JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 3980-18

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt ett beslut att anta detaljplan för bostadsbebyggelse på grund av att det inte var tillräckligt utrett om ett vattendrag inom planområdet var av sådan beskaffenhet att det omfattades av strandskydd.

Tillhörande dokument