JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i mål rörande täktverksamhet

[2014-08-28] Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen har i en dom meddelad idag lämnat tillstånd till täktverksamhet på fastigheterna Arendal 764:403 och 764:376 i Göteborgs kommun.

Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Västra Götalands län (MPD) lämnade i beslut den 27 september 2012 Swerock AB tillstånd enligt miljöbalken till täktverksamhet på rubricerade fastigheter utanför Göteborg. 

Tillståndsbeslutet överklagades till mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt av två privatpersoner som bodde i området. Mark- och miljödomstolen upphävde MPD:s beslut och avslog ansökan om tillstånd till täktverksamhet på den grunden att lokaliseringen av en ny täkt på den aktuella platsen inte ansågs lämplig.

Mark- och miljööverdomstolen har nu efter överklagande av Swerock AB lämnat tillstånd till den ansökta bergtäkten. Viss ytterligare utredning angående säkerheten vid verksamheten presenterades i Mark- och miljööverdomstolen som kom till slutsatsen att verksamheten bör kunna tillåtas med ytterligare skärpta villkor i förhållande till de villkor som meddelades i MPD:s tillståndsbeslut. 

Mark- och miljööverdomstolens målnummer är M 9233-13.

 

 


Bifogade filer:

M 9233-13


Senast ändrad: 2014-08-28

För mer information kontakta:

Peder Munck
Hovrättsråd
08-561 675 63

Lars Borg
Hovrättsråd
08-561 675 66

Mikael Schultz
Tekniskt råd
08-561 675 70

Målnummer:

M 9233-13