JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Detaljplan för bussterminal vid Slussen

[2018-05-04] Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att inte ge prövningstillstånd i målet angående detaljplan för bussterminal vid Slussen. Det innebär att detaljplanen står fast. Mark- och miljööverdomstolens beslut kan inte överklagas.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt avslog den 2 februari 2018 överklagandena av detaljplan för bussterminal vid Slussen. Domen har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen av ett antal fastighetsägare och föreningar. I överklagandena har yrkats att detaljplanen ska upphävas. Som skäl har i huvudsak anförts dels att den valda lokaliseringen inte är lämplig – särskilt med hänsyn till brand- och säkerhetsrisker –, dels att klagandenas egendomsskydd enligt regeringsformen kränks och att planen inte är tillräckligt tydligt utformad samt dels att riksintressen och kulturvärden hotas.

Den prövning som Mark- och miljööverdomstolen ska göra i detaljplanemål framgår av 13 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL). Där anges att den myndighet som prövar ett överklagande av ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan    endast ska pröva om det överklagade beslutet strider mot någon rättsregel på det sätt som klaganden har angett eller som framgår av omständigheterna.

För att Mark- och miljööverdomstolen ska pröva ett mål i sak krävs det att Mark- och miljööverdomstolen har gett prövningstillstånd. Prövningstillstånd ska ges om det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som mark- och miljödomstolen har kommit till eller om det inte går att bedöma riktigheten utan att målet tas upp. Vidare ska prövningstillstånd ges om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre domstol eller om det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Mark- och miljööverdomstolen har, efter att ha gått igenom målet, kommit fram till att det inte finns skäl att ge prövningstillstånd i detta fall.

 


Bifogade filer:

Protokoll P 1550-18


Senast ändrad: 2018-05-03

För mer information kontakta:

Per Sundberg
Hovrättsråd
08-561 66971

Roger Wikström
Hovrättsråd
08-561 67438

Målnummer:

P 1550-18