JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Domar i mål rörande Nordkalk AB:s och SMA Mineral AB:s ansökningar om tillstånd till kalkstenstäkter på Gotland

[2018-09-11] Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen har i dag meddelat dom i målen om Nordkalk AB:s och SMA Mineral AB:s ansökningar om tillstånd till täktverksamhet på Gotland. Domarna innebär att de av mark- och miljödomstolen lämnade tillstånden upphävs och att bolagens ansökningar om tillstånd till täktverksamhet avslås.

Prövningen i Mark- och miljööverdomstolen har i huvudsak handlat om täkternas påverkan på Natura 2000-området Bästeträsk.   

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att domstolens prövning ska utgå från den utsträckning Natura 2000-området Bästeträsk numera har efter det att regeringen den 31 augusti 2015 (M2015/1508/Nm) beslutade att föreslå EU-kommissionen att området ska utökas. Den omständigheten att området nu omfattar en mycket större areal innebär att de av bolagen ansökta täktverksamheterna i sin helhet skulle komma att bedrivas inom Natura 2000-området. Täktverk­samhet inom Natura 2000-området skulle leda till att prioriterade livsmiljöer som finns inom området, t.ex. karsthällmarker, bryts ut. Domstolen har därför funnit att täktverksamhet på platsen skulle innebära en skada på Natura 2000-området och att det inte finns några skyddsåtgärder som kan motverka eller förhindra att denna skada uppkommer. Enligt domstolen innebär den skada som skulle uppkomma på Natura 2000-området Bästeträsk att tillstånd till täktverksamheterna inte kan ges.  

Klagande i målen i Mark- och miljööverdomstolen var Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Gotlands län, flera föreningar och enskilda. 

I målet avseende Nordkalk AB:s ansökan är Mark- och miljööverdomstolens
målnr M 5431-14.

I målet avseende SMA Mineral AB:s ansökan är domstolens målnr M 5375-14.

 


Bifogade filer:

M 5431-14 M 5375-14


Senast ändrad: 2018-09-11

För mer information kontakta:

Lars Borg
Hovrättsråd
08-561 675 66 (mellan kl. 11-12.30)

Malin Wik
Hovrättsråd
08-561 674 45

Målnummer:

M 5431-14

M 5375-14