JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Information om Nordkalkmålet, M 5431-14

Målet rör Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd till bergtäkt m.m. på fastigheten Bunge Ducker 1:64 på Gotland. Mark- och miljööverdomstolen kommer fortlöpande att lägga ut information om målet på denna sida.

Den 10 april 2015 beslutade Mark- och miljööversdomstolen att vilandeförklara målet i avvaktan på regeringens beslut, dock längst t.o.m. den 31 augusti 2015, i fråga om det aktuella området skulle ingå i ett Natura 2000-område. Den huvudförhandling som skulle ha ägt rum den 13 – 17 april 2015 ställdes därför in.

Mark- och miljööverdomstolen, med ledamöter vid Hovrätten för Västra Sverige, har den 10 april 2015 prövat och ogillat en jävsinvändning mot Mark- och miljööverdomstolen i målet. Det anmäldes missnöje över beslutet till Högsta domstolen, som den 19 oktober 2015 har beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Det innebär att Mark- och miljööverdomstolens beslut i den frågan står fast.  

Den 31 augusti 2015 meddelade regeringen sitt beslut om nya och utökade Natura 2000- områden. 

Nordkalk AB har därefter yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska vilandeförklara målet i avvaktan på Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i fråga om rättsprövning av regeringens ovan nämnda beslut. 

Mark- och miljööverdomstolen har den 2 mars 2016 beslutat att vilandeförklara målet enligt Nordkalk AB:s yrkande.

 

 
Senast ändrad: 2017-03-13

Kontaktpersoner i målet är;
föredragande Johan Erlandsson, 08-561 674 84
hovrättsrådet Eywor Helmenius, 08-561 675 65

För beställning av handlingar i målet, mejla kansliet på avd.6 svea.avd6@dom.se