JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 11465-18

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att genomförandet av detaljplan inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Mark- och miljödomstolens dom att upphäva beslutet att anta planen då någon miljökonsekvensbeskrivning inte upprättats har därför undanröjts och målet återförvisats till domstolen för fortsatt handläggning.

Tillhörande dokument