JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 6741-18

Byggsanktionsavgift för brukande av lokal utan slutbesked. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det inte finns förutsättningar att ta ut en byggsanktionsavgift när en byggnad, som tagits i bruk enligt ett interimistiskt slutbesked, har fortsatt brukas efter det att en i det interimistiska slutbeskedet angiven tidsgräns passerats.

Tillhörande dokument