JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 5703-18

Upphävande av del av detaljplan innan genomförandetidens utgång. Klagandena, som dels äger fastigheter inom planen men utanför den del som upphävs, dels vars fastigheter har del i gemensamhetsanläggning, har inte ansetts vara berörda enligt 4 kap. 39 § PBL. Att de motsatt sig förändringen har därför inte medfört upphävande av den överklagade planen.

 

Tillhörande dokument