JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 9889-18

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det inte finns förutsättningar att ta ut en byggsanktionsavgift när en byggnad, som tagits i bruk enligt ett interimistiskt slutbesked, har fortsatt brukas efter att en i beslutet angiven tidsgräns passerats.

Tillhörande dokument