JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Detaljplan för bostäder vid Arenastaden i Solna kommun upphävd

[2016-02-22] Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen har i en dom idag upphävt Solna kommuns beslut att anta detaljplan för del av Arenastaden, stadsdelarna Järva och Råsunda, i kommunen. Domstolen anser att det inte funnits förutsättningar för att upphäva strandskyddet inom detaljplanen.

Detaljplanen antogs av Solna kommun i juni 2014. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 600-700 lägenheter med ett visst inslag av andra lokaler samt att länka samman Arenastaden med omgivningen och säkerställa tillgängligheten till Råstasjön. En del av den föreslagna bebyggelsen ligger inom strandskyddat område och kommunen hade upphävt strandskyddet inom detta område.  

Efter att länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen godtagit detaljplanen överklagades denna till Mark- och miljööverdomstolen av Hyresgästföreningen, Världsnaturfonden samt Naturskyddsföreningarna i Stockholms län och Solna-Sundbyberg. Föreningarna ansåg bl.a. att planen strider mot strandskyddsbestämmelserna. 

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det område inom detaljplanen där strandskyddet upphävs inte tagits i anspråk på ett sätt som medför att området saknar betydelse för strandskyddets syften. Visserligen avser detaljplanen att tillgodose ett angeläget allmänt intresse. Det har dock inte visats att det saknas möjligheter att tillgodose detta intresse utanför strandskyddat område. Mot den bakgrunden finns det inte förutsättningar att upphäva strandskyddet inom planområdet. Mark- och miljööverdomstolen har därför upphävt detaljplanen.

 

Mark- och miljööverdomstolens dom får överklagas.

 

 


Bifogade filer:

P 6876-15


Senast ändrad: 2016-02-22

För mer information kontakta:

Margaretha Gistorp
Hovrättsråd
08-561 675 84

Carl-Gustaf Hagander
Tekniskt råd
08-561 675 40

Målnummer:

P 6876-15