JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i mål rörande Arlanda flygplats

[2014-11-21] Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen har i dag meddelat dom i målet rörande miljötillstånd för Arlanda flygplats. Domen innebär bl.a.
att förbudet mot raka inflygningar till bana 01R från och med
den 1 januari 2018 upphävs.

De frågor som Mark- och miljööverdomstolen har haft att pröva har i huvudsak rört vilka skydds­åtgärder som ska gälla för att minska och begränsa störningen av buller från flygverksamheten, t.ex. villkor för inflygningsprocedurer, flygvägar och bullerskyddsåtgärder.

Mark- och miljööverdomstolens dom innebär att förbudet mot raka inflygningar till bana 01R från och med den 1 januari 2018 upphävs och ersätts med ett villkor som innebär att inflygnings­procedurer som undviker Upplands Väsby tätort ska användas när det är möjligt med hänsyn till flygplatsens kapacitet, regelverket för flygtrafiktjänsten, flygsäkerhetsskäl och väderleksförhållanden. Swedavia åläggs att utreda förutsättningarna att minska bullerexponeringen över Rosersbergs och Upplands Väsby tätort genom alternativ bananvändning samt att vart tredje år informera tillsynsmyndigheten om utvecklingen av och förutsättningarna för att använda teknik som möjliggör icke-raka inflygningsförfaranden vid Arlanda flygplats

I domen fastställs den av mark- och miljödomstolen beslutade maximala ljudnivån om 65 dB(A) på marken då flygplan får avvika från fastställda utflygningsvägar eller överflyga tätorter. De av mark- och miljödomstolen föreskrivna bullerskyddsåtgärderna i form av bullerisolering av byggnader kvarstår i princip oförändrade.

Klagande i målet i Mark- och miljööverdomstolen var Swedavia AB, Naturvårdsverket, Sigtuna kommun, Vallentuna kommun, Täby kommun, Föreningen Rosersbergs Villastad, Föreningen Väsbybor mot flygbuller,
AB Gunnar Löfberg och tre privatpersoner.

Tillståndet får tas i anspråk trots att domen inte vunnit laga kraft.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv, 08-561 673 30.


Bifogade filer:

M 11706-13 Dom 2014-11-21


Senast ändrad: 2014-11-20

För mer information kontakta:

Malin Wik
Hovrättsråd
08-561 674 45

Ulla Bergendal
Hovrättsråd
08- 561 675 62

Anna-Lena Rosengardten
Tekniskt råd
08- 561 675 72

Målnummer:

M 11706-13