JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Detaljplan för kvarteret Seminariet i Uppsala kommun

[2014-03-24] Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen avslår överklagandet från Uppsala kommun vilket innebär att mark- och miljödomstolens avgörande att upphäva beslutet att anta detaljplanen för kvarteret Seminariet står fast.  

Uppsala kommun antog i april 2012 detaljplan för kvarteret Seminariet som gjorde det möjligt att bl.a. uppföra 220 lägenheter inom området. Beslutet att anta detaljplanen överklagades till länsstyrelsen som avslog överklagandena och godtog planen. Efter överklagande till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, upphävdes beslutet att anta planen. Mark- och miljödomstolen fann att det förkommit förfarandefel under planprocessen eftersom detaljplanen bedömdes avvika från översiktsplanen och kommunen inte iakttagit de formella regler som då gäller. Dessutom ansåg mark- och miljödomstolen att ett genomförande av detaljplanen skulle innebära påtaglig skada för riksintresset Uppsala stad som kvarteret Seminariet utgör en del av. Uppsala kommun överklagade mark- och miljödomstolens dom. Mark- och miljööverdomstolen har avslagit kommunens överklagande och funnit att det finns skäl att upphäva planen på de grunder som mark- och miljödomstolen anfört.       


Bifogade filer:

P 8800-13


Senast ändrad: 2014-03-24

För mer information kontakta:

Margaretha Gistorp
Hovrättsråd
08-561 675 84

Linn Gloppestad
Föredragande
08-561 675 10

Målnummer:

P 8800-13