JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Information om SMA målet, M 5375-14

Målet rör SMA Minerals AB:s ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad kalkstensbrytning m.m. i Stucks kalkbrott på Gotland. Mark- och miljööverdomstolen kommer fortlöpande att lägga ut information om målet på denna sida.

Den 23- 25 mars 2015 höll Mark- och miljööverdomstolen huvudförhandling med syn i målet. Vid huvudförhandlingens slut meddelades att dom skulle meddelas den 29 maj 2015.

Den 10 april 2015 beslutade Mark- och miljööversdomstolen att vilandeförklara målet i avvaktan på regeringens beslut, dock längst t.o.m. den 31 augusti 2015, i fråga om det aktuella området skulle ingå i ett Natura 2000-område. Till följd av att målet vilandeförklarades meddelades att dom i målet inte skulle komma att meddelas den 29 maj 2015.

Den 31 augusti 2015 meddelade regeringen beslut om nya och utökade Natura 2000- områden. 

SMA Mineral AB har därefter yrkat att målet ska vilandeförklaras, med undantag avseende brytning av kalksten inom område som av bolaget benämns J-M, i avvaktan på Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i fråga om rättsprövning av regeringens ovan nämnda beslut. 

Mark- och miljööverdomstolen har den 2 mars 2016 beslutat att vilandeförklara målet enligt SMA Mineral AB:s yrkande. Målets handläggning kommer således att fortgå vad gäller frågan om brytning av kalksten inom områdena J-M.

Mark- och miljööverdomstolen har i deldom den 1 september 2016 avslagit SMA Mineral AB:s ansökan om fortsatt täktverksamhet av kalksten inom område J–M. Mark- och miljööverdomstolen konstaterade i sina domskäl att en fördjupning av täkten medför att miljön i området kring täkten kan påverkas på ett sådant sätt att den sökta verksamheten omfattas av tillståndsplikt en i 7 kap. 28 a § miljöbalken och kräver ett så kallat Natura 2000-tillstånd.

Vid den prövning som då ska göras enligt 7 kap. 28 b § miljöbalken har Mark- och miljööverdomstolen funnit att det finns en inte obetydlig risk för att skada kan uppkomma på livsmiljöer som avses att skyddas inom Natura 2000-området Bästeträsk och att det därför saknas förutsättningar att lämna ett s.k. Natura 2000-tillstånd. Mark- och miljödomstolens dom har därför upphävts i den del som avser brytning inom område J–M och SMA Minerals ansökan har avslagits i denna del.

 

 

 

 
Senast ändrad: 2017-03-13

Kontaktpersoner i målet är;
föredragande Johan Erlandsson 08-561 674 84
hovrättsrådet Eywor Helmenius, 08-561 675 65

För beställning av handlingar i målet, mejla kansliet på avd.6 svea.avd6@dom.se