillstånd till täktverksamhet mm. Mark- och miljööverdomstolen har endast ändrat vissa villkor. Mark- och miljööverdomstolen har avslagit bolagets yrkande om att öka mängden massor som får föras in för i huvudsak efterbehandlingsändamål. Bolaget har inte visat att det huvudsakliga syftet med införseln av massorna är att ersätta ett annat material som annars hade använts. Mark- och miljööverdomstolen har därför bedömt att det inte är frågan om ett återvinningsförfarande. Även frågor om tillåtlighet och övriga villkor.

2019-07-02

Förbud enligt 12 kap. 6 § miljöbalken att ta ned en ek. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att nedtagning av enstaka träd kan utlösa en samrådsplikt enligt 12 kap. 6 § miljöbalken och ansett att länsstyrelsen haft fog för sitt beslut att förbjuda nedtagningen.

2019-07-02

Mark- och miljööverdomstolen har avslagit en ansökan om dispens från biotopskyddet för att ta bort del av en stenmur och uppföra en nätstation som ska ersätta en befintlig stolptransformator. Åtgärden utgjorde en del i ett arbete med att ersätta befintlig luftledning med markkabel. Domstolen konstaterade att vid valet av plats har beaktats att jordbruksmark intill stenmuren skulle tas i anspråk om man inte kan ta bort del av stenmuren och att någon förutsättningslös utredning av möjlig plats för stationen inte presenterats och ansåg att det inte förelåg särskilda skäl för dispens.

 

2019-07-02

Mark- och miljööverdomstolen har avslagit en ansökan om dispens från biotopskyddet för att ta bort del av en stenmur och uppföra en nätstation som ska ersätta en befintlig stolptransformator. Åtgärden utgjorde en del i ett arbete med att ersätta befintlig luftledning med markkabel. Domstolen konstaterade att vid valet av plats har beaktats att jordbruksmark intill stenmuren skulle tas i anspråk om man inte kan ta bort del av stenmuren och att någon förutsättningslös utredning av möjlig plats för stationen inte presenterats och ansåg att det inte förelåg särskilda skäl för dispens.

 

2019-06-28

I mål avseende prövotidsfrågor m.m. för tillstånd till ståltillverkning har Mark- och miljööverdomstolen delvis bifallit länsstyrelsens överklagande bl.a. genom att upphäva mark- och miljödomstolens beslut att upphäva prövotidsförordnandena angående totala utsläpp till luft och till vatten. Målet har återförvisats i dessa delar och bolaget har förelagts att till mark- och miljödomstolen redovisa förslag till slutliga villkor för totala utsläpp till luft och till vatten.

2019-06-27

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att länsstyrelsen inte har författningsstöd för att meddela beslut om verksamhetskod och avgiftskod. Länsstyrelsens beslut har därför upphävts.

2019-06-27

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att länsstyrelsen inte har författningsstöd för att meddela beslut om verksamhetskod och avgiftskod. Länsstyrelsens beslut har därför upphävts.

2019-06-27

Lagligförklaring och tillstånd till mindre strömkraftverk i Helge å, Älmhults kommun.

2019-06-25

Tillsyn av vattenverksamhet vid en damm som har använts för flottning. Naturmiljön är påverkad dels av dammen i sig och dels av att befintliga dammluckor har lämnats öppna. Mark- och miljööverdomstolen har återförvisat målet till länsstyrelsen för närmare utredning av vilka åtgärder som bör vidtas och vem som bör utföra dessa.

2019-06-24

Domvilla m.m. avseende mål om nätkoncession. Eftersom miljöpåverkan på ål har prövats vid tillståndsprövningen enligt miljöbalken har Energimarknadsinspektionen inte behövt pröva denna fråga i mål om nätkoncession. Att samråd inför miljökonsekvensbeskrivning i koncessionsmålet inte har skett med innehavare av bl.a. åldrätter och ålfisketillstånd har därför inte utgjort domvilla. Inte heller handläggningen i övrigt har inneburit domvilla.

2019-06-20

Sedan lång tid har motortrafik och parkering i mycket stor omfattning skett sommartid på en privatägd sandstrand. Kommunen har underhållit nedfarter till stranden samt skyltat till parkeringen och informerat om den på sin hemsida. Mark- och miljödomstolen har med stöd av tillsynsbestämmelserna i miljöbalken förbjudit kommunen att fortsätta med underhåll, skyltning och information mm. MÖD fann att det är fråga om miljöfarlig verksamheten och att kommunen är att anse som verksamhetsutövare eftersom den genom sina åtgärder bidragit till verksamheten. Förbudet kan inte anses hindra kommunen från åtgärder som kan behövas med anledning av skyldigheter den kan ha såsom att bereda räddningstjänsten framkomst.

2019-06-20

Parterna i målet har varit överens om att ett föreläggande om visst förbud ska upphävas. Mark- och miljööverdomstolen har inte funnit skäl att gör annan bedömning och har därför upphävt föreläggandet

2019-06-20

Mark- och miljööverdomstolen har slagit fast att en kommun har ett ansvar som verksamhetsutövare enligt miljöbalken då den kommunala räddningstjänstens användning av brandsläckningsskum innehållande PFAS vid en släckningsinsats orsakat förorening av grundvatten.

2019-06-20

Mark- och miljööverdomstolen har med hänsyn till de ny reglerna avseende vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel upphävt ett föreläggande att söka tillstånd m.m.

2019-06-19

Mark- och miljööverdomstolen har jämkat ett utdömt vite till noll med hänsyn till klagandens ekonomiska förhållanden. Ansökan om utdömande av vite har därför avslagits.

2019-06-19

Tillstånd för en enskild avloppsanläggning (infiltrationsanläggning) har inte beviljats eftersom det, med hänsyn till befintlig utredning om förhållandena på platsen, inte var visat att anläggningen, utan att förses med extra fosforreningssteg, uppfyllde rimliga krav för att hindra skada eller olägenhet för miljön.

2019-06-19

Fråga bl.a. om begränsningsvärden i en provisorisk föreskrift avseende rening av dag- och lakvatten för avfallsverksamhet och deponi ska formuleras som riktvärde eller inte.

2019-06-18

Tillsynsföreläggande avseende enskild avloppsanläggning. Hög skyddsnivå avseende miljö- och hälsoskydd hade tillämpats med hänvisning till näraliggande sjö. MÖD bedömde att enbart närheten till sjön inte kunde motivera hög skyddsnivå. Dessutom ansågs föreläggandet vara olämpligt utformat. MÖD upphävde föreläggandet

2019-06-18

I ett tillstånd för produktion av etanol m.m. har Mark- och miljööverdomstolen ändrat villkor för utsläpp till kommunalt spillvattennät och för fackling av biogas. 

2019-06-13

Föreläggande att ta bort rörläggning från bäck. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att rörläggning av bäck endast behöver tas bort till viss del.

2019-06-13

Återställande av försutten tid. I ett ansökningsmål har mark- och miljödomstolens dom kommit fram till en av parterna mindre än en vecka innan överklagandefristen gick ut. Trots att 22 kap. 21 § tredje stycket miljöbalken föreskriver att domstolens skyldighet att underrätta parterna om innehållet i domen ska anses fullgjord genom att domen hålls tillgänglig hos aktförvararen har MÖD funnit att parten haft laga förfall för sin underlåtenhet att överklaga domen i rätt tid.

2019-06-10

Ersättning enligt 31 kap. miljöbalken. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att värdering av skogsmark ska grundas på beståndsmetoden i kombination med en ortsprisanalys, även när det är fråga om ett mindre markområde med låg skogskvalitet och särskilda avverkningsförutsättningar. Ortsprisanalysens genomslag ska dock göras beroende av jämförelseobjektens beskaffenhet i förhållande till värderingsobjektet.

2019-06-07

Med ändring av mark- och miljödomstolens dom har Mark- och miljööverdomstolen beviljat att ersättning ur bygdeavgiftsmedel ska utgå för anläggande av erosionsskydd.

2019-06-05

I ett mål om skadestånd enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster har MÖD bedömt att det finns särskilda skäl att tillerkänna fastighetsägaren, som hade bevisbördan för samtliga tvistiga omständigheter och som vann målet i sak, ersättning för rättegångskostnader i mark- och miljödomstolen.

2019-06-03

 

Utdömande av vite. MÖD har bedömt att det stått nämnden fritt att välja om ett ingripande mot tobaksrökning i en samlingslokal ska göras med stöd av miljöbalken eller tobakslagen. Ett förbud mot tobaksrökning som meddelats med stöd av bestämmelser i miljöbalken har därför ansetts lagligen grundat.

 

 

2019-05-29

Rättegångskostnader vid mark- och miljödomstolen i mål om tillstånd till bortledande av grundvatten för utbyggnad av tunnelbana. Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från underinstansen, ansett att den kostnad som sakägare yrkat ersättning för har varit i sin helhet skäligen påkallad för att tillvarata partens rätt i målet.

2019-05-28

Buller från en maskin som blåser upp plastflaskor har, trots att det inte överstiger de riktvärden som följer av Naturvårdsverkets och Folkhälsomyndighetens allmänna råd, ansetts ha en sådan karaktär att det kan medföra en olägenhet för människors hälsa. Mot denna bakgrund och då verksamhetsutövaren inte visat att ett förbud mot produktion av flaskor nattetid och på helger skulle vara oproportionerligt ingripande har MÖD fastställt ett beslut om förbud mot sådan produktion.

2019-05-28

Mark- och miljödomstolen har avslagit nämndens ansökan om utdömande av vite då det saknades utredning om att vitesföreläggandet överträtts. Med hänsyn till att nämnden i MÖD inkommit med utredning som visar att föreläggandet överträtts, har MÖD undanröjt mark- och miljödomstolens dom och återförvisat målet dit för fortsatt behandling.

2019-05-27
Fråga om återställningsåtgärder i samband med återkallelse av nätkoncession. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att efterbehandling av förorenad mark bör hanteras enligt miljöbalkens regler och därför upphävt skyldigheten i ett beslut om återställningsåtgärder enligt ellagen att ta bort synlig kreosotförorenad jord.
2019-05-24

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt länsstyrelsens föreläggande om att ansöka om lagligförklaring/tillstånd för en damm och den vattenverksamhet som bedrivs där; Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det finns en damm på platsen och att den dämning som sker där utgör vattenverksamhet.     

2019-05-24

 

I ett mål om tillstånd till vindkraftspark enligt den s.k. boxmodellen har sökanden i Mark- och miljööverdomstolen framställt ett tilläggsyrkande om tillstånd till en fast placering av vindkraftverken med en viss mindre flyttmån. Mark- och miljööverdomstolen har med hänvisning till instansordningsprincipen återförvisat målet till miljöprövningsdelegationen för fortsatt handläggning. 

 

2019-05-24

 

I ett mål om tillstånd till vindkraftspark enligt den s.k. boxmodellen har sökanden i Mark- och miljööverdomstolen framställt ett tilläggsyrkande om tillstånd till en fast placering av vindkraftverken med en viss mindre flyttmån. Mark- och miljööverdomstolen har med hänvisning till instansordningsprincipen återförvisat målet till miljöprövningsdelegationen för fortsatt handläggning. 

 

2019-05-24

Fråga om strandskyddsdispens för ändrad användning av byggnad på fastighet som används för församlingsverksamhet, fotbollsmatcher, scoutdagar och liknande verksamhet. Dispensansökan avser ändrad användning till enbostads-/fritidshus. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att byggnaderna vid ändrad användning kommer att avhålla allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt och att den ändrade användningen därmed kräver dispens från strandskyddsreglerna. Mark- och miljööverdomstolen har vidare bedömt att det saknas förutsättningar att ge strandskyddsdispens. Överklagandet har avslagits.

2019-05-24

Mark- och miljööverdomstolen har, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, upphävt länsstyrelsens beslut att förena ett föreläggande att inkomma med förslag till kontrollprogram med vite.

2019-05-15

Föreläggande att söka tillstånd för drift av ett vattenkraftverk. Mark- och miljööverdomstolen har upphävt föreläggandet i dess helhet eftersom verksamhetsutövaren har visat att verksamheten omfattas av ett tillstånd från 1932.

2019-05-13

Klagorätt. Klagandena anmälde till länsstyrelsen att vissa åtgärder som vidtogs på en fastighet som låg i ett naturreservat bl.a. stred mot föreskrifterna för reservatet och reglerna om strandskydd. Länsstyrelsen beslutade att lämna anmälan utan åtgärd. Mark- och miljööverdomstolen har gjort bedömningen att klagandena inte haft rätt att överklaga länsstyrelsens beslut och därför upphävt mark- och miljödomstolens dom och avvisat överklagandet

2019-05-09

MÖD har bedömt att det finns förutsättningar att ge tillstånd för en vindkraftpark enligt den s.k. boxmodellen.

2019-05-09

Dispens för nybyggnad av bostadshus inom naturvårdsområde. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att det saknas särskilda skäl för dispens och att åtgärden strider mot syftet med naturvårdsområdet. Det enskilda intresset av att få bebygga det aktuella området väger inte tyngre än det allmänna intresset av att bevara området, varför det inte heller är oproportionerligt att neka dispens.

2019-05-08

Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det inte funnits förutsättningar att bifalla tillståndshavarens ansökan om att upphäva eller ändra ett villkor i tillståndsbeslutet bl.a. eftersom det inte getts in någon ny utredning i förhållande till när villkoret beslutades

2019-04-30

Tillstånd till brytning av kaolin m.m. Den aktuella kaolinfyndigheten i Billinge i Skåne är utpekad som riksintresse för mineralförsörjningen och regeringen meddelade den 22 december 1998 beslut om bearbetningskoncession. Nordväst om det planerade verksamhetsområdet ligger Natura 2000-området Jällabjär. Mark- och miljödomstolen avslog tillståndsansökan. MÖD har vid sin prövning funnit att tillstånd till verksamheten enligt 7 kap. 28 b § miljöbalken inte kan ges, dels på grund av den osäkerhet som finns kring påverkan på grundvattennivåerna inom Natura 2000-området, dels på grund av det buller som verksamheten tillsammans med transporter till och från verksamhetsområdet och arbetet med att anlägga en bullervall mot Natura 2000-området ger upphov till. MÖD har vidare funnit att sökta artskyddsdispenser inte kan ges samt att utsläpp av processavloppsvatten innehållande bl.a. fosfor och halloysit till Rönne å inte kan tillåtas. Sökandens överklagande har därför avslagits.  

2019-04-29

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med mark- och miljödomstolen ansett att det har funnits förutsättningar för att döma ut vite när ett föreläggande avseende enskilt avlopp inte har följts.

2019-04-25

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att en privat skylt inom ett naturreservat krävt dispens från reservatsföreskrifterna. Viljan att informera om en enskild näringsverksamhet har inte bedömts utgöra särskilda skäl för dispens.

2019-04-24

MÖD har i ett tillsynsärende angående buller från vindkraftverk ansett att eventuella störningar på andra fastigheter än klagandens, s.k. tredjemansintressen, inte bör beaktas av överprövande instans.

2019-04-18

Ägaren av en dammanläggning med regleringsluckor förelades av länsstyrelsen att söka tillstånd till vattenverksamheten och lagligförklaring av anläggningen. Ägaren gjorde gällande att verksamheten bedrevs med samma utformning sedan 300 år och åberopade bl.a. privilegiebrev och vattendom. MÖD fann att utredningen visade att dammanläggningen bedrevs med stöd av urminnes hävd och att den motsvarar ett miljöbalkstillstånd enligt 5 a § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken.

2019-04-10

Fråga om tillstånd att anlägga väg inom landskapsbildsskyddat område. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att den ansökta vägen skulle innebära ett betydande ingrepp i landskapsbilden. Ingreppet skulle bli framträdande från en stor del av det skyddade lanskapsrummet och påverka dess värden. Enligt domstolen gör det faktum att platsen för den planerade vägen finns i utkanten av det skyddade området inte den negativa inverkan mindre. Mark- och miljööverdomstolen har därför, till skillnad från mark- och miljödomstolen, inte gett tillstånd till ansökan.

2019-04-03

Klaganden begärde tillsyn avseende pågående vattenverksamhet på en grannfastighet och länsstyrelsen avslutade ärendet utan åtgärd. Sedan klaganden till Mark- och miljööverdomstolen gett in nytt material bestående av fotografier och filmer har domstolen, till skillnad mot mark- och miljödomstolen, bedömt att det finns anledning att utreda om ytterligare tillsynsåtgärder behövs. Mark- och miljööverdomstolen har därför återförvisat målet till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.

2019-04-01

I ett mål om tillstånd till uppförande av vindkraftverk ansökte ett bolag om att få sätta upp totalt högst 48 vindkraftverk i fyra olika delområden. Miljöprövningsdelegationen gav tillstånd till 25 vindkraftverk i två av områdena men mark- och miljödomstolen, som delade bedömningen att dessa två områden i och för sig var lämpliga för vindkraft, avslog hela ansökan med hänsyn till de kumulativa effekter som en etablering av ytterligare vindkraftverk skulle innebära för rennäringen. Mark- och miljööverdomstolen delade underinstansernas bedömning att riksintresset för naturvård och för rennäring ska ges företräde i de två områden som fått avslag i båda underinstanserna, även efter att yrkandet i MÖD minskats till 19 verk i dessa områden, men fastställde miljöprövningsdelegationens beslut att ge tillstånd till högst 25 verk i de två andra områdena med vissa villkorsändringar. Dessa två områden är till största delen utpekade som riksintresse för vindkraft vilket gavs företräde.

 

MÖD 2019:5

2019-03-28

Tillstånd till vattentoalett med sluten tank. MÖD har fastställt nämndens beslut att avslå ansökan om tillstånd eftersom den sökta avloppslösningen inte bedömts vara långsiktigt hållbar på den aktuella platsen och då det finns ett mer miljöanpassat alternativ med lägre vattenförbrukning som är tillgängligt och inte betydligt dyrare.

2019-03-27

Fråga om avvisning. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att ett arrendeavtal med avtalstid till 31 december 2033 visserligen är tillräckligt för att kunna grunda vattenrättslig rådighet för ansökan om tillstånd i efterhand till en redan utförd brygganläggning. Mark- och miljödomstolens beslut om avvisning ändras dock inte då sökanden inte följt föreläggande i ett annat avseende.

2019-03-26

Tre föreningar som uppfyller kriterierna i 16 kap. 13 § miljöbalken har ansetts ha rätt att överklaga Energimarknadsinspektionens beslut om nätkoncession för linje för en luftledning med en spänning av 130 kilovolt. MÖD har bedömt att bestämmelsen i 13 kap. 9 § ellagen, som ger miljöorganisationer klagorätt vid vissa större projekt (luftledningar med en spänning av minst 220 kilovolt) inte uttömmande reglerar frågan och att beslutet om nätkoncession vid en konventionsenlig tolkning av 42 § förvaltningslagen får anses angå föreningarna.

2019-03-22

Föreläggande att städa upp på fastighet samt debitering av tillsynsavgift. Utredningen har visat bl.a. att ett flertal oidentifierade personer vistats på fastigheten och att skrot- och avfallsverksamhet förekommit där. MÖD har funnit att fastighetsägaren genom att underlåta att agera får anses ha accepterat den verksamhet som förekommit. Fastighetsägaren har därför bedömts vara verksamhetsutövare och rätt adressat för föreläggandet. Nämnden har därmed också haft rätt att debitera fastighetsägaren för tillsynsavgift.

2019-03-20

Föreläggande att söka tillstånd för anmäld vattenverksamhet. Mark- och miljööverdomstolen anser att den aktuella åtgärden att förlänga en brygga inte påverkar grannarnas nyttjande och åtkomst till sitt vattenområde. Risken för störningar från följdverksamhet omöjliggör inte heller ett anmälningsförfarande. Föreläggandet att söka tillstånd upphävs därför och ärendet lämnas tillbaka till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.

2019-03-19

Skadestånd enligt 32 kap. miljöbalken. Järnvägsarbeten har föranlett avstängning av en väg med reducerad framkomlighet till en livsmedelsbutik som följd. MÖD har bedömt att den störning som avstängningen inneburit har varit sådan att den skäligen får tålas med hänsyn till dess allmänna förekomst under jämförliga förhållanden. Butikens talan om ersättning för den omsättningsminskning som avstängningen gett upphov till har därför ogillats.

2019-03-13

Tillstånd till befintligt kraftvärmeverk som byggs ut med en ångpanna. Mark- och miljööverdomstolen har bl.a. justerat villkor om energieffektivisering och utsläpp av ammonium. När det gäller möjligheten till elproduktion i anläggningen har domstolen inte funnit skäl att ändra i tillståndsmeningen eller föreskriva ytterligare villkor om krav på möjlighet till sådan produktion.

2019-03-07

Efter anmälan enligt 12 kap 6 § miljöbalken om plantering av skog på åkermark beslöt länsstyrelsen att förbjuda åtgärden med hänvisning bl.a. till att landskapet med värdefull kulturmiljö, fornlämningar och en särpräglad uppfartsväg till en gård, skulle skadas. MÖD ansåg att länsstyrelsens prövning kunde innefatta kulturmiljöfrågor och gjorde samma bedömning i sak som myndigheten.

2019-03-04

Regresstalan avseende efterbehandlingsansvar enligt 10 kap. 6 § miljöbalken. Förvärvaren av en förorenad fastighet har i ett för en tidigare ägare gynnande  tredjemansavtal åtagit sig att hålla den tidigare ägaren skadeslös med avseende på vissa kostnader för sanering av fastigheten. Sedan den nya ägaren utfört vissa markarbeten som föranlett kostnader för sanering har tvist uppstått om vem som slutligen ska bära dessa kostnader. Vid en skälighetsbedömning enligt 10 kap. 6 § andra  stycket miljöbalken har MÖD bedömt att den tidigare fastighetsägaren inte ska bära någon del av saneringskostnaderna.

 

MÖD 2019:3

2019-02-28

De iakttagelser som nämnden gjort i samband med en inspektion ger, tillsammans med resultatet av en indikerande ljudmätning, stöd för att ljudnivåerna i en lägenhet utgör en risk för människors hälsa. Nämnden har därmed haft skäl för att förelägga fastighetsägaren att inkomma med en ljudutredning.

2019-02-26

MÖD har funnit att ett beslut om årlig avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken inte kan anses innebära ett ställningstagande till vilken verksamhetskod som gäller för verksamheten i annat avseende än för fastställande av avgift.

2019-02-25

Lagligförklaring och tillstånd till bortledande av vatten till vattenkraftverk i ett vattendrag som omfattas av 4 kap. 6 § miljöbalken. Mark- och miljööverdomstolen har fastställt lagligförklaringen och tillståndet, men ändrat villkor om fingallrets utformning.

2019-02-18

Trafikverket anmälde enligt 12:6 MB att man i samband med byggande av en trafikplats avsåg att flytta två exemplar av den fridlysta arten grön sköldmossa. MÖD ansåg att utredningen om växtens bevarandestatus lokalt var bristfällig och att det därför inte kan anses att bevarandestatusen är gynnsam. Flytten av växterna måste i det läget bedömas efter ansökan om dispens enligt artskyddsförordningen.

2019-02-18

MÖD har beslutat om ett mängdvillkor för totalfosfor per år som får släppas ut från ett kommunalt avloppsreningsverk som komplettering till befintligt haltvillkor.

Bilaga A (Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstol, deldom 2017-12-14 i mål nr M 3980-15) bifogas ej här men kan beställas från MÖD på svea.avd6 (at) dom.se

2019-02-15

I likhet med mark- och miljödomstolen har Mark- och miljööverdomstolen funnit att en damm inte ska vara klassificerad i dammsäkerhetsklass.

2019-02-12

Avgift för tillsyn med anledning av klagomål på rök från eldning i kakelugnar i en bostadsrättsförening. MÖD har bedömt att klagomålet inte var ogrundat i den mening som avses i taxans bestämmelse om avgiftsbefrielse och att bostadsrättsföreningen är att betrakta som verksamhetsutövare och därmed skyldig att betala tillsynsavgiften.

2019-02-05

I ett anmälningsärende avseende vattenverksamhet har mark- och miljödomstolen underlåtit att kommunicera överklagandet av länsstyrelsens beslut med en enskild motpart trots att mark- och miljödomstolens avgörande gått parten emot. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att detta utgjort domvilla och därför undanröjt mark- och miljödomstolens dom samt återförvisat målet till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning. Mark- och miljööverdomstolen har även prövat frågan om rättegångskostnader då det inte finns någon rätt till ersättning för rättegångskostnader i det återupptagna målet i mark- och miljödomstolen.

2019-02-04

Mark- och miljööverdomstolen har stadfäst en av parterna träffad förlikning.

2019-01-31

MÖD har inte funnit skäl att ändra ett utsläppsvillkor för förorenat lakvatten från en avfallsanläggning som innehåller månadsmedelsvärden som halt och årlig mängd. Däremot har det funnits skäl att höja månadsmedelvärdet för nickel. Utsläppsvillkoret ska även gälla för det vatten som används för bevattning av energiskog.

2019-01-25

Mark- och miljööverdomstolen har gett tillstånd till att anlägga en ersättningsbrunn om den tillståndsgivna huvudbrunnen skulle bli obrukbar för grundvattenbortledning. Reglerna om arbetstid och oförutsedd skada har tillämpats även i förhållande till ersättningsbrunnen.

2019-01-21

MÖD har i mål om vindkraftverk funnit att beslutade försiktighetsmått till skydd för fladdermöss är tillräckliga. Överklagandena har därför avslagits.

 

2019-01-17

Ansökan om ändring av villkor enligt 24 kap. 8 § miljöbalken avseende höjden för vindkraftverk. Tillståndshavaren har inte visat att villkoret är strängare än nödvändigt eller att ändringen påkallas av omständigheter som inte förutsågs när tillståndet gavs. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom har MÖD upphävt miljöprövningsdelegationens beslut och avslagit ansökan.

2019-01-15

Föreläggande att ansöka om lagligförklaring och tillstånd för damm. Den aktuella dammen hade funnits på platsen under mycket lång tid och Mark- och miljööverdomstolen instämde med mark- och miljödomstolen att en urminnes hävd hade uppkommit. Med beaktande av den nya lagstiftning som trädde i kraft den 1 januari 2019, enligt vilken urminnes hävd jämställs med ett tillstånd enligt miljöbalken i rättskraftshänseende, fann domstolen att tillsynsmyndigheten saknat grund för föreläggandet.

2019-01-14

Utdömande av vite i VA-mål. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att vitet ska dömas ut och att det inte finns några skäl att jämka beloppet. Sökanden ska därmed även få ersättning för ansökningsavgiften.

2019-01-14

Mark- och miljööverdomstolen har med ändring av mark- och miljödomstolens dom funnit att  en vattenverksamhet avseende uttag av ytvatten som med god marginal utgör en sådan anmälningspliktig verksamhet som anges i 19 § 9 FVV inte kräver tillståndsprövning. MÖD har bedömt att de invändningar som förts fram från motparter inte är av den art och omfattning som utlöser tillståndsplikt.

2019-01-09

Mål om utdömande av vite. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att ett vitesföreläggande utformats så att det inte tydligt framgår vem det riktar sig mot. Domstolen har därför avslagit ansökan om utdömande av vite.

2019-01-09

Mål om utdömande av vite. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att ett vitesföreläggande utformats så att det inte tydligt framgår vem det riktar sig mot. Domstolen har därför avslagit ansökan om utdömande av vite.


Mål enligt Plan- och bygglagen

2019-07-19

Bygglov för flerbostadshus och garage. Sedan mark- och miljödomstolen avslagit en bygglovsansökan, med hänvisning till att byggnadens utrymningsvägar inte uppfyller kraven på brandsäkerhet, har Mark- och miljööverdomstolen fastställt byggnadsnämndens beslut att bevilja bygglov och konstaterat att detaljplanens bestämmelse om utrymningsvägar har följts och att den närmare prövningen om utrymningsvägarna uppfyller de tekniska egenskapskraven görs i det tekniska samrådet.

2019-07-02

Även om allmänna lämplighetsskäl starkt talar för att slutbesked enligt PBL ska vara skriftliga (se Mark- och miljööverdomstolens dom den 8 januari 2014 i mål nr P 7235-13 angående startbesked) har även ett muntligt slutbesked rättsverkningar. Mark- och miljööverdomstolen har därför funnit att byggsanktionsavgift inte ska tas ut när en byggnad har tagits i anspråk efter det att ett muntligt slutbesked har lämnats.

2019-07-02

Bygglov för nybyggnad av fritidshus. Fråga om beräkning av byggnadshöjd för en i det närmaste kvadratisk byggnad, m.m..

 

2019-06-28

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det i en detaljplan som bl.a. syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse inte tagits skälig hänsyn till en befintlig industri. Kommunens överklagande av mark- och miljödomstolens dom, enligt vilken detaljplanen upphävts, har därför avslagits.

2019-06-26

Tolkning av planbestämmelse som stadgar att byggnader ska uppföras fristående alternativt som två eller flera byggnader sammanbyggda i tomtgräns. I målet var fråga om en byggnad som placerats över tomtgräns var planenlig eller liten avvikelse från planen. MÖD fann att en byggnad som placeras tvärs över en fastighetsgräns inte var planenlig och inte heller en liten avvikelse

2019-06-26

Ansökan om återställande av försutten tid har beträffande ett bygglovsbeslut avvisats eftersom den gjorts mer än tre veckor efter det att förfallet upphörde och beträffande ett annat bygglovsbeslut avslagits eftersom MÖD bedömt att sökandena inte hade laga förfall för sin underlåtenhet att överklaga beslutet i tid.

2019-06-25

Bygglov för enbostadshus m.m. inom detaljplanelagt område. Mark- och miljööverdomstolen anser att byggnadshöjden för det H-formade huset ska beräknas för varje del för sig. Höjden överstiger därmed inte den högsta tillåtna i detaljplanen. Eftersom detaljplanen endast tillåter friliggande hus är det däremot inte förenligt med planen att placera huset över gränsen mellan två fastigheter. Förutsättning att bevilja bygglov saknas och överklagandet avslås.

2019-06-25

Bygglov för enbostadshus. Mark- och miljööverdomstolen instämmer i mark- och miljödomstolens bedömning att byggnadshöjden ska beräknas för varje byggnadsdel för sig. Detta innebär, som mark- och miljödomstolen också ansåg, att byggnadshöjden för en byggnadsdel ska beräknas från den allmänna platsens medelnivå vid tomten medan de övriga två delarna ska beräknas från markens medelnivå invid byggnaden. Däremot anser Mark- och miljööverdomstolen att byggnadshöjden är för hög för att kunna anses vara en liten avvikelse från detaljplanens bestämmelse, varför bygglov inte kan ges.

2019-06-25

Bygglov för komplementbyggnad m.m. Enligt en stadsplan som gäller som detaljplan krävs ett minsta avstånd mellan byggnaderna på tomten om 12 meter eller i undantagsfall 9 meter. Den sökta åtgärden, uppförande av ett gästhus, innebär att avståndet mellan den befintliga huvudbyggnaden och gästhuset blir 5 meter. Mot bakgrund bl.a. av att det inte är möjligt att placera gästhuset så att såväl kravet på avstånd till fastighetsgräns som kravet på avstånd mellan byggnader är uppfyllt har MÖD bedömt att gästhusets placering kan godtas som en liten avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte.

2019-06-25

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att en miljöorganisation har haft rätt att överklaga ett beslut om att anta detaljplan.

2019-06-20

Ett beslut att ge bygglov för ändrad användning av fabrikslokal till flerbostadshus har undanröjts eftersom det i avsaknad av utredning om påverkan från närliggande hästverksamhet inte var möjligt att bedöma om bostadsbebyggelse var lämplig på platsen.

2019-06-20

Ansökan om bygglov för tillbyggnad (uterum). Fråga om bedömning av planenlighet. Det är endast sådana åtgärder som genomförts utan bygglov med stöd av de bestämmelser som anges i 9 kap. 30 § tredje stycket PBL (s.k. attefallsåtgärder) som man ska bortse från vid bedömningen av planenlighet. Den komplementbyggnad som fanns på aktuell fastighet var inte uppförd som en sådan bygglovsbefriad åtgärd, utan med bygglov. Det saknades därför möjlighet att bortse från komplementbyggnadens byggnadsarea vid bedömningen av planenligheten. Även fråga om liten avvikelse.

2019-06-18

Bygglov för ombyggnad och tillbyggnad av enbostadshus. Bygglovet avsåg bl.a. att bostadshuset skulle byggas till och byggas samman med ett garage och en matplats belägen ovanpå den innersta delen av garaget. Bygglovet omfattade även en ny takkonstruktion med ett sadeltak över hela bostadshuset. Taket skulle sträcka sig ut över matplatsen och den inre delen av garaget. Länsstyrelsen hade upphävt bygglovet enbart avseende garaget. Mark- och miljööverdomstolen bedömde att garaget utgjorde en integrerad del av bostadshuset och att det inte varit möjligt att dela upp lovprövningen. Bygglovsbeslutet upphävdes därför i dess helhet.

2019-06-17

Bygglov har nekats på grund av planstridigt utgångsläge. Det är inte heller lämpligt att dela upp bygglovsansökan och pröva yttre ändringar självständigt.

 

2019-06-13

I ett mål om bygglov för ett enbostadshus anförde klaganden i MÖD att bygglovet stred mot detaljplanen eftersom endast en femtedel av fastigheten fick bebyggas. Nämnden medgav att den hade tolkat detaljplanen fel tidigare genom att endast inräkna huvudbyggnaden i denna femtedel. Eftersom sakägarna därför borde ha fått yttra sig i samband med bygglovsansökan enligt 9 kap. 25 § PBL undanröjdes nämndens beslut och målet återförvisades till nämnden för fortsatt handläggning.

2019-06-13

Förbud mot användning av byggnad. Nämnden förbjöd med stöd av 11 kap. 33 § PBL fastighetsägare att använda hela byggnaden på fastigheten. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att den utredning som nämnden åberopat inte ger tillräckligt stöd för slutsatsen att byggnadens brister utgör skäl för ett beslut om användningsförbud gällande hela byggnaden. Domstolen har vidare bedömt att det finns anledning för nämnden att undersöka vilka andra och mindre ingripande tillsynsåtgärder som behöver vidtas. Mark- och miljööverdomstolen har därför fastställt mark- och miljödomstolens dom innebärande att nämndens beslut upphävs och att ärendet återförvisas till nämnden för fortsatt handläggning.

2019-06-12

Återställande av försutten tid. Bygglov hade beviljats för nybyggnad av ett flerfamiljshus. Meddelande om beslutet kungjordes men skickades inte till bostadsrättshavare på intilliggande fastigheter. MÖD har bedömt att dessa bostadsrättshavare i och för sig var att betrakta som kända sakägare, men att antalet sådana sakägare i detta fall var så stort att det skulle innebära större kostnader och besvär än vad som var försvarligt med hänsyn till ändamålet med meddelandet att skicka det till var och en av dem enligt 9 kap. 41 b § 2 PBL. Bostadsrättshavarna ansågs därför inte ha haft laga förfall för sin underlåtenhet att överklaga bygglovsbeslutet i rätt tid.

2019-06-04

Avvisad ansökan om återställande av försutten tid rörande beviljat bygglov. Sökanden ingick inte i den krets som kommunen hade varit skyldig att delge bygglovsbeslutet, varför tiden för att överklaga beslutet började löpa en vecka efter att beslutet hade kungjorts. Eftersom ansökan om återställande av den försuttna tiden gavs in mer än ett år från det att överklagandetiden gick ut, har Mark- och miljööverdomstolen avvisat ansökan.

2019-06-04

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt mark- och miljödomstolens dom och avslagit en ansökan om utdömande av vite. Skälet för upphävande är att föreläggandet som legat till grund för ansökan om utdömande inte uppfyllt kraven på tydlighet.

 

2019-06-03

 

Återställande av försutten tid. Fråga om kommunen efter ett beviljat bygglov underrättat granne enligt 9 kap. 41 b § PBL. När det av kommunens diariekort framgår att meddelandet skickats till grannen och ifrågavarande granne finns med på en lista över grannar, har kommunen ansetts ha fullgjort sin underrättelseskyldighet, varför ansökan har avslagits.

 

2019-05-27

I mål om bygglov för enbostadshus har betesmarken i detta fall inte ansetts utgöra brukningsvärd jordbruksmark. Bestämmelsen i 3 kap. 4 § andra stycket miljöbalken har därmed inte varit tillämplig.

2019-05-24

 

Återställande av försutten tid. Mark- och miljööverdomstolen avslog ansökningen.

 

2019-05-21

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus. Mark- och miljödomstolen avgjorde målet utan att nämnden hade yttrat sig till domstolen och utgick från den felaktiga uppfattningen att nämnden hade ändrat sig i frågan om detaljplan krävs. Detta ledde även till att domstolen inte prövade andra invändningar som den klagande hade framställt mot nämndens förhandsbesked. Mot denna bakgrund upphävdes mark- och miljödomstolens dom och målet återförvisades dit för fortsatt prövning.

2019-05-20

Bygglov för tillbyggnad på bostadshus. Fråga om planenligt ursprungsläge. Enligt ett undantag i planbestämmelserna kunde ytterligare en våning tillåtas under förutsättning att den i detaljplanen angivna byggnadshöjden inte överskreds. Då bostadshuset avvek från detaljplanens krav på byggnadshöjd fanns det inte möjlighet att med tillämpning av undantagsbestämmelsen anse det befintliga antalet våningar planenligt. Eftersom denna avvikelse inte ansågs som mindre fanns det inte förutsättningar för att lämna en förklaring att avvikelsen ska anses ha godtagits vid en tidigare bygglovsprövning (punkten 13 övergångsbestämmelserna till PBL). Det var därför riktigt att avslå ansökan om bygglov.

2019-05-15

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att genomförandet av detaljplan inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Mark- och miljödomstolens dom att upphäva beslutet att anta planen då någon miljökonsekvensbeskrivning inte upprättats har därför undanröjts och målet återförvisats till domstolen för fortsatt handläggning.

2019-05-15

Bygglov för uppförande av flerfamiljshus med fem lägenheter. Fråga var om avvikelse från detaljplan som föreskriver friliggande bostadsbyggnad. MÖD ansåg att planen ska mot bakgrund av syftet med densamma tolkas som att det är egnahems/villabebyggelse som avses och att det i normalfallet avser en- och tvåfamiljshus. Bygglov nekades därför.

2019-05-15

Bygglov för uppförande av flerfamiljshus med fem lägenheter. Fråga var om avvikelse från detaljplan som föreskriver friliggande bostadsbyggnad. MÖD ansåg att planen ska mot bakgrund av syftet med densamma tolkas som att det är egnahems/villabebyggelse som avses och att det i normalfallet avser en- och tvåfamiljshus. Bygglov nekades därför.

2019-05-14

 

Mark- och miljööverdomstolen instämmer i mark- och miljödomstolens bedömning att placeringen av ett pumphus utgör en betydande olägenhet enligt 2 kap. 9 § PBL med hänsyn till att pumphusets placering försvårar anläggandet av en infartsväg på grannfastigheten.

 

2019-05-14

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt ett beslut att anta detaljplan för bostadsbebyggelse på grund av att det inte var tillräckligt utrett om ett vattendrag inom planområdet var av sådan beskaffenhet att det omfattades av strandskydd.

2019-05-08

Kommunens beslut att anta en detaljplan har upphävts. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att planhandlingarna inte uppfyller kraven i 4 kap. 33 § PBL på grund av bristande redovisning av naturvärden kopplade till ek. Det har därför inte varit möjligt att bedöma planens konsekvenser och om det gjorts en rimlig avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. Även fråga om miljöorganisations klagorätt.

2019-04-30

Fråga om bygglov för stall för hästar och foderförråd. Mot bakgrund av utredningen i målet ansåg MÖD att byggnaderna inte kunde bedömas som bygglovsbefriade ekonomibyggnader i jordbruksverksamhet. I bygglovsfrågan ansåg domstolen att byggnaderna inte överensstämde med översiktsplanens syfte att säkra en god hushållning med brukningsvärd jordbruksmark.

2019-04-29

Bygglov. Bygglovsansökningen avsåg en fasadändring med byte till större fönster och inrättande av nya fönster inklusive franskt fönster på ett gårdshus i centrala Stockholm som fått beteckningen grön i Stockholms stadsmuseums klassificering av kulturhistorisk värdefull bebyggelse, vilket innebär att den är särskilt värdefull. Byggnadens huvudfasad vetter mot fastighetens innergård. Fasaden där åtgärderna ska utföras vetter mot en sluten innergård på en annan fastighet. Mark- och miljööverdomstolen konstaterade att åtgärderna inte kan upplevas från gatumiljön eller från gårdsmiljön på fastigheten och ansåg i likhet med Boverket att byggnaden får anses ha ett begränsat kulturhistoriskt värde i relation till gårdsmiljön på grannfastigheten. De bygglovssökta åtgärderna kunde enligt Mark- och miljööverdomstolen inte anses innebära en otillåten förvanskning av byggnaden enligt 8 kap. 13 § PBL eller strida mot detaljplanens förvanskningsförbud. Vidare bedömde domstolen att åtgärderna inte heller strider mot varsamhetskravet i nämnda kapitels 17 § PBL. Klaganden hade även anfört dels att de nya och större fönsterna skulle innebära en ökad insyn och utgöra en betydande olägenhet, dels att de bygglovsgivna åtgärderna skulle innebära en brandrisk. Sammanfattningsvis ansåg Mark- och miljööverdomstolen att det inte hade framkommit hinder mot att ge det sökta bygglovet. Överklagandet avslogs därför.

2019-04-26

 

Antagande av detaljplan för ett så kallat prioriterat förändringsområde i Värmdö kommun. Enligt planen ska kommunen inte vara huvudman för allmän plats. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det saknas särskilda skäl att frångå huvudregeln i 6 kap. 26 § ÄPBL om kommunalt huvudmannaskap och, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, upphävt antagandebeslutet. 

 

2019-04-23

Tidsbegränsat bygglov enligt 9 kap. 33 a § PBL. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att förutsättningar inte förelegat för tidsbegränsat bygglov för tre flerbostadshus då bl.a. sprängningsarbeten skulle innebära att platsen inte kan återställas till ursprungligt skick. Mark- och miljööverdomstolen har vidare, avseende ytterligare tre flerbostadshus, upphävt det tidsbegränsade bygglovet. Ett av husen skulle placeras så att betydande olägenhet skulle uppkomma för grannar. Detta sammantaget med att platsen även i det fallet borde återställas till ursprungligt, och inte enbart planenligt, skick innebar att tidsbegränsat bygglov inte skulle beviljas

2019-04-11

Bygglov för fyra gruppbyggda flerfamiljshus. Enligt gällande detaljplan från 1993 ska bullerskydd ordnas så att ekvivalent ljudnivå 55 dB(A) vid fasad klaras. Planens genomförandetid har gått ut. Bullernivån vid den nu sökta bebyggelsen kommer uppgå till mellan 56 och 60 dB(A) vid fasad. MÖD konstaterade att syftet med planbestämmelsen är att förebygga olägenhet för människors hälsa. Då det numera finns reglerat i förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader att buller från vägar inte bör överstiga 60 dB(A) vid fasad, ansåg domstolen att det riktvärdet ger uttryck för den nivå som idag bedöms godtagbar för att förebygga olägenhet för människors hälsa.

2019-04-04

I ett mål om utdömande av vite har MÖD bedömt att en fastighetsägare är rätt adressat för vitesföreläggandet, trots dennes invändning om att den egendom som skulle avlägsnas från fastigheten inte tillhör honom utan hans hyresgäster.

2019-03-29

Fråga om bygglov för tillbyggnad m.m. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att ansökan ska avslås eftersom bolaget inte visat att det i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering.

2019-03-28

Tidsbegränsat bygglov för modulbostäder på en fastighet som enligt detaljplanen är avsedd för industriändamål. Bullerutredningar visar att uppmätta ljudnivåer överskrider riktvärdet i bullervillkor för en närliggande industri. Bygglovet har upphävts eftersom det finns en risk att den sökta åtgärden skulle begränsa industriföretagets möjlighet att bedriva sin verksamhet enligt gällande tillstånd.

2019-03-28

I ett mål om antagande av detaljplan för del av fastighet med syfte att möjliggöra utökning med nio tomter för bostäder har kommunen visat att vattenförsörjningen inom planområdet kan ordnas på ett sådant sätt som krävs enligt 2 kap. 5 § PBL. MÖD har därför inte funnit skäl att upphäva planen.  

2019-03-27

Upphävande av del av detaljplan innan genomförandetidens utgång. Klagandena, som dels äger fastigheter inom planen men utanför den del som upphävs, dels vars fastigheter har del i gemensamhetsanläggning, har inte ansetts vara berörda enligt 4 kap. 39 § PBL. Att de motsatt sig förändringen har därför inte medfört upphävande av den överklagade planen.

 

2019-03-25

Bygglov för enbostadshus. MÖD har bedömt att den lovsökta byggnaden, trots att dess ena fasad visuellt ger intryck av ett tvåvåningshus, inte avviker från detaljplanens bestämmelse om att byggnad inte får uppföras med mer än en våning. Den insyn mot en grannfastighet som den valda utformningen skulle medföra har med hänsyn till omständigheterna inte ansetts innebära en betydande olägenhet.

2019-03-21

Mål avseende bygglov för enbostadshus som gällde bl.a. fråga om vilken fasad som skulle vara utgångspunkt för beräkning av byggnadshöjd. Bygglovet har upphävts eftersom det innebar avvikelse från gällande detaljplan såväl i fråga om byggnadshöjd som våningsantal.  

2019-03-21

MÖD har i mål om rättelseföreläggande med vite inte funnit anledning att göra någon annan bedömning än den underinstanserna gjort. Överklagandet avslogs därför.

2019-03-20

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att en ansökan om bygglov innehåller de ritningar och övrigt underlag som behövs för prövningen och fastställt nämndens beslut att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus och stödmurar.

2019-03-20

Bygglov för enbostadshus. Lantmäterimyndigheten har avstyckat bostadsfastighet med utfartsservitut på s.k. skaftväg. MÖD har inte funnit anledning att ifrågasätta Lantmäterimyndighetens bedömning. MÖD har bedömt att tillfartsvägen uppfyller kraven i 8 kap 9 § PBL och att dagvattenfrågan kan hanteras vid det tekniska samrådet. MÖD har fastställt nämndens beslut att ge bygglov. MÖD har bedömt att byggnadsnämnden inte har klagorätt.

2019-03-20

Bygglov för enbostadshus. Lantmäterimyndigheten har avstyckat bostadsfastighet med utfartsservitut på s.k. skaftväg. MÖD har inte funnit anledning att ifrågasätta Lantmäterimyndighetens bedömning. MÖD har bedömt att tillfartsvägen uppfyller kraven i 8 kap 9 § PBL och att dagvattenfrågan kan hanteras vid det tekniska samrådet. MÖD har fastställt nämndens beslut att ge bygglov.

2019-03-19

Antagande av detaljplan för en fastighet i Värmdö kommun. MÖD har bedömt att det saknas förutsättningar för att i detaljplanen  upphäva strandskyddet och för att ta i anspråk brukningsvärd jordbruksmark för bostadsbyggande. Kommunens antagandebeslut har därför upphävts.

2019-03-19

Ansökan om bygglov för enbostadshus och garage på åkermark. Marken är en del av ett sammanhängande område med åkermark och den används idag för vallodling. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att marken utgör brukningsvärd jordbruksmark och att det inte finns förutsättningar att ge bygglov eftersom det inte visats att den föreslagna byggnationen har ett sådant väsentligt allmänintresse som avses i 3 kap. 4 § miljöbalken. Mark- och miljööverdomstolen har därför, till skillnad mot länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen, upphävt nämndens bygglovsbeslut och avslagit ansökan om bygglov.

2019-03-19

Bygglov för ändrad användning av lada till gästhus. Mark- och miljööverdomstolen har instämt i underinstansernas bedömning att den sökta åtgärden är planenlig och att den ändrade användningen inte kommer att medföra betydande lägenhet. Överklagandet har därför avslagits.

2019-03-14

Tillsynsärende. En genomförd inmätning har visat att takutsprånget på ett uppfört garage skjuter in på grannfastigheten med som mest 0,45 meter och att det därmed, i vart fall avseende takutsprånget, föreligger en inte obetydlig avvikelse från meddelat bygglov. Nämnden borde därför inte ha avslutat tillsynsärendet utan att vidta ytterligare åtgärder. MÖD har undanröjt nämndens avskrivningsbeslut och återförvisat ärendet till nämnden för fortsatt behandling.

2019-03-12

Bygglov för tillbyggnad av våning. Mark- och miljööverdomstolen har tolkat begreppet suterrängvåning utifrån hur det har redovisats i detaljplanen och kommit fram till att tillbyggnaden är förenlig med detaljplanen. Eftersom tillbyggnaden inte heller bedöms medföra någon betydande olägenhet för grannarna fastställs bygglovet.

2019-03-11

 

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt ett bygglov för förråd. En fastighetsägare ansökte om bygglov för förrådsbyggnad som skulle placeras cirka en meter från fastighetsgränsen. Mark- och miljööverdomstolen har konstaterat att gällande detaljplan saknar föreskrift om minsta avstånd mellan byggnad och gräns till grannfastighet och att 39 § byggnadsstadgan därför ska tillämpas som planbestämmelse. Domstolen har bedömt att den ansökta åtgärden, på grund av minskat ljusinsläpp till bostad på grannfastigheten, innebär ett sådant men för grannen att undantag från bestämmelsen om 4,5 meter som minsta avstånd till grannfastigheten inte får göras. Till skillnad från mark- och miljödomstolen har Mark- och miljööverdomstolen därför ansett att den ansökta åtgärden avviker från gällande detaljplan. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att avvikelsen från detaljplanen inte kan godtas.

 

2019-03-11

I ett mål om antagande av detaljplan har Mark- och miljööverdomstolen funnit att en väg på privatägd mark som delvis inkräktar på befintlig golfbana inte strider mot kravet på skälig hänsyn till befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom har kommunens beslut att anta detaljplanen fastställts.

2019-03-11

En kommuns underlåtenhet att skicka granskningsutlåtandet eller ett meddelande om var utlåtandet hölls tillgängligt till berörda sakägare i ett detaljplaneärende har ansetts utgöra ett sådant handläggningsfel som motiverar att planen upphävs.

 

 

 

MÖD 2019:4

2019-03-08

Byggsanktionsavgift för brukande av lokal utan slutbesked. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det inte finns förutsättningar att ta ut en byggsanktionsavgift när en byggnad, som tagits i bruk enligt ett interimistiskt slutbesked, har fortsatt brukas efter det att en i det interimistiska slutbeskedet angiven tidsgräns passerats.

2019-03-08

Förbud mot fortsatt arbete (11 kap. 31 § PBL). I ansökan om bygglov för tillbyggnad m.m. av fritidshus har sökanden redovisat de åtgärder som skulle genomföras, inklusive vissa rivningsåtgärder. Med hänsyn till att nämnden beviljade bygglovet utan att begära in kompletteringar får det i detta fall anses som att bygglovet omfattar alla åtgärder som ansökan innehöll. Uppenbarhetsrekvisitet i 11 kap. 31 § PBL har inte ansetts uppfyllt. Nämndens beslut om förbud mot fortsatt arbete har därför upphävts.

2019-03-01

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det inte finns förutsättningar att ta ut en byggsanktionsavgift när en byggnad, som tagits i bruk enligt ett interimistiskt slutbesked, har fortsatt brukas efter att en i beslutet angiven tidsgräns passerats.

2019-02-27

Mark- och miljööverdomstolen har förlängt tiden för när åtgärder i ett föreläggande ska vara utförda.

2019-02-25

Hotellbyggnad har bedömts som planenlig och har inte ansetts innebära betydande olägenhet i form av insyn på tomter för näraliggande radhus. MÖD har upphävt mark- och miljödomstolens dom och fastställt byggnadsnämndens bygglovsbeslut.

2019-02-18

Detaljplan för uppförande av 12 bostadshus. Kommunen har i detaljplan upphävt strandskydd inom område som i översiktsplanen pekats ut som område för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-område). Kommunens motivering i översiktsplanen till att området utgör ett LIS-område har haft vissa brister. Länsstyrelsen har dock inte haft någon invändning mot utpekandet i översiktsplanen. Det har inte heller framkommit något i målet som tydligt talar för att kommunens redovisning och utpekande av området som ett LIS-område bör ifrågasättas. MÖD har därför funnit att området utgör ett LIS-område.  MÖD har vidare funnit att den exploatering som möjliggörs i detaljplanen kan bidra till utvecklingen av landsbygden och att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses. Särskilda skäl förelåg alltså för att upphäva strandskyddet i detaljplanen och kommunenens beslut att anta planen har fastställts.  

 

MÖD 2019:2  

2019-02-18

Antagande av detaljplan, vars syfte är att möjliggöra uppförandet av omkring 30 smålägenheter på en fastighet med centralt läge i Alingsås. MÖD har funnit att de olägenheter i form av insyn, skuggning, minskat dagsljusinsläpp och känsla av instängdhet som den byggnad som planen medger kommer att medföra för de närboende inte kan betraktas som betydande i PBL:s mening och att det därmed inte finns skäl att upphäva planen. Mark- och miljödomstolens dom har därför ändrats och nämndens beslut att anta planen har fastställts.  

 2019-02-15
Antagande av detaljplan för ett område som i Värmdö kommuns översiktsplan utpekats som prioriterat omvandlingsområde. Den nya detaljplanen syftar till att underlätta omvandling från fritidshus till permanentbostäder genom bl.a. utbyggnad av kommunalt vatten- och spillvattennät inom området som är mycket kuperat och bergigt. Ägarna till en fastighet inom planområdet har gjort gällande att detaljplanen inte tillgodoser tillgängligheten till deras fastighet. MÖD har dock funnit att detaljplanens lösning med en parkeringsplats på en lägre nivå och en gångväg till bostadshuset tillgodoser plan- och bygglagstiftningens krav på tillgänglighet på ett godtagbart sätt. Överklagandet har därför avslagits.
2019-02-12

Mål om bygglov för tillbyggnad inom planlagt område. Med hänsyn till  befintlig byggnads placering mindre än 4,5 meter från tomtgräns har det vid en tillämpning av 39 § byggnadsstadgan varit fråga om ett planstridigt ursprungsläge. Det förhållandet att byggnaden varit redovisad på plankartan har bedömts vara information från grundkartan som inte utgör del av den antagna detaljplanen. Hinder mot bygglov har därför förelegat och överklagandet har avslagits.

2019-02-12

Mark- och miljööverdomstolen har med ändring av mark- och miljödomstolens dom avvisat en part som inte ansetts taleberättigad.

2019-02-08

 

Bygglov för komplementbyggnad. Lantmäteriet har genom fastighetsbestämning beslutat om fastighetsgräns på sätt som avviker från den som anges i bygglovshandlingarna. Eftersom placeringens förenlighet med detaljplanen därför inte har kunnat prövas har beslutet om bygglov upphävts. 

 

2019-02-06

 

I mål om bygglov för sex stycken vindkraftverk har MÖD funnit att den utredning kring förekomst av fåglar som sökanden gett in inte varit tillräcklig för bedömningen av markens lämplighet för sökt åtgärd.

 

2019-02-05

MÖD har fastställt föreläggande för fastighetsägare att klippa en häck så att en sikttriangel skapas vid en vägkorsning. Utredningen i målet ger inte skäl att ifrågasätta nämndens bedömning att växtligheten skymmer sikten så att den utgör en betydande olägenhet för trafiken (8 kap. 15 § PBL).

2019-01-25

MÖD har i mål om uttag av avgift för startbesked m.m. för 67 vindkraftverk funnit att avgiftsuttaget varken strider mot taxan eller mot någon allmän princip för uttag av kommunala avgifter. Överklagandet har avslagits.

2019-01-22

Förhandsbesked för åtta enbostadshus. MÖD har funnit att den aktuella platsen, som delvis använts sporadiskt för bete, är jordbruksmark. Eftersom det rör sig om en begränsad areal, insprängd i skogsmark, bedöms marken dock inte vara brukningsvärd. MÖD har i likhet med underinstanserna funnit att positivt förhandsbesked kan lämnas.

 

2019-01-22

Mark- och miljödomstolen upphävde ett antagandebeslut avseende detaljplan med hänvisning till dels att kommunen inte på plankartan markerat området för upphävande av strandskydd, dels att det vare sig av plankartan eller planbestämmelserna framgick vad som behöver uppfyllas vid en framtida bygglovsprövning för att uppfylla bullerkraven. Mark- och miljööverdomstolen har undanröjt mark- och miljödomstolens dom då det förhållandet att upphävandet av strandskyddet endast kommit till uttryck i en planbestämmelse och inte markerats på plankartan, mot bakgrund av det utrymme för lämplighetsavvägningar som finns, inte kan anses utgöra en sådan brist som ska leda till att antagandebeslutet upphävs. Mark- och miljööverdomstolen har vidare, med hänvisning till 2 kap. 6 a § PBL, konstaterat att kravet på att det säkerställs att bostadsbyggnader inte utsätts för hälsoskadligt omgivningsbuller gäller och att bullerförordningens bestämmelser därmed ska tillämpas vid bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa är uppfyllt vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked.

2019-01-21

MÖD har i mål om bygglov för vindkraftverk funnit att varken förekomsten av fladdermöss i området eller buller från verken utgör hinder mot att ge bygglov. MÖD har i sin prövning tagit hänsyn till de försiktighetsmått som meddelats enligt miljöbalken.

 

2019-01-17

Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det inte funnits skäl att avslå en ansökan om förhandsbesked för ett nytt enbostadshus med hänsyn till frågan om vattenförsörjning. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom har därför nämndens beslut om negativt förhandsbesked undanröjts och målet återförvisats till nämnden för fortsatt handläggning.

2019-01-16

I avsaknad av utredning som visar att behovet av bostäder inte kan tillgodoses utan att brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk har MÖD bedömt att det saknas förutsättningar att ge positivt förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus på sådan mark.

2019-01-16

MÖD har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, bedömt att en detaljplan för bostadsbebyggelse inte kommer påverka en intilliggande fastighet med i princip fullt utnyttjad byggrätt där det bedrivs grossistförsäljning på sådant sätt att det finns hinder mot att anta planen.

2019-01-15

Byggnadsnämnden har i MÖD redovisat en ändrad uppfattning i frågan om en fastighet har några sådana kultur- och miljövärden som medför hinder mot att uppföra ett s.k. attefallshus utan bygglov. Nämndens beslut att neka startbesked för sådan åtgärd har därför upphävts och ärendet återförvisats till nämnden för fortsatt handläggning.

2019-01-15

Ansökan om tillbyggnad av komplementbyggnad. Den aktuella komplementbyggnaden saknar bygglov och det har inte heller framkommit några omständigheter som tyder på att den är lagligen uppförd. Att ett eventuellt ingripande avseende komplementbyggnaden inte längre skulle vara möjligt pga. preskriptionsbestämmelserna medför inte att bygglov för tillbyggnad av en sådan komplementbyggnad kan prövas utan att pröva om bygglov kan ges för hela byggnaden. Under dessa förhållanden har nämndens beslut att avslå ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnaden varit riktigt.

 

MÖD 2019:1

2019-01-11

 

Ansökan om förhandsbesked för byggande av bostadshus och eventuellt hästgård på jordbruksmark. Marken används idag för bete och anses brukningsvärd. Den tilltänkta bebyggelsen utgör inte ett väsentligt samhällsintresse. Det allmänna intresset av att långsiktigt bevara brukningsvärd jordbruksmark väger i stället över det enskilda intresset att få bygga på platsen. Åtgärden har därför inte tillåtits. 

 

2019-01-11

 

Mark- och miljödomstolen har avslagit nämndens ansökan om utdömande av vite då det saknades uppgift om att vitesföreläggandet delgetts. Med hänsyn till att nämnden i MÖD inkommit med delgivningskvitton som visar att föreläggandet delgetts, har MÖD undanröjt mark- och miljödomstolens dom och återförvisat målet dit för fortsatt handläggning.

 

2019-01-09

Mål avseende bygglov för enbostadshus som gällde bl.a. fråga om vilken fasad som skulle vara utgångspunkt för beräkning av byggnadshöjd och om bottenplanet var en källare eller en våning. Bygglovet har upphävts eftersom det innebar avvikelse från gällande detaljplan såväl i fråga om byggnadshöjd som våningsantal.  

 

2019-01-07

 

Detaljplan för uppförande av flerbostadshus i centrala Karlstad. Med hänsyn till planområdets belägenhet och då planen överensstämmer med vad som i översiktsplanen anges om förtätning, är den byggrätt som planen medger att betrakta som en förväntad utveckling. Den olägenhet i form av skuggning som uppkommer för boende i närbeläget hus har av MÖD inte bedömts som betydande. Det har inte heller funnits anledning att upphäva planen med hänsyn till trafikbuller eller luftföroreningar. MÖD har fastställt beslutet att anta detaljplanen.

 

2018-02-13

Bygglov för förråd i tomtgräns har upphävts. Stadsplanen från 1939 saknar bestämmelse om byggnads avstånd till tomtgräns. Därmed är bestämmelsen i 39 § byggnadsstadgan tillämplig och MÖD har funnit att det saknas särskilda skäl för att medge undantag från kravet på 4,5 meters avstånd till gräns mot granntomt. Det är inte heller fråga om en liten avvikelse från planen.


Fastighetsmål

2019-06-27

Ledningsrätt. MÖD har beviljat ersättning för företagsskada med anledning av att en högspänningsledning uppförts på en jordbruksfastighet.

2019-06-27

Mark- och miljööverdomstolen har prövat vilken ersättning som ska utgå när strandnära mark genom lantmäteriförrättning förs över från en privatägd fastighet till en kommunalt ägd fastighet och blir allmän plats.

 

2019-06-25

Ledningsrätt i belysningsmast. För att ledningsrätt ska kunna ges krävs att den aktuella masten är tillbehör till fast egendom. Presumtionen i 2 kap. 1 § jordabalken att masten är tillbehör till fast egendom är inte bruten genom den bevisning som har åberopats av fastighetsägaren och nyttjanderättshavaren. Mark- och miljödomstolens beslut att återförvisa ärendet till Lantmäteriet för fortsatt handläggning fastställs därför. Också fråga om parternas rätt till ersättning för rättegångskostnader.

2019-06-20

Fastighetsbestämning. Tolkning av servitut för bl.a. båt- och badplats i förhållande till nya anläggningar på tjänande fastighet och de faktiska förhållandena på platsen.

2019-06-20

Mark- och miljööverdomstolen har återförvisat ärende om omprövning av gemensamhetsanläggning till lantmäterimyndigheten för bl.a. fastställande av andelstal för kraftstation. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det generellt sett inte är lämpligt att vid bestämmande av andelstal enligt 15 § anläggningslagen bortse från tillfälliga men förutsebara perioder då trafiken till och från kraftstationen är omfattande, t.ex. vid större underhållsarbeten.

2019-06-19

 

Rättegångskostnader i mål om klander av föreningsstämmobeslut. Mark- och miljödomstolen avvisade stämningsansökan och förordnade att vardera parten skulle svara för sin rättegångskostnad i målet. MÖD har ändrat beslutet om rättegångskostnader och förpliktat käranden som tappande part att ersätta motpartens rättegångskostnader i mark- och miljödomstolen.  

 

2019-06-19

Omprövning enligt anläggningslagen. Mark- och miljööverdomstolen bedömde att en nybildad fastighet inom båtnadsområdet innebar att förhållandena hade ändrats på ett sätt som väsentligt inverkade på frågan om deltagande fastigheter i gemensamhetsanläggningen. Att fastigheten omfattades av detaljplan med kommunalt huvudmannaskap medförde ingen annan bedömning.

2019-06-17

Vid värdering av en delägares andel i en samfällighet som överförts till en kommunal fastighet har MÖD beaktat att fastighetsregleringen inneburit att möjligheten att förvara båt på fastigheten gått förlorad. Ersättningen har därför bestämts till ett högre belopp än vad lantmäteriet och mark- och miljödomstolen beslutat.

2019-06-17

Inlösen av fastighet. Eftersom tvångsförvaltningen av fastigheten numera har upphört saknas förutsättningar för tvångsinlösen. Mark- och miljööverdomstolen avslår därför kommunens ansökan om tvångsinlösen av fastigheten.

2019-06-14
Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att ett tekniskt råd som i ett tidigare avgörande uttalat sig på ett visst sätt om tonkilometermetodens tillförlitlighet och tillämpbarhet vid bestämmande av andelstal i vägar (gemensamhetsanläggningar) inte är jävig i ett senare mål om en annan gemensamhetsanläggning, med samma klagande, som även det rör tillförlitligheten och tillämpbarheten av tonkilometermetoden. 
2019-05-27

Det har ålegat lantmäterimyndigheten att skriftligen underrätta en fastighetsägare om ett beslut berörande samfälld mark som fastighetsägare har en andel i. Någon sådan undantagssituation som anges i 6 kap. 7 § FBL bedöms inte ha förelegat. Tiden för att överklaga lantmäteriets beslut har därför återställts.

2019-05-16

Avstyckning. Sedan mark- och miljödomstolen lämnat ett överklagande av Lantmäteriets beslut om fastighetsbestämning utan bifall har Mark- och miljööverdomstolen avslagit ett överklagande dit.

2019-05-13

Debitering av förrättningskostnader. Med hänsyn till mark- och miljödomstolens bedömning av den totala förrättningskostnaden samt fördelningsbeslutet har MÖD satt ned slutfakturornas belopp för två sakägare.

2019-05-07

MÖD har undanröjt mark- och miljödomstolens beslut att avvisa ett överklagande och återförvisat målet till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.

2019-05-03

Rättegångskostnad i mål om inlösenersättning vid fastighetsreglering av mark som enligt detaljplan avser allmän platsmark med kommunal huvudmannaskap och därmed kan inlösas av kommunen enligt 14 kap. PBL. Kommunen anförde att markens värde kunde anses utredd och viss överenskommelse hade träffats mellan parterna. Markägaren hade därför överklagat utan skälig grund och kunde inte tillerkännas ersättning för rättegångskostnader enligt huvudregeln i 16:14 st 2 FBL. MÖD fann att målet hade expropriationskaraktär och att värderingen av marken inte varit så klarlagd att talan hade väckts utan skälig grund. Markägaren tillerkändes därför ersättning för rättegångskostnader.

2019-04-01

Tvångsvis överföring av mark och förrådsbyggnad mellan två villafastigheter. Den nu avträdande fastigheten avstyckades 1907 från den tillträdande fastigheten, omfattande två delområden på ömse sidor av en väg. På den västra sidan uppfördes bostadshus och smedja och på den östra stallbyggnad. För fastigheterna gäller stadsplaner från slutet av 1960-talet och en tomtindelning från 1972 enligt vilken markområdet på östra sidan vägen skulle återföras till stamfastigheten. Ingendera har genomförts. Markområdet öster om vägen används numera för parkering och byggnaden som förråd/garage. Sökanden påkallade marköverföringen i syfte att den tillträdande fastigheten skulle bli planenlig med hänsyn till tomtindelningen. Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från lantmäterimyndigheten och mark- och miljödomstolen, funnit att båtnadsvillkoret i 5 kap. 4 § fastighetsbildningslagen inte är uppfyllt och att en tvångsvis marköverföring under alla förhållanden inte kan genomföras eftersom den skulle komma i konflikt med egendomsskyddet enligt 2 kap. 15 § regeringsformen. 

2019-03-15

Inrättande av gemensamhetsanläggning. Fråga om Lantmäteriet borde ha beslutat om fördelning av kostnader för uppförande av gemensamhetsanläggningen som uppkommit före anläggningsbeslutet. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att Lantmäteriet genom den andelstalslängd som hör till anläggningsbeslutet har uppfyllt skyldigheten att besluta om andelstal för utförande och drift. Genom vad som upplysts vid lantmäteriförrättningen har det vidare stått klart för sakägarna att kostnaderna för utförande, dvs. de kostnader som uppkommit under utbyggnaden av va-ledningen, inte skulle regleras i samband med förrättningen.

2019-03-08

I mål om omprövning av gemensamhetsanläggning avseende väg har två fastigheter befriats från skyldighet att delta i gemensamhetsanläggning.

2019-03-06

MÖD beviljade resning i ett mål om gränsutmärkning sedan en gränspunkt återfunnits. Detta bedömdes vara en sådan ny omständighet som om den förebringats sannolikt hade lett till en annan utgång. Eftersom gränsen därmed inte kan anses klar förordnade MÖD att förrättningen ska ställas in (jmf 58 kap 7 § första stycket andra meningen RB)

2019-02-13

Klander av stämmobeslut. MÖD har delat mark- och miljödomstolens bedömning att förening visat att ett avtal om leverans av bredband, som också innehåller leverans av analoga TV-kanaler, är en förutsättning för att den aktuella anläggningen överhuvudtaget ska kunna användas och att föreningen inte köper in mer än vad som är nödvändigt.

2019-02-04

Fråga om skäl finns för ny förrättning enligt 35 § anläggningslagen. Ägarna till en bostadsfastighet som delas av en väg har ansökt om ny förrättning för att flytta vägen från tomtmark till samfälld mark i annat läge. Förhållandena har inte ändrats och något klart behov av omprövning har inte heller visats. Mark- och miljödomstolens beslut att ställa in förrättningen har därför fastställts.

2019-01-25

I mål där ärendelagen tillämpas får ett beslut att ogilla ett yrkande om avvisning av ett ombud inte överklagas särskilt (37 § ärendelagen).

2019-01-25

En kommuns överklagande av fastställd tomträttsavgäld har avslagits eftersom kommunen inte har visat att fastighetens markvärde ska ändras eller att avgäldsräntan ska bestämmas högre än den långsiktiga realräntan.

2019-01-25

En kommuns överklagande av fastställd tomträttsavgäld har avslagits eftersom kommunen inte har visat att fastighetens markvärde ska ändras eller att avgäldsräntan ska bestämmas högre än den långsiktiga realräntan.

2019-01-15

Det underlag som Lantmäteriet redovisat till stöd för fakturering av en fastighetsregleringsförrättning har ansetts vara bristfälligt. Det bristfälliga underlaget har inte gett stöd för slutsatsen att förrättningens karaktär och omfattning motiverat en så stor tidsåtgång som Lantmäteriet debiterat. MÖD har därför satt ned ersättningen.

2019-01-10

Förutsättningar för ledningsrätt för befintliga basradiostationer i elektroniskt kommunikationsnät i och på byggnader i tätort. Frågor om upplåtelsen lämpligen bör ske på annat sätt och om olägenheterna för fastighetsägaren överväger fördelarna för sökanden (6 § ledningsrättslagen). Även frågor om förenlighet med detaljplan och olägenheter för andra allmänna intressen (8 och 10 §§ ledningsrättslagen) samt om ersättning vid upplåtelse.

 


Övriga mål

2019-02-04

Arrendeavgiftens storlek för bostadsarrende (fritidshus). Hovrätten har inte funnit skäl att ändra arrendenämndens beslut.


Brottmål

2019-06-05

 

Åtal för otillåten miljöverksamhet och brott mot områdesskydd. Hovrätten har, till skillnad från tingsrätten, ogillat åtal för brott mot områdesskydd avseende vattenskyddsområde eftersom den åtalade gärningen inte påståtts hänföras till någon av de åtgärder som i 29 kap. 2 § första stycket 3 p MB uttömmande anges kunna utgöra straffbar gärning. I övriga delar har hovrätten fastställt tingsrättens dom.  

 

2019-05-10

Åtal för otillåten miljöverksamhet; fråga om visst utfört grävningsarbete skulle anses undantaget från anmälningsplikten enligt 11 kap. 12 § miljöbalken. Då det inte stått klart att grävningsarbetet som är aktuellt inte skulle medföra någon skada på vattenförhållandena kan arbetet inte vara undantaget från anmälningsplikten. Eftersom den tilltalade påbörjat grävningsarbetet utan att ha anmält det till tillsynsmyndigheten har hovrätten, till skillnad från tingsrätten, dömt för otillåten miljöverksamhet (oaktsamt brott).