JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mottagningshamn i Toresta för Förbifart Stockholm (M 11525-15)

Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, gav i en dom den 22 december 2015 bolaget NCC Roads AB tillstånd att inom fastigheterna Toresta 4:1 i Upplands-Bro kommun och Spånga 1:9 i Håbo kommun uppföra en kajanläggning samt att under en period av tio år från det att kajanläggningen färdigställts, bedriva verksamhet. 

Den tillståndsgivna verksamheten omfattar bl.a. mottagning, hantering, tillfällig lagring och bearbetning av totalt högst 4 miljoner ton berg, naturgrus och andra jordarter samt utlastning av totalt högst 500 000 ton av det mottagna materialet. Ca 3 miljoner ton av det mottagna materialet ska enligt ansökan komma från projekt Förbifart Stockholm. 

Håbo kommun och Upplands-Bro kommun samt ett antal enskilda, ett par föreningar och ett bolag har överklagat domen. 

Mark- och miljööverdomstolen gav den 26 februari 2016 prövningstillstånd i målet och beslutade då även om inhibition. 

Överklagandena har nu skickats till motparterna för svaromål. Fortsatt skriftväxling kommer att ske under våren i enlighet med tidsplanen i målet. 

Dom i målet meddelas den 26 augusti kl 11.00. För länk till domen se under pressmeddelanden.

Målnummer M 11525-15
Senast ändrad: 2016-08-25