JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 10466-18

Klagorätt. Klagandena anmälde till länsstyrelsen att vissa åtgärder som vidtogs på en fastighet som låg i ett naturreservat bl.a. stred mot föreskrifterna för reservatet och reglerna om strandskydd. Länsstyrelsen beslutade att lämna anmälan utan åtgärd. Mark- och miljööverdomstolen har gjort bedömningen att klagandena inte haft rätt att överklaga länsstyrelsens beslut och därför upphävt mark- och miljödomstolens dom och avvisat överklagandet

Tillhörande dokument