JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 8185-18

 

Mark- och miljööverdomstolen instämmer i mark- och miljödomstolens bedömning att placeringen av ett pumphus utgör en betydande olägenhet enligt 2 kap. 9 § PBL med hänsyn till att pumphusets placering försvårar anläggandet av en infartsväg på grannfastigheten.

 

Tillhörande dokument