JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 10820-18

Bygglov för enbostadshus m.m. inom detaljplanelagt område. Mark- och miljööverdomstolen anser att byggnadshöjden för det H-formade huset ska beräknas för varje del för sig. Höjden överstiger därmed inte den högsta tillåtna i detaljplanen. Eftersom detaljplanen endast tillåter friliggande hus är det däremot inte förenligt med planen att placera huset över gränsen mellan två fastigheter. Förutsättning att bevilja bygglov saknas och överklagandet avslås.

Tillhörande dokument