JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 10075-17

Bygglov för enbostadshus. Lantmäterimyndigheten har avstyckat bostadsfastighet med utfartsservitut på s.k. skaftväg. MÖD har inte funnit anledning att ifrågasätta Lantmäterimyndighetens bedömning. MÖD har bedömt att tillfartsvägen uppfyller kraven i 8 kap 9 § PBL och att dagvattenfrågan kan hanteras vid det tekniska samrådet. MÖD har fastställt nämndens beslut att ge bygglov.

Tillhörande dokument