JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Detaljplan för bussterminal vid Slussen

[2014-03-31] Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet gällande detaljplan för bussterminal vid Slussen.

Stockholms kommun antog i juni 2012 en detaljplan för bussterminal vid Slussen. Beslutet att anta detaljplanen överklagades till länsstyrelsen som avslog överklagandena. Efter överklagande till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, upphävdes beslutet att anta planen. Mark- och miljödomstolen ansåg att kommunen inte hade iakttagit vissa formella krav som ställs på planprocessen och på underlaget. Någon prövning av planen i övrigt blev därmed inte aktuell. Stockholms kommun överklagade sedan domen till Mark- och miljööverdomstolen.

Mark- och miljööverdomstolen har gått igenom utredningen i målet och kommit fram till att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd. Det innebär att Mark- och miljödomstolens dom står fast. Mark- och miljööverdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd kan inte överklagas.

 


Bifogade filer:

P 11556-13


Senast ändrad: 2014-03-31

För mer information kontakta:

Lars Borg
Hovrättsråd
08-561 675 66

Åsa Marklund Andersson
Hovrättsråd
08-561 674 38

Linn Gloppestad
Föredragande
08-561 675 10

Målnummer:

P 11556-13